Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

+ Buldanlı. Sa ğ lık Bakanı; Dr. Behçet Uz Dr. Esin Do ğ antekin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "+ Buldanlı. Sa ğ lık Bakanı; Dr. Behçet Uz Dr. Esin Do ğ antekin."— Sunum transkripti:

1 + Buldanlı. Sa ğ lık Bakanı; Dr. Behçet Uz Dr. Esin Do ğ antekin

2 + Buldanlı Sa ğ lık Bakanı; Dr. Behçet Uz Cumhuriyetin ilk yıllarının önemli simalar ‎ ından olan Dr. Behçet Uz, 1893 yılında Buldan’da do ğ du. Müftü Salih Efendi’nin o ğ ludur. Karde ş i Salihzade Mehmet Efendi 1915– 22 y ‎ ılları arasında Buldan Müftülü ğ ü görevinde bulunmu ş tur. İ lk ve Orta ö ğ renimini Buldan’da yapan Dr. Uz, liseyi İ zmir’de tamamladı ‎. Tı ‎ p Fakültesi ikinci s ‎ ınıfında babasını ‎ kaybeden Behçet Uz, Balkan Sava ş ı çıktı ğ ı için ara vermek zorunda kaldı ğ ı tıp e ğ itimini 18 Kas ‎ ım 1918 tarihinde tamamlam ‎ ı ş tır. 1919 yı ‎ lı ‎ nda tı ‎ p fakültesinin çocuk hastal ‎ ıkları ‎ klini ğ inde Dr. Kadri Rasit Pasa’n ‎ ın yan ‎ ında müderris muavini olarak göreve ba ş lam ‎ ı ş tır. İ htisas ‎ ını ‎ tamamlad ‎ ıktan sonra İ zmir’e dönen Dr. Uz, İ zmir Memleket Hastanesi Çocuk Hastal ‎ ıkları Servisi Ş efli ğ ine atanmı ş tır.

3 + Dr. Behçet Uz Dr. Uz hekimli ğ inin yan ‎ s ‎ ıra yapmı ş oldu ğ u sosyal faaliyetler neticesinde İ zmir’de tan ‎ ınan ve sevilen bir insan olarak ün yaptı ‎. Bu y ‎ ıllarda kolejde, Frans ‎ ız Hastanesi’nde, Çocuk Esirgeme Kurumu’nda Aydı ‎ n Ş imendifer Kumpanyası’ ‎ nda hekimlik hizmetlerini sürdürdü.

4 + Dr. Behçet Uz İ talya'da Livorno kentindeki Unberto Sanatoryumunda verem sava ş la ilgili incelemeler yapan Behçet Uz, o günleri ş öyle anlatıyor : "Veremle Mücadele Cemiyeti, 1922 yılının 18 Ş ubat günü benim giri ş imim sonucu kurulmu ş, bu konudaki ilk cemiyetti. Kurulu ş tan sonra dü ş üncelerimizi, bir beyanname vererek basına açıkladık. Daha sonra biz, yönetim kurulu olarak, halka açık bir toplantı yaparak İ zmir'in tüccar ve aydınlarından ve de halktan 3.000 ki ş iyi üye kaydettik. Önce bir verem dispanseri in ş a etme kararı aldık. 1923 yılında İ zmir'in en güzel yerlerinden olan Beyler Soka ğ ında bir bina tuttuk, ceplerimizden ödeyip binayı donattık ve dispanser olarak halkın hizmetine sunduk.. Hiçbir ücret talep etmeden burada binlerce Egeli vatanda ş ımıza veremle sava ş yolunda ilk te ş his ve tedaviyi uygulamaya ba ş ladık..."

5 + Dr. Behçet Uz 1922 yı ‎ l ‎ ında 17 arkada ş ıyla birlikte İ zmir Verem Mücadele Cemiyeti’ ni kurdu. Bu cemiyet Türkiye’ de kurulan ikinci cemiyettir. Amacı Cumhuriyetin genç neslini o dönemlerde bir çı ğ gibi büyüyen verem hastalı ğ ı belasından kurtarmak ve hastaların tedavisi ve BCG a ş ılarının ülkemizde yapılması için çalı ş ma ve gayretlerde bulunmaktı. Bu dernekte yıllarca genel sekreter ve ba ş kanlık görevlerini sürdürdü. 1946’da Sa ğ lık Bakanı olduktan sonra Verem Mücadele Cemiyetleri’nin sayısını 50’ye çıkardı. Dr. Behçet Uz, veremle bu mücadelesini yaparken kendisinde derin iz bırakan dramatik bir geli ş me de ya ş amı ş tır:

6 + Dr. Behçet Uz Cumhuriyetin ilk yıllarında İ zmir’in ş artları gayri sıhhiydi. Tifo, tifüs, dizanteri, kuduz, tetanoz hastalıklarının yanı sıra, insanlarımızı öldüren bir ba ş ka hastalık daha vardı: Verem… Bir gün canımdan çok sevdi ğ im kızım Mübe şş ir’in de vereme yakalandı ğ ını ö ğ rendim. Bu vaziyet çocuk hekimi bir babaya ne kadar ıstırap vericiydi. Bir taraftan belediye reisli ğ i ile halkıma kar ş ı vecibelerimi yerine getiriyor, İ zmir’i yeniden imar etmeye çalı ş ıyordum. Bataklıkları, harpten kalma enkaz yı ğ ınlarını kurutmaya u ğ ra ş ıyoruz. Günde 18 saat çalı ş mak zorundaydım. Nereye gitsem aklım hep kızım Mübe şş ir’de. Sa ğ olsunlar, hekim arkada ş lar ilgileniyorlar. Ama çok üzülüyorum. Nihayet, büyük ihtimamlar sonucu evladım Mübe şş ir’in verem hastalı ğ ını yendik. Fakat a ğ ır geçen hastalık ş artları evladımın kalbini de hasta etmi ş ti. Kalp romatizması krizleri sık sık kızımı yokluyordu. Bana çok dü ş kündü. Beni hep yanında istiyordu. Ş ehir ise ş antiye gibiydi. Ş antiye ş efi gibi insanları hep yoklamak zorundaydım…

7 + Dr. Behçet Uz Tatil yapmam, Mübe şş ir’ e temiz bir da ğ havası tattırmam imkânsızdı. Böyle üzüntü ve çalı ş mayla geçen günlerden bir gün canım kızım Mübe şş ir’imi ş iddetli bir kalp krizi neticesinde kaybettim.Köprü’ deki evime geldim. Herkes a ğ lıyordu. Bir çocuk doktoru oldu ğ um halde kızıma alakasız kalmı ş tım. Kendimi suçlu hissediyordum. Mübe şş ir’ i yatakta cansız görünce çok müteessir oldum. Evden hızlıca çıktım. Ş uursuzca ko ş arak yürüyordum. E ş refpa ş a’ ya De ğ irmenda ğ ı’nın tepesine geldi ğ imi fark ettim. Büyük çabalarla imar etti ğ imiz İ zmir tüm netli ğ iyle görünüyordu. Hıçkırarak a ğ lamaya ba ş ladım. Bas bas ba ğ ırıyordum: ‘Ey İ zmir! Her ş eyimi sana verdim. Öylesine verdim ki, biricik evladımı, Mübe şş ir’imi bile benden aldın. O’nu da sana verdim.’ Suratımı tokatlıyormu ş um. Çevreden geçenler mani olmu ş lar, beni yatı ş tırmı ş lar. Aradan yıllar geçti. Daha sonra Allah bana iki erkek, iki kız evlat daha verdi. Mübe şş ir aklıma geldikçe kendimi suçlu bulurum. Ondan esirgedi ğ im sevgiyi ona veremedi ğ im için hep hayıflanırım. İ nsanlar i ş lerine önem vermeli ama ailelerini, özellikle çocuklarını ihmal etmemelidirler.”

8 + Dr. Behçet Uz İ zmir’ de Tabip Odası ‎ Ba ş kanl ‎ ı ğ ı ‎ yaptı ‎. 1930 y ‎ ılında İ zmir Belediye Meclisine giren Dr. Uz bir yı ‎ l sonra İ zmir Belediye Ba ş kanlı ğ ı’na seçildi. Öncelikle belediyeyi büyük bir borç bata ğ ından kurtardı ‎. On y ‎ ıl süren ba ş kanl ‎ ı ğ ı sı ‎ ras ‎ ında İ zmir’e modern ve büyük bir ş ehir kimli ğ ini kazandı ‎ racak atı ‎ lı ‎ mlar ‎ ba ş lattı. Her semte çocuk bahçeleri ve pazaryerleri kurdu. İ zmir’e parklar ve bulvarlar kazand ‎ ırdı. Cumhuriyet Meydan ‎ ı’nı ‎ düzenledi. Bu meydan ‎ ı ve İ talyan heykeltra ş Pietro Conanica’ya yapt ‎ ırtı ğ ı ‎ Atatürk An ‎ ıtı’nın aç ‎ ılı ş ını ‎ 28 Temmuz 1932 tarihinde yaptı ‎.

9 + Dr. Behçet Uz İ zmir halkını bir çocuk hastanesinin gereklili ğ ine ikna ederek toplad ‎ ı ğ ı ‎ ba ğ ı ş larla hastanenin temelini 23 Nisan 1938’de attı ‎. Hastane, Dr. Uz’un Sa ğ lı ‎ k Bakanl ‎ ı ğ ı ‎ döneminde 2 Nisan 1947 tarihinde Ba ş bakan Recep Peker tarafı ‎ ndan hizmete açı ‎ ldı ‎. Açı ‎ ldı ğ ı ‎ nda 150 yataklı ‎ olan hastane, günümüzde 355 yata ğ ıyla hizmete devam etmektedir. Aç ‎ ıldı ğ ı ‎ günden bu yana bölgenin tek çocuk hastalı ‎ kları ‎ hastanesidir

10 + Dr. Behçet Uz 1941 yılında Denizli'den milletvekili seçilerek ba ş ladı ğ ı siyasi hayatı on dokuz yıl sürdü.. İ ki dönem Sa ğ lık Bakanlı ğ ı da yaptı : İ lki 7 A ğ ustos 1946- 10 Haziran 1948, ikincisi de 18 Mayıs 1954- 9 Aralık 1955 idi.. 19 Mayıs 1986'da, 94 ya ş ında hayat gözlerini yuman "Büyük Başkan", ne acıdır ki yalnızca bir çocuk hastanesinin kapısındaki tabelada yer alıyor !.. Açılan fuarlarda bile artık adı geçmiyor !.. Nur içinde yatsın, yaptı ğ ı büyük i ş ler ve tüm çalı ş maları için yürekten te ş ekkürler..


"+ Buldanlı. Sa ğ lık Bakanı; Dr. Behçet Uz Dr. Esin Do ğ antekin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları