Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Cerebral Palsy’de Yeni Yaklaşımlar ZEYNEP AYAN KORKMAZ ELVAN YILMAZ RUSLAN RUSTAMOV.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Cerebral Palsy’de Yeni Yaklaşımlar ZEYNEP AYAN KORKMAZ ELVAN YILMAZ RUSLAN RUSTAMOV."— Sunum transkripti:

1 Cerebral Palsy’de Yeni Yaklaşımlar ZEYNEP AYAN KORKMAZ ELVAN YILMAZ RUSLAN RUSTAMOV

2 TheraSuit

3 Therasuit Metodu yo ğ un ve spesifik bir egzersiz programına dayanır. Patolojik reflekslerin eliminasyonu ve yeni, do ğ ru ve fonksiyonel hareket paternlerinin yerle ş tirilmesinin büyük bir önemi vardır.

4 Hikaye Uzay teknolojisinden esinlenerek geli ş tirilen bu tedavi metodu temelini Rusya'dan alır. Orijinaline kozmonotların giydi ğ i özel kıyafet olan 'Penguin Suit' denmektedir. İ lk ba ş ta bu kıyafet kozmonotların uzayda uzun süre kaldıklarında kar ş ıla ş tıkları yer çekimi eksikli ğ inin olumsuz etkilerini (kas atrofisi, osteoporoz) önlemek amacıyla dizayn edildi. 1990'lı yıllarda 'suit' nöromuskuler rahatsızlıkları olan çocuklarda kullanıldı yılında suit Amerika'da özürlü çocukların hizmetine sunuldu yılında 'TheraSuit' dizayn edildi.

5 TheraSuit'i Geliştirenler Hakkında: Richard ve Izabela Koscielny 17 ya ş ında serebral palsili Kaya ve 7 ya ş ında Maya isimli kızların anne ve babası. Her ikisi de Polonya'da Fiziksel E ğ itim Akademisi'nden master derecesine sahip fizyoterapistler Her ikisi de özel bakıma muhtaç çocuk hasta grubunda 18 yıllık deneyime sahip Her ikisi de sertifikalı spor e ğ itmeni. Izabela engelli çocuklar için sertifikalı yoga e ğ itmeni Richard fiziksel e ğ itim antrenörü Birlikte 2002 yılında TheraSuit LLC ş irketini kurarak tüm dünyadaki klinik merkezlere TheraSuit, Universal Egzersiz Unitesi ve di ğ er özel ihtiyaç ekipmanlarını gönderme ba ş ladılar yılında 'Cerebral Palsy Magazine' dergisini yayına soktular. (Serebral Palsi'ye odaklı tek dergidir.) Serebral palsili bireylere yo ğ un egzersiz programı uygulanan, ayrıca bu yöntemi uygulamak isteyen terapistlere e ğ itim verilen Pediatric Fitness Merkezi'ni kurdular. Izabela ve Richard Koscielny 2004 yılında kurulan Amerikan Yo ğ un Pediatrik Fizyoterapi Birli ğ inin öncülerindendir. (American Association of Intensive Pediatric Physical Therapy)

6 Therasuitte kullanılan aletler Therasuit( yumu ş ak dinamik proprioseptif ortez)  Therasuit vücudu mümkün oldu ğ u kadar normale yakın bir ş ekilde düzeltir. Do ğ ru postüral düzgünlü ğ ü yeniden kurmanın kas tonusu, duyu ve vestibular fonksiyonu normalize etmede çok önemli bir rolü vardır.

7 THERASUIT Elastik bant sistemi sayesinde birbirine ba ğ lantılı;. ba ş lık yelek diz yastıkları ayakkabı bile ş enlerini içeren yumu ş ak, proprioseptif, dinamik ortez

8

9 TheraSuitin 6 boyu vardır: x-small (sarı/kırmızı) 2.5 ya ş small (sarı) 3-5 ya ş medium (kırmızı) 5-8 ya ş large (ye ş il) 8-12ya ş x-large (mavi) 12 üstü eri ş kin xx-large (mavi/sarı) yeti ş kinler

10

11 Evrensel egzersiz ünitesi  İ stenilen hareketleri izole etmek ve bu hareketten sorumlu kas gruplarını kuvvetlendirmek için gerekli yetenekleri kazandırmada kullanılır. Evrensel egzersiz ünitesi hareket geni ş li ğ i, kas ve eklem esnekli ğ i yanında fonksiyonel becerilerin kazandırılmasını sa ğ lar.

12

13 Ana Hedefler Çocu ğ un kas tonusunu standart duruma getirmek Aktif hareket miktarını arttırmak Kuvvet ve dayanıklılı ğ ı arttırmak 'Ba ğ ımsız birey' hedefiyle çalı ş ır. Çocu ğ un fonksiyonel becerilerini geli ş tirmesine olanak sa ğ layarak, yeni kuvvetlenen kas gruplarını kontrollü hale getirmek

14 Proprioseptionu geli ş tirmek Patolojik refleksleri azaltmak Hareketin uygun paternini restore etmek Vücut a ğ ırlı ğ ını yüklemek Tüm bunlar vestibulo-proprioseptif aferetleri normalize eder. Vestibuler sistem önemli bir sistemdir. Kas eklem ve tendon gibi periferden gelen bilgileri olu ş turur,entegre eder ve geri gönderir. Vücudun denge ve pozisyonunu,kas tonusunu etkiler.

15  Kas,tendon,ligament ve eklem kapslünden ne kadar do ğ ru input giderse o kadar düzgün bir yapı olu ş ur.

16

17 Dinamik Egzersiz Kafesinin Yararları Kasların kuvvetlendirilmesinde; Ortezle desteklenen çocuklar egzersiz kafesi içinde istenilen kasları do ğ ru paternde, kontrollü ve en önemlisi dinamik olarak çalı ş tırılabilirler. PNF Tekniklerinin kullanılarak izole hareketlerin ortaya çıkarılması Kullanılan makara sistemi sayesinde a ğ ırlık aktarımı kolay bir ş ekilde gerçekle ş irken beyin çevre ile daha etkili bir ş ekilde uyum sa ğ lamak için primitif refleksler ve düzeltme reaksiyonlarını entegre eder. Egzersizlerin oyun aktivitesi ş ekline dönü ş türülerek uzun yıllar süren rehabilitasyon sürecinin çocu ğ un katılımının maksimum düzeye ula ş masını sa ğ lar. Dinamik Kafesin ekipmanları ve materyelleri sayesinde spor yapma imkanı sa ğ lanır.

18

19 Fizyoterapiste Avantajları Zamanın do ğ ru ve etkin kullanılması Spesifik çalı ş ma kolaylı ğ ının sa ğ lanması Fizyoterapist eforunun %50 nin üstünde artması Uzun dönem hedeflerin kısa zamanda kazandırılması Çocukların rehabilitasyon sürecine maksimum katılma arzusunda olması Davranı ş bozuklu ğ u olan, kooperasyonu güç, ileti ş im kurulamayan Hastaların tedavisinde kolaylık sa ğ lar. Renkli ortamda, birçok farklı ekipmanlarla, düzenli çalı ş ma ortamı sunar. Tüm fizik tedavi ekipmanlarını içinde barındırır Uygun ortam hazırlanarak egzersize katılımı arttırır. Yardımcı personel görevini görür. Aynı anda birkaç egzersizin yapılmasına olanak sa ğ lar.

20

21 Endikasyonları: Cerebral Palsy Geliim gerilikleri Travmatik beyin hasarı Post stroke (CVA) Ataxia Athetosis Spastisite Hipotoni Kontraendikasyonları : % 50 den daha fazla sublukse olan kalça Ciddi skolyoz

22 Tipik Yo ğ un Egzersiz Programı: Tipik Yo ğ un Egzersiz Programı: Günde 3-4 saat, haftada 5 gün- 3-4 hafta İ lk hafta: Tonus azaltılması üzerinde çalı ş ma, patolojik hareket kalıplarını azaltma, aktif düzgün hareket kalıplarını arttırma ve genel kuvvetlendirme İ kinci hafta: Hareketlenen sorumlu spesifik kas gruplarının kuvvetlendirilmesi üzerinde çalı ş ma Üçüncü hafta: Artan kuvvet ve dayanıklılı ğ ı kullanarak çocu ğ un fonksiyonel seviyesini geli ş tirme (oturma, emekleme, yürüme)

23 Nasıl Etkili Oluyor: Patolojik hareket kalıplarını azaltır Kuvveti arttırır Kas kontrol ve koordinasyonunu arttırır Dayanıklılı ğ ı arttırır Fonksiyonel aktiviteleri arttırır (oturma, emekleme, yürüme gibi.)

24 Intensive Therapy Combined with Strengthening Exercises Using the Thera Suit in a Child with CP: A Case Report © 12 ya ş ındaki cerebral palsyli erkek çocuk Gross Motor Function Classification System Gross Motor Function Measure 3 haftalık yo ğ un Thera Suit tedavisi(Pazartesi- Cuma 8:30-12:30 ) Her hafta yarım saat aquatherapy and hippotherapy almı ş. 3 hafta sonra ve 6 ay sonra de ğ erlendirilmi ş tir. Sonuç: GMFM’in her bölümünde geli ş me gözlemlenmi ş. Aquatherapy ve hippotherapy ile birlikte yo ğ un Thera Suit tedavisi fonksiyonelli ğ i arttırmaya yardımcı olmu ş tur. Elizabeth C S Datorre, PT, DPT, MSPT, ATC, 2004


"Cerebral Palsy’de Yeni Yaklaşımlar ZEYNEP AYAN KORKMAZ ELVAN YILMAZ RUSLAN RUSTAMOV." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları