Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Yetkilendirilmi ş Yükümlü Statüsü Nedir? Yetkilendirilmi ş yükümlü, 3 yıldır faaliyette bulunan, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Yetkilendirilmi ş Yükümlü Statüsü Nedir? Yetkilendirilmi ş yükümlü, 3 yıldır faaliyette bulunan, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi."— Sunum transkripti:

1

2  Yetkilendirilmi ş Yükümlü Statüsü Nedir? Yetkilendirilmi ş yükümlü, 3 yıldır faaliyette bulunan, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, kendi oto kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara gümrük i ş lemlerinde birtakım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan uluslararası bir statüdür. YETK İ LEND İ R İ LM İŞ YÜKÜMLÜ ULUSLARARASI ARENADA NEDEN ÖNEML İ D İ R?  11 Eylül saldırılarından sonra, sınır geçi ş lerinde ve uluslararası ticarette güvenli ğ in sa ğ lanması ile ticaretin kolayla ş tırılması arasındaki dengenin nasıl sa ğ lanaca ğ ı sorusu gündeme gelmi ş tir. Sorunun çözümüne yönelik olarak yürütülen müzakereler sonrasında yetkilendirilmi ş yükümlü kavramı geli ş tirilmi ş tir. Bunun temel amacı güvenli arz zincirleri olu ş turulmasıdır. Çünkü zincirin her halkası, ilk çıkı ş noktasından (konteynerin dolduruldu ğ u tesis) nihai varı ş noktasına (konteynerin bo ş altıldı ğ ı tesis) kadar, farklı yetkilendirilmi ş yükümlü programları altında olsa bile güvenli addedilmi ş olacaktır. Bu, uluslararası ticareti büyük ölçüde hızlandıracak ve kolayla ş tıracaktır. Aynı zamanda uluslararası ticaretin güvenli bir ş ekilde yürütülmesini sa ğ layacaktır.

3 Yetkilendirilmi ş Yükümlü Olmanın Getirileri  Bo ş altma, yükleme, e ş ya ve aracın beklemesi gibi masrafların ortadan kalkması  Gümrük idaresiyle daha iyi ili ş kiler ve i ş birli ğ i artı ş ı.  Piyasada güvenilir ki ş i olarak tanınma ve daha çok tercih edilme.  İş ili ş kileri içinde olunan ki ş ileri daha iyi tanıyabilme.  Sevkiyatlardaki gecikmelerde azalma.  Daha ileri düzeyde planlama.  Daha fazla mü ş teri sadakati.  Emniyet ve güvenlik açıklarından kaynaklı vakalarda azalı ş.  Hırsızlık vakalarında ve kayıplarda azalma.  Mala zarar verili ş vakalarında azalı ş.  Çalı ş anları daha iyi tanıyabilme.  Tedarik zinciri ortakları arasında güvenilirlik ve ileti ş im artı ş ı.  Tedarik masraflarının azalması ve tedarikçilerle i ş birli ğ inin artması.  Sigorta masraflarının azalması.

4 YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜNE BAĞLI KOLAYLIKLAR VE SINIFLANDIRILMASI KO Ş ULA BA Ğ LI OLMAYAN BÜTÜN YY’LER İ N FAYDALANDI Ğ I KOLAYLIKLAR • Eksik beyan usulu • Kısmi teminat uygulaması • Ye ş il Hat uygulaması • Belge kontrolü veya muayeneye tabi tutulması halinde öncelik tanınması • Azaltılmı ş zorunlu bilgilerden olu ş an özet beyan verme kolaylı ğ ı • Belgelere dayalı gümrük kontrollerinin azaltılması ve bu kontrollerin öncelikle yapılması • Sınır kapılarında öncelikli geçi ş hakkı tanınması KO Ş ULA BA Ğ LI KOLAYLIKLAR  Götürü teminat uygulaması  A.TR Dola ş ım Belgesi düzenleme  Fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleme  İ hracatta yerinde gümrükleme izni(1000-3141-3151 rejimleri ile i ş lem yapabilme)  İ thalatta yerinde gümrükleme hizmeti(4000-4100-5100 rejimleri ile i ş lem yapabilme)

5 SAĞLANMASI GEREKEN KOŞULLAR  Güvenilirlik Ko ş ulu;  Yönetim kurulu üyeleri, %10 dan fazla paya sahip gerçek ki ş iler ve gümrük ve dı ş ticaret i ş lemlerinde temsil yetkisine haiz ki ş ilerin adli sicil kayıtlarının temiz olması  Gümrük i ş lemlerinde belli miktarın üzerinde ceza almamı ş olmak  Gümrük vergi ve ceza borcu olmaması  Vergi ve Sgk borcu olmaması  Son 1 yıl içerisinde en az yüz adet beyan kapsamında i ş lem yapılmı ş olması

6 Ticari Kayıtların Güvenilir ve İ zlenebilir Olması Ko ş ulu;  Kayıtların genel kabul görmü ş muhasebe ilkelerine uygun olması  E ş yanın tüm vasıf ve hareketlerinin kayıt altında olması  Kayıtların eri ş ilebilir olması  Kontroller için gerekli ortamın sa ğ lanması  Serbest Dola ş ımda olan ve olmayan e ş yanın ayrımını gözeten kayıt sistemine sahip olmak  İ ç kontrol mekanizmasına sahip olmak  Bilgili ve tecrübeli personele sahip olmak  5 yıl süreyle ar ş iv tutmak ve ar ş ivleme planına sahip olmak  Bili ş im teknolojisi güvenlik önlemlerine sahip olmak

7 Mali Yeterlilik Ko ş ulu;  Son üç yıla ait Yeminli Mali Mü ş avir raporunun olumlu olması  Taahhüteri kar ş ılamaya yeterli mali duruma sahip olmak  Hakkında iflas i ş lemi ba ş latmamı ş olmak

8 Emniyet ve Güvenlik Ko ş ulu;  Binaların izinsiz sızma ve giri ş leri önleyecek nitelikte olması ve genel güvenlik tedbirlerini almı ş olmak  Yükleme, bo ş altma, sevkiyat yerleri, ta ş ıma araçlarında gerekli kontrol ve tedbirleri almı ş olmak  E ş yanın kaybını de ğ i ş tirilmesini ve yabancı e ş ya eklenmesini önleyecek tedbirlerin alınmı ş olması  E ş yanın konuldu ğ u yerlerin denetime uygun olması  Yasaklama ve kısıtlamaya tabi e ş yanın takibine sahip olma  Tedarikçilerin (i ş ortakları) uygunlu ğ unun takibi yapılabiliyor olması  Personel güvenilirli ğ inin takibi ve personel kaynaklı risklere kar ş ı tedbirli olma  ilgili personelin arz zinciri güvenli ğ i ile ilgili e ğ itim programlarına aktif olarak katılımını sa ğ lamak

9 BAŞVURU İÇİN ARANACAK EVRAKLAR  EK-1/A Ba ş vuru Formu  EK-2 Soru Formu  Yönetim kurulu üyeleri, %10 dan fazla paya sahip gerçek ki ş iler ve gümrük ve dı ş ticaret i ş lemlerinde temsil yetkisine haiz ki ş ilerin adli sicil kayıtları  SGK borcu olmadı ğ ını gösteren ihale konusu olmayan i ş lerle ilgili e-borcu yoktur yazısı veya SGK’dan alınan borcu yoktur yazısı(ba ş vuru tarihinden en geç 1 ay önce alınmalı)  Vergi borcu yoktur yazısı (ba ş vuru tarihinden en geç 2 ay önce alınmalıdır)  Son 3 yıl esas alınarak kar ş ıla ş tırmalı olarak hazırlanan ve olumlu olarak sonuca ba ğ lanan Yeminli Mali Mü ş avir raporu  Avrupa Akreditasyon Birli ğ inin kar ş ılıklı tanıma anla ş malarına imza atmı ş akreditasyon kurumları (örne ğ in Türkiye’de Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından akredite edilmi ş uygunluk de ğ erlendirme kurulu ş larınca düzenlenmi ş olan akreditasyon ş irketinin markasını ta ş ıyan güncel ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikaları.

10  a) ISO 9001 sertifikası, ba ş vuru sahibinin dı ş ticaret, gümrükleme, yönetim ve idari organizasyon faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ili ş kili i ş lemlerini ve bunlara ba ğ lı üretim ve hizmet sunumlarını,  b) ISO 27001 sertifikası; ithalat, ihracat, transit, gümrükleme gibi gümrük ve dı ş ticaret i ş lemlerini ve bu i ş lemlere ili ş kin lojistik, depolama, muhasebe, finans ve bilgi i ş lem gibi faaliyetlerinin elektronik bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullandı ğ ı bili ş im güvenli ğ ini, kapsamalıdır.

11 Başvurular nereye yapılır ve nasıl değerlendirilir? BA Ş VURU:  Ba ş vuru formu ile ilgili Bölge Müdürlü ğ üne yapılır ÖN İ NCELEME:  Bölge Müdürlü ğ ü belgelerin ve ş artların sa ğ landı ğ ını tespit ederek sonucu Genel Müdürlü ğ e gönderir. YER İ NDE İ NCELEME:  Yerinde inceleme, denetim elemanınca yapılır.  Hazırlanan raporu Genel Müdürlü ğ e gönderir. DE Ğ ERLEND İ RME:  Genel Müdürlük rapor üzerinde gerekli de ğ erlendirmeyi yaparak sonucu Bölge Müdürlü ğ üne bildirir.

12 UYGULAMA VE KOLAYLAŞTIRMALAR Eksik Beyan Usulu;  Beyannameye eklenmesi gereken belgelerden bazılarının eklenmeden beyanda bulunulmasıdır. Bu belgeler, tescil tarihinden itibaren 1 ay içerisinde gümrü ğ e getirilmelidir. Bu süre ilgili gümrük müdürlü ğ ünce 3 aya kadar uzatılabilmektedir. Eksik beyan usulü sadece a ş a ğ ıdaki belgeler için uygulanabilir;  Fatura,  A.TR Dola ş ım Belgesi,  Men ş e ispat belgeleri,  Teslim ş ekli gere ğ i ibrazı gereken navlun makbuzu ve sigorta poliçesi,  İş lenmi ş tarım ürünlerinin serbest dola ş ıma sokulması halinde ibrazı gereken i ş lenmi ş tarım ürünleri analiz sonuç raporu.

13 Kısmi Teminat Uygulaması;  Gümrük antrepo, gümrük kontrolü altında i ş leme ve geçici ithalat rejimlerinde i ş lem gören e ş ya için ithalat vergilerinin tamamı yerine sadece %10’u oranında teminat alınmasına yönelik bir kolaylıktır. Götürü Teminat Uygulaması; • Götürü teminat, sertifika sahibi için belirlenmi ş tutardaki teminatın her i ş lem için ayrı ayrı teminat verilmeksizin, teminata ba ğ lanması gereken tutardan ba ğ ımsız olarak ve herhangi bir dü ş üm yapılmaksızın 1 yıl süreyle kullanılabilen bir teminat türüdür. • İ stenilen tutarda banka veya özel finans kurumlarından alınacak süresiz teminat mektubunun ibraz edilmesi ko ş uluyla faydalanılabilir. Ye ş il Hat Uygulaması; • Gümrük kontrolünün yapılmayaca ğ ı hat "ye ş il hat" olarak tanımlanmı ş tır. Ye ş il hattan i ş lem gören beyannamelerin (fatura, dola ş ım belgeleri gibi beyannameye eklenmesi gereken) eklerinin gümrük idaresine ibraz zorunlulu ğ u ortadan kalkmı ş tır. Beyannameye eklenmesi gereken belgeler beyan sahipleri tarafından muhafaza edilecektir.

14 ONAYLANMIŞ İHRACATÇI YETKİSİ A.TR Dola ş ım Belgesi Düzenleme;  Son 1 yıl içerisinde en az 50 adet A.TR Dola ş ım Belgesi düzenlemi ş olmak. Fatura Beyanı veya EUR.MED Fatura Beyanı Düzenleme;  STA yapılan ülkelere en az 50 adet ihracat i ş lemi gerçekle ş tirmi ş olmak İ hracatta Yerinde Gümrükleme İ zni;  Bu uygulama ile ihracatçı, ihracat i ş lemlerini, e ş yayı gümrü ğ e götürmeden kendi tesislerinde gerçekle ş tirebilir ve direkt sınır gümrü ğ üne e ş yayı sevk edebilir. Bu uygulamadan faydalanmak için;  Son 1 yıl içerisinde asgari 5 milyon FOB/ABD doları tutarında ihracat yapılmı ş olmalı,  E ş ya ile ilgili i ş lemler için gerekli teçhizat ve donanıma sahip olmak  Tesislerde izinsiz giri ş ve sızmalara kar ş ı genel güvenlik tedbirlerini almı ş olmak  E ş ya konulan yerlerin gümrü ğ ün denetimini kolayla ş tıracak ş ekilde düzenlenmi ş olması  E ş yanın tesisten çıkı ş ına kadar bekletilece ğ i, uygun bir muayene ve sevkiyat alanından olu ş an kesintisiz güç kayna ğ ına sahip, araç tanımlama ve kimlik tespitine olanak tanıyan çözünürlükte kamera sistemi ile 24 saat izlenen, giri ş çıkı ş ları kayıt altında tutulan ve yeterli aydınlatma düzenine sahip açık veya kapalı bir Güvenli Park Alanına sahip olmak.

15

16 İ thalatta Yerinde Gümrükleme İ zni;  Bu uygulama ile ithalatçı, ithalat i ş lemlerini kendi tesislerinde veya izinli alıcının tesislerinde gerçekle ş tirebilir. Bu uygulamadan faydalanmak için;  Gümrük İ daresine 500.000 Avro tutarında teminat vermi ş olmak  E ş yanın depolanması, bo ş altılması, muayenesi ve e ş yadan numune alımı için gerekli teçhizat ve donanıma sahip olmak.  İ malatçı olmak  Son 1 yıl içerisinde; - 20 Milyon ABD Doları tutarında toplam ithalat ve ihracat yapmak, veya - 5 Milyon ABD Doları tutarında ihracat yapmı ş olmak, veya - 20 Milyon ABD Doları tutarında toplam ithalat yapmı ş olmak.

17  Tesislerde izinsiz giri ş ve sızmalara kar ş ı genel güvenlik tedbirlerini almı ş olmak  E ş ya konulan yerlerin gümrü ğ ün denetimini kolayla ş tıracak ş ekilde düzenlenmi ş olması  E ş yanın ithalat i ş lemleri tamamlanıncaya kadar, uygun bir muayene ve sevkiyat alanından olu ş an kesintisiz güç kayna ğ ına sahip, araç tanımlama ve kimlik tespitine olanak tanıyan çözünürlükte kamera sistemi ile 24 saat izlenen, giri ş çıkı ş ları kayıt altında tutulan ve yeterli aydınlatma düzenine sahip, e ş yayı dı ş etkilerden koruyacak ş ekilde yapılmı ş kapalı bir Güvenli Depolama Alanına sahip olmak.  Gerekli hallerde e ş yanın bekletilece ğ i, yukarıdaki özelliklere sahip ancak kapalı olma zorunlulu ğ u olmayan Güvenli Park Alanına sahip olmak


" Yetkilendirilmi ş Yükümlü Statüsü Nedir? Yetkilendirilmi ş yükümlü, 3 yıldır faaliyette bulunan, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları