Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SOSYAL DESTEK PROGRAMI TANITIM VE B İ LG İ LEND İ RME TOPLANTISI 2010 YILI SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SOSYAL DESTEK PROGRAMI TANITIM VE B İ LG İ LEND İ RME TOPLANTISI 2010 YILI SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI."— Sunum transkripti:

1 SOSYAL DESTEK PROGRAMI TANITIM VE B İ LG İ LEND İ RME TOPLANTISI 2010 YILI SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI

2 2010 YILI İ STAT İ ST İ KLER İ

3 2010 SODES PROJELERİ İLLERE GÖRE DAĞILIM VAN669.775.000,00 YTLŞIRNAK225.560.000,00 YTL ŞANLIURFA739.265.000,00 YTLKARS405.250.000,00 YTL GAZİANTEP779.046.000,00 YTLBİNGÖL515.223.000,00 YTL DİYARBAKIR578.951.000,00 YTLSİİRT475.113.000,00 YTL ERZURUM578.024.000,00 YTLHAKKARİ455.092.000,00 YTL MALATYA807.471.000,00 YTLIĞDIR264.535.000,00 YTL AĞRI556.976.000,00 YTLERZİNCAN414.208.000,00 YTL ELAZIĞ446.562.000,00 YTLKİLİS414.005.000,00 YTL MARDİN416.354.000,00 YTLTUNCELİ303.883.000,00 YTL MUŞ385.988.000,00 YTLGÜMÜŞHANE343.877.000,00 YTL BATMAN475.928.000,00 YTLARDAHAN253.857.000,00 YTL BİTLİS635.782.000,00 YTLBAYBURT253.500.000,00 YTL ADIYAMAN625775.000,00 YTLTOPLAM1187150.000.000,00YTL

4 2010 SODES PROJELERİ TÜRLERE GÖRE DAĞILIM

5 2010 SODES PROJELERİ KURUMLARA GÖRE DAĞILIM

6 2010 SODES PROJELERİ İLÇELERE GÖRE DAĞILIM

7 2010 YILI SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI

8 PROJELERİN SÜRESİ VE BÜTÇE KULLANIM DURUMU Sözleşme imza tarihinden itibaren en fazla bir yıl sürelidir. En fazla 3 aya kadar ek süre talep edilebilir. SÜRE En düşük proje bütçesi 16.590,00 TL, En yüksek proje bütçesi 290.000,00 TL dir. BÜTÇE Bütçenin kullanılamayan kısmı SODES hesabında kalır, proje sonunda Valilik hesabına aktarılarak bir sonraki yılın SODES ödeneğinden kesilir. BÜTÇE KULLANIMI

9 PROJELERE ÖDENEK AKTARILMASI En geç 28.10.2010  Sözleşme formu 2 nüsha hazırlanarak imzalanır.  Toplam hibe tutarının %25’ i ilk ödenek olarak hesaplara aktarılır.  Diğer ödenekler ara rapor tesliminin ardından eşit dilimler halinde aktarılır. SODES FİNANSMAN SÖZLEŞMESİ

10 PROJELERE ÖDENEK AKTARILMASI  Proje niteliğine göre ödemelerle ilgili özel talep varsa sözleşme üzerindeki tablo birim personelinin bilgisi dahilinde doldurulur. Sözleşme eki: 1 •Banka hesap numarası bildirimi 2 •Kurum personeline ait mevzuat 3 •İstihdam garantisi varsa taahhütname

11 VALİLİĞİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI SODES kapsamındaki projeler için il genelinde yapılacak ihalelere gözlemci olarak katılmak Projelerin idari ve mali denetimini gerçekleştirmek Proje yürütücüleri arasında her türlü koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak SODES-BİS e girilen bilgilerin doğruluğunu kontrol ederek Müsteşarlığa bildirmek

12 PROJE YÜRÜTÜCÜLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI Sözleşme imzalamak SODES projesi için ayrı bir hesap açtırmak Projeyi amaçlarına uygun yürütmek Proje de sorun yaşanması halinde Valiliğe bildirmek

13 PROJE YÜRÜTÜCÜLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI Giderlere ilişkin deki belgeleri hazırlar ve Valiliğe sunar. 5 yıl süreyle kurum bünyesinde belgeleri saklar. Giderlere ilişkin 14.Maddedeki belgeleri hazırlar ve Valiliğe sunar. 5 yıl süreyle kurum bünyesinde belgeleri saklar. Aralık, Nisan ve Ağustos aylarının başında SODES-BİS’ e bilgi girişi yapmak önceden Valilik internet sitesinde yayınlanır – İhale ilanları en az bir hafta önceden Valilik internet sitesinde yayınlanır – EK 4 ihale ilan formu

14 PROJE YÜRÜTÜCÜLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI Proje başlangıcında ve sonunda kamuoyunu bilgilendirmek Hizmet akdine dayanarak istihdam edilecek kişilerin işe başlama ve ayrılma bilgisini valiliğe bildirmek Eğitmenlerin yeterlilik belgelerini Valiliğe sunmak

15 İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin her türlü önlemi almak Mesleki eğitimlerde MEM ve İŞKUR işbirliği yaparak işgücü piyasasında geçerliliği olan sertifika verilmesini sağlamak Mesleki eğitim programları ve TYÇP için katılımcılara İŞKUR kaydı yaptırmak PROJE YÜRÜTÜCÜLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

16 SODES kapsamındaki projelerde desteklenmesi uygun görülen maliyetler şunlardır:  Personel giderleri,  Mesleki eğitim kursiyerlerine yapılacak ödemeler,  Toplum yararına çalışma programlarında istihdam edilecek kişilere yapılacak ödemeler (Kamu görevlilerine yapılacak ödemeler 5944 sayılı 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu nun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ve kamu personelinin tabi olduğu diğer mevzuatın ilgili hükümleri çerçevesinde olacaktır.) PROJE HARCAMALARI – MADDE 12

17  Gündelik giderler (Maliye Bakanlığı’nın her yıl için belirlediği “harcırah kanunu uyarınca verilecek gündelik ve tazminat tutarlarını gösterir cetvel” de yer alan memur ve hizmetliler başlığı altında, “aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar” için öngörülen tutarın üç katını aşmayacak şekilde belirlenmelidir. Kamu görevlilerine yapılacak gündelik ödemeleri 5944 sayılı 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde olacaktır.)  Ekipman ve hizmet (eğitim, nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri,  Sarf malzemeleri maliyetleri, PROJE HARCAMALARI – MADDE 12

18  Taşeron maliyetleri (yayın basım, etkinlik organizasyonu vb.),  Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olan ancak yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanması hariç inşaat işleri (çocuk parkı, semt sahası, halı saha, tadilat giderleri vb.),  Mali hizmet giderleri (özellikle havale, sigorta, banka, ihale ve ilan maliyetleri vb.), PROJE HARCAMALARI – MADDE 12

19  Yolculuk giderleri,  Elektrik, su, telefon vb. idari giderler,  Mikro kredi projeleri kapsamında yapılacak ödemeler,  Ayni sermaye desteği kapsamında karşılanan ödemeler. PROJE HARCAMALARI – MADDE 12

20  50.000,00 TL’ nin altında bütçesi olan projelerde koordinatör ücreti ödenmez.  50.000,00 TL üzeri bütçeli projelerde ise koordinatöre ödenecek ücret azami 400,00 TL ’ dir. HARCAMALARA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

21  Koordinatör dışında tam zamanlı (haftada en az 30 saat) çalışacak personele ödenecek ücret en fazla brüt asgari ücretin iki katı (1521,00 TL), yarı zamanlı (haftada 30 saatten az) çalışacak personele ödenecek ücret ise brüt asgari ücreti (760,50 TL) geçemez. HARCAMALARA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

22 Proje yürütücüsünün, proje dışındaki faaliyetlerini yürüttüğü mekanların kira, elektrik, su vb. giderleri SODES kapsamında ödenmez. Gezici sinema ve gezici kütüphane faaliyetleri dışında taşıt alımı yapılmaz. Ayni sermaye desteği en fazla 5.000,00 TL kişi başı, söz konusu destek kadar eş finansman ilgili kişi tarafından sağlanır.

23 HARCAMALARA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER Mesleki eğitim kursiyerlerine yol ve yemek giderleri için günlük 15 TL ye kadar ödeme yapılabilir - Banka aracılığıyla Kursiyerlerle eğitim başlamadan önce EK 2 Taahhütname imzalanır. TYÇP kapsamında istihdam edilecek kişilere asgari ücret üzerinden çalışma saatine göre ücret ödemesi yapılır.

24 HARCAMALARA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER Projeye ait banka hesabında oluşacak faiz ve benzeri gelirler proje yürütücüsü tarafından kullanılamaz, Valilik hesabına aktarılır. Satın alma işlemleri kurumun tabi olduğu mevzuat hükmünce gerçekleştirilir. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve STK lar için doğrudan temin usulü uygulanır ve EK IV ’ te yer alan hükümlere uyulur.

25 SATIN ALMA SÜRECİ;  Satın alma işlemlerini Doğrudan Temin Usulüne uygun biçimde gerçekleştirir.  EK-4 İhale İlan Formu ve Teknik Şartname doldurulur ve Valilik internet sitesinde yayınlanması için birime teslim edilir.  Teknik şartname, alınan nihai teklif dosyaları ve piyasa fiyat araştırma tutanağını içeren mal/hizmet satın alma dosyası Valiliğe sunulur.  Valilik sunulan mal/hizmet satın alma dosyasını inceleyerek değerlendirmelerini proje yürütücüsüne bildirir.  Valilik piyasa fiyat araştırmasının yenilenmesini talep edebilir.  Proje yürütücüsü valiliğin değerlendirmelerini dikkate alarak piyasa fiyat araştırmasını yeniler ve en uygun fiyatı veren istekli ile sözleşme imzalayarak söz konusu satın alma işlemini gerçekleştirir. STK VE KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARI

26  Web sitesi ilanı için 1000 TL altındaki alımlara yönelik ilan verilmesi zorunlu değildir.  250 TL’ nin altında olan satın alma işlemleri için onay belgesinde ve piyasa fiyat araştırma tutanağında belirtmek suretiyle yazılı teklif alınması zorunlu değildir.  Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağının Valilik değerlendirmesine sunulması ile ilgili olarak herhangi bir limit söz konusu değildir. Tüm alımlar için Valilik tarafından değerlendirmesi zorunludur. STK VE KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARI

27  Uygulama Usul ve Esaslarının 11.Maddesinin 1. bendinin (i) fıkrasına dayanılarak ihale ilanları Valilik web sitesinde duyurulmalıdır. Bu kapsamda satın alma işlemleri gerçekleştirilmeden önce EK-4 İhale İlan Formu doldurularak bir hafta öncesinden yayınlanmak üzere Valilik Proje birimine gönderilir. KAMU KURUMLARI SATIN ALMA SÜRECİ

28 (1) Proje yürütücüsü projeye ilişkin hesapları kendi muhasebe sistemine uygun olarak tutar. (2) Her proje için ayrı hesap tutulur ve projenin tüm gelir ve giderleri, tahakkuk eden faizler de dahil olmak üzere, ayrıntılı olarak bu hesaplarda gösterilir. - HESAP MUHASEBE DEFTERİ (3) Proje yürütücüsü yapılan giderlere ilişkin aşağıdaki belgeleri hazırlar ve saklar.  a)Projeye ilişkin muhasebe kayıtları,  b)Teknik ve idari şartname, fiyat teklifleri ve fiyat araştırması raporu vb. satın alma işlemlerine ilişkin belgeler,  c) Sipariş formları ve sözleşmeler gibi taahhütlerin belgeleri,  d) Tedarikçilerden alınan teslim-tesellüm makbuzu türünde belgeler, PROJE HARCAMALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ – 14. MADDE

29 PROJE HARCAMALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  e)Bir işin tamamlandığını kanıtlayan ibraname türü belgeler,  f)Bir hizmet veya mal alımını ispatlayan makbuz ve fatura türü belgeler,  g)İş sözleşmeleri, maaş bordroları ve sosyal güvenlik prim belgeleri gibi personele ilişkin kayıtlar.  (4) Yapılan giderlere ilişkin belgeler proje yürütücüsü kurumun sorumlu amirince belirlenecek 3 kişilik bir komisyon tarafından onaylanır. Bu belgeler proje dosyasında saklanarak, istenmesi durumunda Valiliğe veya diğer yetkili kurumlara ibraz edilir.

30  Proje amaç ve faaliyetlerinde değişiklik yapılamaz. Uygulama imkanı ortadan kalkan faaliyetler valinin izniyle iptal edilebilir. Proje bütçesinin imkan vermesi halinde, valinin izniyle, proje amaçlarına uygun yeni faaliyetler eklenebilir.  Projelerin uygulama yeri ve süresinde valilinin izniyle değişiklik yapılabilir.  Projenin bütçe kalemlerinde valinin izniyle aktarım yapılabilir. PROJELERDE YIL İÇİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

31  Proje yürütücüsü, ilgili bütçe kaleminin toplam tutarını değiştirmeyen birim fiyatı ve miktar değişikliklerini, proje koordinatörü ile uzman veya eğitici değişikliklerini, banka hesabı ve iletişim bilgileri değişikliklerini valilikten izin almadan gerçekleştirebilir. Ancak en geç 10 gün içinde valiliğe bildirir.  Uygulanma imkanı ortadan kalkan projelerin ödenekleri Valilik SODES hesabına aktarılır. PROJELERDE YIL İÇİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

32 PROJELERİN İZLENMESİ VE DENETLENMESİ Valilik gerekli gördüğü takdirde, projelerin durdurulması, iptali, proje yürütücüsünün değiştirilmesi vb. tedbirleri uygular. Ödeneğin amacı dışında kullanılması durumunda gerekli işlemler uygulanır. * *

33 PROJELERİN İZLENMESİ VE DENETLENMESİ Projelerin mali ve fiziki gerçekleşme durumları Aralık, Nisan ve Ağustos aylarında SODES – BİS üzerinden bildirilir. Valilikler proje faaliyetlerini yerinde inceler, hükümlere uyulmadığı takdirde tutanak tutar ve yürütücüden gerekli düzeltmelerin yapılmasını ister. * *

34 Görsel kayıtlar elektronik ortamda valiliğe sunulur. EK –V SODES GÖRÜNÜRLÜK KURALLARI Projenin uygulandığı alanda projeyi açıkça tanımlayan panoların bulundurulması zorunludur. Proje kapsamında tefriş edilen mekânların girişlerinde söz konusu mekânın SODES kapsamında tefriş edildiğini belirten panoların bulundurulması zorunludur. Proje kapsamında alınan tüm demirbaş malzeme ve ekipmanlar ile üretilen tüm belgeler; görünür ebatta ve örnekte belirtildiği şekilde yapılmalıdır. Proje kapsamında gerçekleştirilen toplantı, seminer, eğitim vb. faaliyetlerde projeyi açıkça tanımlayan afiş ve posterlerin bulundurulması zorunludur.

35 GÖRÜNÜRLÜK KURALLARI PROJESİ GAZİANTEP VALİLİĞİ KOORDİNASYONUNDA TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTE OLAN BU PROJE DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI TARAFINDAN SODES KAPSAMINDA FİNANSE EDİLMEKTEDİR.

36 GÖRÜNÜRLÜK KURALLARI Proje başlangıcında, projenin uygulandığı alanda, faaliyet esnasında ve proje bitiminde fotoğraflanması gerekir. Toplantı, seminer, eğitim vb. faaliyetlerde projeyi açıkça tanımlayan İNSAN ODAKLI fotoğrafların çekilmesi zorunludur. Çekilen fotoğraflar DVD ortamında arşivlenmelidir. FOTOĞRAF Projenin başlangıcında, faaliyet esnasında ve bitiminde kamera kaydının (HD YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ) yapılması gerekmektedir. Toplantı, seminer, eğitim vb. faaliyetlerde projeyi açıkça tanımlayan İNSAN ODAKLI kamera kaydının (HD YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ) çekilmesi zorunludur. Kamera kayıtlarının DVD ortamında arşivlenmesi KAMERA

37 GÖRÜNÜRLÜK KURALLARI SODES projelerinde; programın görünürlüğünü ve tanıtımını sağlamak amacıyla kitap, broşür, afiş ve film gibi materyallerin üretilebilmesi için aşağıda belirtilen arşiv çalışmalarının yapılması zorunludur. Arşiv Paylaşımı • Çekilen fotoğrafların ve kamera kayıtlarının bir kopyası proje bitiminde, Gaziantep Valiliğine ve DPT Sosyal Sektörler Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Sosyal Politikalar Dairesi Başkanlığına (Necatibey Cad. No: 108 06100 Yücetepe/ANKARA) gönderilmelidir.

38 PROJE SONUÇLARININ KULLANIMI  Proje sonucunda ortaya çıkan ürünlerin mülkiyeti proje yürütücüsü kuruma aittir. en az üç yıl süreyle  Proje çerçevesinde satın alınan demirbaş malzemeler ve oluşturulan tesisler, proje bitiminden sonra proje amaçlarına uygun kullanılması en az üç yıl süreyle valilik tarafından sağlanır. Bu amaçla valilik ile yürütücü arasında protokol imzalanır. Proje yürütücüsünün istekli olmaması durumunda Valilik başka kuruluşlarla işbirliğine gidebilir.

39 UYGULAMALARA İLİŞKİN ÖZEL ESASLAR En fazla 3 kişiye ayni sermaye desteği verilebilir, yararlanacak kişilerin ve verilecek desteğin belirlenmesinde Valiliğin uygun görüşü alınır. Ayni sermaye desteği verilen kişi en az iki yıl faaliyete devam etmek durumundadır. 2 yıl içerisinde faaliyetin sona erdirilmesi durumunda verilen demirbaşlar valiliğe devredilir. İade edilen demirbaşlar aynı süre ve eşfinansman koşulları ile başka bir kursiyere devredilebilir.

40 Proje personeli İŞKUR a kayıtlı kişiler arasından seçilir. Kursiyerlerin devamsızlıkları %10 u aşması durumunda eğitim ile ilişkileri ve harçlıkları kesilir. Yedek liste değerlendirilir. (EK – 2 Taahhütname) TYÇP için geçici istihdam edilecek kişilerin SYDV den yardım alan kişilerden seçilmesi zorunludur. Kanıtlayıcı belge: SYDV den yardım aldığına dair yazı UYGULAMALARA İLİŞKİN ÖZEL ESASLAR

41 Proje kapsamında düzenlenen mesleki eğitim kurslarının ilanı Valilik web sitesinde duyurulacaktır. Bu kurslar ile ilgili duyurular da kurs tarihinden en az bir hafta önce yayınlanmak üzere Valilik Proje Birimine gönderilir. Kursiyer İlan Formu – EK 1 Kursiyerlerle Taahhütname – EK 2 Kurs Başvuru Formu – EK 3 MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI

42  Revize edilen projelerle ilgili sözleşme hazırlanırken son destek tutarı belirtilmeli.  Bütçe kalemleri üzerindeki düzeltme sisteme yükleme yapmadan önceki formlar üzerinde veya boş başvuru formu üzerinde yeniden doldurularak hazırlanacak ve birime teslim edilecektir.  Birim yetkilileri tarafından eski proje ile karşılaştırması yapılacak ve kontroller sonrası sisteme Valilik kullanıcıları tarafından yüklenecektir. REVİZE

43 GAZİANTEP VALİLİĞİ SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ Çiğdem DOĞANGÜL cigdemdogangul@gmail.comcigdemdogangul@gmail.com Özlem YAPRAK ozlemyaprak6363@hotmail.comozlemyaprak6363@hotmail.com Behçet BATUR behcetbatur@yahoo.combehcetbatur@yahoo.com Hükümet Konağı 2. Kat No:253 Tlf: 0342 220 42 55


"SOSYAL DESTEK PROGRAMI TANITIM VE B İ LG İ LEND İ RME TOPLANTISI 2010 YILI SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları