Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 İSTANBUL UNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKULTELERİ AB HİBE PROGRAMLARI KONUSUNDA SEMİNER Dr. AHMET KOÇAK 09.12.2011.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 İSTANBUL UNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKULTELERİ AB HİBE PROGRAMLARI KONUSUNDA SEMİNER Dr. AHMET KOÇAK 09.12.2011."— Sunum transkripti:

1 1 İSTANBUL UNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKULTELERİ AB HİBE PROGRAMLARI KONUSUNDA SEMİNER Dr. AHMET KOÇAK 09.12.2011

2 AB PROJESİ NEDİR? Bireysel ya da grup olarak, belli bir amacı sınırlı bir süre içerisinde gerçekleştirmek üzere, bu amaca ulaşmak için kimlerle, ne zaman, nasıl, hangi etkinliklerde bulunulacağının, maliyet ve gelirlerin ne kadar olacağının açık, net ve ölçülebilir bir şekilde tanımlanıp planlandığı faaliyetlerdir. Avrupa Birliği (AB) ile bu birliğe aday ülkelerin eğitim ve öğretim alanındaki sistemleri gerek ülke içerisinde gerekse ülkeler arasında önemli farklılıkları gösterendir. Farklı ülkeler ve bu ülkeler içeresindeki farklı sektörler; mesleki nitelikleri, Eğitimleri, vasıfları ve unvanları belirleyen ortak bir terminoloji oluşturandır. Farklı ülkelerde edinilen tecrübeler paylaştırarak, Ülke içeresinde yapılan araştırmaları ve ortaya konan yeni gelişmeleri o ülke içerisinde yaygınlaştırır.

3 AB PROJESİ İLE HANGİ SONUÇLAR BEKLERNIR! Yapılacak projeler, Avrupa Birliği Katılım Öncesi stratejilerinin uygulanmasına katkıda bulunmalıdır, Projelerin, Aday ülkelerin Avrupa Birliğine Katılımı İçin Ulusal Programı'nda belirlenen alanlara yönelik ve yapılması öngörülen iş ile işlemlerin gerçekleştirilmesine katkı sağlamalıdır, Projelerin, Avrupa Birliği'ne aday ülke statüsünde olan Ülkelerin kendi mevzuatını Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumlulaştırmasına ve uygulamaların yerleşmesine katkıda bulunandır.

4 AB NEDEN PROJE İSTER? Avrupa insanının daha bilinçli olmasını istiyor, İnsanların güzel bir fikir var, fikirleri proje dönüştürüp canlı varlıklara Sağlıklı bir yaşam bulunulmasını ve yaşadıkları çevrenin daha yaşanılır hale gelmesini istiyor, Türkiye'de İnsanların daha verimli çalışarak, istihdama destek sağlamak istiyor, İnsanların daha temiz bir hava için yeni projeleri var, fakat projeyi uygulamak için sermaye vermek istiyor, AB gerek üye ülkelerine gerekse aday ülkelerine fon ve mali kaynaklar aracılığıyla yardımda bulunurken belli amaçlar gözetmekte ve ülkeler de bu amaçlara ulaşabilmek için çaba harcamalarını istiyor.

5 AB NEDEN PROJE İSTER? Bu bağlamda birlik, teknolojiden kültüre; sağlıktan eğitime kadar birçok farklı alanda ortak bir Avrupa bilinci ortaya çıkarmak adına üye ve aday ülkelere fon sağlamak için proje istiyor. Türkiye ise aday ülke olarak AB merkezli bir strateji belirlemiş, diğer bir deyişle Avrupa standartlarına ulaşarak eğitim, ekonomi, sanayi, sağlık gibi birçok alanda mevcut durumunu iyileştirmek için projeler yapılmasını isteiyor. Yapılması gereken tek var olan fikrinizi projeye dönüştürüp en iyi şekilde kağıda dökmek ve başarılı olacağınızı karşı tarafa inandırmanızı istiyor ki size FON desteyi sağlasın.

6 AB MALİ YARDIMLAR AB Programı temel Mali rakamlar… Çerçeve Programı kapsamındaki araştırma projelerine verilen Avrupa Komisyonu hibe katkısına göre Türkiye’nin en aktif olduğu öncelikli araştırma alanları Hibe sahiplerinin sayısı Türkiye'deki hibe sahiplerinin % olarak dağılımı Avrupa Komisyonu Katkısı (Milyon Avro) Türkiye'ye tahsis edilen Avrupa Komisyonu katkısının % olarak dağılımı Marie-Curie Eylemleri138%27,0113,7%18,22 Bilgi ve İletişim Teknolojileri40%7,839,93%13,20 Araştırma Potansiyeli12%2,359,29%12,35 Üniversite ve KOBİ’lerin yararına yapılan araştırma 57%11,158,35%11,11 Araştırma Altyapıları36%7,056,05%8,04 Çevre (iklim değişikliği dahil)38%7,444,45%5,91

7 AB MALİ YARDIMLAR AB Programı temel Mali rakamlar… 7.ÇP araştırma projelerine hibe olarak verilen Avrupa Komisyonu katkısına göre Türkiye’deki en aktif kuruluşlar Yasal AdıKatılımcıların Sayısı Türkiye'den tüm hibe sahiplerinin % olarak dağılımı Avrupa Komisyonu katkısı (Milyon Avro) Türkiye'deki hibe sahiplerine verilen Avrupa Komisyonu katkısının % olarak dağılımı Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 38%7,448,65%11,65 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 67%13,117,02%9,33 Bilkent Üniversitesi (Bilkent)30%0,05875,64%7,50 Koç Üniversitesi (KÜ)25%4,893,95%5,25 Sabancı Üniversitesi32%0,06263,65%4,85

8 AB MALİ YARDIMLAR Üniversite-Sanayi Yenilikçilik İşbirliği Araçları İnovasyon ve Önemi Farkındalık Yaratıcı Girişimler Kolaylaştırıcı Modeller Destek Mekanizmaları Eğitim Odaklı İşbirlikleri İkili İşbirlikleri

9 AB MALİ YARDIMLAR BİLGİ EKONOMİSİNDE İNOVASYON KAVRAMI ve TEMEL GÖSTERGELER Geri kalmış ülkelerin sorunlarına dikkat çeken ilk iktisatçılardan biri olan Friedrich List bilgi temelli ekonomik düzende önem kazanan değerleri şöyle vurgulamıştır: “Ulusların bugünkü durumları, bizden önce yaşamış bütün kuşakların keşiflerinin, icatlarının, gerçekleştirdikleri geliştirme ve yetkinleştirmelerin ve çabalarının oluşturduğu bir büyük birikimin ürünüdür. Onlar bugünkü insan ırkının zihinsel sermayesini oluşturmuşlardır. Ve bugün ayrı ayrı her ulus, önceki kuşakların kazanımlarını kendisine mal edebildiği ve kendi çabalarıyla bu kazanımları artırabildiği oranda ve yalnızca bu koşulla üretken olabilmiştir...”

10 AB MALİ YARDIMLAR İNOVASYON KAVRAMI ve GELİŞİMİ İnovasyon için fırsat arayan bir firma,  Şu anda mümkün olanı daha çok değer elde eder hale nasıl getirebiliriz?  Ne tür bir adım atarsak ekonomik sonuçlarımız olumlu yönde değişir?  Tüm kaynaklarımızın kapasitesini ne tür bir değişiklik artırır? sorularına yanıt aramalıdır. Başarılı bir inovasyon, farklı düşünmek ve farkı yapmakla gerçekleşir. Einstein, "Bugün yarattığımız dünyanın problemleri, bu problemleri yaratırken düşündüğümüz şekilde düşünürsek çözülemezler.”

11 AB MALİ YARDIMLAR İNOVASYON KAVRAMI ve GELİŞİMİ İnovasyon iki şekilde geliştirilebilir:  Belli bir konuyu derinlemesine araştırmak ve yeni bir bilgi yaratmak(Ar-Ge).  Başka alanlarda yapılanlardan esinlenerek yenilik yapmak. İnovasyon, teknolojik değişim sürecini tetikleyen bir unsur olarak ekonomik büyüme, refah artışı, uluslararası ticaret ve bölgesel kalkınma üzerinde kritik öneme sahiptir.

12 AB MALİ YARDIMLAR ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİ Araştırma,  bilinmeyeni bilmeye ve öğrenmeye yönelik yapılan bilimsel-teknolojik faaliyettir. Geliştirme ise,  mevcut bilgiyi veya teknolojiyi yeni düzenlemelerle daha ileri düzeye doğru yönlendirme faaliyetidir. Ar-Ge faaliyeti bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek ya da mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün veya araçlar üretmek, yazılım üretimi dahil olmak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek amacı ile yapılan düzenli çalışmalardır.

13 AB MALİ YARDIMLAR A Tipi Pilot Projeler Yaygın, açık ve birlikte işler çözümler İş Programındaki her bir hedef için bir proje önerisi kabulü Minimum 6 ülke 36 ay  12 ay çalışan Maliyetlerin %50’sine kadar AB katkısı (Pilot başına 5- 10M€)

14 AB MALİ YARDIMLAR B Tipi Pilot Projeler Yenilikçi bir BİT çözümünün ilk uygulaması Değer zinciri birlikteliği Yenilikçiliği özendirmek Birkaç projenin desteklenmesi Minimum 4 farklı ülkeden 4 katılımcı Oluşturulan konsorsiyumun hizmet değer zincirini tamamlaması 24 - 36 ay  en az 6 ay çalışan Maliyetlerin %50’sine kadar AB katkısı (Pilot başına 2-4 M€)

15 AB MALİ YARDIMLAR TEMATİK AĞLAR Bilgi Toplumu politikalarının desteklenmesi amacıyla paydaşların, uzmanlıkların bir araya getirilmesi Yeni politika yürütme şemaları tasarlamak Açıkça tanımlanmış ve ölçülebilir sonuçlar Minimum 7 farklı ülkeden 7 paydaş Açık ağ 18 - 36 ay Her bir ağ için 300 – 500 bin € Komisyon yardımı (%100 destek)

16 AB MALİ YARDIMLAR EN İYİ UYGULAMALA AĞLARI Sayısal Kütüphaneler teması kapsamında en iyi uygulamaları paylaşmak Bu alanda standartların ve spesifikasyonların yaygınlaşmasını sağlamak Sayısal kütüphanelerin erişilebilirliğini artırmak Minimum 7 farklı ülkeden 7 paydaş Her bir proje için 3 – 5 milyon € Komisyon yardımı (doğrudan giderlerin %80’i)

17 AB MALİ YARDIMLAR EN İYİ UYGULAMALA AĞLARI  Teknoloji ve İnovasyon un ortak problemlerimizin çözümünde etkin kullanılması,  Türkiye’nin önündeki 60 – 70 Milyar Euro olarak hesaplanan çevre ve temiz teknolojiler ile ilgili problemi bir fırsata çevirmek,  Güçlü bir sektör yaratmak,  Üzere sürdürülebilir büyümeye yönelik pilot desteklerimiz, talep tarafına yönelik,  Çevre Dostu / Temiz Üretim Teknolojileri Projeleri Desteği  Enerji Verimliliği Projeleri Desteği  Yenilenebilir Enerji Projeleri Desteği

18 AB MALİ YARDIMLAR BRÜKSEL MERKEZLİ DESTEKLİ PROGRAMLARI İNOVASYON & YENİLİKCİ BULUŞLAR Hayat Boyu Öğrenme / Leonardo da Vinci 1- Temel Mesleki Eğitim (IVT): 2- İş Hayatındaki Kişiler (PLM): 3- Mesleki Eğitimden Sorumlu Kişiler (VETPRO Son Başvuru tarihi: Şubat 2013 Hareketlilik (Mobility) ProjeleriYenilik Transferi (Transfer of Innovation)

19 AB MALİ YARDIMLAR Yenilikçilik Birliği’ndeki taahhütler 1)Bilgi altyapısını güçlendirmek ve araştırma kaynaklarındaki parçalanmışlığı azaltmak için proje. a.Eğitimde becerilerin geliştirilmesini teşvik etmek b.Avrupa Araştırma Alanı’nın gerçekleştirmeye c.AB’nin finansman sağladığı destek araçlarının Yenilikçilik Birliğinin önceliklerine odaklanmasına d.Avrupa Yenilikçilik ve Teknoloji Enstitüsü’nün Avrupa’da yenilikçilik yönetişimine bir model olarak teşvik edilmesi 2)İyi fikirlerin pazarlara taşınmasını sağlamaya proje a.Eğitimde ve becerilerin geliştirilmesinde teşvik edilmesi b.AB içinde tek bir yenilik pazarının oluşturulması c.Açıklığın teşvik edilmesi ve Avrupa’nın yaratıcı potansiyelinden yararlanılması

20 AB MALİ YARDIMLAR Yenilikçilik Birliği’ndeki taahhüt listesi 3)Sosyal ve bölgesel uyumu azami dereceye çıkarmaya a.Yenilikçiliğin faydalarının Avrupa Birliği’nin geneline yayılması b.Sosyal faydaların arttırılması 4)Büyük atılımlar ve buluşlar yapabilmek için tüm güçleri birleştirmeye (Avrupa Yenilikçilik Ortaklıkları) 5)Politikaları kaldıraç etkiyi dışarıdan desteklemeye 6)Söz konusu taahhütleri hayata geçirmeye a.Araştırma ve yenilikçilik sistemlerinin yeniden düzenlenmesi b.Sağlanan ilerlemenin ölçülmesi c.Yenilikçilik Birliği’ni gerçekleştirmek için herkesin taahhütte bulunması

21 AB MALİ YARDIMLAR ÇERÇEVE DESTEKLİ PROGRAMLAR  CIP, SWITCH4FOOD - Specific Action Services for SMEs in the field of environment through the Enterprise Europe Network - Sustainable Services for SMEs Food Industry (2010 – 2012) http://www.s4food.eu/ http://www.s4food.eu/  EuropeAid, SPINE - Energy efficiency and urban development planning (2010 – 2013)  Leonardo LLL, EU-DRIVERS - Structural Network, European Drivers for a Regional Innovation Platform (2010 - )

22 AB MALİ YARDIMLAR SÜRDÜRÜLEBİLİR, KALICI ve HIZLI TOPLUMSAL GELİŞMENİN EN ÖNEMLİ ENSTURMANLARI/ANAHTARLARI NELERDİR ÜRETİM YATIRIM İHRACAT İSTİHDAM  BİLİM & TEKNOLOJİ  ARAŞTIRMA & GELİŞTİRME  BİLGİ  YENİLİKÇİ YARATICILIK  BİLGİ TEKNOLOJİLERİ  ÜSD İŞBİRLİĞİ  NİTELİKLİ EĞİTİM EKONOMİK BÜYÜME TOPLUMSAL KALKINMA TOPLUMSAL REFAH TOPLUMSAL GELİŞMİŞLİK REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ VERİMLİLİK GELİR ARTIRMA ARAÇLAR NİHAYİ HEDEFLER

23 AB MALİ YARDIMLAR ULUSLARARASI DESTEKLİ PROGRAMLAR DÜNYA BANKASI (www.worldbank.org/smallgrantsprogram ) Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası (IBRD= International Bank of Reconstruction and Development) Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA= International Development Association), Uluslararası Finans Kurumu (IFC= International Finance Corporation), Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA= The Multilateral Investment Guarantee Agency) ve Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi (ICSID= Center of Investment Disputes)

24 KÜLTÜR PROGRAMI 2007–2013 http://ec.europa.eu/culture/eac/culture2007/cult_en.html YÖNETİŞİM VE İDARİ İYİLEŞTİRME İÇİN DESTEK SIGMA= YÖNETİŞİM VE İDARİ İYİLEŞTİRME İÇİN DESTEK SIGMA= sustainable Institutions for European Union Membership) http://www.sigmaweb.org/pages://www.sigmaweb.org/pages LIFE + ( LIFE + ( http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm) MEDYA 2007 PROGRAMI http://ec.europa.eu/culture/media/index_en.htm AB MALİ YARDIMLAR BRÜKSEL MERKEZLİ DESTEKLİ PROGRAMLARI Avrupa Vatandaşlığı Eğitimi (AVEP) Projesi http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/

25 AB MALİ YARDIMLAR BRÜKSEL MERKEZLİ DESTEKLİ PROGRAMLARI Di Ğ ER Birlik Fonlardan bazIlarI TÜKETİCİ POLİTİKASI ALANINDA TOPLULUK EYLEMİ http://ec.europa.eu/consumers/index_en.htm MARCO POLO II PROGRAMI http://ec.europa.eu/transport/index_en.html PERICLES PROGRAMI http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.html PROGRESS PROGRAMI http://ec.europa.eu/employment_social/index_en.html TAIEX (Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi) http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/

26 AB MALİ YARDIMLAR BÜYÜK ELÇİLİK DESTEKLİ PROGRAMLARI HOLLANDA DIŞİŞLER BAKANLIĞI MATRA PROGRAMI HOLLANDA ELÇİLİK FONU (www.minbuza.nl) ALMANYA EKONOMİK İŞBİRLİĞİ FONU İSVİÇRE – BiRLEŞMİŞ MİLLETLER FONU İNGİLTERE ELÇİLİK FONU http://ukinturkey.fco.gov.uk/tr/working-with-turkey/projects/ http://ukinturkey.fco.gov.uk/tr/working-with-turkey/projects/ GATAWAY TO JAPAN (Yerel Projeler için Hibe Programı) JAPONYA ELÇİLİK FONU (www.tr.emb-japan.go.jp )www.tr.emb-japan.go.jp

27 AB MALİ YARDIMLAR BÜYÜK ELÇİLİK DESTEKLİ PROGRAMLARI KANADA Fonu ve KANADA Uluslararası Kalkınma Ajansı http://www.natcom.org/research/Archive/June%204/CIDA.htm http://www.natcom.org/research/Archive/June%204/CIDA.htm AVUSTRALYA DOĞRUDAN YARDIM PROGRAMI (DAP) DANİMARKA KOMŞULUK PROGRAMI www.neighbourhoodprogramme.um.dk www.neighbourhoodprogramme.um.dk

28 AB MALİ YARDIMLAR VAKIFLAR DESTEKLİ PROGRAMLARI  KONRAD - ADENUER FOUNDATION: http://www.kas.de  NATİONAL ENDOWMENT FOR DEMOCRACY:  http://www.ned.org  FAMİLY CARE FOUNDATİON:  http://www.familycare.org/getinvolved/grant.htm  FORD FOUNDATİON:  http://www.fordfound.org  CARNEGİE CORPORATİON OF NEW YORK:  http://www.carnegie.org  TRinvest Proje Yatırım Kalkınma Ajansı  http://www.trinvest.com/nshow.php?newsId=425&pageId=2&categoryId =2

29 AB MALİ YARDIMLAR VAKIFLAR DESTEKLİ PROGRAMLARI  BERNARD VAN LEER VAKFI: http://www.bernardvanleer.org/  HEINRICH BÖLL VAKFI e.V. http://www.boell.de  FRIDRICH NAUMANN VAKFI http://www.fnst.de  NATIONAL ENDOWMENT FOR DEMOCRACY http://www.ned.org/  FAMILY CARE FOUNDATION http://www.familycare.org/getinvolved/grant.htm  FAKÜLTE SEYAHAT VE ARAŞTIRMA BURSU FIRSATLARI http://www.global-partners.org/turkey/travel04.html

30 AB MALİ YARDIMLAR ÇERÇEVE DESTEKLİ PROGRAMLAR PRATİK HİBE ALGORİTMASI

31 Beni Sabırla dinlediğiniz için size tşk. eder Sağlıklı yaşam verimli bir Çalışma dilerim.. "Master of European Public Administration" (MPA) Dr. AHMET KOÇAK

32 Hizmet > 200.000€ Uluslararası kısıtlı ihale prosedürü İstisnai durumlarda: Müzakereli ihale prosedürü > 5.000€ < 200.000€; 1. Çerçeve sözleşme 2. Rekabete dayalı müzakere prosedürü < 5.000€ Tek teklif Mal > 150.000€ Uluslararası açık ihale prosedürü > 30.000€ < 150.000€ Yerel açık ihale prosedürü > 5.000€ < 30.000€ Müzakereli ihale prosedürü < 5.000€ Tek teklif İş > 5.000.000€ 1. Uluslararası açık ihale prosedürü 2. Uluslararası kısıtlı ihale prosedürü > 300.000€ <5.000.000€ Yerel açık ihale prosedürü > 5.000€ < 300.000€ Rekabete dayalı müzakere prosedürü < 5.000€ Tek teklif


"1 İSTANBUL UNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKULTELERİ AB HİBE PROGRAMLARI KONUSUNDA SEMİNER Dr. AHMET KOÇAK 09.12.2011." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları