Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Gizemli bir organGalen  Karaciğeri parlak ve temiz tutarPlato  Gülmekte sorumlu organMalphigi  Yaşam için vazgeçilmezHipokrat  Kana melankoli katan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Gizemli bir organGalen  Karaciğeri parlak ve temiz tutarPlato  Gülmekte sorumlu organMalphigi  Yaşam için vazgeçilmezHipokrat  Kana melankoli katan."— Sunum transkripti:

1

2  Gizemli bir organGalen  Karaciğeri parlak ve temiz tutarPlato  Gülmekte sorumlu organMalphigi  Yaşam için vazgeçilmezHipokrat  Kana melankoli katan organCelsus  Koşma ile ilişkiliPliny  Karaciğeri dengeleyen organ  Gereksiz bir organ R. Dionigi et al.International Journal of Surgery (2013) 11(S1), S42–S43

3  1549 ZaccarelloTotal splenektomi  1590 RosettiParsiyel splenektomi  1893 JaboulayEkzosplenopeksi  1910 MayoSplenorafi  1952 King&Shumaker OPSI  1991 DelaitreLap. Splenektomi  ​ 1995 KusmiskyEL Yardımlı LS  2002 Robotik Splenektomi (Da Vinci)  ​ 2009 BarbarosTek kesi (Port) LS

4  Arter venin önünde  Çölyak aks  Aort  S. Mezenterik a.  M. Colic a.  Sol Gastrik a.  Sol Hepatic a.  Acc. Sağ. Hep. a.  Dağılım varyasyonu Distributed %70 Magistral %30

5 Major ligamentler  Gastrosplenik  Splenorenal Minor ligamentler  Splenofrenik  Splenokolik  Frenikokolik  Pankreatikosplenik

6 A. Splenik hilus B. Splenik damarlar çev. C. Splenokolik lig. D. Perirenal omentum E. İnce ve kalın barsak mezenteri F. Presakral alan G. Sol uterin ligament H. Pretestiküler alan % 80

7  Normal : < 12 cm ve 150-200 g  H. Splenomegali : 12-17 cm ve < 600 g  Masif : 17-22 cm ve 600-1600 g  Supramasif : > 22 cm ve > 1600 g  Mega Dalak : > 30 cm ve > 3000 Kercher KW et al.The American Journal of Surgery 183 (2002) 192–196

8  Elektif : 2 hafta önce › Hemofilus Influenza › Pnomokok › Meningokok  Acil : Postop 3. gün  Rapel doz › Pnomokok: 5-6 yıl, Hem. Inf.: Her yıl

9  İnsidans % 0-50 ( Genel seriler % 7-8 ) ​  ​ Splenik ven akımı ani durması  ​ Hiperkoagülabilite  ​ Trombositoz ​  Splenomegali, Hemat. Malignite, Herediter HA

10  ​ İlk 10 gün › 3-4 ay sonra ​ ​  Ateş, karın ağrısı, iştahsızlık, ishal, bulantı, kusma ​  Barsak iskemisi  Portal kavernoz malfor.  ​ Ekstra hepatik Portal HT

11  Renkli Doppler US ​ Preop ve ​ bir hafta sonra  Heparin profilaksisi ​  ​ Asemptomatik olgularda bile antikolagülasyon  ​ İlk 6 ay yakın kontrol ​ Feldman LS. World J Surg. 2011;35:1487-95

12 1. Klasik (Multiport) Lap. Splenektomi 2. El Yardımlı Lap. Splenektomi (EYLS) 3. Robotik Splenektomi 4. Tek Kesi (Port) Lap. Splenektomi 5. Hibrid Teknikler › Robot+Tek Port, NOTES+LS

13

14

15  Altın standart (EAES konsensus)  4 adet trokar › 3-5 adet  Posterolateral yaklaşım › Anterior  Daha iyi postop sonuçlar › Açığa kıyasla

16  Pozisyon › 45-70 0  Cerrah sağda  Batına giriş › Veress › Açık › Optik trokar  Trokar yerleri › 12, 10 (5), 5, 5 mm

17  Gastrosplenik lig  Üst pol serbestleme  Lateral ligamentler  Hilus - stapler › Beyaz kartuş (60 mm)  Sızdırmaz sağlam torba  Morselasyon

18  İlk olgularda kullanıldı  Modifiye litotomi  Cerrah bacak arasında veya sağda  Kot sınırına paralel 5-6 trokar  G. Brevis damarları en son  Pankreas kuyruğu-hilus arası riskli  Çok büyük dalak dışında terk edildi

19 2005-2001 Toplam 203 olgu

20  Lateral pozisyon  Lateral lig kesilerek dalak mediale kayar  Medial kenarı hilusu kapatıyorsa

21  Supramasif Splenomegali  Açığa geçişe alternatif › Perisplenik enflamasyon › Fibrozis ve adezyonlar  Portal hipertansiyon  Başlangıç döneminde deneyim artırma

22  El girişi + 2-3 trokar › 12, 5, 5 mm  Yeri değişken  7-8 cm insizyon  Kısa öğrenme eğrisi

23

24

25

26

27  45'er olgu iki grup (LS vs RS)  Benzer dalak boyutları (< 19 cm)  Ameliyat süresi ve maliyet daha fazla (RS)  Eğitim beceri kazanma

28 Avantajlar  3B görüntü  Çok yönlülük  Hilus diseksiyonu  Parsiyel Splenektomi Dezavantaj  Maliyet  Postop sonuç aynı

29  NOTES’e alternatif veya geçiş aşaması  Yüksek öğrenme eğrisi  Özel tasarım aletler gerekli (skop)  Estetik ve daha az ağrı beklentisi

30

31

32  8 Tek Port (1 cerrah) vs 18 LS (5 cerrah) 1 yıl 3 yıl  4 cm umblikus dışı giriş  Benzer hasta özellikleri, randomizasyon yok  kanama, ameliyat süresi, yöntem değişimi  Benzer morbidite ve yatış süresi  2 mortalite LS grubunda

33  10 mm, 5 mm, 3 mm trokarlar  10 mm fleksible uç ve 5 mm 30 0 açılı skop

34  2009-2012 ; 29 seri ; 105 olgu  % 3 ilave port  % 3 klasik LS geçiş  % 2 açığa geçiş  % 2 reoperasyon (kanama)  Mortalite yok  4 seride 34 SILS-Sp vs 32 LS kıyaslama

35  Normal boyut dalak  37 y. Kadın, ITP olgusu  Transumbilikal yol  Da Vinci › Single-Site Platform › Semi-fleksible aletler  140 dk (90 dk konsol süresi)  Komplikasyon yok

36 o Transvajinal yaklaşım + 3 trokar 5 mm ve 2 adet 3 mm o Transvajinal 15 mm trokar o HD kolonoskop + 3 mm trokar o Stapler ve dalak çıkarılması t.vajinal yol o 50 ml kanama, 180 dk süre, 48 saat yatış o 3B BT rekontrüksiyonu ile planlama

37 1. Preoperatif görüntüleme 2. Preoperatif splenik arter embolizasyonu 3. Massif Splenomegalide LS 4. Portal hipertansiyon ve LS

38  US : Hızlı ve yüksek maliyet/yarar  BT : Karın içine daha hakim › Boyut ve şekil › Pankreas kuyruğu yakınlık › Aksesuar dalak › Vasküler anatomi  MRG :Avantajı yok  Radyosintigrafi : Postsplenektomide  Splenik anjiografi : Embolizasyonda

39  > % 15  ​ Olanların %10-15 >1 adet  ​ ITP’de başlıca nüks nedeni  BT ile Aks. Dalak tespiti * › Duyarlılık: % 60 › Özgüllük: % 95.6  Laparoskopik tespit: > % 90 Quah C: Surg Endosc 2011:25:261-5

40  ​​ İkinci girişimlerde lokalizasyon  ​ Kontrastlı BT  ​ BT rehberli metilen mavisi enjeksiyonu  ​ 99m-technetium işaretli eritrosit enjeksiyonu  ​ Tel ile işaretleme

41  Masif Splenomegali  Portal hipertansiyon › Varisler › Düzeltilemeyen trombositopeni

42  Dalak boyutlarını küçültmek › Laparoskopik işlemi kolaylaştırmak  Kanamayı azaltmak  Komplikasyonları azaltmak

43 Splenomegali+Portal HT SAE+LS:20 vs LS:30 vs AS:29

44

45  Akut sol yan ağrısı ve pankreatit riski  Hilusda enflamatuar değişiklikler  Vasküler duvarda zayıflama  Dalak yumuşaması, ruptür riski  Kapsül sağlamlığında azalma  Coil kullanımı hilus stapler hattını bozar Konsensus oluşmadı

46  Çalışma alanı azalması  Kanama riski artması › Genişlemiş damarlar, varisler, inflamasyon  Organ çıkarılması  Eşlik eden hastalıklar › Malignite, Ekstameduller hematopoiezis, › Portal HT, enfeksiyonlar

47  Açığa geçiş % 17-23  Transfüzyon gereği % 80’lerde  Morbidite 10 kat daha yüksek  Güvenli cerrahi tartışmalı

48  1988-2007 ; 217 olgu  > 20 cm ; 39 olgu  20 AS vs 19 EYLS  % 5 açık, kanama, yatış  Ameliyat süresi ve yara enfeksiyonu  Komplikasyonlar benzer Swanson T. Et al.

49 Altaf AMS. Et al.

50  Supramassif ve Portal HT olguları  2009 öncesi LS vs 2009-2011 EYLS 41 vs 45  Ameliyat süresi, kan kaybı, açığa geçiş  Minor komplikasyonlar (EYLS)

51  Üst ve Alt uç arası > 25 cm  Ön-arka uzunluk > 19 cm  Medial kenarın orta hattı geçmesi  Pelvise uzanım

52  Trombositopeni eğilimi (< 30.000/mm 3 ) › KC hastalığı tedavisi zorlaşır  Varis kanaması riski yüksekliği › +Özafagogastrik devaskülarizasyon

53  KC siroz+Portal HT’da LS kontendike (EAES)  Multiple varisler  Splenomegali  Bozuk KC fonksiyonları  Trombositopeni

54  1991-2012 arası  Portal HT+Splenektomi olguları  5 retrospektif, LS vs OS seri

55  Şubat 1997- Nisan 2014 › İlk olgu 1999 › 2010-2011 + 9 olgu !!  78 hematolojik endikasyon

56  Lateral yaklaşım  3 trokar (10/12 -12/15 - 5 mm)  Ligasure veya Ultracision 5 mm  Vasküler kartuş (1-3 adet)  Endobag (Endocatch II 15 mm)

57

58 * 2010-2011 Lap.: 2; Lap-Açık: 1; Açık: 6

59  Splenomegali  Eşlik eden cerrahi girişim  Uygun malzeme olmaması  Hekim-Hasta tercihi

60  Mortalite 2 › Pankreas kuyruk travması ve nekroz › Barsak yaralanması  Morbidite 1 › Pankreas kuyruk travması  Uzun dönem sonuçlarımız yetersiz

61


" Gizemli bir organGalen  Karaciğeri parlak ve temiz tutarPlato  Gülmekte sorumlu organMalphigi  Yaşam için vazgeçilmezHipokrat  Kana melankoli katan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları