Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 İSTANBUL UNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesinde AB HİBE PROGRAMLARI KONUSUNDA SEMİNER Dr. AHMET KOÇAK 16.12.2011.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 İSTANBUL UNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesinde AB HİBE PROGRAMLARI KONUSUNDA SEMİNER Dr. AHMET KOÇAK 16.12.2011."— Sunum transkripti:

1 1 İSTANBUL UNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesinde AB HİBE PROGRAMLARI KONUSUNDA SEMİNER Dr. AHMET KOÇAK 16.12.2011

2 AB PROJESİ NEDİR? Bireysel ya da grup olarak, belli bir amacı sınırlı bir süre içerisinde gerçekleştirmek üzere, bu amaca ulaşmak için kimlerle, ne zaman, nasıl, hangi etkinliklerde bulunulacağının, maliyet ve gelirlerin ne kadar olacağının açık, net ve ölçülebilir bir şekilde tanımlanıp planlandığı faaliyetlerdir. Avrupa Birliği (AB) ile bu birliğe aday ülkelerin eğitim ve öğretim alanındaki sistemleri gerek ülke içerisinde gerekse ülkeler arasında önemli farklılıkları gösterendir. Farklı ülkeler ve bu ülkeler içeresindeki farklı sektörler; mesleki nitelikleri, Eğitimleri, vasıfları ve unvanları belirleyen ortak bir terminoloji oluşturandır. Farklı ülkelerde edinilen tecrübeler paylaştırarak, Ülke içeresinde yapılan araştırmaları ve ortaya konan yeni gelişmeleri o ülke içerisinde yaygınlaştırır.

3 AB PROJESİ İLE HANGİ SONUÇLAR BEKLERNIR! Yapılacak projeler, Avrupa Birliği Katılım Öncesi stratejilerinin uygulanmasına katkıda bulunmalıdır, Projelerin, Aday ülkelerin Avrupa Birliğine Katılımı İçin Ulusal Programı'nda belirlenen alanlara yönelik ve yapılması öngörülen iş ile işlemlerin gerçekleştirilmesine katkı sağlamalıdır, Projelerin, Avrupa Birliği'ne aday ülke statüsünde olan Ülkelerin kendi mevzuatını Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumlulaştırmasına ve uygulamaların yerleşmesine katkıda bulunandır.

4 AB NEDEN PROJE İSTER? Avrupa insanının daha bilinçli olmasını istiyor, İnsanların güzel bir fikir var, fikirleri proje dönüştürüp canlı varlıklara Sağlıklı bir yaşam bulunulmasını ve yaşadıkları çevrenin daha yaşanılır hale gelmesini istiyor, Türkiye'de İnsanların daha verimli çalışarak, istihdama destek sağlamak istiyor, İnsanların daha temiz bir hava için yeni projeleri var, fakat projeyi uygulamak için sermaye vermek istiyor, AB gerek üye ülkelerine gerekse aday ülkelerine fon ve mali kaynaklar aracılığıyla yardımda bulunurken belli amaçlar gözetmekte ve ülkeler de bu amaçlara ulaşabilmek için çaba harcamalarını istiyor.

5 AB NEDEN PROJE İSTER? Bu bağlamda birlik, teknolojiden kültüre; sağlıktan eğitime kadar birçok farklı alanda ortak bir Avrupa bilinci ortaya çıkarmak adına üye ve aday ülkelere fon sağlamak için proje istiyor. Türkiye ise aday ülke olarak AB merkezli bir strateji belirlemiş, diğer bir deyişle Avrupa standartlarına ulaşarak eğitim, ekonomi, sanayi, sağlık gibi birçok alanda mevcut durumunu iyileştirmek için projeler yapılmasını isteiyor. Yapılması gereken tek var olan fikrinizi projeye dönüştürüp en iyi şekilde kağıda dökmek ve başarılı olacağınızı karşı tarafa inandırmanızı istiyor ki size FON desteyi sağlasın.

6 AB MALİ YARDIMLAR AB Programı temel Mali rakamlar… Çerçeve Programı kapsamındaki araştırma projelerine verilen Avrupa Komisyonu hibe katkısına göre Türkiye’nin en aktif olduğu öncelikli araştırma alanları Hibe sahiplerinin sayısı Türkiye'deki hibe sahiplerinin % olarak dağılımı Avrupa Komisyonu Katkısı (Milyon Avro) Türkiye'ye tahsis edilen Avrupa Komisyonu katkısının % olarak dağılımı Marie-Curie Eylemleri138%27,0113,7%18,22 Bilgi ve İletişim Teknolojileri40%7,839,93%13,20 Araştırma Potansiyeli12%2,359,29%12,35 Üniversite ve KOBİ’lerin yararına yapılan araştırma 57%11,158,35%11,11 Araştırma Altyapıları36%7,056,05%8,04 Çevre (iklim değişikliği dahil)38%7,444,45%5,91

7 AB MALİ YARDIMLAR AB Programı temel Mali rakamlar… 7.ÇP araştırma projelerine hibe olarak verilen Avrupa Komisyonu katkısına göre Türkiye’deki en aktif kuruluşlar Yasal AdıKatılımcıların Sayısı Türkiye'den tüm hibe sahiplerinin % olarak dağılımı Avrupa Komisyonu katkısı (Milyon Avro) Türkiye'deki hibe sahiplerine verilen Avrupa Komisyonu katkısının % olarak dağılımı Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 38%7,448,65%11,65 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 67%13,117,02%9,33 Bilkent Üniversitesi (Bilkent)30%0,05875,64%7,50 Koç Üniversitesi (KÜ)25%4,893,95%5,25 Sabancı Üniversitesi32%0,06263,65%4,85

8 AB MALİ YARDIMLAR AB DESTEKLİ E-SAĞLIK PROJELERİ AB uyum süreci konu başlıkları Veteriner Halk Sağlığı Hayvan Sağlığı Hayvan Refahı Gıda Güvenliği Hayvan Yetiştiriciliği / Zootekni Su Ürünleri Eğitim

9 AB MALİ YARDIMLAR AB DESTEKLİ E-SAĞLIK PROJELERİ “çiftlikten sofraya” Hayvan sağlığı Hayvan sağlığı Hayvan refahı Hayvan refahı Yem güvenliği Yem güvenliği Bitki sağlığı Bitki sağlığı Çevre korunması Çevre korunması Güvenli gıda Güvenli gıda Tüketicinin en iyi şekilde korunması İç pazarın etkin işleyişi

10 AB MALİ YARDIMLAR AB DESTEKLİ AKDENİZ (MEDA) PROGRAMI ÜREME SAĞLIĞI PROGRAMI  Program Ortakları: Sağlık Bakanlığı, Sivil Toplum Örgütleri ve Üniversiteler (akademik ve profesyonel dernekler)  Son Durum: Sivil Toplum Kuruluşlarına 20 milyon Euro katkı sağlanmıştır  Malzeme ve hizmet alımı ihaleleri ve bunların uygulamaları ile ilgili süreç devam etmektedir  Program kapsamında hazırlanan “Sağlık Sektörü için Ulusal Stratejiler ve Eylem Planı 2005-2015” uygulanmaya başlanmıştır.

11 AB MALİ YARDIMLAR AB DESTEKLEDİĞİ AKDENİZ (MEDA) PROGRAMLARI MALİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI 1.Türk Uygunluk Değerlendirmesi Kuruluşlarına destek Projesi ( TR 0302.01) 2.Belirli Alanlardaki Piyasa Gözetimi Faaliyetleri için Bakanlıkların Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Projesi (TR 0402.02) 3.Sağlık Bakanlığı’nın Biyosidal Ürünler ve Su Alanında Yürüttüğü Mevzuat Uyumu ve Uygulama Çalışmalarının Desteklenmesi Projesi (TR 0402.10) 4.Türkiye’de Bulaşıcı Hastalıkların Epidemiyolojik Sürveyansı ve Kontrolü Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi-I (TR 0403.06) 5.Türkiye’de Bulaşıcı Hastalıkların Epidemiyolojik Sürveyansı ve Kontrolü Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi-II (TR 0503.13) 6.Kansersiz Yaşam Projesi (TR 0403.07) 7.Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın İyi Laboratuvar Uygulamaları Alanındaki Müktesebat Uyumu ve Uygulama Çalışmalarının Güçlendirilmesi Projesi (TR 0402.03)

12 AB MALİ YARDIMLAR AB DESTEKLEDİĞİ AKDENİZ (MEDA) PROGRAMLARI MALİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI 9.Hava Kalitesi, Kimyasallar ve Atık Alanında Türkiye’ye Destek Projesi (TR 0302.03) 10.Kuş Gribine Hazırlık ve Yanıt Projesi 11.Yeni Sıcak Su Kazanları, Gaz Yakan Aletler, Kozmetikler, Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları ve Veteriner Tıbbi Ürünler Sektöründeki Ab Mevzuatının Uygulanması İçin Piyasa Gözetimi Laboratuvarlarına Destek Projesi (Kozmetikler ve İn-vitro Tıbbi Tanı Cihazları) (TR 0503.02)

13 13

14 AB MALİ YARDIMLAR AB DESTEKLİ PROJELERE KOBİ’lerin Desteklenmesi: Tarım, imalat sanayi ve hizmetler sektörlerindeki KOBİ’lerin ihtiyaçlarına hitap edecek ve programın uygulandığı bölgenin ekonomisinin güçlendirilmesine; rekabet gücünün artırılmasına yönelik yenilikçi, gelir ve istihdam artırıcı projeler desteklenebilmektedir. Örnek proje faaliyetleri aşağıda belirtilmektedir: KOBİ’lerin geliştirilmesine yönelik danışmanlık ve eğitim faaliyetleri Pazarlama girişimleri, fuar ve tanıtım faaliyetleri Tarımsal ürünlerin pazarlanmasına yönelik faaliyetler Turizmde gelir getirici, marka yaratıcı yenilikçi girişimler Teknoloji transferi ve yenilik yaratma faaliyetleri İnsan kaynaklarını geliştirmeye yönelik faaliyetler

15 AB MALİ YARDIMLAR AB DESTEKLİ PROJELERE Çevre ve Küçük Ölçekli Altyapı: Doğal çevrenin korunması, yönetimi ve geliştirilmesine yönelik projeler desteklenebilmektedir. Örnek proje faaliyetleri aşağıda belirtilmektedir: Çevre sorunlarının giderilmesine yönelik eğitim faaliyetleri ve çalışmalar Atık yönetimi ile kollektif tesislerin ve altyapısının inşası Ormanların ve nehir havzalarının korunması ve ıslah edilmesi Bölgenin kültür ve turizmini geliştirmeye yönelik restorasyon projeleri

16 AB MALİ YARDIMLAR AB DESTEKLİ PROJELERİ Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Oluşturulması: Yerel inisiyatiflerin kollektif hareket etme kültürünün geliştirilmesine yardımcı olacak projeler desteklenebilmektedir. Örnek proje faaliyetleri aşağıda belirtilmektedir: Yerel yönetimler, ticaret, ziraat, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları ve diğer yerel inisiyatiflerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler Teknik bilgi ve deneyim alışverişinin desteklenmesine yönelik faaliyetler Mesleki eğitim veya müteşebbis eğitimi sağlamaya yönelik faaliyetler Danışmanlık veya iş destekleme faaliyetleri Araştırma faaliyetleri Kırsal kalkınma faaliyetleri Bölgenin iş veya turizm merkezi olarak imajını artırmayı hedefleyen nitelikteki faaliyetler

17 AB MALİ YARDIMLAR Üniversite-Sanayi Yenilikçilik İşbirliği Araçları İnovasyon ve Önemi Farkındalık Yaratıcı Girişimler Kolaylaştırıcı Modeller Destek Mekanizmaları Eğitim Odaklı İşbirlikleri İkili İşbirlikleri

18 AB MALİ YARDIMLAR BİLGİ EKONOMİSİNDE İNOVASYON KAVRAMI ve TEMEL GÖSTERGELER Geri kalmış ülkelerin sorunlarına dikkat çeken ilk iktisatçılardan biri olan Friedrich List bilgi temelli ekonomik düzende önem kazanan değerleri şöyle vurgulamıştır: “Ulusların bugünkü durumları, bizden önce yaşamış bütün kuşakların keşiflerinin, icatlarının, gerçekleştirdikleri geliştirme ve yetkinleştirmelerin ve çabalarının oluşturduğu bir büyük birikimin ürünüdür. Onlar bugünkü insan ırkının zihinsel sermayesini oluşturmuşlardır. Ve bugün ayrı ayrı her ulus, önceki kuşakların kazanımlarını kendisine mal edebildiği ve kendi çabalarıyla bu kazanımları artırabildiği oranda ve yalnızca bu koşulla üretken olabilmiştir...”

19 AB MALİ YARDIMLAR İNOVASYON KAVRAMI ve GELİŞİMİ İnovasyon’ kavram olarak, hem bir süreci (yenilemeyi/yenilenmeyi) hem de bir sonucu (‘yenilik’i) ifade eder. Şu anda mümkün olanı daha çok değer elde eder hale nasıl getirebiliriz? Ne tür bir adım atarsak ekonomik sonuçlarımız olumlu yönde değişir? Tüm kaynaklarımızın kapasitesini ne tür bir değişiklik artırır? sorularına yanıt aramalıdır. Başarılı bir inovasyon, farklı düşünmek ve farkı yapmakla gerçekleşir. Einstein, "Bugün yarattığımız dünyanın problemleri, bu problemleri yaratırken düşündüğümüz şekilde düşünürsek çözülemezler.”

20 AB MALİ YARDIMLAR İNOVASYON KAVRAMI ve GELİŞİMİ İnovasyon iki şekilde geliştirilebilir: Belli bir konuyu derinlemesine araştırmak ve yeni bir bilgi yaratmak(Ar-Ge). Başka alanlarda yapılanlardan esinlenerek yenilik yapmak. İnovasyon, teknolojik değişim sürecini tetikleyen bir unsur olarak ekonomik büyüme, refah artışı, uluslararası ticaret ve bölgesel kalkınma üzerinde kritik öneme sahiptir.

21 AB MALİ YARDIMLAR ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİ Araştırma, bilinmeyeni bilmeye ve öğrenmeye yönelik yapılan bilimsel-teknolojik faaliyettir. Geliştirme ise, mevcut bilgiyi veya teknolojiyi yeni düzenlemelerle daha ileri düzeye doğru yönlendirme faaliyetidir. Ar-Ge faaliyeti bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek ya da mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün veya araçlar üretmek, yazılım üretimi dahil olmak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek amacı ile yapılan düzenli çalışmalardır.

22 AB MALİ YARDIMLAR İNOVASYON MALİ ve TEKNİK DESTEKLER MALİ DESTEKLER Bölgenin kaynak ve imkânlarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya, rekabet gücünü ve yenilik kapasitesini artırmaya ve ulusal ve uluslararası düzeyde etki ve etkinliği artırmaya yönelik her türlü strateji ve plan çalışması, araştırma, inceleme ve çalışmalarına yönelik mali destekleri kapsamaktadır. Bunların yanı sıra bölgedeki girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesini geliştirecek nitelikteki; İş geliştirme merkezleri, teknoparklar ve teknoloji geliştirme merkezleri kurulması, İşletmelerin ortak kullanımına açık fuar, ticaret merkezi, sergi salonu, laboratuar ve atölyelerin yapılması, İşletme destekleri faaliyetlerinin yürütülmesi,

23 AB MALİ YARDIMLAR İNOVASYON MALİ ve TEKNİK DESTEKLER TEKNİK DESTEK Ajans, kurum ve kuruluşlara bölgenin yenilik kapasitesini artırmaya yönelik Eğitim verme, Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, Geçici uzman personel görevlendirme, Danışmanlık sağlama, Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma kapsamında teknik destek verecektir.

24 AB MALİ YARDIMLAR ÇERÇEVE DESTEKLİ PROGRAMLAR  CIP, SWITCH4FOOD - Specific Action Services for SMEs in the field of environment through the Enterprise Europe Network - Sustainable Services for SMEs Food Industry (2010 – 2012) http://www.s4food.eu/ http://www.s4food.eu/  EuropeAid, SPINE - Energy efficiency and urban development planning (2010 – 2013)  Leonardo LLL, EU-DRIVERS - Structural Network, European Drivers for a Regional Innovation Platform (2010 - )

25 AB MALİ YARDIMLAR SÜRDÜRÜLEBİLİR, KALICI ve HIZLI TOPLUMSAL GELİŞMENİN EN ÖNEMLİ ENSTURMANLARI/ANAHTARLARI NELERDİR? ÜRETİM YATIRIM İHRACAT İSTİHDAM  BİLİM & TEKNOLOJİ  ARAŞTIRMA & GELİŞTİRME  BİLGİ  YENİLİKÇİ YARATICILIK  BİLGİ TEKNOLOJİLERİ  ÜSD İŞBİRLİĞİ  NİTELİKLİ EĞİTİM EKONOMİK BÜYÜME TOPLUMSAL KALKINMA TOPLUMSAL REFAH TOPLUMSAL GELİŞMİŞLİK REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ VERİMLİLİK GELİR ARTIRMA ARAÇLAR NİHAYİ HEDEFLER

26 AB MALİ YARDIMLAR ULUSLARARASI DESTEKLİ PROGRAMLAR DÜNYA BANKASI (www.worldbank.org/smallgrantsprogram ) Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası (IBRD= International Bank of Reconstruction and Development) Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA= International Development Association), Uluslararası Finans Kurumu (IFC= International Finance Corporation), Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA= The Multilateral Investment Guarantee Agency) ve Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi (ICSID= Center of Investment Disputes)

27 AB MALİ YARDIMLAR BRÜKSEL MERKEZLİ DESTEKLİ PROGRAMLARI İNOVASYON & YENİLİKCİ BULUŞLAR Hayat Boyu Öğrenme / Leonardo da Vinci 1- Temel Mesleki Eğitim (IVT): 2- İş Hayatındaki Kişiler (PLM): 3- Mesleki Eğitimden Sorumlu Kişiler (VETPRO Son Başvuru tarihi: Şubat 2013 Hareketlilik (Mobility) ProjeleriYenilik Transferi (Transfer of Innovation)

28 KÜLTÜR PROGRAMI 2007–2013 http://ec.europa.eu/culture/eac/culture2007/cult_en.html YÖNETİŞİM VE İDARİ İYİLEŞTİRME İÇİN DESTEK SIGMA= YÖNETİŞİM VE İDARİ İYİLEŞTİRME İÇİN DESTEK SIGMA= sustainable Institutions for European Union Membership) http://www.sigmaweb.org/pages://www.sigmaweb.org/pages LIFE + ( LIFE + ( http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm) MEDYA 2007 PROGRAMI http://ec.europa.eu/culture/media/index_en.htm AB MALİ YARDIMLAR BRÜKSEL MERKEZLİ DESTEKLİ PROGRAMLARI Avrupa Vatandaşlığı Eğitimi (AVEP) Projesi http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/

29 AB MALİ YARDIMLAR BRÜKSEL MERKEZLİ DESTEKLİ PROGRAMLARI Di Ğ ER Birlik Fonlardan bazIlarI TÜKETİCİ POLİTİKASI ALANINDA TOPLULUK EYLEMİ http://ec.europa.eu/consumers/index_en.htm MARCO POLO II PROGRAMI http://ec.europa.eu/transport/index_en.html PERICLES PROGRAMI http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.html PROGRESS PROGRAMI http://ec.europa.eu/employment_social/index_en.html TAIEX (Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi) http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/

30 AB MALİ YARDIMLAR BÜYÜK ELÇİLİK DESTEKLİ PROGRAMLARI HOLLANDA DIŞİŞLER BAKANLIĞI MATRA PROGRAMI HOLLANDA ELÇİLİK FONU (www.minbuza.nl) ALMANYA EKONOMİK İŞBİRLİĞİ FONU İSVİÇRE – BiRLEŞMİŞ MİLLETLER FONU İNGİLTERE ELÇİLİK FONU http://ukinturkey.fco.gov.uk/tr/working-with-turkey/projects/ http://ukinturkey.fco.gov.uk/tr/working-with-turkey/projects/ GATAWAY TO JAPAN (Yerel Projeler için Hibe Programı) JAPONYA ELÇİLİK FONU (www.tr.emb-japan.go.jp )www.tr.emb-japan.go.jp

31 AB MALİ YARDIMLAR BÜYÜK ELÇİLİK DESTEKLİ PROGRAMLARI KANADA Fonu ve KANADA Uluslararası Kalkınma Ajansı http://www.natcom.org/research/Archive/June%204/CIDA.htm http://www.natcom.org/research/Archive/June%204/CIDA.htm AVUSTRALYA DOĞRUDAN YARDIM PROGRAMI (DAP) DANİMARKA KOMŞULUK PROGRAMI www.neighbourhoodprogramme.um.dk www.neighbourhoodprogramme.um.dk

32 AB MALİ YARDIMLAR VAKIFLAR DESTEKLİ PROGRAMLARI  KONRAD - ADENUER FOUNDATION: http://www.kas.de  NATİONAL ENDOWMENT FOR DEMOCRACY:  http://www.ned.org  FAMİLY CARE FOUNDATİON:  http://www.familycare.org/getinvolved/grant.htm  FORD FOUNDATİON:  http://www.fordfound.org  CARNEGİE CORPORATİON OF NEW YORK:  http://www.carnegie.org  TRinvest Proje Yatırım Kalkınma Ajansı  http://www.trinvest.com/nshow.php?newsId=425&pageId=2&categoryId =2

33 AB MALİ YARDIMLAR VAKIFLAR DESTEKLİ PROGRAMLARI  BERNARD VAN LEER VAKFI: http://www.bernardvanleer.org/  HEINRICH BÖLL VAKFI e.V. http://www.boell.de  FRIDRICH NAUMANN VAKFI http://www.fnst.de  NATIONAL ENDOWMENT FOR DEMOCRACY http://www.ned.org/  FAMILY CARE FOUNDATION http://www.familycare.org/getinvolved/grant.htm  FAKÜLTE SEYAHAT VE ARAŞTIRMA BURSU FIRSATLARI http://www.global-partners.org/turkey/travel04.html

34 AB MALİ YARDIMLAR ÇERÇEVE DESTEKLİ PROGRAMLAR PRATİK HİBE ALGORİTMASI

35 AB MALİ YARDIMLARSORULAR

36 Beni Sabırla dinlediğiniz için size tşk. eder Sağlıklı yaşam verimli bir Çalışma dilerim.. "Master of European Public Administration" (MPA) Dr. AHMET KOÇAK


"1 İSTANBUL UNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesinde AB HİBE PROGRAMLARI KONUSUNDA SEMİNER Dr. AHMET KOÇAK 16.12.2011." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları