Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ( 27 OCAK 2012 AFYON)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ( 27 OCAK 2012 AFYON)"— Sunum transkripti:

1 SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ( 27 OCAK 2012 AFYON) KOORDİNATÖR DR. DURSUN AYDIN

2 SAĞLIK TURİZMİ

3 TURİSTİN SAĞLIĞI: İkamet edilen yerden başka bir ülkeye seyahat amaçlı giden turistlerin seyahat halindeyken acil veya plansız sağlık hizmeti almak zorunda kalmasına “Turistin Sağlığı” denir. TURİZM SAĞLIĞI: Turistin konakladığı ve gezdiği çevrelerin sağlığı, bu yerlerin sağlıklı olması, turistin çevreye, çevrenin turiste sağlık açısından etkisi çevre sağlığının konusudur. SAĞLIK TURİZMİ: İkamet edilen yerden başka bir ülkeye herhangi bir sebeple sağlık hizmeti almak için yapılan planlı seyahate ‘‘Sağlık Turizmi’’, seyahat edene de ‘’ sağlık turisti’’ denir.

4 SAĞLIK TURİZMİ ÇEŞİTLERİ 1. Medikal Turizm (Sağlık Kuruluşları) 2. Termal Turizm (Termal Tesisler) 3. Yaşlı ve Engelli Turizm (Sağlık Yaşam Tesisleri)

5 DÜNDEN BUGÜNE SA Ğ LIK TUR İ ZM İ 2000’li yıllardan önce: Ülkemizde sa ğ lık hizmetleri yaygın ve kaliteli de ğ ildi. Özel sa ğ lık kurulu ş ları yok denecek kadar azdı. Yüz binlerce insanımız batı ülkelerine tedaviye gidiyordu. Hatta do ğ u illerimizde hastane ve hekimlerimiz olmadı ğ ı için İ ran’a, Irak’a tedavi için giden birçok vatanda ş ımız vardı. 5

6 2000-2005 Yılları arası: Özel sa ğ lık sektörü ile ilgili mevzuatlar yayınlanmaya ba ş ladı. Özel sa ğ lık sektörünün önü açıldı. Sa ğ lıkta dönü ş üm programı ba ş ladı. Ülke sathına yaygın kaliteli ve yüksek teknolojili sa ğ lık hizmetleri ba ş ladı. Yurtdı ş ına tedavi için giden vatanda ş larımızın sayısı azaldı. Do ğ uda eksik olan sa ğ lık personeli tamamlandı. Do ğ u ülkelerine tedavi için gidi ş bitti. Ülkemizde sa ğ lık turizmi konu ş ulmaya ba ş landı. Yurtdı ş ından Ülkemize tedavi için gelen hastaların sayısı artmaya ba ş layarak yıllık 10 binleri buldu. 6

7 2005-2008 yılları arası: Ülkemizde sa ğ lıkta dönü ş üm programı ciddi oranda tamamlandı. Özel Sa ğ lık kurulu ş ları çok yaygın olarak özellikle İ stanbul, Ankara, İ zmir vb. büyük ş ehirlerde açıldı. Emekli Sandı ğ ı, SSK, Ba ğ kur, SGK olarak, tüm kamu hastaneleri Sa ğ lık Bakanlı ğ ı çatısı altında toplandı. Tüm vatanda ş larımız kaliteli sa ğ lık hizmetlerine eri ş im sa ğ landı. Birçok yasal düzenlemeler yapıldı. Sa ğ lık hizmetlerimiz planlanması her yönüyle yapıldı. Sürdürebilir sa ğ lık politikalar üzerine ciddi çalı ş malar yapılmaya ba ş landı. Özel sa ğ lık sektörü sa ğ lık turizmi ve turistin sa ğ lı ğ ını konu ş up tartı ş maya ba ş ladı. Konuyla ilgili birçok organizasyonlar yapıldı. Sayın bakanımızın katılımıyla 2008’de düzenlenen 1. Uluslararası Sa ğ lık Turizmi Kongresi sa ğ lık turizminde ciddi bir dönüm noktası oldu. Sa ğ lık bakanlı ğ ının sa ğ lık turizmindeki duru ş u netle ş meye ba ş ladı. Sa ğ lık turizminin önündeki en önemli engel olarak sa ğ lık personelinin azlı ğ ı ve yabancı hekimin ülkemizde çalı ş tırılmaması olarak görüldü. Bu yıllarda 15- 20 milyon/yıl Turist sayısı ile ülkemizde turistin sa ğ lı ğ ı önemli bir konu olmaya ba ş ladı. 7

8 2008-2010 Yılları arası: Sa ğ lık turizmi dünyada ve Türkiye’de en önemli ve hızlı geli ş en hizmet sektörü olarak gündeme oturdu. Çalı ş malar hızlandı. Karlılık oranı dü ş en özel sa ğ lık sektörünün yeni yöneldi ğ i önemli bir Pazar halini aldı. Sa ğ lık turizminin çe ş itlili ğ i standartları konu ş ulup tartı ş ılmaya ba ş landı. 2010 yılında sa ğ lık turizmi: 2010-2014 T.C. Sa ğ lık Bakanlı ğ ı Stratejik eylem planında Sa ğ lık Turizmine geni ş yer verildi. 2.9.2. “Stratejik Hedef Türkiye bölgesinde sa ğ lık alanında cazibe merkezi olacaktır.” Standartları konu ş ulup tartı ş ılmaya ba ş landı. Artık hızla geli ş en bu sektörün mutlaka standardize edilmesi ve sa ğ lıklı geli ş imi için çe ş itli yasal düzenleme ve planlama yapılması kaçınılmazdı. Sa ğ lık Bakanlı ğ ında 31 Mart 2010 sa ğ lık turizmi koordinatörlü ğ ü kuruldu. Böylelikle Hükümet resmen sa ğ lık turizmini kabul etmi ş ve tek elden koordinasyonu benimsemi ş ve tek bir adres göstermi ş oldu. 8

9 2012’de Sa ğ lık Turizmi Planladıklarımız: www.saglikturizmi.gov.tr 4 dilde yayına girecek, www.saglikturizmi.gov.tr Yapılan ara ş tırmalar (Medikal Turizm ara ş tırması, Türkiye’de medikal turizm) 4 dilde kitap olarak bastırılacak, Türkiye Sa ğ lık Turizmi Rehberi Arapça ve İ ngilizce basılacak, Türkiye Sa ğ lık Turizmi tanıtım (3 dakikalık) filmi yapılacak, 7/24 4 dilde yurtdı ş ı ça ğ rı merkezi geli ş tirilecek, Yurtdı ş ından birçok alanda danı ş manlık hizmeti alınacak ( ş u anda Yunanistan ve Almanya’dan almaya ba ş ladık) Sa ğ lık Turizmi ile ilgili Genel Mevzuat hazırlanacak (sa ğ lık turizmi ve turistin sa ğ lı ğ ı ile ilgili yönetmelik) 9

10 13 Haziran 2011 – 2011/41 sayılı sa ğ lık turizmi ve turistin sa ğ lı ğ ı ile ilgili genelge yayınlandı. Kamu hastaneleri belirli ş artlarda yabancı hastalara farklı ücretten hizmet vermesinin önü açıldı. 112 ve 184 hatlarına 7/24 saat 4 dilde (Almanca, İ ngilizce, Arapça, Rusça) hizmet ba ş ladı. Tüm otellerde ve sa ğ lık kurulu ş larına yabancı dilde 184 ş ikâyet hattını arayabileceklerini bildirir ilanların asılma zorunlulu ğ u getirildi. Özel ve Kamu tüm sa ğ lık kurulu ş larında sa ğ lık hizmeti alan yabancı uyruklu hastaların web’ten kayıt zorunlu hale getirildi. (Sa ğ lık Turizmi ve Turistin Sa ğ lı ğ ı ile düzenli veriler toplanmı ş olacak) Konuyla ilgili 7 ilde koordinasyon merkezi di ğ er illerde il sa ğ lık müdürlü ğ ünde temsilcilikler belirlendi. Sa ğ lık turizmi Sa ğ lık Bakanlı ğ ının 2023 vizyonuna girdi, Hükümet Programında yerini aldı. 10

11 TÜRKİYE’DE SAĞLIK TURİZMİ 1990-2000 sağlık turizmi konuşulmaya başlandı. 2000-2005 sağlık turizmi gündeme girdi. Sağlık turizmi çeşitliliğinde Tıp Turizmi öne çıktı. 2005-2010 STK, Kamu ve Özel sektör de sağlık turizmi farkındalığı oluştu. 2010-2014 Stratejik eylem planında yer aldı. 2010 Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Koordinatörlüğü kuruldu. 2011 yılı Sağlık Turizmi ile ilgili ilk mevzuat değişikliği yayınlandı. Genelge (2011/41) yayınlandı. (Kamuda Sağlık Turizmi) 663 KHK Sağlık Turizmi ile ilgili ve koordinasyon Bakanlığımıza verildi. Sağlık Bakanlığı 2023 vizyonuna girdi. Hükümet programında yer aldı. Dünya Sağlık Örgütü Türkiye’nin sağlık turizmi potansiyeline işaret etti.

12 SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT ŞEMASI ( KHK 663 ) BAKANBAKAN MÜSTEŞARMÜSTEŞAR MÜSTEŞAR YRD. SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI TERMAL TURİZM SPA-WELLNESS BİRİMİ TERMAL TURİZM SPA-WELLNESS BİRİMİ MEDİKAL TURİZM BİRİMİ İLERİ YAŞ VE ENGELLİ TURİZM BİRİMİ TURİSTİN SAĞLIĞI BİRİMİ

13 Madde 8/1/i. Sağlık turizmi uygulamalarının geliştirilmesine yönelik düzenlemeler yapmak,ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamaktır. SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KHK/663

14 Madde 6/1. Sağlık Politikaları Kurulu, Bakanlığın sağlık sistemi yönetimi ve politika belirleme ile ilgili temel görevlerini yerine getirmek üzere görevlendirilen on bir üye ile Müsteşar ve Müsteşar Yardımcılarından meydana gelir. Madde 6/5. Kurul bünyesinde,Bakanlığın görev alanı ile ilgili olarak bilimsel ve uzmanlık gerektiren konularda çalışma yapmak ve görüş bildirmek üzere danışma kurulları ve komisyonlar oluşturulabilir. KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KHK/663

15 Madde 47/4. Sağlık personeli istihdam eden kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişiler,istihdam ettiği personeli ve personel hareketlerini Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür. (Termal Tesisler dahil) Madde 49/1. Bakanlık, ülkenin sağlık alanında bölgesel bir cazibe merkezi haline getirilmesi,yabancı sermaye ve yüksek tıbbi teknoloji girişinin hızlandırılması amacıyla,06.06.1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu hükümleri çerçevesinde,sağlık serbest bölgelerinin kurulması ve yönetilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu ile belirlenir. Madde 49/2. Serbest bölgelerde verilecek sağlık hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KHK/663

16 ● ●Sağlık turizmiyle ilgili mevzuat çalışmalarını yapmak, ● ●Sağlık turizmi ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında ki gelişmeleri takip etmek, ● ●Bu genelge kapsamında hizmet verecek sağlık kurum ve kuruluşlarının planlamasını yapmak, bu kurumlara sağlık turizmi açısından gerekli izinleri vermek, ● ●Yurt dışından Türkiye'ye gelecek hastaların hasta kabul kriterlerini oluşturmak, bu hastaların talep ve şikâyetlerini incelemek, Termal turizm ile ilgili çalışmalar yapmak, SAĞLIK TURİZMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ GÖREVLERİ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREVLERİ

17 ● ●Sağlık turizminde uygulanacak fiyatlandırma çalışmalarında görüş bildirmek, ● ●Sağlık turizmi ile ilgili bakanlık içinde, diğer kamu ve özel kurumlar arası koordinasyonu sağlamaktır. ● ●Turistin sağlığı ile ilgili iş ve işlemleri koordine etmek. ● ●Ayrıca Koordinatörlük bünyesinde Tıp Turizmi, Termal Turizm ve Yaşlı – Engelli Turizmi birimleri bulunmaktadır ve bu alanlarda ayrı ayrı çalışmalar yapmaya d evam etmektedir. SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREVLERİ

18 2011/41 kamu hastanelerinde Sağlık Turizmi ve Turistin sağlığı hakkında sağlık hizmet sunumu genelgesi yayınlanıp yürürlüğe girdi. Yabancı hastalara kamuda farklı ücret tarifesi uygulanmaya başladı. Bu ücretleri üniversite hastaneleri dahil tüm kamu hastaneleri uygulamak zorundadır. 40 hastanede yurtdışı hasta birimi kuruldu. 7/24 saat 4 dilde tercümanlık hizmeti verilmeye başladı. KAMU HASTANELERİNDE SAĞLIK TURİZMİ

19 112 Acil çağrı merkezine, 184 hasta hakları ve şikayet hatlarına hastanelerimize ve bakanlık idari mercilere merkez ve hastaneye gelen yabancı çağrı telefonlara tercümanlık destek hizmeti vermektedir. Bakanlıkta koordinatörlük bünyesinde yurtdışı çağrı merkezi oluşturuldu. 4 dilde (İngilizce, Almanca, Rusça, Arapça) 24 saat hizmet verilmeye başlanıldı. Yurtdışı sigortalarla yazışmak ve provizyon almakla ilgili iş ve işlemler takip edilmektir. YABANCI HASTALARA TERCUMANLIK HİZMETİ

20  Gelen Yabancı Turist İstatistiği: 27.598.312  Gelen Yabancı Tıp Turisti İstatistiği : 109.678  Termal Tedavi İçin Gelen Yabancı İstatistiği: 270.000  Kamu hastanelerine başvuran yabancı hasta Sayısı (çoğunluğu turistin sağlığı %92 Özel, %8 Kamu) : 132.327 2010 Yılı Sağlık Turizmi Verileri

21 Tablo 1: Termal Turizm Tesis Sayıları ve Yatak Kapasitesi 2012 TERMAL TURİZM TESİSLERİ 20062011 TESİS SAYISIYATAK SAYISITESİS SAYISIYATAK SAYISI TURİZM İŞLETME BELGELİ 37 9.736 63 19.212 TURİZM YATIRIM BELGELİ 82.438188.454 BELEDİYE BELGELİ GENEL TOPLAM 33 78 5.593 17.767 35 116 6.174 33.840

22 2012 Yılı : 34.000 Yatak Kısa Vadede : 50.000 Yatak Orta Vadede : 250.000 Yatak Uzun Vadede : 500.000Yatak Dünyanın en önemli Avrupa’nın 1. Termal Turizm destinasyonu olmak hedeflenmektedir. 2023 TERMAL TURİZM

23 Şekil 3: Termal Turizm Kentleri Bölgeleri Haritası

24 Planlama ve konaklamanı işleyişi Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı, Termal Tesis İşleyişi Valiliklere ( İl Sağlık Müdürlükleri ) bağlı, Tedavi Üniteleri işleyişi Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlıdır. 24 TERMAL TURİZM MEVZUATI

25 24 Haziran 2011 Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 3 Ağustos 2011 Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16 Nisan 2010 Kaplıcalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 09.12.2004 / 25665 Resmi Gazete Kaplıcalar Yönetmeliği 2011/41 Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri Genelgesi SAĞLIK TURİZM MEVZUATI

26 T.C Sağlık Bakanlığı Stratejik Eylem Planı (2010-2014) Hedef 2.9.2 Sağlık hizmeti sunumunda Türkiye’yi bölgesinde cazibe merkezi haline getirmek  Sektör ve STK’larla sağlık turizmi alanında işbirliği yapılacak,  Sağlık turizmini yürüten ve yürütecek tesislere ait kriterler belirlenecek ve denetimleri sağlanacak,  Termal-kaplıca turizmine sahip bölgelerde kamu-özel sektörün yurt dışı sağlık turizmi çalışmalarına destek olunacak,  Medikal turizm kamu-özel sektörün yurt dışı sağlık turizmi çalışmalarına destek olunacak,  Hasta kabulünde ve tedavi sırasında yaşanan sorunların en aza indirilmesi için çalışmalara devam edilecektir. Kaynak:S.B Stratejik Eylem Planı Sayfa 80

27 Program sorumlusuYürütülen Program Açıklamalar Dr. Dursun AYDIN Sa ğ lık Turizmi Koordinatörü Sa ğ lık Turizmine yönelik mevzuat çalı ş ması yapmak ve Kriterlerin belirlenmesi Sa ğ lık turizmi ile ilgili mevzuatlar tamamlanacak, Sa ğ lık turizmini yürüten ve yürütülecek tesislere ait kriterler belirlenecek ve denetimleri sa ğ lanacak, Sa ğ lık turizmi ile ilgili yurtiçi ve yurt dı ş ı toplantı,kongre ve organizasyonlara katılım sa ğ lanması (geli ş meler izlenip, bilgi payla ş ımı yapılacak). Stratejik Uygulama Programı Stratejik Amaç 2 İhtiyaç duyulan sağlık hizmetinin güvenli ve kaliteli olarak sunulmasını sağlamak Stratejik Hedef 2.9.2 Sağlık hizmeti sunumunda Türkiye’yi bölgesinde cazibe merkezi haline getirmek Kaynak:S.B Stratejik Plan Amaç 2 27

28 Program sorumlusuYürütülen Program Açıklamalar Dr.Dursun AYDIN Sağlık Turizmi Koordinatörü Sağlık Turizmi sektörüne destek olunması + Sağlık Turizminin kurumsallaşması Termal-kaplıca turizmine sahip bölgelerde kamu-özel sektörün yurt dışı-sağlık turizmi çalışmalarına destek olunacak Medikal turizm kamu-özel sektörün yurt dışı sağlık turizmi çalışmalarına destek olunacak Sağlık turizmi ile ilgili yurtiçi ve yurt dışı toplantı,kongre ve organizasyonlara katılım sağlanması (geli ş meler izlenip, bilgi payla ş ımı yapılacak) Stratejik Uygulama Programı Stratejik Amaç 2 İhtiyaç duyulan sağlık hizmetinin güvenli ve kaliteli olarak sunulmasını sağlamak Stratejik Hedef 2.9.2 Sağlık hizmeti sunumunda Türkiye’yi bölgesinde cazibe merkezi haline getirmek Kaynak:S.B Stratejik Plan Amaç 2 28

29 Program sorumlusuYürütülen Program Açıklamalar Dr. Dursun AYDIN Sağlık Turizmi Koordinatörü Sağlık turizmi hizmetlerini uluslar arası seviyede tutmak + Sürdürülebilir- lik Hasta kabulünde ve tedavi sırasında yaşanan sorunların en aza indirilmesi için çalışmalara devam edilecektir. Sağlık turizmi hizmetinin ülkemizde kurumsallaşmasını ve standardize edilmesinin tamamlanması Sağlık turizmi ile ilgili yurtiçi ve yurt dışı toplantı,kongre ve organizasyonlara katılım sağlanması (gelişmeler izlenip, bilgi paylaşımı yapılacak) Stratejik Uygulama Programı Stratejik Amaç 2 İhtiyaç duyulan sağlık hizmetinin güvenli ve kaliteli olarak sunulmasını sağlamak Stratejik Hedef 2.9.2 Sağlık hizmeti sunumunda Türkiye’yi bölgesinde cazibe merkezi haline getirmek Kaynak:S.B Stratejik Plan Amaç 2

30 web : www.saglik.gov.tr/SaglikTurizmi e-mail : saglikturizmi@saglik.gov.tr saglikturizmisb@gmail.com TEŞEKKÜRLER


"SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ( 27 OCAK 2012 AFYON)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları