Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kardiyak Acillere Yaklaşım

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kardiyak Acillere Yaklaşım"— Sunum transkripti:

1 Kardiyak Acillere Yaklaşım

2 Plan Kardiyak Arrest Algoritmi Ventriküler Fibrilasyon Algoritmi
Nabızsız Ventriküler Taşikardi Algoritmi Nabızsız Elektriksel Aktivite Algoritmi Asistoli Algoritmi

3 Amaç Kardiyak Arrest Algoritmasını öğrenmek ve kardiyak arest olan hastaya etkın tedavı ve uygulamaları gerçekleştirebilmek.

4 Nabızsız Arrest TYD Algoritması: Yardım çağır Etkin CPR başla O2 ver
Monitöre veya defibrilatöre bağla Ritim kontrolü

5 Kardiyak Arrest Ritim kontrolü Ritim kontrolü ŞOKLANMAZ ŞOKLANIR
VF/ nVT ŞOKLANMAZ NEA, ASİSTOL KPR 30:2 2 dk 1 şok J bifazik 360 J monofazik KPR sırasında Elektrotların kontrolü Hava/iv yolu aç, O2 ver Havayolu açıklığı sağlanırken masaja ara verme 3-5 dk da bir adrenalin VF/nVT de amiodaron Ritim kontrolü KPR sırasında hızlı ve güçlü bas (100/dak) Göğüs kafesinin tamamen geri dönmesine izin ver 30 kompresyon: 2 soluk, 5 tur = 2 dakika Hasta entübe edildikten sonra solunum sayısı 8-10/dak Her 2 dakikada masaj yapan değişsin

6

7 Ventriküler Taşikardi

8 Ventriküler Taşikardi (VT) Tanımı: Ventriküllerin herhangi bir ya da birkaç yerinden peş peşe üç veya daha fazla ventriküler kompleksin birbirini izlemesidir. Yaşamı tehdit eden aritmilerden biridir. Ventriküler Taşikardinin (VT) EKG Özellikleri Düzen : Atriyal: Belirlenemez Ventriküler: Düzenli/Hafif düzensiz Hız : Atriyal: Belirlenemez Ventriküler: /dk(Bazen 250 olabilir) P Dalgası : P dalgası yoktur PR Aralığı : P dalgası olmadığı için ölçülemez QRS Kompleksi : QRS çentikli ve şekli bozuk,0,10 sn’den uzun

9

10 Diğer Ayırıcı Özellikler
Süreksiz (Non-Sustained) ventriküler taşikardi: Üç ya da daha fazla VEV’in peş peşe gelmesi ve ventriküler taşikardi süresinin 30 saniyenin altında olması durumunda süreksiz ventriküler taşikardiden söz edilir. Sürekli (Sustained) ventriküler taşikardi:Kalp atım hızının dakikada 100’ün üstünde ve VT süresinin 30 saniyeden daha fazla devam etmesi durumunda sürekli VT’den söz edilir Monomorfik(uniform) ventriküler taşikardi: QRS kompleksleri aynı biçimdedir. Poliformik ventriküler taşikardi: QRS kompleksleri farklı biçimlerdedir.(Birkaç odaktan çıktığı için) Torsade De Pointes: QRS kompleksleri eksen sapmaları nedeni ile izoelektrik hat etrafında döner.

11 Olası Nedenleri İskemik kalp hastalıkları
Geçici iskemik durumlar (Koroner spazm,tromboliz,perkutan transluminal koroner anjiyoplasti sırasında) Kardiyomiyopatiler Miyokardit Kalp yetersizliği Elektrolit dengesizlikleri (hipokalemi) Hipoksi Mitral kapak prolapsusu Pacemaker ya da pulmoner arter kateterinin miyokardı irrite etmesi Dijital intoksikasyonu

12 Torsade de pointes VENTRİKÜLER TAŞİKARDİ
QRS’ler oldukça hızlıdır ( /dk) QRS amplitüdleri sinüzoidal olarak değişim gösterir. Bu ventrikülotaşidisritmi kendi kendine sonlanabilir ancak tekrarlayıcı olabilir. Torsade de pointes atakları arasında QT intervalinde uzama görülür.

13 Ventriküler Fibrilasyon

14 VENTRİKÜLER FİBRİLASYON
Ventriküler Fibrilasyonun EKG Özellikleri Düzen : Atriyal: Düzensiz Ventriküler: Düzensiz Hız : Atriyal: Belirlenemez Ventriküler: Belirlenemez P Dalgası : P dalgası yoktur PR Aralığı : P dalgası olmadığı için ölçülemez QRS Kompleksi : Yoktur.Değişik biçimli tamamen düzensiz fibrilasyon dalgaları

15 VENTRİKÜLER FİBRİLASYON
İskemi Elektriksel Şok

16 Diğer Ayırıcı Özellikler
Fibrilasyon dalgaları: Dalga yüksekliği 0.2 mV’nin üstünde ise kaba dalgalı ,0.2 mV’nin altında ise ince dalgalı ventriküler fibrilasyondan söz edilir. Kaba dalgalı ventriküler fibrilasyon,defibrilasyona daha iyi yanıt verebilir. Ventriküler fibrilasyon seyrinde bilinç kaybı,nöbetler,apne görülebilir Arteriyel kan basınca,nabız alınamaz,kalp sesleri yoktur. Ventriküler Flatter: Ventriküllerin herhangi bir ya da birkaç yerinden kaynaklanan,kısa sürede VF’ye dönüşen VT ile VF arasında bir geçiş ritmidir.Ventriküler hız dakikada /dk genellikle 200/dk arasındadır.P,QRS,T dalgaları ayıdedilemez.Ortaya çıkan dalgaların alt ve üst uçlarının yuvarlak olması en belirgin özelliğidir.Klinik olarak ventriküler fibrilasyondan farklı bir anlam taşımadığı için ventriküler fibrilasyon gibi tedavi edilir.

17 Olası Nedenleri İskemik kalp hastalıkları Kardiyomiyopatiler
Hastalıkların terminal dönemi Hipoksi T üzerine R fenomeni yapan ventriküler erken vurular ve pacemaker vuruları Ventriküler taşikardi Senkronize olmayan kardiyoversion Bazı antiaritmik ilaçların proaritmik etkileri (kinidin,prokainamid,disopiramid) Wolf-Parkinson-White Sendromu’nda yüksek ventrikül hızlı atriyal fibrilasyon Elektrolit bozuklukları (hipopotasemi,hiperkalsemi) Ölüm öncesi

18 Defibrilasyon

19 Defibrilasyon Miyokardiyuma çok kısa bir süre içinde (birkaç milisaniye), yüksek miktarda elektrik akımı verilmesi Enerji kalp kası hücrelerinin hepsini aynı anda depolarize ederek tamamen bir elektriksel sessizlik yani asistol yaratır spontan repolarize olan pacemaker hücreler ile yeniden bir elektriksel aktivite oluşur..

20 Defibrilasyon Başarılı şok: şok verildikten sonra VF nin en az 5 saniye durması olarak tanımlanır. VF nin tekrarlaması şokun başarısız olduğu anlamına gelmez. Şok sonrası ritim miyokardiyal oksijenizasyona bağlıdır.

21 Defibrilasyon Şahitli ani kardiyak arrestte en sık ritim “Ventriküler Fibrilasyon” (VF)’dur. VF nin tedavisi elektriksel defibrilasyon Başarılı defibrilasyon ihtimali zamanla azalır  Dakikalar içinde VF asistol ritmine döner.

22 Defibrilasyon + KPR KPR yapılmazsa VF ye bağlı ani kardiyak ölümlerin yaşama şansı, defibrilasyona kadar geçen her dakika %7-10 oranında azalır. Şahitli ani kardiyak ölümlerde defibrilasyona kadar geçen süre içinde yapılan KPR yaşama şansını iki-üç kat arttırır

23 Önce “Şok” mu “KPR” mi? Hastane dışı kardiyak arrestte:
Kurtarıcı arreste şahit olduysa ve OED hemen erişilebilen konumdaysa, hemen OED kullanılmalıdır Arreste şahit olunmadıysa ritim değerlendirilmeden önce 5 siklus KPR (30:2, dakika) yapılmalıdır.

24 1 Şok ?... 3 Şok ?... İlk şok VF yi sonlandırmadıysa ikinci şokun sonlandırma ihtimali daha düşük, bunun yerine KPR yapılması daha efektiftir. İlk şok başarısızsa araya giren göğüs kompresyonları miyokarda oksijen ve substrat sunumunu iyileştirebilir ve takip eden şokun başarılı olma şansı arttırır Ardısıra 3 şok için 90 saniye gerekir

25 Dalga formları ve Enerji seviyeleri
Monofazik / Bifazik Spontan dolaşımın geri dönüşü veya hastaneden taburcu olana dek yaşama oranlarında iki dalga formu arasında belirgin fark gösterilememiş.

26 Monofazik defibrilatörler
Akım yönü tek Bifaziklere göre daha yüksek enerjili Damped sinüzoidal: Akım tepeye ulaştıktan sonra yavaş yavaş düşer Truncated exponantial: Akım tepe düzeye ulaştıktan sonra birden iner Damped sinüzoidal (MDS) Truncated exponential (MTE)

27 Bifazik defibrilatörler
Damped sinusoidal (BDS) Enerji düzeyi belli bir süre pozitif yönde verilirken ters dönerek negatif yönde de hareket eder Bifazik dalga formu ile daha düşük enerjilerde (<200j) defibrilasyon eş veya daha yüksek monofazik dalga formlu şoklara kıyasla VF nin sonlandırılmasında daha güvenli ve eşit ya da daha etkili bulunmuştur Truncated exponential (BTE)

28 Enerji seviyeleri Bifazik: -Firmanın önerdiği enerji dozu kullanımalı
joule (Class I) -Bu bilgi yoksa en yüksek enerji diüzeyi seçilmeli (Class IIb) Tekrarlayan şoklarda aynı ya da daha yüksek enerji seviyesini kullan (Class IIb)

29 Elektrodlar(Kaşıklar)
Elektrodların alanı transtorasik direnci ve akım hızını etkiler Küçük elektrodlarda daha yüksek transtorasik direnç oluşurken büyük elektrodlarda akım kaybı gözlenir. Optimal elektrod çapı 8-12 cm olmalıdır (12 cm tercih edilir).

30 Elektrodlar(Kaşıklar)
Elektrodların deriye tam temasını sağlamak ve arada boşluk kalmasını engellemek için elektrodlar üzerine yaklaşık 8-12 kg gücünde baskı uygulanmalıdır. Bu işlem göğüs volümünü azalttığı gibi tam teması sağlayarak deride yanık oluşmasını da azaltmaktadır.

31 Elektrodların yerleştirilmesi
Anterolateral (Class II a),anteroposterior, anterior sol infraskapular,anterior sağ infraskapular

32 Elektrodların yerleştirilmesi
Correct electrode placement allows more current to pass through the heart. Avoid placing the electrode over large bones such as the breast bone (sternum) which block the flow of current. Doğru elektrod pozisyonu Yanlış elektrod pozisyonu Doğru elektrod pozisyonu ventriküllere doğru iletilen akım miktarını optimize eder

33 Elektrodların yerleştirilmesi
Sternal kaşık sağ klavikula altında sternumun sağ üst kısmına , apeks kaşığı meme ucunun soluna, kaşığın orta noktası midaksiller hatta

34 Pacemakerli hasta ICD veya kalıcı PM gibi cihazların üzerine veya yakınına yerleştirilmemeli ICD/ Pacemaker olan hastada kaşıklar cihazdan 8 cm uzakta olduğunda zarar vermiyor.

35 VF-NVT devam ediyorsa VF-NVT VF-NVT Adrenalin 1mg iv
Her 3-5 dak da bir (+) hava yolunu aç Ritim kontrolü 2. Şok 2 Dak KPR VF-NVT Ritim kontrolü Amiodaron 300 mg iv 2 Dak KPR 3.şok VF-NVT İlk basamağa dön

36 Kardiyak Arrest Ritim kontrolü Ritim kontrolü ŞOKLANMAZ ŞOKLANIR
VF/ nVT ŞOKLANMAZ NEA, ASİSTOL KPR 30:2 2 dk 1 şok J bifazik 360 J monofazik KPR sırasında Elektrotların kontrolü Hava/iv yolu aç, O2 ver Havayolu açıklığı sağlanırken masaja ara verme 3-5 dk da bir adrenalin VF/nVT de amiodaron Ritim kontrolü KPR sırasında hızlı ve güçlü bas (100/dak) Göğüs kafesinin tamamen geri dönmesine izin ver 30 kompresyon: 2 soluk, 5 tur = 2 dakika Hasta entübe edildikten sonra solunum sayısı 8-10/dak Her 2 dakikada masaj yapan değişsin

37 Nabızsız Elektriksel Aktivite(NEA)-Asistoli (Şok uygulanmaz)
Palpe edilen bir nabız olmamasına rağmen monitörde idiyoventriküler,bradiasistolik ritimler görülmesi NEA olarak tanımlanır. Asistoli algoritmasına benzer şekilde tedavi edilir.

38 Nabızsız Elektriksel Aktivite(NEA)-Asistoli (Şok uygulanmaz)
Genellikle geri döndürülebilir sebepleri vardır.

39 Geri döndürülebilir nedenler 5H-5T
Hipovolemi Hipoksi Hipo-hiperkalemi Hipotermi Hidrojen iyonu(asidoz) Tans.pnömotoraks Tamponad Toksinler Tromboz koroner Tromboz pulmoner

40 ASİSTOLİ NEA

41 Nabızsız Elektriksel Aktivite(NEA)-Asistoli (Şok uygulanmaz)
IV/IO yolu aç Adrenalin 1mg Her 3-5 dak da bir İleri hava yolunu aç KPR ye başla Ritim Asistoli-NEA 2 dak KPR Ritim kontrolü Asistoli NEA VF-VT KPR’ye devam VF-NVT Algoritması

42 Hiçbir hasta CPR endikasyonundan
UNUTMAYINIZ Kİ; Hiçbir hasta CPR endikasyonundan daha kötü bir klinik tablo ile karşınıza Çıkmayacaktır!

43 KAYNAKÇA AHA Amerikan Kalp Derneği CPR –ECC 2010 KILAVUZU
ERC - Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2010 Kılavuzu

44


"Kardiyak Acillere Yaklaşım" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları