Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

G E L E C E Ğ İ N İ Z M İ R İ N İ Y A R A T I Y O R U Z

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "G E L E C E Ğ İ N İ Z M İ R İ N İ Y A R A T I Y O R U Z"— Sunum transkripti:

1 G E L E C E Ğ İ N İ Z M İ R İ N İ Y A R A T I Y O R U Z
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN G E L E C E Ğ İ N İ Z M İ R İ N İ Y A R A T I Y O R U Z

2 YASAL DAYANAKLAR 5018 Sayılı KMYKK (Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu)
5216 sayılı BBK (Büyükşehir Belediye Kanunu) 5393 sayılı Belediye Kanunu 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN

3 YOL HARİTASI Üst Kurul ve teknik ekip oluşumu ile Ocak 2006 tarihinde çalışmalar başlatılmıştır Belediyelere ait stratejik planların 5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 4.maddesi gereğince ,kanununun yürürlüğe giriş tarihi olan den itibaren 1 yıl içinde hazırlanması gerekmektedir. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN

4 GENEL YAKLAŞIM VE BOYUT
DÜNYA ÜLKE BÖLGE ŞEHİR PAYDAŞLAR VE AKTÖRLER GELİŞMELER VE TRENDLER HEDEF KİTLE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 1 3

5 STRATEJİK PLANLAMA YÖNTEMİ
Çevre Analizi İç Analiz Literatür ve İstatistik Araştırması SWOT Şehir Karşılaştırması Paydaş Analizi Belediyeler Arası Performans Karşılaştırması Yasal Yükümlülük Görev Analizi Vizyon Misyon Hedefler Projelerin Geliştirilmesi Öncelikli Projelerin Belirlenmesi Stratejinin Belirlenmesi Proje Konumlandırma Uygulama Performans Ölçümü ve Değerlendirme Basın Analizi Eski ve Yeni Belediye Yasası Karşılaştırması Halk Anketi Teknik ve Teknolojik Altyapı Analizi HİM İstek Şikayet Analizi Çalışan Anketi İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN

6 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI
Stratejik planlama çalışmalarında bütünlüğü sağlamak amacı ile öncelikle belediyenin görev alanları ve tüm birimlerimizin görevleri dikkate alınarak 14 adet sektör belirlenmiştir: Çevre- Çevre Sağlık Enerji İtfaiye ve Afet Yönetimi Sağlık Kültürel ve Sosyal Hizmetler Turizm – Fuarcılık ve Dış İlişkiler Yönetim Bütçe ve Satın Alma Bilgi ve İletişim Teknolojileri Ulaşım Planlama-İmar-Kentsel Koruma ve Tasarım Kentsel Altyapı Yeşil Alanlar-Rekreasyon Alanları-Parklar İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN

7 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI
Sektör bazında, belediye birim ve şirketleriyle metropol ilçe ve ilk kademe belediyelerine eğitim verilmiştir. Eğitim verilen kişi sayısı 500’ün üzerindedir. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN

8 ŞEHİR KARŞILAŞTIRMALARI
Yöntem İzmir ili ; Ekonomik, coğrafi ve turizm özellikleri benzerlik gösteren Avrupa şehirleri ile uluslararası, Türkiye’den seçilen büyük şehirler ile ulusal düzeyde karşılaştırılmıştır

9 ANKET DEĞERLENDİRİLMESİ
Yöntem ve Örneklem Halk anketi, halkın belediyenin hizmetleri ve halkla iletişimi hakkında halkın görüşlerini belirlemek, daha çok kaynak ve ilgi isteyen alanları tespit etmek amacıyla tasarlanmıştır. Anket ayrıca, belli başlı projeler konusunda halkın ilgisini ve ihtiyaç farkındalığını ölçmeyi de hedeflemiştir. Metropoliten alanında 2000 DİE Şehir Nüfus verilerine göre olarak baz alınmış ve her 1000 kişiden birinin ankete katılması olması hedeflenmiştir. Sonuç olarak anket uygulaması yapılmıştır ve her 854 kişiden biri anket çalışmasına katılmıştır.

10 ANKET DEĞERLENDİRİLMESİ
Anketler 18 yaşından büyük bireylere uygulanmıştır

11 ANKET DEĞERLENDİRİLMESİ
Eğitim Düzeyi İzmir Türkiye’nin eğitim ve kültür düzeyi en yüksek illerinden biridir. Anket sonuçlarına göre İzmir halkının % 42’si lise ve dengi okul mezunu % 28’sı üniversite mezunu, %14’ü ortaokul ve dengi okul mezunu % 15’i ilkokul mezunudur. Okur yazar olmayanların oranı %1 civarındadır İzmir coğrafi konumu, iklimi, ve sunduğu yaşam kalitesi ile, emeklilik ve eğitim için bir çekim merkezi durumuna gelmiştir. İzmir aynı zamanda küçük işletme sahiplerinin, özellikle usta, zanaatkar, ve esnafların çoğunlukta olduğu bir kent olarak önümüze çıkmaktadır.

12 ANKET DEĞERLENDİRİLMESİ
Ankete katılanların gelir dağılımı incelendiğinde, İzmir’de düşük (Aylık Hane Geliri <500 YTL ) gelir seviyesine sahip hane oranının %10 seviyelerde olduğu gözlenir. Dar gelirliler (Aylık Hane Geliri: YTL) %36 ile Orta Gelir Seviyesi (Aylık Hane Geliri: YTL) % 37 en büyük gelir gruplarını oluşturmaktadırlar. Yüksek gelir seviyesi (Aylık Hane Geliri: YTL) ise %13 ile temsil edilmekte ve üst gelir seviyesideki %3 oranında İzmir’li 4000 YTL’nin üzerinde toplam hane gelirine sahiptir.

13 Anketin diğer bir amacı da halkın şehrin temel sorunlarının önceliklendirilmesidir. Anket uygulananlar en önemli 3 sorunu seçerek önceliklendirme yapmışlardır. Halkın, şehrinn en önemli 3 sorun olarak sıraldığı önerimler ve yanıtların yüzdesel dağılımı grafikte verilmiştir

14 ANKET DEĞERLENDİRİLMESİ
Anket uygulamasında sorunların yanı sıra, yaşam kalitesini iyileştirici projeler ile kent kimliği ve turizmi geliştirecek projeler hakkında da halkın görüşü alınmıştır.

15 ANKET DEĞERLENDİRİLMESİ
Anket sonuçları ışığında en çok desteklenen proje Metro Projesidir. Yüksek oranda destek alan diğer projeler Doğalgaz ve Jeotermal Enerjinin yaygınlaştırılması, Kent Dönüşümü; Toplu Taşıma Araçlarının İyileştirilmesi ve Yol ve Kaldırımların Yenilenmesi projeleridir. En çok destek alan sosyal projeler ise: İhtiyaç Sahiplerine Ücretsiz Sağlık Hizmeti, Öğrencilere Burs ve Gıda Yardımları, Sığınma Evleri ve Kadınlara Mesleki Eğitim Kursları’dır.

16 ANKET DEĞERLENDİRİLMESİ
En çok destek gören proje İzmir Tanıtım Projesidir ve bunu Uluslararası Organizasyonlar Düzenlenmesi, ve Tarihi Yapıların Restorasyonu projeleri takip etmektedir.

17 Çalışmalar yapılırken;
PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ Çalışmalar yapılırken; 248 kurum ve kuruluşa stratejik amaç ,hedefler ve hizmet alanları ile ilgili çalışmalarımız gönderilmiş ve görüşleri istenmiştir, Kurum ve kuruluşlardan 307 adet proje önerisi gelmiştir Bu proje önerilerinin 280 adeti İBB çalışanlarının hazırladığı projelerle örtüşmektedir. 10 adet teşekkür yazısı, 17 adet proje ise hizmet alanlarımıza girmediği için stratejik plan kapsamına alınamamıştır

18 Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması,
YÖNETİM AMAÇ Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması, İzmirlilerin İzmir ile ilgili karar ve uygulamalara etkin katılımı için gerekli mekanizmaların oluşturulması. ANA BAŞLIKLAR Kurumsal iyileşmenin sağlanması Kent Konseyi-YG21

19 BÜTÇE VE SATIN ALMA AMAÇ
Belediye hizmetlerinin daha güçlü olarak sunulabilmesi için güçlü bir mali yapının oluşturulması ANA BAŞLIKLAR Belediye gelirlerinin artırılması Kaynakların etkin verimli ve tasarruflu kullanılmasının sağlanması Gelir/gider bütçesinin gerçekleşme oranının artırılması Mevcut borcu yeniden yapılandırma ve borç yükünden kurtulma

20 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
AMAÇ Bilgi toplumuna dönüşümde ; bilgiye dayalı rekabet ortamında üretilen hizmetlerde daha etkin ve verimli olabilmek için bilginin üretilmesi, işlenmesi, erişilmesi, paylaşılması, doğru ve hızlı kullanılmasının sağlanarak kentlinin sayısal yaşama dahil edilmesi. ANA BAŞLIKLAR Coğrafi bilgi sistemi ve Yönetim bilgi sistemi İzmir Net projesi İzmir Bilim Parkı oluşturulması

21 ULAŞIM AMAÇ İzmir kentinin özgün yapısı ve dinamiklerini dikkate alan insan öncelikli, ekonomik, konforlu, çevreye duyarlı, farklı ulaşım türlerini dengeli biçimde bir araya getiren ve kentlinin yaşam kalitesini yükselten ulaşım yapısının oluşturulması. ANA BAŞLIKLAR İzmir Ulaşım Ana Planı Toplu taşıma sisteminin -Ulaşımda entegrasyonun geliştirilmesi İzmir Hafif Raylı Sistem (İzmir Metrosu) İzmir Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi Deniz Ulaşımının Geliştirilmesi Otobüs Taşımacılığının Geliştirilmesi Kent İçi Trafik İzleme ve Yönetimi

22 İMAR- KENTSEL KORUMA VE TASARIM
AMAÇ İzmir kentsel bölgesinde, kentsel gelişmenin ulaştığı yoğunluk ve sorunların çözülmesi, sosyo ekonomik ve mekansal hedeflerin yeniden tanımlanması, yatırım ve gelişme eğilimlerinin ve taleplerin planlı olarak yönlendirilmesi, altyapı gelişmesi ve hizmet sunumunda rasyonellik ile planlı ve sürdürülebilir gelişmenin sağlanması. ANA BAŞLIKLAR Nazım imar plan çalışmalarının yapılması İzmir kentinin afetlere hazırlıklı, sağlıklı yapılaşmasının ve denetiminin sağlanması Kentin kentsel/kamusal fonksiyonları içeren alanlarının optimal koşullarının oluşturulması. Kentin sağlıksız yapılaşmış, çarpık kentleşmiş bölgelerinin yenilenmesi. Tarihi değerlerin yaşatılması ve tarihi kültürel mirasın tanıtımına yönelik çalışmalar yapılması

23 KENTSEL ALTYAPI AMAÇ Kentte yaşam kalitesini artırıp, yaşamı kolaylaştırmak amacıyla kentsel altyapı çalışmalarının etkin ve verimli şekilde yapılması ANA BAŞLIKLAR Meydan, bulvar, cadde , yapım ,bakım ve onarım çalışmalarının yapılması Yeni tesislerin yapımı ile mevcut tesislerin bakım ve onarımlarının yapılması Otopark Yapımı Altyapı hizmetlerinin yürütülmesinde birliktelik

24 YEŞİL ALANLAR-REKREASYON ALANLARI-PARKLAR
AMAÇ Çağdaş bir kentsel tasarım anlayışı ve peyzaj mimarlığı ilkeleri doğrultusunda yeşil alan tasarım ve uygulamalarının yapılarak kentin yaşanabilirliğini ve kentlinin yaşam kalitesini arttırmak ANA BAŞLIKLAR Yeni yeşil alan, rekreasyon alanları ve parkların oluşturulması Yeşil alanların bakım ve onarımlarının yapılması

25 İZSU –SU-KANALİZASYON-ARITMA-DERE İSLAHI
AMAÇ içme ve kullanma suyu üretiminde kaliteyi yükseltmek, ekonomik ve güvenli; su temini, arıtımı ve dağıtımını sağlamak ANA BAŞLIKLAR Yeni su kaynaklarının yaratılması ve korunması İçme suyunun kalitesinin arttırılması Atıksu’nun verimli toplanması, çıkış suyunun kalitesinin arttırılması ve etkin kullanımı Yağmur sularının toplanması uzaklaştırılması ve dere ıslahlarının yapılması Gediz ve Küçük Menderes Havzalarının Geri Kazanılması ve Sürdürülebilir Havza Yönetimi Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Yaratılması Su havzalarında organik tarım

26 ÇEVRE AMAÇ Kentimizdeki çevreyi ve doğal kaynakları korumak, geliştirmek ve gelecek kuşaklara çevre kalitesi yüksek yaşanabilir bir kent bırakmak. ANA BAŞLIKLAR İzmir Katı Atık Yönetim Sistemini Avrupa Birliği standartlarına uygun oluşturmak ve yürütmek. Hava ve gürültü kirliliğinin tespiti, kirliliği önlemeye yönelik tedbirlerin alınması, İzmir Körfezinde yüzer çöplerin temizlenmesi, su ve körfez dibi kalitesinin izlenmesi

27 ÇEVRE-ÇEVRE SAĞLIK AMAÇ
Çevre kalitesi yüksek ve yaşanılabilir bir kent için çevre ve hayvan sağlığına yönelik koruyucu çalışmalar yapmak ANA BAŞLIKLAR Sahipli ve sahipsiz hayvan sağlığı iyileştirilmesi Sebze-Meyve ve Balık hallerinin AB standartlarına uygun olarak yenilenmesi

28 ENERJİ AMAÇ Alternatif Enerji Kaynaklarının Kullanıma Sunulması, mevcut Kaynakların etkin ve verimli kullanımının sağlanması ANA BAŞLIKLAR Jeotermal Enerjinin Kullanım Alanlarının Geliştirilmesi Doğalgaz Enerji Kullanımının Geliştirilmesi Rüzgar , Güneş ve Bio Enerji Kullanım Olanaklarının Araştırılması

29 İTFAİYE VE AFET YÖNETİMİ
AMAÇ Kentlilerimizin can ve mal güvenliğini sağlamak amacı ile itfaiye ve acil yardım hizmetlerini etkin ve süratli şekilde yürütülmesi , doğal afetler için önlem alınması ve zararlarının azaltılması için gerekli planlamaların yapılması ve uygulanması ANA BAŞLIKLAR İtfaiye teşkilatımızın geliştirilmesi, yeni birimlerin oluşturulması ve modernizasyonunun sağlanması Eğitim çalışmalarının geliştirilmesi ,yaygınlaştırılarak sürdürülmesi Kriz yönetimi

30 SAĞLIK AMAÇ İzmir Büyükşehir Belediye sınırları içinde yaşayan herkese eşit olarak kaliteli , ekonomik sağlık hizmeti sunmak , sağlık konusunda bilinçlenmiş bir toplum oluşmasını sağlamak ANA BAŞLIKLAR İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi bünyesinde yeni Sağlık merkezlerinin oluşturulması, Sağlık hizmeti sunulmasının iyileştirilmesi Halka yönelik sosyal sağlık tarama ve eğitimlerinin yapılması

31 SAĞLIK-ÇEVRE SAĞLIK Sahipli ve sahipsiz hayvan sağlığı iyileştirilmesi
Sebze-Meyve ve Balık hallerinin AB standartlarına uygun olarak yenilenmesi

32 SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMETLER
AMAÇ Ülkemizin ekonomik, eğitsel ve kültürel anlamdaki geri kalmışlığına İzmir kenti özelinde çareler üretmek, bilimde sanatta dünya ölçeğinde söz sahibi olan ülkeler ile yarışabilir hale gelebilmek için katkı koymak. Bu çerçevede İzmir'de kentlilik bilincinin oluşması ve kentlinin yaşam kalitesinin yükseltilmesini sağlamak. ANA BAŞLIKLAR Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Kentin her noktasına ulaşıyor olmasını sağlamak Dezavantaj sahibi grupları desteklemek Çocuklar ve Gençlerin Spor Faaliyetlerine Katılımını Sağlamak Kültür ve Sosyal Çalışmalara yönelik merkezlerin oluşturulması

33 TURİZM - FUARCILIK VE DIŞ İLİŞKİLER
AMAÇ İzmir'in sosyal,kültürel, turizm ve diğer alanlarda dünyanın gözde şehirleri arasına girmesini sağlamak ANA BAŞLIKLAR Ulusal ve uluslar arası fuar organizasyon sayısını artırmak Turizmin gelişmesine yönelik çalışmalar yapılması İzmir ‘in Tanıtıma yönelik çalışmalar yapılması EXPO 2015 ‘e yönelik çalışmalar


"G E L E C E Ğ İ N İ Z M İ R İ N İ Y A R A T I Y O R U Z" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları