Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 İSTANBUL UNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ AB HİBE PROGRAMLARI KONUSUNDA SEMİNER Dr. AHMET KOÇAK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 İSTANBUL UNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ AB HİBE PROGRAMLARI KONUSUNDA SEMİNER Dr. AHMET KOÇAK."— Sunum transkripti:

1 1 İSTANBUL UNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ AB HİBE PROGRAMLARI KONUSUNDA SEMİNER Dr. AHMET KOÇAK

2 AB PROJESİ NEDİR? “ Bireysel ya da grup olarak, belli bir amacı sınırlı bir süre içerisinde gerçekleştirmek üzere, bu amaca ulaşmak için kimlerle, ne zaman, nasıl, hangi etkinliklerde bulunulacağının, maliyet ve gelirlerin ne kadar olacağının açık, net ve ölçülebilir bir şekilde tanımlanıp planlandığı faaliyetler serisi” Avrupa Birliği (AB) ile bu birliğe aday ülkelerin eğitim ve öğretim alanındaki sistemleri gerek ülke içerisinde gerekse ülkeler arasında önemli farklılıkları göstermektir. Farklı ülkeler ve bu ülkeler içeresindeki farklı sektörler; mesleki nitelikleri, Eğitimleri, vasıfları ve unvanları belirleyen ortak bir terminoloji oluşturmak. Farklı ülkelerde edinilen tecrübeler paylaştırmak, Ülke içeresinde yapılan araştırmaları ve ortaya konan yeni gelişmeleri o ülke içerisinde yaygınlaştırmaktır

3 AB PROJESİ NEDİR? 1.Projelerin, Avrupa Birliği Katılım Öncesi stratejilerinin uygulanmasına katkıda bulunmalıdır, 2.Projelerin, Aday ülkelerin Avrupa Birliğine Katılımı İçin Ulusal Programı'nda belirlenen alanlara yönelik ve yapılması öngörülen iş ile işlemlerin gerçekleştirilmesine katkı sağlamalıdır, 3.Projelerin, Avrupa Birliği'ne aday ülke statüsünde olan Ülkelerin kendi mevzuatını Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumlulaştırmasına ve uygulamaların yerleşmesine katkıda bulunandır.

4 AB NEDEN PROJE İSTER? Türkiye insanının daha bilinçli olmasını istiyor, İnsanların güzel bir fikir var, fikirleri proje dönüştürüp canlı varlıklara Sağlıklı bir yaşam bulunulmasını ve yaşadıkları çevrenin daha yaşanılır hale gelmesini istiyor, Türkiye'de İnsanların daha verimli çalışarak, istihdama destek sağlamak istiyor, İnsanların daha temiz bir hava için yeni projeleri var, fakat projeyi uygulamak için sermaye vermek istiyor, Ab gerek üye ülkelerine gerekse aday ülkelerine fon ve mali kaynaklar aracılığıyla yardımda bulunurken belli amaçlar gözetmekte ve ülkeler de bu amaçlara ulaşabilmek için çaba harcamalarını istiyor.

5 AB NEDEN PROJE İSTER? Bu bağlamda birlik, teknolojiden kültüre; sağlıktan eğitime kadar birçok farklı alanda ortak bir Avrupa bilinci ortaya çıkarmak adına üye ve aday ülkelere fon sağlamak için proje istiyor. Türkiye ise aday ülke olarak AB merkezli bir strateji belirlemiş, diğer bir deyişle Avrupa standartlarına ulaşarak eğitim, ekonomi, sanayi, sağlık gibi birçok alanda mevcut durumunu iyileştirmek için projeler yapılmasını isteryor. Yapılması gereken tek var olan fikrinizi projeye dönüştürüp en iyi şekilde kağıda dökmek ve başarılı olacağınızı karşı tarafa inandırmanızı istiyor ki size FON desteyi sağlasın.

6 AB MALİ YARDIMLAR İNOVASYON & YENİLİKCİ BULUŞLAR 16.03.2011 itibariyle, 7 Çerçeve toplamda AB’nin 7. Çerçeve Programı kapsamında yaptığı 248 teklif çağrısına karşılık olarak Türkiye’den 3001 adet seçilebilir nitelikte teklif sunulmuştur. Bu tekliflerde Türkiye'den 3847 başvuru sahibi yer almaktadır (bu rakam AB’ye Aday Ülkelerdeki başvuru sahipleri toplamının %42,44’sidir) ve Bu tekliflerde Avrupa Komisyonu’ndan talep edilen katkı miktarı 4,5 milyar Avrodur (bu rakam Aday Ülkelerin talep ettiği katkı toplamının %53,72’sidir)

7 AB MALİ YARDIMLAR İNOVASYON & YENİLİKCİ BULUŞLAR 16.03.2011 itibariyle, Türkiye; 437 hibe anlaşmasında yer almaktadır. Avrupa’dan toplam 5012 katılımcının yer aldığı bahse konu hibe anlaşmalarında Türkiye’den 511 katılımcı yer almaktadır. (bu rakam toplam katılımcı sayısının %10,20’sidir) Söz konusu hibe anlaşmalarında Avrupa Komisyonu’nun Avrupa çapındaki tüm katılımcılara sağladığı toplam mali katkı 10,11 milyar Avrodur. Toplam mali katkının 75,23 milyon Avrosu, Türk katılımcılara tahsis edilmiştir (Bu rakam tahsis edilen toplam Avrupa Komisyonu mali katkısının %0,677’sidir).

8 AB MALİ YARDIMLAR İNOVASYON & YENİLİKCİ BULUŞLAR “Yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş hizmet, veya sürecin; yeni bir yöntemin; iş uygulamalarında, Yerel yönetim organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır.”  İnovasyon için sahip olunması gereken tamamlayıcı strateji ve yetkinlikler işbirliği –riskleri ve maliyetleri azaltmak, süreleri kısaltmak, ölçek ekonomisi sağlamak… bölgesel düzeyde ele alıyor olmasından dolayı: Toplumsal inovasyon ve eko-inovasyon

9 AB MALİ YARDIMLAR Üniversite-Sanayi Yenilikçilik İşbirliği Araçları Yenilikçilik Birliği’nin özet olarak 10 anahtar bileşeni şunlardır: 1.Avrupa Yenilikçilik Ortaklıkları 2.Yenilikçilik Birliği Skor Tahtası 3.Finansmana erişimin iyileştirilmesi 4.Mevcut araştırma inisiyatiflerinin geliştirilmesi 5.Avrupa Tasarım Liderliği Kurulunun ve Mükemmeliyeti Etiketinin oluşturulması 6.Avrupa Kamu Sektörü Yenilikçiliği Skor Tahtasının ve Sosyal Yenilikçiliğin teşvik edilmesi 7.Kamu alımlarında yenilikçi bütçelerin ayrılması 8.Standardizasyon 9.Fikri Mülkiyet Hakları 10.AB Yapısal Fonlarının ve Devlet Yardımlarının yenilenmesi

10 AB MALİ YARDIMLAR Üniversite-Sanayi Yenilikçilik İşbirliği Araçları İnovasyon ve Önemi Farkındalık Yaratıcı Girişimler Kolaylaştırıcı Modeller Destek Mekanizmaları Eğitim Odaklı İşbirlikleri İkili İşbirlikleri

11 AB MALİ YARDIMLAR Türkiye’de Uygulanan Üniversite- Sanayi İşbirliği Araçları EUREKA projelerinde olması gereken özellikler;  En az iki farklı ülkeden katılımcılarla oluşturulmalı  Sivil amaçlı uygulamalara yönelik olmalı  Ortaklar arasındaki iş bölümü dengeli (küçük ortak %25 den fazla) olmalı  Kısa zamanda ticarileşebilecek (6 ay ile max2 yıl arası) bir ürün, süreç ya da hizmete yönelik bir proje olmalı  Sözleşme yaparken (mülkiyet hakları çözülmeli ‐ örneğin küçük ortağın da proje sonrası mülkiyet haklarının olması, bedelsiz lisans kullanma hakkı) gibi konuların bulunması gereklidir. EUREKA PROGRAMI http://www.eureka.org.tr/home.do?ot=1&sid=1389

12 AB MALİ YARDIMLAR ÇERÇEVE DESTEKLİ PROGRAMLAR EUREKA PROGRAMI http://www.eureka.org.tr/home.do?ot=1&sid=1389 EUROAGRi FoodChain: http://www.euroagri.org/ http://www.euroagri.org/ EUREKATourism: http://www.eurekatourism.eu/ http://www.eurekatourism.eu/ EUREKA Σ!-SURF: http://www.eurekasurf.eu/ PRO-FACTORY-PLUS http://pro-factory-plus.eu/ Şemsiyeler/umbrellas

13 AB MALİ YARDIMLAR ÇERÇEVE DESTEKLİ PROGRAMLAR EUREKA PROGRAMI http://www.eureka.org.tr/home.do?ot=1&sid=1389 Şemsiyeler/umbrellas EUREKABuild2 http://www.eurekabuild2.eu/

14 AB MALİ YARDIMLAR ÇERÇEVE DESTEKLİ PROGRAMLAR EUREKA PROGRAMI http://www.eureka.org.tr/home.do?ot=1&sid=1389 Kümeler/clusters ITEA2 (Information Technology for EUROPEAN Advancement) Yazılım çözümleri, servis yazılımları ve gömülü yazılımlar http://www.itea2.org/ http://www.itea2.org/ CELTIC (Cooperation for a sustained European Leadership in Telecommunications) Telekomünikasyon çözümleri, mobil iletişim, mobil uygulamalar, internet altyapıları http://www.celticplus.eu/ http://www.celticplus.eu/ CATRENE CATRENE Mikro ve Nano elektronik http://www.catrene.org/ http://www.catrene.org/ ACQUEAU Su teknolojileri http://www.acqueau.eu/ http://www.acqueau.eu/

15 AB MALİ YARDIMLAR ÇERÇEVE DESTEKLİ PROGRAMLAR EUREKA PROGRAMI http://www.eureka.org.tr/home.do?ot=1&sid=1389 Kümeler/clusters EUROGIA+ (Yenilenebilir enerjiler) http://www.eurogia.com/ MANUFUTRE Industry (Üretim sistemleri ve teknolojileri) http://www.manufuture-industry.org/

16 AB MALİ YARDIMLAR ÇERÇEVE DESTEKLİ PROGRAMLAR EUREKA PROGRAMI http://www.eureka.org.tr/home.do?ot=1&sid=1389 EUROSTARS (Avrupa’daki KOBİ’lerin rekabetçiliğini artıran projeler) www.eurostars-euroka.eu

17 AB MALİ YARDIMLAR ÇERÇEVE DESTEKLİ PROGRAMLAR CIP (Competitiveness and Innovation) Avrupa Birliği Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm CIP kapsamında geliştirilen yeni araçlar: Yüksek büyüme potansiyeline sahip yenilikçi firmaların Universitelerle Bilimsel ve finansal olanaklara erişiminin sağlanması KOBİ’lerin işbirliği yapabilmesi için uygun ortamın yaratılması İşletmelerde inovasyonun ve özellikle eko-inovasyonun desteklenmesi İşletmecilik ve inovasyon kültürünün yaygınlaştırılması İşletme ve inovasyon odaklı ekonomik ve idari reformların gerçekleştirilmesine destek sağlanması Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin desteklenmesi Yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının sürdürülebilir toplumların oluşumunda kullanılması

18 AB MALİ YARDIMLAR ÇERÇEVE DESTEKLİ PROGRAMLAR ICT-PSP (Information and Communication Technologies Policy Support Programme) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politikaları Destek Programı http://ec.europa.eu/cip/ict-psp/index_en.htm http://ec.europa.eu/cip/ict-psp/index_en.htm Bu çerçevede; bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak ekonomik ve sosyal sorun alanlarında çözümler üretilmesi, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılan hizmetlerde kalite ve etkinliğin artırılması, bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı olanakların farkındalığının artırılması, elektronik hizmetlere erişimin sağlanması, bilgi sistemleri arasında birlikte çalışabilirliğin sağlanması, Üniversite, Kamu ile özel sektör işbirliğinin desteklenmesi, bilgi ve iletişim teknolojileri tabanlı yenilikçi hizmetler ile bilgi toplumu politikalarının uygulanmasına destek olacak projelerin geliştirilmesi öngörülmektedir.

19 AB MALİ YARDIMLAR ÇERÇEVE DESTEKLİ PROGRAMLAR EIP (Entrepreneurship and Innovation Programme) G irişimcilik ve Yenilik Programı http://ec.europa.eu/cip/eip/index_en.htm http://ec.europa.eu/cip/eip/index_en.htm Başta sınır ötesi olmak üzere KOBİ’lerin işbirlikleri oluşturabilmeleri için uygun ortam yaratmak İşletmelerde her tür yenilikçiliği desteklemek Eko yenilikçiliği desteklemek Girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün oluşturulmasını desteklemek Girişimcilik ve yenilikçiliğe ilişkin ekonomik ve idari reformların gerçekleştirilmesini teşvik etmek Bu bağlamda, EIP’in KOBİ’lere yönelik 3 adet mali aracı bulunmaktadır. Yüksek Büyüme Potansiyelli ve Yenilikçi KOBİ’lere Finansman Desteği (The High Growth And Innovative SME Facility - GIF) KOBİ Teminat Desteği (SME Guarantee Facility-SMEG) Kapasite Oluşturma Planı

20 AB MALİ YARDIMLAR ÇERÇEVE DESTEKLİ PROGRAMLAR IEE (Intelligent Energy Europe Programme) Avrupa Akıllı Enerji ve Teknoloji Programı http://ec.europa.eu/cip/iee/index_en.htm http://ec.europa.eu/cip/iee/index_en.htm  IEE Programı kapsamında enerji etkinliği, yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi desteklenecektir. IEE kapsamında güvenli, sürdürülebilir enerji arzının sağlanmasının yanı sıra yenilenebilir enerji kullanımının arttırılması ve enerji tüketiminin azaltılması hedeflenmektedir.  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Programa katılmama kararı almıştır.  Avrupa Akıllı Enerji ve Teknoloji Programı (IEE Intelligent Energy Europe Programme) 727 milyon Avro Bütçesi var  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda yürütülmektedir..  Tam katılım kararı henüz alınmamıştır.

21 AB MALİ YARDIMLAR ÇERÇEVE DESTEKLİ PROGRAMLAR IRC (Innovation Relay Centre) Yenilik Aktarım Merkezleri 1995 yılında üye ve aday ülkeler arasındaki teknolojik işbirliği artırmak, teknoloji üretimini ve kullanımını teşvik etmek, üretilen teknolojiyi ihtiyacı olan ama üretemeyen başka ülkelere tanıtmak o ülkenin kullanımına sunmak amacı ile IRC oluşturulmuştur. IRC’lerin amacı, bulunduğu ülkelerdeki sanayicilerin ihtiyaç duyduğu yeni teknolojileri IRC Ağı yardımı ile belirleyerek, yerel firmanın teknolojiye ulaşımını sağlamak ve ülke içerisinde üretilen yeni teknoloji ve teknolojik içerikli ürünleri diğer ülkelere tanıtarak firmalar ve ülkeler arasında teknolojik işbirlikleri oluşturmaktır.

22 AB MALİ YARDIMLAR ÇERÇEVE DESTEKLİ PROGRAMLAR  CIP, SWITCH4FOOD - Specific Action Services for SMEs in the field of environment through the Enterprise Europe Network - Sustainable Services for SMEs Food Industry (2010 – 2012) http://www.s4food.eu/ http://www.s4food.eu/  EuropeAid, SPINE - Energy efficiency and urban development planning (2010 – 2013)  Leonardo LLL, EU-DRIVERS - Structural Network, European Drivers for a Regional Innovation Platform (2010 - )

23 AB MALİ YARDIMLAR Yenilikçilik Birliği’ndeki taahhüt listesi 1)Bilgi altyapısını güçlendirmek ve araştırma kaynaklarındaki parçalanmışlığı azaltmak a.Eğitimde ve becerilerin geliştirilmesinde mükemmeliyetin teşvik edilmesi b.Avrupa Araştırma Alanı’nın gerçekleştirilmesi c.AB’nin finansman sağladığı destek araçlarının Yenilikçilik Birliğinin önceliklerine odaklanması d.Avrupa Yenilikçilik ve Teknoloji Enstitüsü’nün Avrupa’da yenilikçilik yönetişimine bir model olarak teşvik edilmesi 2)İyi fikirlerin pazarlara taşınmasını sağlamak a.Eğitimde ve becerilerin geliştirilmesinde mükemmeliyetin teşvik edilmesi b.AB içinde tek bir yenilik pazarının oluşturulması c.Açıklığın teşvik edilmesi ve Avrupa’nın yaratıcı potansiyelinden yararlanılması

24 AB MALİ YARDIMLAR Yenilikçilik Birliği’ndeki taahhüt listesi 3)Sosyal ve bölgesel uyumu azami dereceye çıkarmak a.Yenilikçiliğin faydalarının Avrupa Birliği’nin geneline yayılması b.Sosyal faydaların arttırılması 4)Büyük atılımlar ve buluşlar yapabilmek için tüm güçleri birleştirmek (Avrupa Yenilikçilik Ortaklıkları) 5)Politikaları kaldıraç etkisiyle dışarıdan desteklemek 6)Söz konusu taahhütleri hayata geçirmek a.Araştırma ve yenilikçilik sistemlerinin yeniden düzenlenmesi b.Sağlanan ilerlemenin ölçülmesi c.Yenilikçilik Birliği’ni gerçekleştirmek için herkesin taahhütte bulunması

25 AB MALİ YARDIMLAR ÇERÇEVE DESTEKLİ PROGRAMLAR COST (Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği) http://www.cost.esf.org/http://www.cost.esf.org/ Enterprise Europe Network (Avrupa İşletmeler Ağı Projesi) http://www.enterprise-europe- network.ec.europa.eu/index_en.htm

26 AB MALİ YARDIMLAR ÇERÇEVE DESTEKLİ PROGRAMLAR Hangi projenin hangi tarih ve ne konuda yayınlanacağı YILLIK İŞ PROGRAMLARINDA belirtilmektedir. Hangi projenin hangi tarih ve ne konuda yayınlanacağı YILLIK İŞ PROGRAMLARINDA belirtilmektedir. Başvuru teklifleri doğrudan Avrupa Komisyonu’na ve 3 yolla yapılabilmektedir:  Elektronik Teklif Başvuru Sistemi, https://www.epss-fp7.org/epss/https://www.epss-fp7.org/epss/  Posta yoluyla ( proje başvuru çağrı metninde belirtilen adrese)  Kurye yoluyla (proje başvuru çağrı metninde belirtilen adrese) Başvuru teklifleri doğrudan Avrupa Komisyonu’na ve 3 yolla yapılabilmektedir:  Elektronik Teklif Başvuru Sistemi, https://www.epss-fp7.org/epss/https://www.epss-fp7.org/epss/  Posta yoluyla ( proje başvuru çağrı metninde belirtilen adrese)  Kurye yoluyla (proje başvuru çağrı metninde belirtilen adrese) Projeler için verilecek hibeler yani eş finansman oranları yıllık iş programlarında belirtildiği üzere çıkılan çağrı ile paralellik göstermektedir. Örneğin Eko-inovasyon projeleri için %50 eş finansman verilirken bazı projeler de %20 inebilmekte iken bazılarında ise %80 e çıkabilmektedir.

27 AB MALİ YARDIMLAR ULUSLARARASI DESTEKLİ PROGRAMLAR DÜNYA BANKASI (www.worldbank.org/smallgrantsprogram ) Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası (IBRD= International Bank of Reconstruction and Development) Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA= International Development Association), Uluslararası Finans Kurumu (IFC= International Finance Corporation), Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA= The Multilateral Investment Guarantee Agency) ve Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi (ICSID= Center of Investment Disputes)

28 KÜLTÜR PROGRAMI 2007–2013 http://ec.europa.eu/culture/eac/culture2007/cult_en.html YÖNETİŞİM VE İDARİ İYİLEŞTİRME İÇİN DESTEK SIGMA= YÖNETİŞİM VE İDARİ İYİLEŞTİRME İÇİN DESTEK SIGMA= sustainable Institutions for European Union Membership) http://www.sigmaweb.org/pages://www.sigmaweb.org/pages LIFE + ( LIFE + ( http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm) MEDYA 2007 PROGRAMI http://ec.europa.eu/culture/media/index_en.htm AB MALİ YARDIMLAR BRÜKSEL MERKEZLİ DESTEKLİ PROGRAMLARI Avrupa Vatandaşlığı Eğitimi (AVEP) Projesi http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/

29 AB MALİ YARDIMLAR BRÜKSEL MERKEZLİ DESTEKLİ PROGRAMLARI Diğer Birlik FonlarDan bazIlarI TÜKETİCİ POLİTİKASI ALANINDA TOPLULUK EYLEMİ http://ec.europa.eu/consumers/index_en.htm MARCO POLO II PROGRAMI http://ec.europa.eu/transport/index_en.html PERICLES PROGRAMI http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.html PROGRESS PROGRAMI http://ec.europa.eu/employment_social/index_en.html TAIEX (Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi) http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/

30 AB MALİ YARDIMLAR BRÜKSEL MERKEZLİ DESTEKLİ PROGRAMLARI İNOVASYON & YENİLİKCİ BULUŞLAR Hayat Boyu Öğrenme / Leonardo da Vinci 1- Temel Mesleki Eğitim (IVT): 2- İş Hayatındaki Kişiler (PLM): 3- Mesleki Eğitimden Sorumlu Kişiler (VETPRO Son Başvuru tarihi: Şubat 2013 Hareketlilik (Mobility) ProjeleriYenilik Transferi (Transfer of Innovation)

31 AB MALİ YARDIMLAR BÜYÜK ELÇİLİK DESTEKLİ PROGRAMLARI HOLLANDA DIŞİŞLER BAKANLIĞI MATRA PROGRAMI HOLLANDA ELÇİLİK FONU (www.minbuza.nl) ALMANYA EKONOMİK İŞBİRLİĞİ FONU İSVİÇRE – BiRLEŞMİŞ MİLLETLER FONU İNGİLTERE ELÇİLİK FONU http://ukinturkey.fco.gov.uk/tr/working-with-turkey/projects/ http://ukinturkey.fco.gov.uk/tr/working-with-turkey/projects/ GATAWAY TO JAPAN (Yerel Projeler için Hibe Programı) JAPONYA ELÇİLİK FONU (www.tr.emb-japan.go.jp )www.tr.emb-japan.go.jp

32 AB MALİ YARDIMLAR BÜYÜK ELÇİLİK DESTEKLİ PROGRAMLARI KANADA Fonu ve KANADA Uluslararası Kalkınma Ajansı http://www.natcom.org/research/Archive/June%204/CIDA.htm http://www.natcom.org/research/Archive/June%204/CIDA.htm AVUSTRALYA DOĞRUDAN YARDIM PROGRAMI (DAP) DANİMARKA KOMŞULUK PROGRAMI www.neighbourhoodprogramme.um.dk www.neighbourhoodprogramme.um.dk

33 AB MALİ YARDIMLAR VAKIFLAR DESTEKLİ PROGRAMLARI  KONRAD - ADENUER FOUNDATION: http://www.kas.de  NATİONAL ENDOWMENT FOR DEMOCRACY:  http://www.ned.org  FAMİLY CARE FOUNDATİON:  http://www.familycare.org/getinvolved/grant.htm  FORD FOUNDATİON:  http://www.fordfound.org  CARNEGİE CORPORATİON OF NEW YORK:  http://www.carnegie.org  TRinvest Proje Yatırım Kalkınma Ajansı  http://www.trinvest.com/nshow.php?newsId=425&pageId=2&categoryId =2

34 AB MALİ YARDIMLAR VAKIFLAR DESTEKLİ PROGRAMLARI  BERNARD VAN LEER VAKFI: http://www.bernardvanleer.org/  HEINRICH BÖLL VAKFI e.V. http://www.boell.de  FRIDRICH NAUMANN VAKFI http://www.fnst.de  NATIONAL ENDOWMENT FOR DEMOCRACY http://www.ned.org/  FAMILY CARE FOUNDATION http://www.familycare.org/getinvolved/grant.htm  FAKÜLTE SEYAHAT VE ARAŞTIRMA BURSU FIRSATLARI http://www.global-partners.org/turkey/travel04.html

35 DUYURU/İLAN  Hibe Programı Sahibi Kuruluş EuropeAid  Merkezi Finans ve İhale Birimi Kalkınma ajansları  Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu  AB Genel Sekreterliği Duyuruyu/ilanı Kim Yapar? BAŞVURU Başvurular Nereye Yapılır? PROJELER AB MALİ YARDIMLAR FINANSMAN NASıL SAĞLANACAK

36 36 Küresel Çevre Fonu (GEF) The Global Environment Facility AB MALİ YARDIMLAR

37 37

38 38

39 AB MALİ YARDIMLAR TÜRKİYE DESTEKLİ PROGRAMLAR Hibe Programlarının Takip Edilebileceği Web Sayfaları:  Avrupa Birliği Genel Sekreterliği www.abgs.gov.tr www.abgs.gov.tr  Avrupa Komisyonu Delegasyonu www.avrupa.info.tr www.avrupa.info.tr  Merkezi Finans ve İhale Birimi www.mfib.gov.tr www.mfib.gov.tr  Europeaid www.europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl www.europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl

40 Beni Sabırla dinlediğiniz için size tşk. eder Sağlıklı yaşam verimli bir Çalışma dilerim.. "Master of European Public Administration" (MPA) Dr. AHMET KOÇAK


"1 İSTANBUL UNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ AB HİBE PROGRAMLARI KONUSUNDA SEMİNER Dr. AHMET KOÇAK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları