Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Bala Başak Öven Ustaalioğlu Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji NÖROENDOKRİN TÜMÖRLER (Marmara Onkoloji Grubu) Hilton Doubletree/Moda.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Bala Başak Öven Ustaalioğlu Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji NÖROENDOKRİN TÜMÖRLER (Marmara Onkoloji Grubu) Hilton Doubletree/Moda."— Sunum transkripti:

1 Dr. Bala Başak Öven Ustaalioğlu Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji NÖROENDOKRİN TÜMÖRLER (Marmara Onkoloji Grubu) Hilton Doubletree/Moda 19/Şubat/2014

2  Nöroendokrin (NET) tm ler pankreasın Langerhans (PNET) hücrelerinden veya GIS veya toraksda enterokomafin hücrelerinden köken alırlar.  İnsidansı 100000 de 5.25 (SEER 2004)

3

4

5  Genellikle geç dönemde tanınırlar  Tanı sırasında yaklaşık üçte ikisi (%65) ileri evre lokal olarak çıkarılamayan ya da metastatiktir, bu nedenle prognozları kötüdür %14 lokal %22 bölgesel  Metastatik hastalığı olan pankreatik NET’lerde medyan sağ kalım 24 aydır

6  İyi dif NET semptom, tümör kitlesine veya hormon sekresyonun bağlı olabilir.  NET: hormon sekresyonuna bağlı fonksiyone veya unfonksiyone olabilir.

7  Fonksiyone PNET:%10-30, midgut karsinoidleri hepatik met sonrası semptomatik olur (seratonin sistemik dolaşıma girer)  Fonksiyone tm ler SSA ile kontrol altında tutulur.

8 Prognostik parametreler:  Histoloji (grade)  Evre(TNM)(223 ay lokalize, 33 ay met)  Lokalizasyon Pankreatik NETler için medyan hayatta kalım= 38 ay

9  İleri evre karsinoid de median OS; AC için 17, kolon için 7 ayken, jejunum, ileum ve çekumda 55-65 ay arasıdır.  PNET ler GI karsinoidlerden daha kötü prognoz  Prognoz: orta grade GEP NET ler< düşük grade

10  Retrospektif çalışmalarda, debulking cerrahi ile uzun OS bildirilmiş. Prospektif veri yok, tartışmalı,>%70 tm çıkarılabilecekse semptomları azaltmak için önerilebilir.  Metastatik hastalıkta primerin çıkarılması, primer semptomatikse anlamlı. (ince barsak karsinoidleri fibrosisle obst yol açabilir.)

11  Opere olabilecek met GEP NET için tercih cerrahi, inop hastalarda,  somatostatin analogları,  cerrahi dışı kc lokal tx,  sistemik tx.

12  Hepatik arter embolizasyonu:yalnız kc met li inop hastalarda palyatif olarak  tm kan akımını hepatik arterden alır, portal venden değil.  Anjio ile kemoembolizasyon (doksorubusin, sispl, streptozosin) veya radyoembolizasyon (90-Y).  RR %50, 2 yıllık PFS: %35, 16-23 ay

13  Lokorejyonel tx ler sistemik tx ile beraber uygulanır  Bulky hastalıkta, down-staging sağlar  RR:%30-50  Cevap süresi 14-20 ay  Portal ven trombozu, kc fnk azalmışsa uygulanmaz

14  RF: daha az morbit, küçük metlerde  <5cm tm lerde 1 yıla yakın %70-80 semptomatik yanıt

15  INF-α semptom kontrolünde kullanılabilir fakat toksik,  SSA ile kontrol altına alınamayan semptomatik hastalarda eklenebilir.

16

17 Susini C Ann Oncol 2006

18  PNET %30 fonksiyonel  Somatostatin resep. varlığı oktreotid sintigrafisi (indiyum 111)ile bakılır  Oktreotid, semptomatik karsinoid tm etkili.  Semptomatik hastada kısa etkili oktreotid, titre edilerek uzun etkili 20mg im/ay sandostatin LAR(10-14 günde töropatik değere ulaşır)

19

20  Lanreotid diğer uzun etkili SSA.  Oktreotid yan etkileri hafif, bulantı, karında rahatsızlık, gaz, şişkinlik, hafif glukoz intoleransı (geçici insulin sekresyonu azalması)  Oktreotid postprandial safra kesesi kontraktilitesini azaltır, 18 ayda, %25 safra taşı.

21 PFS was 11.8 months and 6.8 months in the P and O arms (HR=0.46; p=0.045)

22 85 inop/met ince barsak karsinoid tm(fonksiyone veya non-fnxe),

23

24 TTP: 14.3/6 (antitm etki) OS farkı yok. PNET de yeri net değil P=0.000072, HR= 0.34

25 OS (hepatik yük ≤ 10 %) oktreotid ile ulaşılamadı Placeboda 80.5 ay HL > 10 %olan kolda OS 35 &84 mths (p=0.14, HR=2.18)

26 204,iyi,orta dif, non-fnx GEPNET, K İ 67<%10 Lanreotid 120 mg(101) /4 hafta Placebo(103) pancreas (45%), midgut (36%), %81 hiç tx almamı ş PFS lanreotid kolunda ula ş ılamamı ş, placeboda 18 ay(HR: 0.47, p=0.0002). 2yıllık PFS:%62&%22. Yan etkiler; 50% vs 28%(en sık ishal) OS yararı yok

27  Karsinoid kriz: tm manipulasyonu (bx, operasyon, anestezi) sırasında, KT, embolizasyon, radyonüklid tx sırasında bildirilmiş.  Tm den biyolojik aktif ajanların salınmasına bağlı  Hemodinamik instabilite, fluhing, diare, taşikardi,aritmi, bronkospazm, şuur bulanıklığı

28  Oktreotid preop 300mikrog sc preop. Karsinoid kriz öyküsü olan hastalara önerilir.  Karsinoid kriz sırasında 300 mikrog iv, ve inf devam.

29

30  PNET KT ye daha iyi cevaplı, karsinoid tm de RR<%15.  Met NET grade 2 ve 3 de etkili.  1976 da streptozosin FDA onaylı  Streptozosin-doksorubisin ile yanıt %69, OS 2.2 yıl.  Toksisite: bulantı, kellik, nefrotoksik.  Moertel, et al, 1992 .

31  Dekarbazin, alkilleyici ajan, 42 PNET, RR:%33.  Temozalamid: thalidomid, bevasizumab, everolimus ile kombinasyonunda RR %24- 45.  Kapasitabin (750mg/m2)-temozalamid ile 30 hastada %70 RR, PFS:18 ay.

32 Midgut iyi differansiye tümörlerde %10-15 Sisplatin/etoposit iyi differansiye tümörlerde %7

33  Met PNET de KT ile hedefe yönelik tx karşılaştırması yok  Everolimus ve sunitinib ile RR %5, %9.3, KT ile RR %69.  Amaç fonksiyone tm de semptom kontrolü ise, SSA, evorolimus veya komb tercih  Tm yükü nedeniyle semptomatik ise KT tercih.  Min semptom, progressif hastalık, yaşam kalitesi en önemli ve yan etkilere göre tx.

34  Karsinoid tm de KT yeri net değil. Streptozosin, doksorubusin, kapasitabin, dekarbazin, RR düşük (%16).  Başka tx seçeneği olmayan met karsinoid tm, KT. RR düşük, PFS, OS avantajı yok.

35  Kötü differansiye tm, met ise cerrahinin yeri yok.  Sisplatin-etoposid  %67 RR, OS 19 ay.  2. sıra tx  25 hastada temozalamid±kapasitabin: %33 PR, 9 SD, cevap süresi 18 ay  FOLFIRI: 19 hasta, %31RR, PFS 4 ay.

36  GEP NET de VEGF, VEGFR, PDGF, PDGFR, KIT ekspresyonu artmış.  Bu yolakların inhibisyonu ile tm inhibisyonu  Everolimus ve sunitinib 2011 de PNET de FDA onayı

37  Sunitinip, ATP ile aynı yere bağlanarak, sinyal yolaklarındaki substratların fosforilasyonunu engelleyerek, VEGF, PRGFR, KİT, FLT sinyalizasyonunu inh. eder.

38

39 Faz II, sunitinib 50 mg 4/6 hafta 109 hasta ileri evre NET, 61 PNET. TTP: 7.7 ay PNET de RR>karsinoid tm (%16.7&%2.4)

40

41 %36 SSA öyküsü var. PFS: 11.4&5.5 ay, HR:0.42 Erken sonlandırılmış, 171 hasta çalışmaya katılmış, PD da cross-over izin verilmiş. Grade 3/ 4 etki, nötropeni(%12), HT (%10), diare(%6), asteni (%5).

42

43 Niccoli P, et al. ASCO 2010,

44  Pazopanib de faz II çalışma (PAZONET) ile PNET yalnız veya oktreotid veya bev ile kombinasyonda antitm etkili  PFS 10.0 ay  Pazopanib& SSA sinerjistik  11.9 ay vs. yalnız pazopanib ile 4.8 ay(p=0.007)

45  mTOR serin treonin kinaz, hücre büyümesi, proliferasyonu,hücre hareketi, transkripsiyon ve translasyonu regüle eder.  mTOR kanser hücrelerinde disregüle olur, pekçok herediter sendromda rol oynadığı gösterilmiştir (tuberoz skleroz, VHL)

46  Everolimus mTOR inh, PI3K/AKT yolağını inhibe eder, HIF eksp azaltarak VEGF azaltır.

47  primer sonlanım everolimus monoterapi ile ORR

48 Yao JC, et al. J Clin Oncol

49 203 hasta(%50), daha önce SSA almış. Grade ¾ toksisite: stomatit (%7), anemi (%6), hiperglisemi (%5).

50

51

52 Yao J, et al. N Engl J Med 2011

53 Karsinoid tm de TKI etkileri net değil. RR daha düşük.  Everolimus faz III : 429 ileri evre karsinoid tm  Birincil sonlanım PFS ( anlamlılık düzeyi, P = 0.0246)

54

55 PFS (ay) Artmı ş /normal kromogranin 2722 ECOG PS 0/11711 KC met var/yok14nr Kemik met var/yok815 ASCO GI 2012

56

57  Birebir karşılaştırma yok, PFS benzer.  Güvenlik profili, komorbid durum, fonksiyonel tm göz önünde olmalı.  %60 çapraz geçiş var, OS bilinmiyor.  RADIANT III de %40, sunitinib çalışmasında %28 birlikte SSA almış. (sinerjistik, aditif etki?)  RADIANT III de altgrup analizinde SSA bağımsız PFS faydası var.

58

59

60  Somatostatin reseptörlerini hedefleyen sistemik radyoterapi  SSA işaretli hedefe yönelik RT, yttrium (90Y), lutetium (177 LU) DOTATOC.  Fonksiyone veya non-fnx, NET.

61  90Y-DOTA tyr oktreotid ile en büyük seri  1109 hasta, met GEPNET  Osteoscan +,  ilk tx sonrası PD yoksa tekrar (aralık belli değil)  Median sayı 1-10 kez Imhof et al, JCO, 2011

62  %34 (378hasta) morfolojik cevap,%15 biyolojik cevap,  Median OS: 94.6 ay,  Yanıt oranları PNET de midgut karsinoidlerinden daha iyi.  Grade ¾ toksisite: hematolojik (%12), %9 grade 4/5 renal toksisite.  Prospektif çalışma yok.

63  177LU-DOTA Tyr3-oktreotid, 300 NET de %30 RR.  PR 30%  SD 35%  PD 20%  TTP:40 ay  Ciddi yan etkiler: MDS, lösemi, hepatotoksisite  Kwekkeboom et al, JCO, 2008

64 Oktreotid:  karsinoid sendromda  Osteoscan +, met karsinoid tm,  Tümör yükü fazla hastada metastatik hastalıkta, yapılabiliyorsa cerrahi (Difüz bilober hastalık, azalmış kc fnx, ekstrahepatik hastalık hariç) Asemptomatik met, tm yükü fazla olmayan hastalarda izlem

65  Oktreotid tutan met progressif hastalıkta, ilk tercih, SSA.  Hepatik predominant hastalıkta, hepatik arter embolizasyonu, kemo veya radroembolizasyon.  SSA sonrası PD, klinik çalışma, everolimus  Bronşial karsinoidde temozolamid

66

67  Fonksiyonel ise SSA.  Kc sınırlı : cerrahi  Progressif PNET, hedefe yönelik ajanlar:sunitinib, everolimus  Tm yükü nedeniyle semptomatik, hızlı progrese olan tm; KT (streptozosin, temozolamid).

68

69

70 Teşekkürler....


"Dr. Bala Başak Öven Ustaalioğlu Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji NÖROENDOKRİN TÜMÖRLER (Marmara Onkoloji Grubu) Hilton Doubletree/Moda." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları