Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Elif Azize Odaba ş ı Elif Azize Odaba ş ı 6B – 1448 6B – 1448 ALTIPARMAK FETH İ AÇANÇ İ ÇEK O.O. ALTIPARMAK FETH İ AÇANÇ İ ÇEK O.O. Bismillahirrahmanirrahim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Elif Azize Odaba ş ı Elif Azize Odaba ş ı 6B – 1448 6B – 1448 ALTIPARMAK FETH İ AÇANÇ İ ÇEK O.O. ALTIPARMAK FETH İ AÇANÇ İ ÇEK O.O. Bismillahirrahmanirrahim."— Sunum transkripti:

1 Elif Azize Odaba ş ı Elif Azize Odaba ş ı 6B – 1448 6B – 1448 ALTIPARMAK FETH İ AÇANÇ İ ÇEK O.O. ALTIPARMAK FETH İ AÇANÇ İ ÇEK O.O. Bismillahirrahmanirrahim بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم **GÜZEL AHLAK­­** **GÜZEL AHLAK­­**

2 * İ çindekiler * ° Ahlak nedir ? ° Peygamber Efendimiz in ( s.a.v.) Güzel Ahlakı ° Ahlak ile ilgili Hadis ° Ahlak ile ilgili Ayet °°°°°°°°

3 Ahlak Nedir ? Ahlak, toplumsal ya ş amda, belirli ki ş i, grup ya da toplum için belirli zamanda ve belirli bir yerde geçerli olan (ya da geçerli olması beklenen) de ğ er yargılarının, örf, adet, norm ve kuralların olu ş turdu ğ u bir sistem bütünüdür. insanların toplum içindeki davranı ş larını ve birbirleriyle ili ş kilerini düzenlemek amacıyla ba ş vurulan kurallar dizgesi, ba ş ka insanların davranı ş larını olumlu ya da olumsuz biçimde yargılamakta kullanılan ölçütler bütünü. tarih boyunca her insan toplulu ğ unda ahlak dizgesi var olmu ş tur. bu dizge toplumdan topluma ve aynı toplum içinde ça ğ dan ça ğ a de ğ i ş iklik gösterir. nesnel ya da toplumsal ahlak, insanın toplumun öteki bireylerine kar ş ı ödevini içerir. bu kurallar yazılı olmadı ğ ı için biçimsel bakımdan hukuktan farklı olmakla birlikte, gene de ahlak ile hukukun örtü ş tü ğ ü, hatta özde ş le ş ti ğ i durumları vardır. toplumsal ya ş ama egemen olan hukuk kurallarıyla nesnel ahlak arasında sıkı bir ba ğ vardır. toplumun genel ahlak görü ş lerine ve toplumsal vicdana uygun dü ş meyen hukuk düzenlemeleri, kendilerinden beklenen toplumsal i ş levi yerine getiremeyece ğ inden uzun ömürlü olmaz.

4 Peygamber Efendimiz (s.a.v.)im Güzel Ahlakı En yüce ahlâka sahip oldu ğ unda; yüzyıllar boyunca, dost ve dü ş man, herkesin üzerinde birle ş ti ğ i tek bir insan vardır: Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhissalâtü Vesselam. Hz.Muhammed (sav) alemlere rahmet olarak gönderilmi ş olan en son peygamber ve bütün insanlık için en güzel ahlak örne ğ idir. Yüce Mevla’mız Kuranı Kerimde onun için ş öyle buyurmaktadır. “ Ş üphesiz sen yüce bir ahlak üzeresin” Kalem Suresi 4 Zaten o, yeryüzünde bulunu ş maksadını, " Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim ” buyurarak net olarak ifade ediyordu. “Andolsun size bir Peygamber geldi ki sizin sıkıntıya u ğ ramanız onu incitir ve üzer. Çünkü o size çok dü ş kün, müminlere kar ş ı çok ş efkatli ve merhametlidir.” Tevbe Suresi 128 “ Rasulüm biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik” Enbiya Suresi 107

5 “ Andolsun ki Rasulullah sizin için, Allah’a ve ahıret gününe kavu ş mayı umanlar için ve Allah’ı çok zikredenler için güzel bir örnektir” Ahzab Suresi 21 Alemlere rahmet olarak gönderilen o Yüce Rasul güzel ahlak konusunda ş öyle buyurmu ş tur: “ Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim” “ Sizin en hayırlınız ahlakça en güzel olanınızdır” “ Ki ş i güzel ahlakı ile geceleri ibadetle gündüzleri oruçla geçirenin derecesine yükselir” “ Su buzu eritti ğ i gibi, güzel ahlakta günahları eritir (yok eder); sirke balı bozdu ğ u gibi kötü ahlakta ameli bozar.” “ Allah’ım beni güzelle ş tirdi ğ in gibi ahlakı mı da güzelle ş tir”

6 Güzel Ahlak İ lgili Hadisler ‘’ Din güzel ahlaktır ‘’ ‘’ Sizin imanca en güzeliniz, ahlakça en güzeliniz olandır ‘’ ‘’ Müminlerin iman yönünden en faziletlisi ahlakça en iyi olandır ‘’ ‘’ Ş üphesiz güzel ahlak, güne ş in buzu eritti ğ i gibi günahları eritir ‘’ ‘’ Bir insan az ibadet etse de, güzel ahlak sayesinde en yükssek dereceye kavu ş ur ‘’ ‘’ Yumu ş ak davran ! Sertlikten sakın ! Yumu ş aklık insanı süsler i çirkinli ğ i giderir.’’ ‘’ Sadaka, yetmi ş ş errin kapısını kapatır ‘’ ‘’Geçmi ş peygamberlerin, sonraki insanlara ula ş an sözlerden birisi de ş udur ; Utanmadıktan sonra diledi ğ ini yap ‘’ ‘’ Yumu ş ak huylu kimseye, dünya ve ahiret iyilikleri verilmi ş tir’’ ‘’ İ badetlerin en kolayı, az konu ş mak ve iyi huylu olmaktır ‘’ ‘’ Dünyada veya ahirette özür dilemek zorunda kalaca ğ ın söz ve hareketten uzak durmaya çalı ş ! ‘’ ‘’ Ki ş i, yumu ş aklı ğ ı, tatlı dili ile, gündüzleri oruç tutanın ve geceleri namaz kılanın derecesine kavu ş ur ‘’

7 Ahlak İ le İ lgili Ayet ‘’ Ey bizim Rabbimiz i bir de onlara içlerinden öyle bir peygamber gönder ki, onlara senin ayetlerini tilavet eylesin, kendilerine kitabı ve hikmeti ö ğ retsin, içlerini ve dı ş larını tertemiz yapıp onları pak eylesin. Hiç ş üphesiz Aziz sensin i hikmet sahibi sensin ‘’ ‘’ Nitekim içinizden size bir peygamber gönderdik. I size ayetlerimizi okuyor, sizi temizliyor, size kitabı ve hikmeti ö ğ retiyor. Size bilmedi ğ iniz ş eyleri ö ğ retiyor. ‘’ ‘’ Ey iman edenler ! Size kısmet etti ğ imiz rızkların ho ş ve temiz olanlarından yiyip ve Allah’a ş ükredin, e ğ er yalnız O’na kulluk ediyorsanız. ‘’ Kadınları bo ş adı ğ ınız zaman hiddetlerini bitirdiklerinde i aralarında me ş ru bir ş ekilde rıza a ş tıkları takdirde, kendilerini kocalarıyla nikahlanacaklar diye sıkı ş tırıp, engellemeyin. İş te bu ; içinizden Allah’a ve ahiret gününe iman, edenlere verilen bir ö ğ üttür. Bu sizin hakkınızda hayırlı ve daha nezihtir. Allah bilir i siz bilemezsiniz. ‘’ ‘’ Mümin erkeklere i gözlerini dikmemelerini, ırzlarını da korumalarını söyle. Çünkü bu, kendileri için daha temiz bir davranı ş tır. Ş üphesiz Allah, onların yapmakta olduklarından haberdardır. ‘’

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40


"Elif Azize Odaba ş ı Elif Azize Odaba ş ı 6B – 1448 6B – 1448 ALTIPARMAK FETH İ AÇANÇ İ ÇEK O.O. ALTIPARMAK FETH İ AÇANÇ İ ÇEK O.O. Bismillahirrahmanirrahim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları