Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SOSYAL DESTEK PROGRAMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SOSYAL DESTEK PROGRAMI"— Sunum transkripti:

1 SOSYAL DESTEK PROGRAMI
2011 PROJELERİ UYGULAMA EĞİTİMİ 5 Ekim

2 SODES PROGRAMININ AMACI VE İSTATİSTİKLER
İÇERİK SODES PROGRAMININ AMACI VE İSTATİSTİKLER PROJE UYGULAMA SÜRECİ SODES-BİS ARA / NİHAİ RAPOR GÖRÜNÜRLÜK KURALLARI SATIN ALMA SÜRECİ SORU VE CEVAP

3 AMAÇ Toplumsal hayata etkin şekilde katılmakta zorluklarla karşılaşan dezavantajlı kesimler için yeni fırsatlar oluşturmak ve bu kesimin kendine olan güvenini artırarak toplumsal yaşamın daha sağlıklı bir şekilde işlemesine yardımcı olmak BÜTÇE KULLANIMI VE HEDEF KİTLE SEÇİMİNİN ÖNEMİ

4 ÖDENEK TOPLAMI 2008 – 2011 yılları arasında ilimizde 306 adet proje için toplam ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Programın genel bütçesi 3983 adet proje için toplam ,00 TL 4 DÖNEM DE YAKLAŞIK 500 MİLYON ÖDENEĞİN YAKLAŞIK % 15 İ İLİMİZE AKTARILMIŞTIR.

5 BİLEŞENLERE GÖRE DAĞILIM
2011 Proje Türü Sayı Toplam Bütçe (TL) Sosyal İçerme 56 ,00 132 ,00 İstihdam 16 ,00 72 ,00 Kültür, Sanat ve Spor 34 ,00 97 ,00 TOPLAM 106 ,00 306 ,00 TL

6 KURUM TÜRÜNE GÖRE DAĞILIM
Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluş Türü 2011 Sayı Toplam Bütçe Belediye 7 ,00 27 ,00 İl Özel İdare 1 ,00 2 ,00 Kamu Kuruluşları (Kaymakamlıklar, İl/İlçe Müdürlükleri, Okullar vb.) 55 ,00 180 ,00 Köylere Hizmet Götürme Birliği 5 ,00 12 ,00 Meslek Kuruluşu 6 ,00 18 ,00 Sivil Toplum Kuruluşu 25 ,00 54 ,00 Üniversite ,00 13 ,00 TOPLAM 106 ,00 306 ,00 GEÇEN 3 YILDA ÜNV LERDE 6 PROJE İKEN BU YIL 7 PROJE OLMASI VE İL ÖZEL İDARENİN MİKRO KREDİSİ VE STK SAYISI DA AYNI ŞEKİLDE GEÇEN YILLARA ORANLA SAYISIARTMIŞ DURUMDA % LİK HESAPLA GENEL BÜTÇEYE GÖRE…

7 PROJE UYGULAMA SÜRECİ 1 Finansman Sözleşmeleri 2
Aylık Program Bildirimleri 3 3 Aylık Dönemlerde Ara Rapor 4 Nihai Rapor Hazırlanması 5 Tanıtım Her ayın ilk haftasında program göndermesi gerekmektedir. Programlar gönderilmediği takdirde bir önceki ayın takvimi geçerli olacak ve faaliyet olmaması durumunda gerekçe kabul edilmeyecektir.

8 SÜRE VE BÜTÇE KULLANIM DURUMU
Sözleşme imza tarihinden itibaren en fazla bir yıl sürelidir. En fazla 3 aya kadar bir defaya mahsus ek süre talep edilebilir. BÜTÇE En düşük proje bütçesi ,00 TL , En yüksek proje bütçesi ,00 TL dir. BÜTÇE KULLANIMI Bütçenin kullanılamayan kısmı SODES hesabında kalır, proje sonunda Valilik hesabına aktarılarak bir sonraki yılın SODES ödeneğinden kesilir. Faaliyet tarihleri öngörülene göre değil sözleşme tarihine göre ayarlanır.

9 SODES FİNANSMAN SÖZLEŞMESİ
Vergi dairesi Vergi kimlik numarası Banka hesap numarası (IBAN kodu) Kurum Mevzuatı En geç 11 Ekim 2011 Her proje için Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği çerçevesindeki bankalardan birinde ayrı bir hesap açılır. NOT: Uygulama Usul ve Esasları 13. maddenin 8. bendinde belirtildiği üzere faiz veya benzeri gelirler proje yürütücüsü tarafından kullanılamaz. Bilgiler resmi yazıyla Valilik SODES birimine teslim edilir. Proje koordinatörü tarafından getirilecek bilgiler Valilik kullanıcıları tarafından sisteme girişi yapılır ve iki nüsha koordinatöre verilir. Koordinatör imzalatarak birime tekrar iki nüshayı da getirir. Teslim eder.

10 FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ
Sözleşmelerin imzalanma ve projelerin başlangıç tarihleri listelerle birlikte web sitemizde ilan edilecek veya yoluyla sizlere bildirilecektir. Sözleşme tarihini öğrenmeden harcama yapmayınız. Bilgileri getiren kişiler proje koordinatörleri olmalıdır. Sözleşme sistem üzerinde birlikte doldurulacak ve imzalanmak üzere koordinatöre verilecektir. İmzalı sözleşmelerin en geç 14 Ekim 2011 tarihine kadar birime teslim edilmesi gerekir.

11 ÖDEMELER Ödemeler 3 veya 4 dilimde yapılır.
Projenin içeriğine göre ödenek dilimleri belirlenebilir. 7. MADDE 3. BENDİ: Süresi içerisinde proje bütçesinin kullanılamayarak artan kısmı Valilik hesabında kalır. 9. MADDE 3. BENDİ : Aktarılan ödenekler proje amacı dışında kullanılamaz. Ödenek aktarımı valilik hesabına geldikten sonra yapılacaktır. Ödenek hesaba yatırılmasa bile herhangi bir sorun olmayacağı için harcama yapılabilir.

12 EŞFİNANSMAN 2011 yılı Uygulama Usul ve Esasları 7. Maddenin 4. Bendi gereğince; Proje bütçesinde öngörülen nakdi eşfinansman, finansman sözleşmesi imzalandıktan bir hafta sonrasına kadar proje hesabına yatırılır. Eşfinansman yatırıldığına dair bildirim yapılmalı. Proje harcamalarının proje formunda öngörülen bütçeden daha düşük oranda gerçekleşmesi durumunda aynı oranda eşfinansman miktarı proje yürütücüsüne iade edilir. Sözleşme tarihinin ilanından sonra eşfinansmanı olanların parayı proje adıyla açtırdıkları hesaba aktarmaları gerekir.

13 Aylık program bildirimleri
FAALİYET TAKVİMİ Aylık program bildirimleri PROGRAM FORMU Yaz aylarında faaliyetlerine devam edecek projeler için tatil dönemine girmeden önce plan ve hazırlık yapılması gerekmektedir. 2. ADIM: İZLEME ZİYARETLERİNDE SORUN YAŞANMAMASI İÇİN FAALİYET TAKVİMİ İLE İLGİLİ BİRİME BİLDİRİMDE BULUNULMALIDIR.

14 DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ Projenin amaçları ve faaliyetlerinde değişiklik yapılamaz. Uygulama imkanı ortadan kalkan faaliyetler valinin izniyle iptal edilebilir. Projelerin uygulama yeri ve süresinde valinin izniyle değişiklik yapılabilir. ÖRNEKLENDİRİLECEK

15 DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ Projenin bütçe kalemleri arasında valinin izniyle aktarma yapılabilir. Revizyon formu Aynı bütçe kalemleri içerisinde, bütçe kalemi toplam tutarının yüzde 20’sine kadar olan değişiklikler, valiliğe bilgi vermek kaydıyla proje yürütücüsü tarafından yapılabilir. Projelerde valiliklerce yıl içinde yapılacak değişiklik sayısı ikiyi geçemez.

16 DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ Proje yürütücüsü; ilgili bütçe kaleminin toplam tutarını değiştirmeyen birim fiyatı ve miktar değişikliklerini, proje koordinatörü ile uzman veya eğitici değişikliklerini, banka hesabı ve iletişim bilgileri değişikliklerini valilikten izin almadan gerçekleştirebilir. Ancak yapılan değişiklik en geç 10 gün içinde valiliğe bildirilir.

17 YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER Projede sorun yaşanması halinde durumu Valiliğe derhal bildirmek Harcama evraklarını 5 yıl süreyle saklamak Proje yürütücüleri, proje kapsamında koordinatörler dışında istihdam edeceği kişileri İŞKUR’ a kayıtlı olan kişiler arasından belirler. Ortaklardan kaynaklı faaliyetlerin gecikmesinden proje yürütücüsü kurum sorumludur. Okul kantini zarar etmesin diye yemek verilmesine engel olunması

18 YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER Valiliğin talep edeceği her türlü bilgi ve belgeyi sağlamak ve proje gelişmelerine ilişkin bilgileri SODES-BİS’ e girmek Hizmet akdine dayanılarak istihdam edilecek kişilerin işe başlama ve ayrılma bilgisini valiliğe bildirmek Proje kapsamındaki eğitmenlerin yeterlilik belgesini Valiliğe sunmak Ortaklardan kaynaklı faaliyetlerin gecikmesinden proje yürütücüsü kurum sorumludur. Okul kantini zarar etmesin diye yemek verilmesine engel olunması

19 YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER Projenin uygulanması safhasında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin her türlü önlemi almak, Mesleki eğitim faaliyeti içeren projelerde, Milli Eğitim Bakanlığı ve İŞKUR’ la işbirliği yapmak suretiyle kursiyerlere işgücü piyasasında geçerliliği olan bir sertifika verilmesini sağlamak ve kursiyerlerin İŞKUR’ a kayıtlarının yapılmasını sağlamak. Ortaklardan kaynaklı faaliyetlerin gecikmesinden proje yürütücüsü kurum sorumludur. Okul kantini zarar etmesin diye yemek verilmesine engel olunması

20 ÖZEL HÜKÜMLER Kursiyerlerin, devamsızlık durumlarının toplam eğitim süresinin % 10’unu aşması halinde eğitim ile ilişkileri ve kursiyer harçlıkları kesilir. Başka bir finansman kaynağından desteklenen projeler SODES’ ten desteklenemez.

21 İZLEME VE DENETİM * Valilik gerekli gördüğü takdirde, projelerin durdurulması, iptali, proje yürütücüsünün değiştirilmesi vb. tedbirleri uygular. Ödeneğin amacı dışında kullanılması durumunda gerekli işlemler uygulanır. * *

22 İZLEME VE DENETİM * Valilikler projeleri yerinde inceler ve sözleşmede öngörülen hükümlere, takvime, görünürlük kurallarına ve bu Usul ve Esaslarda yer alan diğer hükümlere uyulup uyulmadığını denetler. Söz konusu denetimlerde tespit edilen aksaklıklar bir tutanağa bağlanarak proje yürütücüsünün gerekli düzeltici işlemleri yapması sağlanır. *

23 PROJE SONUÇLARININ KULLANIMI
Proje sonucunda ortaya çıkan ürünlerin mülkiyeti proje yürütücüsü kuruma aittir. Proje çerçevesinde satın alınan demirbaş malzemeler ve oluşturulan tesisler, proje bitiminden sonra proje amaçlarına uygun kullanılması en az üç yıl süreyle valilik tarafından sağlanır. Bu amaçla valilik ile yürütücü arasında protokol imzalanır. Proje yürütücüsünün istekli olmaması durumunda Valilik başka kuruluşlarla işbirliğine gidebilir.

24 YAZIŞMA KURALLARI Resmi yazı olmadan getirilen evraklar kabul edilmez.
Kurum ile birim arasında direk yazışma yapılabilir. Yazılar mutlaka kurum gelen/giden kaydına alınmalı sayı ve tarih yazılmalıdır. Yazışma kuralları özellikle STK ve Üniversiteler için

25 ÖNEMLİ UYARI FOTOĞRAF MAKİNASI VE KAMERA ALIMI PROJE FORMUNDA BELİRTİLMİŞ OLSA DAHİ ALIMI SODES TARAFINDAN DESTEKLENMEYECEKTİR BU KALEMLER İÇİN AYRILAN ÖDENEK HESAPTA KALACAK FARKLI KALEMLER İÇİN KULLANIMI GERÇEKLEŞTİRİLEMEYECEKTİR.

26 3 ara rapor ve 1 nihai rapor girişi yapılmalı
SODES-BİS üzerinden 3 ara rapor ve 1 nihai rapor girişi yapılmalı Görsel materyal eklenmeli ve çıktısı alınan bir adet form, ekler ile birlikte birime resmi yazı ile gönderilmeli

27 ARA RAPOR EKLERİ 1- SODES – BİS – Raporlar 2- Satın alma belgeleri
3- Hesap muhasebe defteri 4- Demirbaş defteri / Taşınır işlem fişi 5- Personel bordroları 6- Tesis, atölye vb. yerler için; Kira Kontratı 7- Görünürlük materyalleri 8- Destekleyici belgeler Projede Görev Alacak Eğitimci / Personel Bilgileri Eğitim Raporları ve Katılımcı Bilgileri Seyahat Öncesi ve Sonrası Raporlar Kursiyer Listesi / Ödeme Çizelgesi / Başvuru Formu Harcamanın hangi kaleme ait olduğunu gösteren tablo?

28 1- SODES-BİS BİTİR VE DOSYA EKLE GÖSTERİLMELİ

29 2- SATIN ALMA BELGELERİ Doğrudan temin ile yapılan alımlara yönelik ekler İhale ile yapılan alımlara yönelik ekler Tek tek incelenecek ikinci kısımda

30 3- HESAP MUHASEBE DEFTERİ
İşletme defteri tutulmasına ilişkin bilgiler Onay (Noter / Kurum) Gelir/gider bilgi girişi – aylık fatura tarihi üzerinden Eşfinansman yazılır, Hatalı kayıt yapılması durumu Banka talimatları yazılırken fatura bedeli ile aynı tutarın yazılması İşletme defter toplamı ile aktarılan sodes ödeneği aynı olmalı eşfinansman harcamaları da deftere işlenir gelir gider kaydı yapılır. Hatalı harcama olması durumunda okunabilecek şekilde üstü çizilir toplama dahil edilmez. Proje sonunda defter kapatılır kurum bünyesinde saklanır. Gelir gider bilgi girişlerinde her ay için bir sayfa ayrılmalıdır. Ay değişimleri farklı sayfalarda gösterilmelidir.

31 4- DEMİRBAŞ DEFTERİ Kurum mevzuatına uygun kayıt sistemine göre demirbaş kaydı yapılır. Fotokopisi onaylanarak ara rapor ekinde sunulur. Harcamanın hangi kaleme ait olduğunu gösteren tablo?

32 5- PERSONEL BORDROLARI SGK Tahakkuk Fişi ve Ödeme Makbuzu
Muhtasar Beyanname ve Ödeme Makbuzu Bordro Not: Bordrolarda personele ait T.C. Kimlik Numarası ve imza olması zorunludur.

33 6- KİRA KONTRATI Proje kapsamında faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için yer kiralanıyorsa işyeri sahibi ile kurum arasında kira kontratı imzalanmalıdır.

34 7- DESTEKLEYİCİ BELGELER
Projede Görev Alacak Personel Bilgileri İş-Kur’a Kayıtlı Olduğunu Gösteren Belge Personel Yeterlilik Belgeleri ; Diploma, Sertifika v.s. Sözleşme (Belirli / Tam Süreli İş Sözleşmesi) Projede Görev Alacak Eğitimci Bilgileri Kamu Kurumunda Çalışan Eğitimciler için; Kurumundan Alınmış Görevlendirme Belgesi ve ek ödeme alabilmesi için kurum mevzuatı Kamu Harici Görevlendirilecek Eğitimciler İçin; Yeterlilik Belgeleri ve Sözleşme Sözleşme sitemizde yayınlanacak sözleşmenin önemi kurum mevzuatı

35 7- DESTEKLEYİCİ BELGELER
Etkinlik (piknik,gezi,seminer,konferans) / Seyahat Raporları * Tarih, Yer, Eğitmen ve Katılımcı bilgilerini içeren BELGELER BELGELER : Yetkili tarafından imzalı yazı Tutanak kurum yetkilisi tarafından hazırlanır.

36 7- DESTEKLEYİCİ BELGELER
Kursiyer Listesi / Ödeme Çizelgesi / Başvuru Formu Kursiyer iletişim bilgilerini içeren liste Ödemeler banka üzerinden yapılmalı ve banka talimatının ekinde devam çizelgelerine dayanarak hazırlanan ödeme tablosu bulunmalı Kurs İlan Formu Ek 1 KursiyerTaahhütnamesi Ek 2 Kurs Başvuru Formu Ek 3 Hedef kitleye ulaşabilmenin kolay olması için iletişim bilgilerinin detaylandırılması ve kayıt altında tutulması

37 8- GÖRÜNÜRLÜK KURALLARI
Görsel kayıtlar elektronik ortamda valiliğe sunulur. Projenin uygulandığı alanda projeyi açıkça tanımlayan panoların bulundurulması zorunludur. Tefriş edilen mekânların girişlerinde SODES kapsamında desteklendiğini belirten panoların bulundurulması zorunludur. Proje kapsamında alınan tüm demirbaş malzeme ve ekipmanlar; görünür ebatta ve örnekte belirtildiği şekilde etiketlenmelidir. Proje kapsamında gerçekleştirilen toplantı, seminer, eğitim vb. faaliyetlerde projeyi açıkça tanımlayan afiş ve posterlerin bulundurulması zorunludur.

38 GÖRÜNÜRLÜK KURALLARI <…> PROJESİ
GAZİANTEP VALİLİĞİ KOORDİNASYONUNDA <…> TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTE OLAN BU PROJE KALKINMA BAKANLIĞI TARAFINDAN SODES KAPSAMINDA FİNANSE EDİLMEKTEDİR.

39 GÖRÜNÜRLÜK KURALLARI FOTOĞRAF KAMERA
Proje başlangıcında, projenin uygulandığı alanda, faaliyet esnasında ve proje bitiminde fotoğraflanması gerekir. Toplantı, seminer, eğitim vb. faaliyetlerde projeyi açıkça tanımlayan İNSAN ODAKLI fotoğrafların çekilmesi zorunludur. Çekilen fotoğraflar DVD ortamında arşivlenmelidir. KAMERA Projenin başlangıcında, faaliyet esnasında ve bitiminde kamera kaydının (HD YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ) yapılması gerekmektedir. Toplantı, seminer, eğitim vb. faaliyetlerde projeyi açıkça tanımlayan İNSAN ODAKLI kamera kaydının (HD YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ) çekilmesi zorunludur. Kamera kayıtlarının DVD ortamında arşivlenmesi Görünürlük materyalleri arşivlenecek ve SODES görünürlüğüne uymayan tanıtımlar desteklenmeyecek

40 TANITIM Proje başlangıcı ve sonunda kamuoyunu proje amaçları, faaliyetleri ve sonuçları hakkında bilgilendirmek Atölye, tesis oluşturuluyorsa öncesi ve sonrası fotoğrafları arşivlenmeli ETKİ ANALİZİ SONUÇLARINA DEĞİNİLECEK

41 GÖRÜNÜRLÜK KURALLARI SODES projelerinde; programın görünürlüğünü ve tanıtımını sağlamak amacıyla kitap, broşür, afiş ve film gibi materyallerin üretilebilmesi için aşağıda belirtilen arşiv çalışmalarının yapılması zorunludur. Arşiv Paylaşımı Çekilen fotoğrafların ve kamera kayıtlarının bir kopyası proje bitiminde, Gaziantep Valiliğine ve Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Sosyal Politikalar Dairesi Başkanlığına (Necatibey Cad. No: Yücetepe/ANKARA) gönderilmelidir.

42 SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR
Yürütücü değişikliği yapılması Fotokopi belge aslı gibidir onaysız getirilmesi Aslı gibidir onaylarının isim, imza ve kaşe (aslı gibidir) ile yapılmamış olması Resmi yazı olmadan belge getirilmesi Aylık faaliyet bildirimlerinin yapılmama durumu

43 TEŞEKKÜRLER STANDART FORMLAR İÇİN VE SUNUM İÇİN WEB SİTESİ TAKİP EDİLECEKTİR.

44 www.gaziantepsodes.gov.tr GAZİANTEP VALİLİĞİ
SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ Çiğdem DOĞANGÜL Özlem YAPRAK Hükümet Konağı 2. Kat No:253 Tlf: STANDART FORMLAR İÇİN VE SUNUM İÇİN WEB SİTESİ TAKİP EDİLECEKTİR.


"SOSYAL DESTEK PROGRAMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları