Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRATEJİK PLAN G E L E C E Ğ İ N İ Z M İ R İ N İ Y A R A T I Y O R U Z İ ZMİR B ÜYÜKŞEHİR B ELEDİYESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRATEJİK PLAN G E L E C E Ğ İ N İ Z M İ R İ N İ Y A R A T I Y O R U Z İ ZMİR B ÜYÜKŞEHİR B ELEDİYESİ."— Sunum transkripti:

1 STRATEJİK PLAN G E L E C E Ğ İ N İ Z M İ R İ N İ Y A R A T I Y O R U Z İ ZMİR B ÜYÜKŞEHİR B ELEDİYESİ

2 STRATEJİK PLAN  5018 Sayılı KMYKK (Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu)  5216 sayılı BBK (Büyükşehir Belediye Kanunu)  5393 sayılı Belediye Kanunu  5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu YASAL DAYANAKLAR

3  Üst Kurul ve teknik ekip oluşumu ile Ocak 2006 tarihinde çalışmalar başlatılmıştır  Belediyelere ait stratejik planların 5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 4.maddesi gereğince,kanununun yürürlüğe giriş tarihi olan 13.07.2005 den itibaren 1 yıl içinde hazırlanması gerekmektedir. YOL HARİTASI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİSTRATEJİK PLAN

4 GENEL YAKLAŞIM VE BOYUT 1 BÖLGE ÜLKE ŞEHİR DÜNYA 3 HEDEF KİTLE PAYDAŞLAR VE AKTÖRLERGELİŞMELER VE TRENDLER İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİSTRATEJİK PLAN

5 STRATEJİK PLANLAMA YÖNTEMİ Şehir Karşılaştırması Literatür ve İstatistik Araştırması Belediyeler Arası Performans Karşılaştırması Çevre Analizi Vizyon Misyon Hedefler Vizyon Misyon Hedefler Projelerin Geliştirilmesi Öncelikli Projelerin Belirlenmesi Stratejinin Belirlenmesi Proje Konumlandırma Stratejinin Belirlenmesi Proje Konumlandırma Uygulama Performans Ölçümü ve Değerlendirme İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİSTRATEJİK PLAN HİM İstek Şikayet Analizi HİM İstek Şikayet Analizi Basın Analizi Halk Anketi İç Analiz SWOT Yasal Yükümlülük Görev Analizi Eski ve Yeni Belediye Yasası Karşılaştırması Eski ve Yeni Belediye Yasası Karşılaştırması Paydaş Analizi Teknik ve Teknolojik Altyapı Analizi Çalışan Anketi

6 Stratejik planlama çalışmalarında bütünlüğü sağlamak amacı ile öncelikle belediyenin görev alanları ve tüm birimlerimizin görevleri dikkate alınarak 14 adet sektör belirlenmiştir: STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI 1.Yönetim 2.Bütçe ve Satın Alma 3.Bilgi ve İletişim Teknolojileri 4.Ulaşım 5.Planlama-İmar-Kentsel Koruma ve Tasarım 6.Kentsel Altyapı 7.Yeşil Alanlar-Rekreasyon Alanları- Parklar İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİSTRATEJİK PLAN Çevre- Çevre Sağlık Enerji İtfaiye ve Afet Yönetimi Sağlık Kültürel ve Sosyal Hizmetler Turizm – Fuarcılık ve Dış İlişkiler

7  Sektör bazında, belediye birim ve şirketleriyle metropol ilçe ve ilk kademe belediyelerine eğitim verilmiştir. Eğitim verilen kişi sayısı 500’ün üzerindedir. STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİSTRATEJİK PLAN

8 ŞEHİR KARŞILAŞTIRMALARI Yöntem İzmir ili ; Ekonomik, coğrafi ve turizm özellikleri benzerlik gösteren Avrupa şehirleri ile uluslararası, Türkiye’den seçilen büyük şehirler ile ulusal düzeyde karşılaştırılmıştır

9 ANKET DEĞERLENDİRİLMESİ Yöntem ve Örneklem Halk anketi, halkın belediyenin hizmetleri ve halkla iletişimi hakkında halkın görüşlerini belirlemek, daha çok kaynak ve ilgi isteyen alanları tespit etmek amacıyla tasarlanmıştır. Anket ayrıca, belli başlı projeler konusunda halkın ilgisini ve ihtiyaç farkındalığını ölçmeyi de hedeflemiştir. Metropoliten alanında 2000 DİE Şehir Nüfus verilerine göre 2.562.391 olarak baz alınmış ve her 1000 kişiden birinin ankete katılması olması hedeflenmiştir. Sonuç olarak 3.001 anket uygulaması yapılmıştır ve her 854 kişiden biri anket çalışmasına katılmıştır.

10 ANKET DEĞERLENDİRİLMESİ Anketler 18 ya şı ndan büyük bireylere uygulanmıştır

11 ANKET DEĞERLENDİRİLMESİ İzmir Türkiye’nin eğitim ve kültür düzeyi en yüksek illerinden biridir. Anket sonuçlarına göre İzmir halkının % 42’si lise ve dengi okul mezunu % 28’sı üniversite mezunu, %14’ü ortaokul ve dengi okul mezunu % 15’i ilkokul mezunudur. Okur yazar olmayanların oranı %1 civarındadır İzmir coğrafi konumu, iklimi, ve sunduğu yaşam kalitesi ile, emeklilik ve eğitim için bir çekim merkezi durumuna gelmiştir. İzmir aynı zamanda küçük işletme sahiplerinin, özellikle usta, zanaatkar, ve esnafların çoğunlukta olduğu bir kent olarak önümüze çıkmaktadır. Eğitim Düzeyi

12 ANKET DEĞERLENDİRİLMESİ Ankete katılanların gelir dağılımı incelendiğinde, İzmir’de düşük (Aylık Hane Geliri <500 YTL ) gelir seviyesine sahip hane oranının %10 seviyelerde olduğu gözlenir. Dar gelirliler (Aylık Hane Geliri:501- 1000 YTL) %36 ile Orta Gelir Seviyesi (Aylık Hane Geliri:1000- 2000 YTL) % 37 en büyük gelir gruplarını oluşturmaktadırlar. Yüksek gelir seviyesi (Aylık Hane Geliri: 2000- 4000 YTL) ise %13 ile temsil edilmekte ve üst gelir seviyesideki %3 oranında İzmir’li 4000 YTL’nin üzerinde toplam hane gelirine sahiptir.

13 Anketin diğer bir amacı da halkın şehrin temel sorunlarının önceliklendirilmesidir. Anket uygulananlar en önemli 3 sorunu seçerek önceliklendirme yapmışlardır. Halkın, şehrinn en önemli 3 sorun olarak sıraldığı önerimler ve yanıtların yüzdesel dağılımı grafikte verilmiştir

14 ANKET DEĞERLENDİRİLMESİ Anket uygulamasında sorunların yanı sıra, yaşam kalitesini iyileştirici projeler ile kent kimliği ve turizmi geliştirecek projeler hakkında da halkın görüşü alınmıştır.

15 Anket sonuçları ışığında en çok desteklenen proje Metro Projesidir. Yüksek oranda destek alan diğer projeler Doğalgaz ve Jeotermal Enerjinin yaygınlaştırılması, Kent Dönüşümü; Toplu Taşıma Araçlarının İyileştirilmesi ve Yol ve Kaldırımların Yenilenmesi projeleridir. En çok destek alan sosyal projeler ise: İhtiyaç Sahiplerine Ücretsiz Sağlık Hizmeti, Öğrencilere Burs ve Gıda Yardımları, Sığınma Evleri ve Kadınlara Mesleki Eğitim Kursları’dır. ANKET DEĞERLENDİRİLMESİ

16 En çok destek gören proje İzmir Tanıtım Projesidir ve bunu Uluslararası Organizasyonlar Düzenlenmesi, ve Tarihi Yapıların Restorasyonu projeleri takip etmektedir. ANKET DEĞERLENDİRİLMESİ

17 PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ Çalışmalar yapılırken; 248 kurum ve kuruluşa stratejik amaç,hedefler ve hizmet alanları ile ilgili çalışmalarımız gönderilmiş ve görüşleri istenmiştir, Kurum ve kuruluşlardan 307 adet proje önerisi gelmiştir Bu proje önerilerinin 280 adeti İBB çalışanlarının hazırladığı projelerle örtüşmektedir. 10 adet teşekkür yazısı, 17 adet proje ise hizmet alanlarımıza girmediği için stratejik plan kapsamına alınamamıştır

18 Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması, İzmirlilerin İzmir ile ilgili karar ve uygulamalara etkin katılımı için gerekli mekanizmaların oluşturulması. YÖNETİM AMAÇ ANA BAŞLIKLAR Kurumsal iyileşmenin sağlanması Kent Konseyi-YG21

19 AMAÇ Belediye hizmetlerinin daha güçlü olarak sunulabilmesi için güçlü bir mali yapının oluşturulması BÜTÇE VE SATIN ALMA Mevcut borcu yeniden yapılandırma ve borç yükünden kurtulma Kaynakların etkin verimli ve tasarruflu kullanılmasının sağlanması Belediye gelirlerinin artırılması Gelir/gider bütçesinin gerçekleşme oranının artırılması ANA BAŞLIKLAR

20 AMAÇ Bilgi toplumuna dönüşümde ; bilgiye dayalı rekabet ortamında üretilen hizmetlerde daha etkin ve verimli olabilmek için bilginin üretilmesi, işlenmesi, erişilmesi, paylaşılması, doğru ve hızlı kullanılmasının sağlanarak kentlinin sayısal yaşama dahil edilmesi. Coğrafi bilgi sistemi ve Yönetim bilgi sistemi İzmir Net projesi İzmir Bilim Parkı oluşturulması ANA BAŞLIKLAR BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

21 İzmir kentinin özgün yapısı ve dinamiklerini dikkate alan insan öncelikli, ekonomik, konforlu, çevreye duyarlı, farklı ulaşım türlerini dengeli biçimde bir araya getiren ve kentlinin yaşam kalitesini yükselten ulaşım yapısının oluşturulması. Toplu taşıma sisteminin - Ulaşımda entegrasyonun geliştirilmesi İzmir Hafif Raylı Sistem (İzmir Metrosu) İzmir Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi Deniz Ulaşımının Geliştirilmesi Otobüs Taşımacılığının Geliştirilmesi Kent İçi Trafik İzleme ve Yönetimi İzmir Ulaşım Ana Planı ULAŞIM AMAÇ ANA BAŞLIKLAR

22 İzmir kentsel bölgesinde, kentsel gelişmenin ulaştığı yoğunluk ve sorunların çözülmesi, sosyo ekonomik ve mekansal hedeflerin yeniden tanımlanması, yatırım ve gelişme eğilimlerinin ve taleplerin planlı olarak yönlendirilmesi, altyapı gelişmesi ve hizmet sunumunda rasyonellik ile planlı ve sürdürülebilir gelişmenin sağlanması. Nazım imar plan çalışmalarının yapılması Tarihi değerlerin yaşatılması ve tarihi kültürel mirasın tanıtımına yönelik çalışmalar yapılması İzmir kentinin afetlere hazırlıklı, sağlıklı yapılaşmasının ve denetiminin sağlanması Kentin kentsel/kamusal fonksiyonları içeren alanlarının optimal koşullarının oluşturulması. Kentin sağlıksız yapılaşmış, çarpık kentleşmiş bölgelerinin yenilenmesi. İMAR- KENTSEL KORUMA VE TASARIM AMAÇ ANA BAŞLIKLAR

23 Kentte yaşam kalitesini artırıp, yaşamı kolaylaştırmak amacıyla kentsel altyapı çalışmalarının etkin ve verimli şekilde yapılması Meydan, bulvar, cadde, yapım,bakım ve onarım çalışmalarının yapılması Otopark Yapımı Altyapı hizmetlerinin yürütülmesinde birliktelik Yeni tesislerin yapımı ile mevcut tesislerin bakım ve onarımlarının yapılması KENTSEL ALTYAPI AMAÇ ANA BAŞLIKLAR

24 Çağdaş bir kentsel tasarım anlayışı ve peyzaj mimarlığı ilkeleri doğrultusunda yeşil alan tasarım ve uygulamalarının yapılarak kentin yaşanabilirliğini ve kentlinin yaşam kalitesini arttırmak YEŞİL ALANLAR-REKREASYON ALANLARI-PARKLAR Yeni yeşil alan, rekreasyon alanları ve parkların oluşturulması Yeşil alanların bakım ve onarımlarının yapılması AMAÇ ANA BAŞLIKLAR

25 içme ve kullanma suyu üretiminde kaliteyi yükseltmek, ekonomik ve güvenli; su temini, arıtımı ve dağıtımını sağlamak İZSU – SU-KANALİZASYON-ARITMA-DERE İSLAHI Gediz ve Küçük Menderes Havzalarının Geri Kazanılması ve Sürdürülebilir Havza Yönetimi Atıksu’nun verimli toplanması, çıkış suyunun kalitesinin arttırılması ve etkin kullanımı Yağmur sularının toplanması uzaklaştırılması ve dere ıslahlarının yapılması Yeni su kaynaklarının yaratılması ve korunması İçme suyunun kalitesinin arttırılması Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Yaratılması Su havzalarında organik tarım AMAÇ ANA BAŞLIKLAR

26 Kentimizdeki çevreyi ve doğal kaynakları korumak, geliştirmek ve gelecek kuşaklara çevre kalitesi yüksek yaşanabilir bir kent bırakmak. ÇEVRE İzmir Katı Atık Yönetim Sistemini Avrupa Birliği standartlarına uygun oluşturmak ve yürütmek. Hava ve gürültü kirliliğinin tespiti, kirliliği önlemeye yönelik tedbirlerin alınması, İzmir Körfezinde yüzer çöplerin temizlenmesi, su ve körfez dibi kalitesinin izlenmesi AMAÇ ANA BAŞLIKLAR

27 ÇEVRE-ÇEVRE SAĞLIK Sahipli ve sahipsiz hayvan sağlığı iyileştirilmesi Sebze-Meyve ve Balık hallerinin AB standartlarına uygun olarak yenilenmesi Çevre kalitesi yüksek ve yaşanılabilir bir kent için çevre ve hayvan sağlığına yönelik koruyucu çalışmalar yapmak AMAÇ ANA BAŞLIKLAR

28 Alternatif Enerji Kaynaklarının Kullanıma Sunulması, mevcut Kaynakların etkin ve verimli kullanımının sağlanması ENERJİ Jeotermal Enerjinin Kullanım Alanlarının Geliştirilmesi Doğalgaz Enerji Kullanımının Geliştirilmesi Rüzgar, Güneş ve Bio Enerji Kullanım Olanaklarının Araştırılması AMAÇ ANA BAŞLIKLAR

29 Kentlilerimizin can ve mal güvenliğini sağlamak amacı ile itfaiye ve acil yardım hizmetlerini etkin ve süratli şekilde yürütülmesi, doğal afetler için önlem alınması ve zararlarının azaltılması için gerekli planlamaların yapılması ve uygulanması İTFAİYE VE AFET YÖNETİMİ İtfaiye teşkilatımızın geliştirilmesi, yeni birimlerin oluşturulması ve modernizasyonunun sağlanması Eğitim çalışmalarının geliştirilmesi,yaygınlaştırılarak sürdürülmesi Kriz yönetimi AMAÇ ANA BAŞLIKLAR

30 İzmir Büyükşehir Belediye sınırları içinde yaşayan herkese eşit olarak kaliteli, ekonomik sağlık hizmeti sunmak, sağlık konusunda bilinçlenmiş bir toplum oluşmasını sağlamak SAĞLIK İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi bünyesinde yeni Sağlık merkezlerinin oluşturulması, Sağlık hizmeti sunulmasının iyileştirilmesi AMAÇ ANA BAŞLIKLAR Halka yönelik sosyal sağlık tarama ve eğitimlerinin yapılması

31 SAĞLIK-ÇEVRE SAĞLIK Sahipli ve sahipsiz hayvan sağlığı iyileştirilmesi Sebze-Meyve ve Balık hallerinin AB standartlarına uygun olarak yenilenmesi

32 Ülkemizin ekonomik, eğitsel ve kültürel anlamdaki geri kalmışlığına İzmir kenti özelinde çareler üretmek, bilimde sanatta dünya ölçeğinde söz sahibi olan ülkeler ile yarışabilir hale gelebilmek için katkı koymak. Bu çerçevede İzmir'de kentlilik bilincinin oluşması ve kentlinin yaşam kalitesinin yükseltilmesini sağlamak. SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMETLER Çocuklar ve Gençlerin Spor Faaliyetlerine Katılımını Sağlamak Dezavantaj sahibi grupları desteklemek Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Kentin her noktasına ulaşıyor olmasını sağlamak Kültür ve Sosyal Çalışmalara yönelik merkezlerin oluşturulması AMAÇ ANA BAŞLIKLAR

33 İzmir'in sosyal,kültürel, turizm ve diğer alanlarda dünyanın gözde şehirleri arasına girmesini sağlamak TURİZM - FUARCILIK VE DIŞ İLİŞKİLER Ulusal ve uluslar arası fuar organizasyon sayısını artırmak İzmir ‘in Tanıtıma yönelik çalışmalar yapılması Turizmin gelişmesine yönelik çalışmalar yapılması EXPO 2015 ‘e yönelik çalışmalar AMAÇ ANA BAŞLIKLAR


"STRATEJİK PLAN G E L E C E Ğ İ N İ Z M İ R İ N İ Y A R A T I Y O R U Z İ ZMİR B ÜYÜKŞEHİR B ELEDİYESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları