Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Cerebral Palsy’de Yeni Yaklaşımlar ZEYNEP AYAN KORKMAZ ELVAN YILMAZ RUSLAN RUSTAMOV.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Cerebral Palsy’de Yeni Yaklaşımlar ZEYNEP AYAN KORKMAZ ELVAN YILMAZ RUSLAN RUSTAMOV."— Sunum transkripti:

1 Cerebral Palsy’de Yeni Yaklaşımlar ZEYNEP AYAN KORKMAZ ELVAN YILMAZ RUSLAN RUSTAMOV

2 TheraSuit

3 Therasuit Metodu yo ğ un ve spesifik bir egzersiz programına dayanır. Patolojik reflekslerin eliminasyonu ve yeni, do ğ ru ve fonksiyonel hareket paternlerinin yerle ş tirilmesinin büyük bir önemi vardır.

4 Hikaye Uzay teknolojisinden esinlenerek geli ş tirilen bu tedavi metodu temelini Rusya'dan alır. Orijinaline kozmonotların giydi ğ i özel kıyafet olan 'Penguin Suit' denmektedir. İ lk ba ş ta bu kıyafet kozmonotların uzayda uzun süre kaldıklarında kar ş ıla ş tıkları yer çekimi eksikli ğ inin olumsuz etkilerini (kas atrofisi, osteoporoz) önlemek amacıyla dizayn edildi. 1990'lı yıllarda 'suit' nöromuskuler rahatsızlıkları olan çocuklarda kullanıldı. 1997 yılında suit Amerika'da özürlü çocukların hizmetine sunuldu. 2002 yılında 'TheraSuit' dizayn edildi.

5 TheraSuit'i Geliştirenler Hakkında: Richard ve Izabela Koscielny 17 ya ş ında serebral palsili Kaya ve 7 ya ş ında Maya isimli kızların anne ve babası. Her ikisi de Polonya'da Fiziksel E ğ itim Akademisi'nden master derecesine sahip fizyoterapistler Her ikisi de özel bakıma muhtaç çocuk hasta grubunda 18 yıllık deneyime sahip Her ikisi de sertifikalı spor e ğ itmeni. Izabela engelli çocuklar için sertifikalı yoga e ğ itmeni Richard fiziksel e ğ itim antrenörü Birlikte 2002 yılında TheraSuit LLC ş irketini kurarak tüm dünyadaki klinik merkezlere TheraSuit, Universal Egzersiz Unitesi ve di ğ er özel ihtiyaç ekipmanlarını gönderme ba ş ladılar. 2003 yılında 'Cerebral Palsy Magazine' dergisini yayına soktular. (Serebral Palsi'ye odaklı tek dergidir.) Serebral palsili bireylere yo ğ un egzersiz programı uygulanan, ayrıca bu yöntemi uygulamak isteyen terapistlere e ğ itim verilen Pediatric Fitness Merkezi'ni kurdular. Izabela ve Richard Koscielny 2004 yılında kurulan Amerikan Yo ğ un Pediatrik Fizyoterapi Birli ğ inin öncülerindendir. (American Association of Intensive Pediatric Physical Therapy)

6 Therasuitte kullanılan aletler Therasuit( yumu ş ak dinamik proprioseptif ortez)  Therasuit vücudu mümkün oldu ğ u kadar normale yakın bir ş ekilde düzeltir. Do ğ ru postüral düzgünlü ğ ü yeniden kurmanın kas tonusu, duyu ve vestibular fonksiyonu normalize etmede çok önemli bir rolü vardır.

7 THERASUIT Elastik bant sistemi sayesinde birbirine ba ğ lantılı;. ba ş lık yelek diz yastıkları ayakkabı bile ş enlerini içeren yumu ş ak, proprioseptif, dinamik ortez

8

9 TheraSuitin 6 boyu vardır: x-small (sarı/kırmızı) 2.5 ya ş small (sarı) 3-5 ya ş medium (kırmızı) 5-8 ya ş large (ye ş il) 8-12ya ş x-large (mavi) 12 üstü eri ş kin xx-large (mavi/sarı) yeti ş kinler

10

11 Evrensel egzersiz ünitesi  İ stenilen hareketleri izole etmek ve bu hareketten sorumlu kas gruplarını kuvvetlendirmek için gerekli yetenekleri kazandırmada kullanılır. Evrensel egzersiz ünitesi hareket geni ş li ğ i, kas ve eklem esnekli ğ i yanında fonksiyonel becerilerin kazandırılmasını sa ğ lar.

12

13 Ana Hedefler Çocu ğ un kas tonusunu standart duruma getirmek Aktif hareket miktarını arttırmak Kuvvet ve dayanıklılı ğ ı arttırmak 'Ba ğ ımsız birey' hedefiyle çalı ş ır. Çocu ğ un fonksiyonel becerilerini geli ş tirmesine olanak sa ğ layarak, yeni kuvvetlenen kas gruplarını kontrollü hale getirmek

14 Proprioseptionu geli ş tirmek Patolojik refleksleri azaltmak Hareketin uygun paternini restore etmek Vücut a ğ ırlı ğ ını yüklemek Tüm bunlar vestibulo-proprioseptif aferetleri normalize eder. Vestibuler sistem önemli bir sistemdir. Kas eklem ve tendon gibi periferden gelen bilgileri olu ş turur,entegre eder ve geri gönderir. Vücudun denge ve pozisyonunu,kas tonusunu etkiler.

15  Kas,tendon,ligament ve eklem kapslünden ne kadar do ğ ru input giderse o kadar düzgün bir yapı olu ş ur.

16

17 Dinamik Egzersiz Kafesinin Yararları Kasların kuvvetlendirilmesinde; Ortezle desteklenen çocuklar egzersiz kafesi içinde istenilen kasları do ğ ru paternde, kontrollü ve en önemlisi dinamik olarak çalı ş tırılabilirler. PNF Tekniklerinin kullanılarak izole hareketlerin ortaya çıkarılması Kullanılan makara sistemi sayesinde a ğ ırlık aktarımı kolay bir ş ekilde gerçekle ş irken beyin çevre ile daha etkili bir ş ekilde uyum sa ğ lamak için primitif refleksler ve düzeltme reaksiyonlarını entegre eder. Egzersizlerin oyun aktivitesi ş ekline dönü ş türülerek uzun yıllar süren rehabilitasyon sürecinin çocu ğ un katılımının maksimum düzeye ula ş masını sa ğ lar. Dinamik Kafesin ekipmanları ve materyelleri sayesinde spor yapma imkanı sa ğ lanır.

18

19 Fizyoterapiste Avantajları Zamanın do ğ ru ve etkin kullanılması Spesifik çalı ş ma kolaylı ğ ının sa ğ lanması Fizyoterapist eforunun %50 nin üstünde artması Uzun dönem hedeflerin kısa zamanda kazandırılması Çocukların rehabilitasyon sürecine maksimum katılma arzusunda olması Davranı ş bozuklu ğ u olan, kooperasyonu güç, ileti ş im kurulamayan Hastaların tedavisinde kolaylık sa ğ lar. Renkli ortamda, birçok farklı ekipmanlarla, düzenli çalı ş ma ortamı sunar. Tüm fizik tedavi ekipmanlarını içinde barındırır Uygun ortam hazırlanarak egzersize katılımı arttırır. Yardımcı personel görevini görür. Aynı anda birkaç egzersizin yapılmasına olanak sa ğ lar.

20

21 Endikasyonları: Cerebral Palsy Geliim gerilikleri Travmatik beyin hasarı Post stroke (CVA) Ataxia Athetosis Spastisite Hipotoni Kontraendikasyonları : % 50 den daha fazla sublukse olan kalça Ciddi skolyoz

22 Tipik Yo ğ un Egzersiz Programı: Tipik Yo ğ un Egzersiz Programı: Günde 3-4 saat, haftada 5 gün- 3-4 hafta İ lk hafta: Tonus azaltılması üzerinde çalı ş ma, patolojik hareket kalıplarını azaltma, aktif düzgün hareket kalıplarını arttırma ve genel kuvvetlendirme İ kinci hafta: Hareketlenen sorumlu spesifik kas gruplarının kuvvetlendirilmesi üzerinde çalı ş ma Üçüncü hafta: Artan kuvvet ve dayanıklılı ğ ı kullanarak çocu ğ un fonksiyonel seviyesini geli ş tirme (oturma, emekleme, yürüme)

23 Nasıl Etkili Oluyor: Patolojik hareket kalıplarını azaltır Kuvveti arttırır Kas kontrol ve koordinasyonunu arttırır Dayanıklılı ğ ı arttırır Fonksiyonel aktiviteleri arttırır (oturma, emekleme, yürüme gibi.)

24 Intensive Therapy Combined with Strengthening Exercises Using the Thera Suit in a Child with CP: A Case Report © 12 ya ş ındaki cerebral palsyli erkek çocuk Gross Motor Function Classification System Gross Motor Function Measure 3 haftalık yo ğ un Thera Suit tedavisi(Pazartesi- Cuma 8:30-12:30 ) Her hafta yarım saat aquatherapy and hippotherapy almı ş. 3 hafta sonra ve 6 ay sonra de ğ erlendirilmi ş tir. Sonuç: GMFM’in her bölümünde geli ş me gözlemlenmi ş. Aquatherapy ve hippotherapy ile birlikte yo ğ un Thera Suit tedavisi fonksiyonelli ğ i arttırmaya yardımcı olmu ş tur. Elizabeth C S Datorre, PT, DPT, MSPT, ATC, 2004


"Cerebral Palsy’de Yeni Yaklaşımlar ZEYNEP AYAN KORKMAZ ELVAN YILMAZ RUSLAN RUSTAMOV." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları