Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SOSYAL DESTEK PROGRAMI TANITIM VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SOSYAL DESTEK PROGRAMI TANITIM VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI"— Sunum transkripti:

1 SOSYAL DESTEK PROGRAMI TANITIM VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ SOSYAL DESTEK PROGRAMI TANITIM VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2010 YILI SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI

2 2010 YILI İSTATİSTİKLERİ

3 2010 SODES PROJELERİ İLLERE GÖRE DAĞILIM
VAN 66 ,00 YTL ŞIRNAK 22 ,00 YTL ŞANLIURFA 73 ,00 YTL KARS 40 ,00 YTL GAZİANTEP 77 ,00 YTL BİNGÖL 51 ,00 YTL DİYARBAKIR 57 ,00 YTL SİİRT 47 ,00 YTL ERZURUM ,00 YTL HAKKARİ 45 ,00 YTL MALATYA 80 ,00 YTL IĞDIR 26 ,00 YTL AĞRI 55 ,00 YTL ERZİNCAN 41 ,00 YTL ELAZIĞ 44 ,00 YTL KİLİS ,00 YTL MARDİN ,00 YTL TUNCELİ 30 ,00 YTL MUŞ 38 ,00 YTL GÜMÜŞHANE 34 ,00 YTL BATMAN ,00 YTL ARDAHAN 25 ,00 YTL BİTLİS 63 ,00 YTL BAYBURT ,00 YTL ADIYAMAN 62 ,00 YTL TOPLAM 1187 ,00YTL

4 2010 SODES PROJELERİ TÜRLERE GÖRE DAĞILIM

5 2010 SODES PROJELERİ KURUMLARA GÖRE DAĞILIM

6 2010 SODES PROJELERİ İLÇELERE GÖRE DAĞILIM

7 2010 YILI SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI

8 PROJELERİN SÜRESİ VE BÜTÇE KULLANIM DURUMU
Sözleşme imza tarihinden itibaren en fazla bir yıl sürelidir. En fazla 3 aya kadar ek süre talep edilebilir. BÜTÇE En düşük proje bütçesi ,00 TL , En yüksek proje bütçesi ,00 TL dir. BÜTÇE KULLANIMI Bütçenin kullanılamayan kısmı SODES hesabında kalır, proje sonunda Valilik hesabına aktarılarak bir sonraki yılın SODES ödeneğinden kesilir.

9 PROJELERE ÖDENEK AKTARILMASI
SODES FİNANSMAN SÖZLEŞMESİ En geç Sözleşme formu 2 nüsha hazırlanarak imzalanır. Toplam hibe tutarının %25’ i ilk ödenek olarak hesaplara aktarılır. Diğer ödenekler ara rapor tesliminin ardından eşit dilimler halinde aktarılır. Sözleşme imzalanmasına müteakip birim hesabına aktarıldıktan sonra 15 gün içerisinde kurumlara aktarılır.

10 PROJELERE ÖDENEK AKTARILMASI
Proje niteliğine göre ödemelerle ilgili özel talep varsa sözleşme üzerindeki tablo birim personelinin bilgisi dahilinde doldurulur. Sözleşme eki: 1 Banka hesap numarası bildirimi 2 Kurum personeline ait mevzuat 3 İstihdam garantisi varsa taahhütname Her proje için ayrı bir hesap açılmalı, eski projelerin devamı ise proje aynı hesap numarasını kullanabilmeleri için hesaplarının sıfırlandığını birime yazılı olarak bildirmelere gerekmektedir. Halen yürütülen projelerin aynı hesap numarasını yeni proje için kullanması söz konusu olamaz. Bir kurumun birden fazla projesi varsa her proje için ayrı bir hesap açtırmalıdır. Banka seçimi konusunda bizim hesabımız Ziraat Bankasında bulunmaktadır. İki yıldır yürütülen projelerde bankadan kaynaklı (eft kesintisi gibi gecikme gibi) herhangi bir sorun yaşanmaması için deneyimlerimize bağlı olarak ziraat bankasından hesap açtırmanızı öneriyoruz. Ziraat bankası dışında herhangi bir kamu bankasından da hesap açtırabilirsiniz. KURUM MEVZUATI KURUM MEVZUATI ÜNV, MEM DE GÖREVLİ ÖĞRETMENLER PROJEDE GÖREV ALACAKLARSA PROJEDE BELİRTİLEN ÖDENEĞİ ALABİLECEĞİNE DAİR ÇALIŞTIĞI KURUMA AİT MEVZUATI GETİRMELİ, VEYA MEMUR OLARAK ÇALIŞAN KAMU PERSONELLERİ İÇİN DE AYNI DURUM SÖZ KONUSUDUR, FAZLA ÇALIŞMA SAATİ ÜZERİNDNE ÜCRET ALABİLİYORSA İLGİLİ KONUYA AİT KURUM MEVZUATINI GETİRMEK DURUMUNDADIR.

11 Projelerin idari ve mali denetimini gerçekleştirmek
VALİLİĞİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI SODES kapsamındaki projeler için il genelinde yapılacak ihalelere gözlemci olarak katılmak Projelerin idari ve mali denetimini gerçekleştirmek Proje yürütücüleri arasında her türlü koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak İhale ilan formundan bahsedilecek SODES-BİS e girilen bilgilerin doğruluğunu kontrol ederek Müsteşarlığa bildirmek

12 PROJE YÜRÜTÜCÜLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Sözleşme imzalamak SODES projesi için ayrı bir hesap açtırmak Projeyi amaçlarına uygun yürütmek Proje de sorun yaşanması halinde Valiliğe bildirmek

13 PROJE YÜRÜTÜCÜLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Giderlere ilişkin 14.Maddedeki belgeleri hazırlar ve Valiliğe sunar. 5 yıl süreyle kurum bünyesinde belgeleri saklar. Aralık, Nisan ve Ağustos aylarının başında SODES-BİS’ e bilgi girişi yapmak İhale ilanları en az bir hafta önceden Valilik internet sitesinde yayınlanır – EK 4 ihale ilan formu İHAE İLAN METNİNDEN KASIT NEDİR? AÇIKLANSIN..

14 PROJE YÜRÜTÜCÜLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Proje başlangıcında ve sonunda kamuoyunu bilgilendirmek Hizmet akdine dayanarak istihdam edilecek kişilerin işe başlama ve ayrılma bilgisini valiliğe bildirmek Eğitmenlerin yeterlilik belgelerini Valiliğe sunmak

15 İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin her türlü önlemi almak
PROJE YÜRÜTÜCÜLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin her türlü önlemi almak Mesleki eğitimlerde MEM ve İŞKUR işbirliği yaparak işgücü piyasasında geçerliliği olan sertifika verilmesini sağlamak Mesleki eğitim programları ve TYÇP için katılımcılara İŞKUR kaydı yaptırmak SERTİFİKA ONAYI MEM DE GÖREVLİ BİR ÖĞRETMENDEN OLMASI YETERLİ Mİ İŞKUR DESTEĞİ NASIL ALINIR SERTİFİKA DA MEM VE İŞKUR İLE PROTOKOL İMZALANMALI

16 PROJE HARCAMALARI – MADDE 12
SODES kapsamındaki projelerde desteklenmesi uygun görülen maliyetler şunlardır: Personel giderleri, Mesleki eğitim kursiyerlerine yapılacak ödemeler, Toplum yararına çalışma programlarında istihdam edilecek kişilere yapılacak ödemeler (Kamu görevlilerine yapılacak ödemeler 5944 sayılı 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ve kamu personelinin tabi olduğu diğer mevzuatın ilgili hükümleri çerçevesinde olacaktır.)

17 PROJE HARCAMALARI – MADDE 12
Gündelik giderler (Maliye Bakanlığı’nın her yıl için belirlediği “harcırah kanunu uyarınca verilecek gündelik ve tazminat tutarlarını gösterir cetvel” de yer alan memur ve hizmetliler başlığı altında, “aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar” için öngörülen tutarın üç katını aşmayacak şekilde belirlenmelidir. Kamu görevlilerine yapılacak gündelik ödemeleri 5944 sayılı 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde olacaktır.) Ekipman ve hizmet (eğitim, nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri, Sarf malzemeleri maliyetleri, GÜNDELİK ÖDEMELER NE KADAR?

18 PROJE HARCAMALARI – MADDE 12
Taşeron maliyetleri (yayın basım, etkinlik organizasyonu vb.), Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olan ancak yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanması hariç inşaat işleri (çocuk parkı, semt sahası, halı saha, tadilat giderleri vb.), Mali hizmet giderleri (özellikle havale, sigorta, banka, ihale ve ilan maliyetleri vb.),

19 PROJE HARCAMALARI – MADDE 12
Yolculuk giderleri, Elektrik, su, telefon vb. idari giderler, Mikro kredi projeleri kapsamında yapılacak ödemeler, Ayni sermaye desteği kapsamında karşılanan ödemeler.

20 HARCAMALARA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER
50.000,00 TL’ nin altında bütçesi olan projelerde koordinatör ücreti ödenmez. 50.000,00 TL üzeri bütçeli projelerde ise koordinatöre ödenecek ücret azami 400,00 TL’ dir.

21 HARCAMALARA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER
Koordinatör dışında tam zamanlı (haftada en az 30 saat) çalışacak personele ödenecek ücret en fazla brüt asgari ücretin iki katı (1521,00 TL), yarı zamanlı (haftada 30 saatten az) çalışacak personele ödenecek ücret ise brüt asgari ücreti (760,50 TL) geçemez. Ücretler kontrol edilsin

22 HARCAMALARA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER
Proje yürütücüsünün, proje dışındaki faaliyetlerini yürüttüğü mekanların kira, elektrik, su vb. giderleri SODES kapsamında ödenmez. Gezici sinema ve gezici kütüphane faaliyetleri dışında taşıt alımı yapılmaz. Ayni sermaye desteği en fazla 5.000,00 TL kişi başı, söz konusu destek kadar eş finansman ilgili kişi tarafından sağlanır.

23 HARCAMALARA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER
Mesleki eğitim kursiyerlerine yol ve yemek giderleri için günlük 15 TL ye kadar ödeme yapılabilir - Banka aracılığıyla Kursiyerlerle eğitim başlamadan önce EK 2 Taahhütname imzalanır. TYÇP kapsamında istihdam edilecek kişilere asgari ücret üzerinden çalışma saatine göre ücret ödemesi yapılır. KURSİYER ÖDEMELERİ İÇİN DEVAM ÇİZELGELERİ, TYÇP ÜCRET ÖDEMESİ NASIL YAPILIR, PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ PROJELERİNDEKİ YAZAN MİKTARIN ÜZERİNDE KURSİYERLERE ÖDEME YAPAMAYACAKTIR

24 HARCAMALARA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER
Projeye ait banka hesabında oluşacak faiz ve benzeri gelirler proje yürütücüsü tarafından kullanılamaz, Valilik hesabına aktarılır. Satın alma işlemleri kurumun tabi olduğu mevzuat hükmünce gerçekleştirilir. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve STK lar için doğrudan temin usulü uygulanır ve EK IV’ te yer alan hükümlere uyulur.

25 STK VE KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARI
SATIN ALMA SÜRECİ; Satın alma işlemlerini Doğrudan Temin Usulüne uygun biçimde gerçekleştirir. EK-4 İhale İlan Formu ve Teknik Şartname doldurulur ve Valilik internet sitesinde yayınlanması için birime teslim edilir. Teknik şartname, alınan nihai teklif dosyaları ve piyasa fiyat araştırma tutanağını içeren mal/hizmet satın alma dosyası Valiliğe sunulur. Valilik sunulan mal/hizmet satın alma dosyasını inceleyerek değerlendirmelerini proje yürütücüsüne bildirir. Valilik piyasa fiyat araştırmasının yenilenmesini talep edebilir. Proje yürütücüsü valiliğin değerlendirmelerini dikkate alarak piyasa fiyat araştırmasını yeniler ve en uygun fiyatı veren istekli ile sözleşme imzalayarak söz konusu satın alma işlemini gerçekleştirir.

26 STK VE KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARI
Web sitesi ilanı için 1000 TL altındaki alımlara yönelik ilan verilmesi zorunlu değildir. 250 TL’ nin altında olan satın alma işlemleri için onay belgesinde ve piyasa fiyat araştırma tutanağında belirtmek suretiyle yazılı teklif alınması zorunlu değildir. Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağının Valilik değerlendirmesine sunulması ile ilgili olarak herhangi bir limit söz konusu değildir. Tüm alımlar için Valilik tarafından değerlendirmesi zorunludur. VALİLİK DEĞERLENDİRMESİ OLMADAN YAPILAN ALIMLAR KESİNLİKLE KABUL EDİLMEYECEKTİR.

27 KAMU KURUMLARI SATIN ALMA SÜRECİ
Uygulama Usul ve Esaslarının 11.Maddesinin 1. bendinin (i) fıkrasına dayanılarak ihale ilanları Valilik web sitesinde duyurulmalıdır. Bu kapsamda satın alma işlemleri gerçekleştirilmeden önce EK-4 İhale İlan Formu doldurularak bir hafta öncesinden yayınlanmak üzere Valilik Proje birimine gönderilir. DOĞRUDAN TEMİN USULÜ ÜZERİNDEKİ ALIMLAR İÇİN İLAN VERİLECEK

28 PROJE HARCAMALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ – 14. MADDE
(1) Proje yürütücüsü projeye ilişkin hesapları kendi muhasebe sistemine uygun olarak tutar. (2) Her proje için ayrı hesap tutulur ve projenin tüm gelir ve giderleri, tahakkuk eden faizler de dahil olmak üzere, ayrıntılı olarak bu hesaplarda gösterilir. - HESAP MUHASEBE DEFTERİ (3) Proje yürütücüsü yapılan giderlere ilişkin aşağıdaki belgeleri hazırlar ve saklar. a)Projeye ilişkin muhasebe kayıtları, b)Teknik ve idari şartname, fiyat teklifleri ve fiyat araştırması raporu vb. satın alma işlemlerine ilişkin belgeler, c) Sipariş formları ve sözleşmeler gibi taahhütlerin belgeleri, d) Tedarikçilerden alınan teslim-tesellüm makbuzu türünde belgeler, İŞLETME DEFTERİ TUTULMASI GEREKİR. KİMLER İMZALAR DİKKAT ÇEKİLMELİ TÜM KURUMLAR İÇİN BİZ Mİ ZORUNLU KOŞUYORUZ?

29 PROJE HARCAMALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
e)Bir işin tamamlandığını kanıtlayan ibraname türü belgeler, f)Bir hizmet veya mal alımını ispatlayan makbuz ve fatura türü belgeler, g)İş sözleşmeleri, maaş bordroları ve sosyal güvenlik prim belgeleri gibi personele ilişkin kayıtlar. (4) Yapılan giderlere ilişkin belgeler proje yürütücüsü kurumun sorumlu amirince belirlenecek 3 kişilik bir komisyon tarafından onaylanır. Bu belgeler proje dosyasında saklanarak, istenmesi durumunda Valiliğe veya diğer yetkili kurumlara ibraz edilir. FİŞ KABUL EDİLMEYECEK, satın alma işlemleri il ve ilçe mem ler tarafından gerçekleştirilir. Okullar tarafından yapılan başvurularda

30 PROJELERDE YIL İÇİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER
Proje amaç ve faaliyetlerinde değişiklik yapılamaz. Uygulama imkanı ortadan kalkan faaliyetler valinin izniyle iptal edilebilir. Proje bütçesinin imkan vermesi halinde, valinin izniyle, proje amaçlarına uygun yeni faaliyetler eklenebilir. Projelerin uygulama yeri ve süresinde valilinin izniyle değişiklik yapılabilir. Projenin bütçe kalemlerinde valinin izniyle aktarım yapılabilir. Faaliyetlere örnek ver olmayacak örnekler

31 PROJELERDE YIL İÇİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER
Proje yürütücüsü, ilgili bütçe kaleminin toplam tutarını değiştirmeyen birim fiyatı ve miktar değişikliklerini, proje koordinatörü ile uzman veya eğitici değişikliklerini, banka hesabı ve iletişim bilgileri değişikliklerini valilikten izin almadan gerçekleştirebilir. Ancak en geç 10 gün içinde valiliğe bildirir. Uygulanma imkanı ortadan kalkan projelerin ödenekleri Valilik SODES hesabına aktarılır.

32 * PROJELERİN İZLENMESİ VE DENETLENMESİ *
Valilik gerekli gördüğü takdirde, projelerin durdurulması, iptali, proje yürütücüsünün değiştirilmesi vb. tedbirleri uygular. Ödeneğin amacı dışında kullanılması durumunda gerekli işlemler uygulanır. *

33 * PROJELERİN İZLENMESİ VE DENETLENMESİ *
Projelerin mali ve fiziki gerçekleşme durumları Aralık, Nisan ve Ağustos aylarında SODES – BİS üzerinden bildirilir. Valilikler proje faaliyetlerini yerinde inceler, hükümlere uyulmadığı takdirde tutanak tutar ve yürütücüden gerekli düzeltmelerin yapılmasını ister. *

34 EK –V SODES GÖRÜNÜRLÜK KURALLARI
Görsel kayıtlar elektronik ortamda valiliğe sunulur. Projenin uygulandığı alanda projeyi açıkça tanımlayan panoların bulundurulması zorunludur. Proje kapsamında tefriş edilen mekânların girişlerinde söz konusu mekânın SODES kapsamında tefriş edildiğini belirten panoların bulundurulması zorunludur. Proje kapsamında alınan tüm demirbaş malzeme ve ekipmanlar ile üretilen tüm belgeler; görünür ebatta ve örnekte belirtildiği şekilde yapılmalıdır. Proje kapsamında gerçekleştirilen toplantı, seminer, eğitim vb. faaliyetlerde projeyi açıkça tanımlayan afiş ve posterlerin bulundurulması zorunludur.

35 GÖRÜNÜRLÜK KURALLARI <…> PROJESİ
GAZİANTEP VALİLİĞİ KOORDİNASYONUNDA <…> TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTE OLAN BU PROJE DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI TARAFINDAN SODES KAPSAMINDA FİNANSE EDİLMEKTEDİR.

36 GÖRÜNÜRLÜK KURALLARI FOTOĞRAF KAMERA
Proje başlangıcında, projenin uygulandığı alanda, faaliyet esnasında ve proje bitiminde fotoğraflanması gerekir. Toplantı, seminer, eğitim vb. faaliyetlerde projeyi açıkça tanımlayan İNSAN ODAKLI fotoğrafların çekilmesi zorunludur. Çekilen fotoğraflar DVD ortamında arşivlenmelidir. KAMERA Projenin başlangıcında, faaliyet esnasında ve bitiminde kamera kaydının (HD YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ) yapılması gerekmektedir. Toplantı, seminer, eğitim vb. faaliyetlerde projeyi açıkça tanımlayan İNSAN ODAKLI kamera kaydının (HD YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ) çekilmesi zorunludur. Kamera kayıtlarının DVD ortamında arşivlenmesi

37 GÖRÜNÜRLÜK KURALLARI SODES projelerinde; programın görünürlüğünü ve tanıtımını sağlamak amacıyla kitap, broşür, afiş ve film gibi materyallerin üretilebilmesi için aşağıda belirtilen arşiv çalışmalarının yapılması zorunludur. Arşiv Paylaşımı Çekilen fotoğrafların ve kamera kayıtlarının bir kopyası proje bitiminde, Gaziantep Valiliğine ve DPT Sosyal Sektörler Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Sosyal Politikalar Dairesi Başkanlığına (Necatibey Cad. No: Yücetepe/ANKARA) gönderilmelidir.

38 PROJE SONUÇLARININ KULLANIMI
Proje sonucunda ortaya çıkan ürünlerin mülkiyeti proje yürütücüsü kuruma aittir. Proje çerçevesinde satın alınan demirbaş malzemeler ve oluşturulan tesisler, proje bitiminden sonra proje amaçlarına uygun kullanılması en az üç yıl süreyle valilik tarafından sağlanır. Bu amaçla valilik ile yürütücü arasında protokol imzalanır. Proje yürütücüsünün istekli olmaması durumunda Valilik başka kuruluşlarla işbirliğine gidebilir.

39 UYGULAMALARA İLİŞKİN ÖZEL ESASLAR
En fazla 3 kişiye ayni sermaye desteği verilebilir, yararlanacak kişilerin ve verilecek desteğin belirlenmesinde Valiliğin uygun görüşü alınır. Ayni sermaye desteği verilen kişi en az iki yıl faaliyete devam etmek durumundadır. 2 yıl içerisinde faaliyetin sona erdirilmesi durumunda verilen demirbaşlar valiliğe devredilir. İade edilen demirbaşlar aynı süre ve eşfinansman koşulları ile başka bir kursiyere devredilebilir.

40 UYGULAMALARA İLİŞKİN ÖZEL ESASLAR
Proje personeli İŞKUR a kayıtlı kişiler arasından seçilir. Kursiyerlerin devamsızlıkları %10 u aşması durumunda eğitim ile ilişkileri ve harçlıkları kesilir. Yedek liste değerlendirilir. (EK – 2 Taahhütname) TYÇP için geçici istihdam edilecek kişilerin SYDV den yardım alan kişilerden seçilmesi zorunludur. Kanıtlayıcı belge: SYDV den yardım aldığına dair yazı

41 MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI
Proje kapsamında düzenlenen mesleki eğitim kurslarının ilanı Valilik web sitesinde duyurulacaktır. Bu kurslar ile ilgili duyurular da kurs tarihinden en az bir hafta önce yayınlanmak üzere Valilik Proje Birimine gönderilir. Kursiyer İlan Formu – EK 1 Kursiyerlerle Taahhütname – EK 2 Kurs Başvuru Formu – EK 3 Ara raporlar üst yazı ile gelecek, bütçe hareketliliği için talep üst yazı ile gelecek, ödemeler banka üzerinden yapılacak, yapılamıyorsa talimatlar birime sunulacak öncesinde görevlendirme yapılacak

42 REVİZE Revize edilen projelerle ilgili sözleşme hazırlanırken son destek tutarı belirtilmeli. Bütçe kalemleri üzerindeki düzeltme sisteme yükleme yapmadan önceki formlar üzerinde veya boş başvuru formu üzerinde yeniden doldurularak hazırlanacak ve birime teslim edilecektir. Birim yetkilileri tarafından eski proje ile karşılaştırması yapılacak ve kontroller sonrası sisteme Valilik kullanıcıları tarafından yüklenecektir. Ara raporlar üst yazı ile gelecek, bütçe hareketliliği için talep üst yazı ile gelecek, ödemeler banka üzerinden yapılacak, yapılamıyorsa talimatlar birime sunulacak öncesinde görevlendirme yapılacak

43 TEŞEKKÜRLER www.gaziantepsodes.gov.tr Hükümet Konağı 2. Kat No:253
GAZİANTEP VALİLİĞİ SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ Çiğdem DOĞANGÜL Özlem YAPRAK Behçet BATUR Hükümet Konağı 2. Kat No:253 Tlf: STANDART FORMLAR İÇİN VE SUNUM İÇİN WEB SİTESİ TAKİP EDİLECEKTİR.


"SOSYAL DESTEK PROGRAMI TANITIM VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları