Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Devletimizin Anayasada ifade edilen “Sosyal Bir Hukuk Devleti” olması özelliği gereği, gelir dağılımındaki dengesizliklerin giderilmesine ve yoksul kesimlerin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Devletimizin Anayasada ifade edilen “Sosyal Bir Hukuk Devleti” olması özelliği gereği, gelir dağılımındaki dengesizliklerin giderilmesine ve yoksul kesimlerin."— Sunum transkripti:

1 Devletimizin Anayasada ifade edilen “Sosyal Bir Hukuk Devleti” olması özelliği gereği, gelir dağılımındaki dengesizliklerin giderilmesine ve yoksul kesimlerin desteklenmesine yönelik sosyal politikalar, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve sosyal barışın korunması açısından büyük önem arz etmektedir. Bilindiği üzere, ülkemizdeki yoksullukla mücadeleye yönelik sosyal yardım faaliyetleri için; 1986 yılında, 3294 sayılı Kanun ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu oluşturulmuştur. T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hayati YAZICI Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 9 Aralık 2004 tarih ve 5263 sayılı Kanun ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü kurulmuş, Fon yönetimi kurumsal bir yapıya kavuşturulmuştur. Bu Fon’un kaynağı ile gerçekleştirilen sosyal yardım programları, merkezde Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü ve yerel düzeyde bütün İl ve İlçelerimizde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından kapsamlı bir şekilde yürütülmektedir. 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun amacı ve kapsamı doğrultusunda ülkemizde herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olmayan, sosyo-ekonomik yoksunluk içinde bulunan vatandaşlarımızın; yakacak, gıda, giyim, eğitim, sağlık gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta, özürlü vatandaşlarımızın eğitim ve rehabilitasyon giderlerine katkı sağlamakta, kırsal ve kentsel alanlarda yaşayan vatandaşlarımızın gelirlerini artırma ve sürekli bir işe sahip olmalarına yönelik projelerine destek vermektedir. Nüfusun en yoksul kesimindeki ailelerin çocuklarının temel eğitim hizmetlerine tam olarak erişimini hedef alan bir “ Sosyal Yardım Ağı ” oluşturulmuştur. “ Şartlı Nakit Transferi ” adıyla yürütülen bu program ile ilköğretim ve lisede öğrenim gören çocuklarımız için okula devam etmeleri şartıyla annelerine aylık eğitim yardımı yapılmaktadır. İlköğretimde eğitim gören, okullarının bulunduğu merkezlere taşınan öğrencilerimize “öğle yemeği” verilmekte ve ülke genelinde eğitim çağında olup özel eğitime gereksinim duyan özürlü çocuklarımızın okullarına ücretsiz ve zahmetsiz olarak ulaşmaları sağlanmaktadır. Ülkemiz genelinde maddi imkânsızlıklar nedeniyle 0–6 yaş grubundaki çocuklarının düzenli sağlık kontrolünü yaptırmaları şartıyla annelere aylık sosyal yardım yapılmaktadır. Yoksulluk ve sosyal dışlanmanın önlenmesine yönelik politikaların uygulanmasında ve bunlara yönelik eğitim, barınma ve istihdam gibi hizmetlerde, merkezi idare ve mahalli idareler ile sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere tüm kesimlerle koordineli bir şekilde çalışılmaya devam edilmektedir.

2 “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.” Gücünü bu anayasa hükmünden alan SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ aslen Türk milletinin geleneğinde ve yapısında var olan yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygusunun devletimizde kurumlaşmış doğal bir sonucudur… Tamamen örgütsüz ve Anadolu insanının yardımlaşma geleneğinin bir sonucu olan İMECE dayanışması dünyada sadece ülkemizin güzel insanlarına mahsus bir yardımlaşma biçimidir… Ülkemizde kökleri çok eskilere dayanan yardımlaşma geleneği VAKIFLAR olarak şekillenmiş ve günümüze kadar gelişerek devam etmiştir… Türkiye Cumhuriyeti devleti, vakıf geleneğine kurumsal bir kimlik kazandırarak 1986 yılında SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA TEŞVİK FONU’nu oluşturmuştur… Sosyal yardımları ve dayanışmayı devletin en ücra köşelerine kadar homojen bir şekilde yaymak amacıyla kurulan fon, 09.12.2004 tarihinde SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ olarak yeniden yapılandırılmış ve bugünkü hüviyetini kazanmıştır… T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. Anayasasının 2. Maddesi

3 T.C. BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

4 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Devletimiz, sosyal yardım sorumluluğunu, Vakıf geleneğine kurumsal bir hüviyet kazandırarak 1986 yılında oluşturulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu (SYDTF) bünyesinde yürütmektedir. 1986 yılından bu yana Fonun faaliyetlerini Başbakanlık bünyesinde sürdüren Fon Genel Sekreterliği, 9 Aralık 2004 tarihinde 5263 Sayılı Kanun ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü olarak yapılandırılmış ve 18 yıl sonra kurumsal kimliğe kavuşmuştur. Fon’un karar organı Fon Kurulu; yürütme organı ise Genel Müdürlüktür. Genel Müdürlük, tüm sosyal yardım faaliyetlerini, memleketimizin her köşesine yardım ulaştırılmasını sağlayan, her ilde valilerimiz ve her ilçede kaymakamlarımız başkanlığında kurulmuş olan 931 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile yürütmektedir. T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU 1986 yılında kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun 3294 sayılı kuruluş Yasasında yer alan amacı; Fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile her ne suretle olursa olsun Türkiye’ye kabul edilmiş veya gelmiş kişilere yardım etmek, Sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmektir. T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

6 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU Fonun hedef kitlesini; Yoksul ve sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar ile geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkanı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, üretken duruma geçirilebilecek kişiler teşkil etmektedir. T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

7 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU Fonun gelirleri; Bütçeye konulacak ödenekler, Kanun ve kararnamelerle kurulu bulunan veya kurulacak olan fonlardan Bakanlar Kurulu kararıyla % 10’a kadar aktarılacak miktarlar, Gelir ve kurumlar vergisi tahsilat toplamının % 2,8’i Trafik para cezalarının % 50’si, RTÜK reklam gelirlerinin % 15’i, Her nevi bağış ve yardımlar, Diğer gelirlerden oluşmaktadır. T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

8 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU GELİR - GİDER DURUMU (2002-2008 NİSAN) T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

9 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU KURULU Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun karar organı, Fon Kuruludur. Fon Kurulu; Başbakan tarafından görevlendirilen bir Bakanın başkanlığında Başbakanlık Müsteşarı, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürü ve Vakıflar Genel Müdüründen oluşmaktadır. Fon Kurulu, Başbakan tarafından görevlendirilen Bakanın başkanlığında ayda bir kez olağan toplanmaktadır. Bunun dışında, Fon Kurulu, Başkanın talebi üzerine her zaman olağanüstü toplanabilir. Salt çoğunlukla toplanan Fon Kurulunda kararlar oy birliği ile alınarak, Başbakanın onayı ile yürürlüğe girmektedir. Alınan kararlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü ve ülke genelindeki il ve ilçelerde bulunan 931 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla uygulanmaktadır. T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

10 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI 81 il ve 850 ilçede kurulmuştur. SYD Vakıflarının Başkanları illerde Valiler, ilçelerde Kaymakamlardır. Karar organı Mütevelli Heyetleridir. Fonda toplanan kaynak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kendi ikamet yerlerinde ve ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmak üzere Vakıflara aktarılmaktadır. Devletimiz ve vatandaşlarımız arasında köprü görevi üstlenmiş olan 931 SYD Vakfı, devletimizin sunduğu sosyal yardımların doğrudan insanımıza ulaşmasını sağlamaktadır. T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

11 VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ Valilerimizin başkanlığındaki İl Vakıflarının Mütevelli Heyetleri; Belediye Başkanı, Defterdar, İl Milli Eğitim Müdürü, İl Sağlık Müdürü, İl Tarım Müdürü, İl Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Müdürü, İl Müftüsü, bir köy muhtarı, bir mahalle muhtarı, 3294 Sayılı Kanunda amaçlara yönelik faaliyette bulunan iki sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve iki hayırsever vatandaştan oluşmaktadır. Kaymakamlarımızın başkanlığındaki İlçe Vakıflarının Mütevelli Heyetleri ise; Belediye Başkanı, Mal Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Sağlık Bakanlığının ilçe üst görevlisi, varsa İlçe Tarım Müdürü, İlçe Müftüsü, bir köy muhtarı, bir mahalle muhtarı, 3294 sayılı Kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan bir sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve iki hayırsever vatandaştan oluşmaktadır. T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

12 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARININ GELİRLERİ SYD Vakıflarının gelirleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan aktarılan miktardan, Her nevi fitre-zekat-kurban derileri ve bağırsak yardımlarından, İşletme ve iştiraklerden elde edilecek gelirlerden, Diğer gelirlerden oluşmaktadır. T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

13 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARININ İŞLEYİŞİ 3294 sayılı Kanun kapsamındaki vatandaşlarımız her türlü sosyal yardım için, ikamet ettikleri yerdeki SYD Vakfına başvurmaktadırlar. Vatandaşlarımızın yardım talepleri, ikamet yerindeki SYD Vakfının mütevelli heyetince değerlendirilmektedir. İhtiyaç içindeki vatandaşlarımıza yapılacak sosyal yardımlar için; SYD Vakıflarının mali imkanlarını aşan sosyal yardımlar ile insanlarımızın toplumsal hayata katılımını sağlamaya, üretime, gelir elde etmeye yönelik proje destekleri konusundaki kaynak ihtiyaçları SYD Vakıfları tarafından SYD Genel Müdürlüğüne gönderilmektedir. Genel Müdürlük tarafından SYD Vakıflarından gelen taleplere ilişkin gerekli değerlendirmeler yapılarak, Fon Kuruluna sunulmaktadır. Fon Kurulu kararları ile ülke genelindeki 931 vakfa kaynak aktarılmaktadır. Fondan aktarılan bu kaynakların yanı sıra SYD Vakıfları, kendi gelirlerini de kullanarak, ihtiyaç sahibi yoksul vatandaşlara her türlü ayni ve nakdi yardımı ulaştırmaktadır. Tüm sosyal yardımlar, vatandaşlarımıza mahallindeki SYD Vakıfları tarafından ulaştırılmaktadır. T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

14 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARININ PERSONEL YAPISI Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları personelinin işe alınmaları ve diğer iş ve işlemleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu Kararıyla belirlenen Esaslar çerçevesinde, Vakıf Mütevelli Heyetlerince yürütülmektedir. Bulundukları il ve ilçe nüfusu esas alınarak, bu Vakıflar için belirlenen Norm Kadro Sayısı 4208 olup, bu Vakıflarda 4140 personel görev yapmaktadır. T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

15 2002 YILINDAN BUGÜNE YAPILAN DÜZENLEMELER Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün Kurulması: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’nun sekretarya hizmetleri, 1986 yılından beri Başbakanlık bünyesinde oluşturulan Genel Sekreterlik tarafından yürütülmekte iken; Fon yönetiminin organize hale getirilmesi, Uzmanlığa dayalı bir kuruluşun oluşturulması, Daha etkin ve kalıcı sosyal yardım politikalarının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla 9 Aralık 2004 tarih ve 5263 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun yürürlüğe girmiş ve sosyal yardım uygulamaları kurumsal bir kimlik kazanmıştır. T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

16 Fon Kaynaklarının Amacına Uygun Kullanılması: Daha önceki yıllarda SYDT Fonu kaynaklarından ortalama % 40 oranında bütçeye kaynak aktarma uygulamasına 2002 yılı sonunda son verilmiştir. Fonun kuruluşundan beri ilk defa 2003 yılında bütçeden bu Fona aktarma yapılarak, kaynak darboğazına girmiş olan Fon’un kaynak yapısı güçlendirilmiştir. Diğer taraftan, Fon kaynaklarının tamamının sosyal yardım faaliyetleri için kullanılması sağlanmış ve farklı alanlarda, amacı aşan kaynak kullanımının önüne geçilmiştir. 2002 YILINDAN BUGÜNE YAPILAN DÜZENLEMELER T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

17 Fonun Sosyal Yardım Faaliyetlerinde Diğer Kamu Kuruluşları ile Koordinasyon Sağlanması: 1989 yılından beri Fon bünyesinde yürütülmekte olan, Yüksek Öğrenim Burs Programları tek elden yürütülmek üzere 5102 sayılı Kanun ile 2003-2004 eğitim- öğretim yılından itibaren Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na devredilmiştir. İlköğretimde taşımalı sistem kapsamında eğitim gören yoksul öğrencilere verilen öğle yemeği yardımları için Milli Eğitim Bakanlığı ile koordinasyona gidilmiştir. Yeşil kart sahibi vatandaşlarımızın ayakta tedavi giderlerinin Fon’dan karşılanması uygulaması, bedeli genel bütçeden karşılanmak üzere, 2005 yılından itibaren Sağlık Bakanlığı’na devredilmiştir T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 YILINDAN BUGÜNE YAPILAN DÜZENLEMELER

18 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının Daha Şeffaf Bir Yönetime Kavuşturulması ve Sivil Toplum Örgütleri İle İşbirliğinin Geliştirilmesi: 09.12.2004 tarihinde çıkartılan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun’un 19. Maddesi ile 931 il ve ilçemizde kurulu bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın Mütevelli Heyetlerinde kamu kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra sivil toplum örgütlerinin ve yardımsever vatandaşların yer alması sağlanmıştır. Böylelikle, vakıfların sosyal yardım faaliyetlerini şeffaf, hesap verilebilir ve esnek bir yönetim anlayışı çerçevesinde geniş bir katılımla yürütmeleri, yapılan yardımlara gerçek ihtiyaç sahiplerinin erişmeleri kolaylaştırılmıştır. T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 YILINDAN BUGÜNE YAPILAN DÜZENLEMELER

19 İLKELERİMİZ… Son 5 yıl içinde Fon çalışmalarında kaydedilen ilerlemeler aşağıdaki ilkeler çerçevesinde gerçekleşmiştir. Hedef kitlenin objektif kriterlerle belirlenmesi ve sosyal içermenin tam anlamıyla sağlanabilmesi, Sosyal Yardımlar için ayrılan kaynağın artırılması ve tamamının gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, Yoksulluğun kuşaklar arası transferini engelleyebilmek için eğitim, sağlık ve istihdama yönelik desteklerin artırılarak beşeri sermayenin güçlendirilmesi, Vatandaşlarımızın pasif alıcı konumdan kurtarılarak, aktif ve üretken hale getirilmesi için proje desteklerine ağırlık verilmesi, Diğer Bakanlık ve kuruluşlarla işbirliğinin en üst düzeye çıkarılarak, katılımcı bir yaklaşımla yoksulluğun azaltılması için kalıcı programlar geliştirilmesi. T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

20 T.C. BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU FAALİYETLERİ T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

21 FON FAALİYETLERİ I. SYD VAKIFLARINA PERİYODİK PAY AKTARIMI II. SOSYAL YARDIMLAR Aile Yardımları Sağlık Yardımları Eğitim Yardımları Özürlü Yardımları III. PROJE DESTEKLERİ Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi Proje Destek Programları T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

22 I. SYD VAKIFLARINA PERİYODİK PAY AKTARIMI Vakıfların cari harcamaları ile vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarının mahallinde karşılanması amacıyla il/ilçe Vakıflarına periyodik olarak, nüfus ve gelişmişlik esası dikkate alınarak Fon’dan her ay kaynak aktarılmaktadır. Bu kaynağın kullanım inisiyatifi Vakıf Mütevelli Heyetindedir. Böylece, vatandaşımız bürokratik süreçlere takılmadan hızlı bir şekilde destek alabilmektedir. Yerelde vatandaşımızın her türlü ihtiyacına cevap verebilen esnek bir kaynak kullanımı söz konusudur. 2002 yılında Vakıflara ayda ortalama 9 Milyon YTL tahsis edilirken, 2005 yılında bu tutar 22.5 Milyon YTL’ ye çıkartılmıştır. 2006 yılında 25 Milyon YTL, 2007 yılında ise aylık 35 Milyon YTL tahsis edilmiştir. T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

23 SYD VAKIFLARINA PERİYODİK PAY AKTARIMI Periyodik Pay Aktarımı (Milyon YTL) - 2002-2008 (Nisan) T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

24 II. SOSYAL YARDIMLAR AİLE YARDIMLARI Gıda Yardımları Yakacak Yardımları Barınma Yardımları Aşevi Faaliyetleri T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

25 AİLE YARDIMLARI Gıda Yardımları: Ekonomik ve sosyal yoksunluk içinde bulunan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması için, dini bayramlarımız öncesinde de Fon'dan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kaynak gönderilmektedir. Bu maksatla; 2003 yılında 35 milyon YTL, 2004 yılında 55 milyon YTL, 2005 yılında ise 90 milyon YTL yardım yapılmıştır. 2006 yılı içerisinde ise Kurban ve Ramazan Bayramları öncesinde toplam 150 milyon YTL kaynak Fon'dan Vakıflara aktarılmıştır. 2007 Yılı Kurban ve Ramazan Bayramları münasebetiyle toplam 140 Milyon YTL SYD Vakıflarına aktarılmıştır. T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

26 Yakacak Yardımları: Daha önce Vakıflara Fon’dan kaynak aktarılarak yürütülen yakacak destek programında yeni bir uygulama başlatılmıştır; 2003 yılından bu yana, Türkiye Kömür İşletmelerinden sağlanan kömür, il ve ilçelerdeki SYD Vakıflarınca belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere en az 500 kg. olmak üzere ve modern ölçütlere göre torbalanarak evlere teslim edilmek suretiyle insanımıza yakışır bir şekilde ve kış gelmeden, bedelsiz olarak ulaştırılmaktadır. Nakliye giderleri Fon’dan karşılanmaktadır. Bu uygulama ile kendi doğal kömür kaynaklarımız değerlendirilmekte, TKİ, TTK ve EÜAŞ daha aktif duruma getirilmekte ve aynı zamanda istihdama, ulaşım sektörüne katkı da bulunulmaktadır. T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE YARDIMLARI

27 Yakacak Yardımları: T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

28 Barınma Yardımları: Oturulamayacak derecede eski, virane, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşlara evlerinin bakım ve onarımı için ayni ve nakdi olarak yapılan yardımlardır. Fondan 2007 yılında 642 kişiye 2.503.950 YTL kaynak aktarılmıştır. Ailelere yapılan bu yardımlar dışında, bir defaya mahsus olmak üzere verilen nakdi yardımlar ve muhtelif diğer sosyal destekler de bulunmaktadır. T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE YARDIMLARI

29 AİLE YARDIMLARI Aşevi Faaliyetleri: İşsizliğin ve yoksulluğun belirgin olarak yaşandığı yerlerde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından işletilen 45 aşevi ile 33.331 yaşlı, özürlü, kimsesiz ve muhtaç vatandaşımıza günlük sıcak yemek verilmektedir. Aşevlerine 2003 yılında 4.5 milyon YTL, 2004 yılında 4,9 milyon YTL, 2005 yılında 4 milyon YTL, 2006 yılında 5 milyon YTL ve 2007 yılı için 6,6 milyon kaynak aktarılmıştır. Ayrıca, doğal afet, terör, yangın gibi nedenlerle mağdur olan vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları için SYD Vakıfları aracılığıyla çeşitli yardımlar yapılmaktadır. T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

30 SAĞLIK YARDIMLARI Tedavi Giderlerine Yönelik Destekler Şartlı Nakit Transferi Sağlık Yardımı T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

31 TEDAVİ GİDERLERİNE YÖNELİK DESTEKLER Temel ilkemiz, sağlık sistemi dışında kalan tüm yoksul vatandaşımızın sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlamaktır: 2004 yılı sonuna kadar sosyal güvenceden yoksun vatandaşlarımızın sağlık giderleri ile Yeşil Kartlı vatandaşlarımızın ayakta tedavi ve ilaç giderleri Fon’dan karşılanmıştır. Yeşil Kart Kanununda değişiklik yapılmış, 2005 yılından itibaren yeşil kartlıların tedaviye ilişkin tüm giderlerinin genel bütçeden karşılanması ve uygulamanın tek elden Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmesi sağlanmıştır. Sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımızın Yeşil Kart kapsamı dışında kalan sağlık yardımları yine Fon’dan karşılanmaktadır. T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

32 TEDAVİ GİDERLERİNE YÖNELİK DESTEKLER T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

33 ŞARTLI NAKİT TRANSFERİ SAĞLIK YARDIMI Hedefimiz, yoksul aile çocuklarını sağlıklı bireyler olarak geleceğe hazırlamaktır. 2003 yılında başlayan bu program kapsamında, nüfusun en yoksul kesiminde yer alan ailelerin 0-6 yaş grubundaki çocuklarını düzenli olarak sağlık kontrolüne götürmeleri şartıyla, annelere “Şartlı Sağlık Yardımı” yapılmaktadır. Mart 2008’den itibaren ŞNT Sağlık Yardımı Tutarları: 0-6 Yaş Grubu Çocuklar için 12 Ay Süreyle: Her Çocuk İçin: 20 YTL/ay Anne Adayları için Gebelik Süresince; Her Anne İçin:20 YTL/ay Doğumun Hastanede Yapılması Durumunda: Doğum İçin:60 YTL T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

34 ŞARTLI NAKİT TRANSFERİ SAĞLIK YARDIMI Çocuk Sayısı sütunda yer alan değerler 2008 Nisan sonu itibariyle sistemdeki aktif kişi sayısını, Aktarılan Kaynak sütununda yer alan değerler ise şuana kadar yapılan fesihler dahil bütün ödemeleri göstermektedir. T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

35 EĞİTİM YARDIMLARI Eğitim Materyali Yardımı Taşımalı Eğitim Programı Öğle Yemeği Yardımı Yüksek Öğrenim Bursu Özürlü Öğrencilere Yapılan Eğitim Yardımı Şartlı Nakit Transferi Eğitim Yardımları Diğer Eğitim Yardımları (Ücretsiz Kitap) T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

36 EĞİTİM MATERYALİ YARDIMI Her eğitim ve öğretim yılının başlangıcında ilköğretim ve ortaöğretimde okuyan yoksul aile çocuklarının kırtasiye, önlük gibi temel okul ihtiyaçlarının karşılanması için Vakıflara kaynak gönderilmektedir. Son olarak 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında da bu kapsamda Eylül ayı içinde 70 Milyon YTL kaynak gönderilmiştir. T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

37 TAŞIMALI EĞİTİM PROGRAMI ÖĞLE YEMEĞİ YARDIMI 1997 yılında başlatılan 8 yıllık temel eğitimde taşımalı eğitim uygulaması kapsamında, okulların bulunduğu merkezlere taşınan yoksul öğrencilere öğle yemeği verilmesini içeren bu program, 2003-2004 öğretim yılından itibaren kaynağı Fondan karşılanmak üzere il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

38 YÜKSEK ÖĞRENİM BURSLARI 1989 yılından itibaren Fondan ailesi dar gelirli yüksek öğrenim öğrencilerine başarılı olmaları şartıyla, her yıl 9 ay süresince karşılıksız burs verilmektedir. Burs programı, 2003-2004 öğretim yılından itibaren Kredi ve Yurtlar Kurumu’na devredilmiştir. Fondan, geçmiş yıllarda burs almaya hak kazanan başarılı öğrencilerin burs ödemelerine devam edilmektedir. 2005-2006 öğretim yılında aylık burs miktarı 130 YTL, özürlüler için ise 150 YTL olarak ödenmiştir. 2006-2007 öğretim yılında öğrencilere aylık 150 YTL, özürlü öğrencilere de aylık 170 YTL ödenmiştir. 2007-2008 öğretim yılında ise bu tutar öğrencilere aylık 160 YTL, özürlü öğrencilere de 180 YTL olarak ödenmektedir. T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

39 ÖZÜRLÜ ÖĞRENCİLERE YAPILAN EĞİTİM YARDIMLARI Özürlü öğrencileri okullarına taşıma programı; 2005 yılında başlatılan bu program kapsamında, 2005 yılında zihinsel engelli ve otistik 6 bin 900 çocuğumuzun okullara ücretsiz taşınması için Fon’dan 1,9 Milyon YTL kaynak sağlanmıştır. 2005-2006 öğretim yılında tüm özür gruplarını kapsayacak şekilde program genişletilerek, 16 bin 171 çocuğumuzun ulaşımı için 16,56 Milyon YTL kaynak gönderilmiştir. 2006-2007 öğretim yılı için ise 28 bin 500 özürlü öğrencinin okullarına erişimi için 21,07 Milyon kaynak kullanılmıştır. 2007-2008 öğretim yılı için bu kapsamda Nisan ayı sonu itibariyle 8,23 Milyon YTL kaynak kullanılmıştır. T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

40 ŞARTLI NAKİT TRANSFERİ EĞİTİM YARDIMLARI Hedefimiz, yoksul aile çocuklarını eğitimli bireyler olarak geleceğe hazırlamaktır. 2003 yılında başlayan bu program kapsamında; Nüfusun en yoksul % 6’lık kesiminde yer alan maddi imkansızlıklar nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen ailelere çocuklarının okula devam etmeleri şartıyla, “Şartlı Eğitim Yardımı” yapılmaktadır. Şartlı Nakit Transferi yoksul ailelere, düzenli nakit desteği olarak yürütülen ilk programdır. Yardımlar bankalar aracılığı ile doğrudan annelere yapılmaktadır. Kız çocuklar için yapılan yardım tutarı daha fazladır. T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

41 ŞARTLI NAKİT TRANSFERİ EĞİTİM YARDIMLARI Mart 2008’den itibaren ŞNT Eğitim Yardımı Tutarları: İlköğretime devam eden erkek öğrencilere: 20 YTL İlköğretime devam eden kız öğrencilere: 25 YTL Orta öğretime devam eden erkek öğrencilere: 35 YTL Orta öğretime devam eden kız öğrencilere: 45 YTL Yardım tutarları her yıl Ocak ayında TÜFE’ ye göre artırılmaktadır T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

42 ŞARTLI NAKİT TRANSFERİ EĞİTİM YARDIMLARI Öğrenci Sayısı sütunda yer alan değerler 2008 Nisan sonu itibariyle sistemdeki aktif kişi sayısını, aktarılan Kaynak sütununda yer alan değerler ise şuana kadar yapılan fesihler dahil bütün ödemeleri göstermektedir T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

43 KIZLARIN OKULLAŞMASINA DESTEK ŞNT programı fayda sahipleri arasında yer alan ve ilköğretim okulu 8. sınıfa devam eden kız çocukların yaklaşık %75’i, her yıl ortaöğretime kaydolmaktadır. Ortaöğretime devam oranının en düşük olduğu kırsal kesimde ve kız çocuklarda böyle bir geçiş oranına ulaşılması, uygulamanın hedeflerine ulaşmakta olduğunu göstermektedir. T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

44 DİĞER EĞİTİM YARDIMLARI Ücretsiz Kitap 2003-2004 öğretim yılından bu yana sürdürülen ücretsiz kitap uygulamasına destek verilmektedir. T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (* - 2008-2009 Eğitim Yılı içindir.)

45 ÖZÜRLÜ YARDIMLARI Özürlü İhtiyaç Yardımları: Sosyal güvenceden yoksun özürlü vatandaşların topluma uyumunu kolaylaştıracak her türlü araç gereç ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yürütülen bir sosyal yardım programıdır. Sosyal güvencesiz ekonomik ve sosyal yoksunluk içinde bulunan özürlülerimizin yardımcı araç-cihaz ve çeşitli ihtiyaçları vakıflarımızca karşılanmaktadır. Özürlülerin protez, işitme cihazı, özürlü aracı gibi ihtiyaçlarının karşılanması için de Fon’dan kaynak aktarılmaktadır. Özürlü İhtiyaç Yardımları olarak 2007 yılında 1.718 kişiye 1.673.976 YTL aktarılmıştır. T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

46 2003-2007 DÖNEMİ ÖZÜRLÜLERE YAPILAN ARAÇ-GEREÇ YARDIMLARI T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

47 III. PROJE DESTEKLERİ Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi Proje Destek Programları T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

48 PROJE DESTEKLERİNDEKİ STRATEJİMİZ Yardımları gerçek ihtiyaç sahibine ulaştırmak, vatandaşlarımızı “yardıma muhtaç” durumdan kurtararak, kendi alın teriyle geçinen bireyler haline getirmek en önemli politika olarak belirlenmiştir. Beceri ve meslek edindirmeye yönelik programlara, üretime ve istihdama katkı sağlayacak proje desteklerine öncelik verilmiştir. Bu amaçla, Fon kaynaklarının önemli bir kısmı gelir getirici, üretim ve istihdam yaratıcı projelere ayrılmış, bu yöndeki çalışmalar hız kazanmıştır. T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

49 KIRSAL ALANDA SOSYAL DESTEK PROJESİ Amaç: Kırsal alanda ekonomik ve sosyal yoksunluk içindeki ailelerin Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine üye olarak üretime katılmaları ve gelir elde etmede süreklilik sağlanması Hedef Kitle: Tarımsal üretim yapmak için yeterli kaynağa sahip olmayan, Vakıf mütevelli heyetlerince belirlenen, 3294 Sayılı Yasa kapsamındaki vatandaşlarımızdır. Uygulama alanları: Süt sığırcılığı, koyunculuk ve seracılıktır. T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

50 KIRSAL ALANDA SOSYAL DESTEK PROJESİ (2003-2008 NİSAN) Programa alınan kooperatif: 812 Desteklenen kooperatif sayısı: 706 Toplam gönderilen kaynak: 424.404.157 YTL. Toplam yararlanan aile: 51.976 aile - Koyunculuk: 75.593.034 YTL./ 7.650 aile - Süt sığırcılığı: 345.780.009 YTL./44.089 aile - Seracılık: 3.031.114 YTL./237 aile T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

51 KIRSAL ALANDA SOSYAL DESTEK PROJESİ T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

52 PROJE DESTEK PROGRAMLARI Kırsal ve kentsel alanlarda yaşayan yoksul vatandaşlarımızın üretim sürecine katılmalarını sağlayarak gelirlerini artırmaya, Sürekli bir işe sahip olma ve hayat standartlarını yükseltmeye yönelik projelere destek verilmektedir. T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

53 PROJE DESTEK PROGRAMLARI DESTEK LİMİTLERİ T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

54 PROJE DESTEK PROGRAMLARI DESTEKLENEN PROJE SAYISI VE TAHSİS MİKTARLARI (2003-2008 NİSAN) T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

55 GELİR GETİRİCİ KÜÇÜK ÖLÇEKLİ PROJELER Yoksul birey ya da hanelerin kendi geçimlerini sağlayacak işleri kurmalarını, gelir elde etmelerini ve başlattıkları çalışmaları uzun süre devam ettirebilmelerini amaçlayan projelerdir. T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

56 GELİR GETİRİCİ KÜÇÜK ÖLÇEKLİ PROJELER Başvuru ve Değerlendirme Süreci: Başvuru formları doldurularak mahallindeki Vakfa teslim edilir. Başvuranın, 3294 sayılı kanun kapsamında olup olmadığının tespiti SYD Vakfı tarafından yapılır. Vakıflarca hane ziyareti gerçekleştirilir. Başvuranın aktif faaliyet içinde olup olmadığı, sosyal güvence durumu tespit edilir. Mütevelli Heyet Kararı ile birlikte proje SYDGM’ ye gönderilir. 50.000 YTL ve altında bir bütçeyle uygulanacak projeler vakıflar tarafından, 50.000 YTL ve üstü projeler SYDGM tarafından değerlendirilir. Onaylanan projeler için öngörülen kaynak Vakıflara aktarılır. Proje malzemeleri Vakıflar tarafından alınarak, ayni olarak vatandaşa teslim edilir. 3 ayda bir izleme değerlendirme yapılır. T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

57 GELİR GETİRİCİ KÜÇÜK ÖLÇEKLİ PROJE ÖRNEKLERİ İş Kurma Projeleri Hediyelik Eşya Üretimi (Takı, Süs Eşyaları Üretimi, Çini ve Porselen Dekorasyon Atölyesi Açılması, Avize Üretimi, Yapay Çiçek Yapımı) T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Konfeksiyon ve Trikotaj Üretimi, Ev Tekstili-Çeyiz Dükkanı Açma, Çorap-Çamaşır Satışı, Terzihane Açılması

58 İş Kurma Projeleri El Sanatları (Örgü, Nakış-Dikiş, Oya İşlemesi Atölyesi ve Satış Dükkanı Açılması) T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR GETİRİCİ KÜÇÜK ÖLÇEKLİ PROJE ÖRNEKLERİ Dokumacılık (Halı-Kilim-Yerel Bez Üretimi ve Satışı)

59 İş Kurma Projeleri Unlu Mamuller Üretimi ve Satış Dükkanı Açılması T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR GETİRİCİ KÜÇÜK ÖLÇEKLİ PROJE ÖRNEKLERİ Mahalli Yemekler Salonu, Pide Salonu Açılması

60 İş Kurma Projeleri Kahvaltı Salonu, Yufka ve Gözleme Dükkanı Açılması, Simit Fırını Açılması, Börek ve Poğaça Salonu Açılması T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR GETİRİCİ KÜÇÜK ÖLÇEKLİ PROJE ÖRNEKLERİ Büfe, Manav, Bakkal Açılması, Ayakkabı ve Terlik Satışı, vb.

61 Hayvansal Üretim Projeleri Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR GETİRİCİ KÜÇÜK ÖLÇEKLİ PROJE ÖRNEKLERİ Bitkisel Üretim Projeleri Meyvecilik ve Fidan Yetiştiriciliği Seracılık- Damla Sulamalı Sera Kültür Mantarı Yetiştiriciliği Yem Bitkileri Üretimi

62 İSTİHDAMA YÖNELİK BECERİ KAZANDIRMA EĞİTİMİ PROJELERİ Yoksul kadınlar ve işsiz gençler için düzenlenecek kısa süreli kurslarla, bu kimselere çeşitli teknik ve sosyal beceriler kazandırmayı ve bu kişilerin iş bulmalarına katkı sağlamayı amaçlayan projelerdir. T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

63 İSTİHDAMA YÖNELİK BECERİ KAZANDIRMA EĞİTİMİ PROJE ÖRNEKLERİ Çocuk, Yaşlı ve Hasta Bakımı ve Refakatçi Yetiştirme Eğitimi Servis Hizmetleri ve Mutfak Elemanı Yetiştirme T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

64 Bilgisayar Destekli Muhasebe Elemanı Yetiştirilmesi Kuaförlük, Manikürcü ve Pedikürcü Yetiştirme Eğitimi T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTİHDAMA YÖNELİK BECERİ KAZANDIRMA EĞİTİMİ PROJE ÖRNEKLERİ

65 Temizlik Sektörüne Yönelik Eleman Yetiştirilmesi Özel Güvenlik Personeli İstihdamı Eğitimi Dokuma ve Sanayi Tipi Konfeksiyon Makinesi Ustası Yetiştirme Kursu T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTİHDAMA YÖNELİK BECERİ KAZANDIRMA EĞİTİMİ PROJE ÖRNEKLERİ

66 Halı Desen Tasarımı ve Çizimi Eğitimi, Makine Halı Oymacılığı Eğitimi Deri Mont ve Kemercilik Eğitimi T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTİHDAMA YÖNELİK BECERİ KAZANDIRMA EĞİTİMİ PROJE ÖRNEKLERİ

67 Konfeksiyon Elemanı Yetiştirilmesi ve Temel Dikim Teknikleri Eğitimi Cam Tasarımı ve Süsleme Eğitimi T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTİHDAMA YÖNELİK BECERİ KAZANDIRMA EĞİTİMİ PROJE ÖRNEKLERİ

68 Kırsal Bölgede Saya ve Ayakkabı Üretimi Eğitimi Süsleme Taşçılığı İş Kursu Turizmde İstihdam Edilecek Personel Yetiştirilmesi T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTİHDAMA YÖNELİK BECERİ KAZANDIRMA EĞİTİMİ PROJE ÖRNEKLERİ

69 İŞBİRLİĞİNE YÖNELİK SOSYAL HİZMET PROJE DESTEKLERİ Sosyal hizmet projelerinin amacı, sokakta çalışan/yaşayan çocuklara, engellilere, yaşlılara, korunmasız kadın ve erkeklere, işsiz gençler ve yoksullara sağlanan düşük maliyetli sosyal hizmetlerin yaygınlaştırılması için toplum merkezleri veya sosyal amaçlı merkezlerin kurulması veya mevcut merkezlerdeki programların çeşitlendirilmesidir. T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

70 Bu kapsamdaki projelerde öncülüğün sivil toplum kuruluşları ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) tarafından yapılması beklenmektedir. SHÇEK’ in, bugüne kadar ulaşılamayan guruplara ulaşmak, yeni yöntem veya hizmetlerin pilot uygulamasını yapmak amacıyla hazırladığı projeler dikkate alınmaktadır. T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBİRLİĞİNE YÖNELİK SOSYAL HİZMET PROJE DESTEKLERİ

71 Güzel Okulum Projesi kapsamında; SYD Vakıflarınca belirlenen fiziki mekân ve sosyal alt yapı imkanları açından en yetersiz durumdaki okulların bakım, onarım, tadilatı amacıyla ülke genelinde 1.471 okul için 8.602.366 YTL kaynak sağlanmıştır. EskiYeni Eski Yeni T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBİRLİĞİNE YÖNELİK SOSYAL HİZMET PROJE DESTEKLERİ

72 GEÇİCİ İSTİHDAM PROJE DESTEKLERİ Geçici istihdam projelerinin amacı, toplumun ortak yararı için uygulanacak çeşitli projelerde ihtiyaç duyulan işgücünün kısa süreli istihdamla karşılanması, yoksul işsizlerin çalıştırılması ve bu kişilerin geçici de olsa para kazanıp aile geçimine katkı sağlamasıdır. T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

73 TOPLUM KALKINMASI PROJE DESTEKLERİ Toplum kalkınması projelerinin amacı, entegre bir yaklaşımla geniş alanlarda birbirini tamamlayıcı birden fazla projenin birlikte uygulanması ve bu kapsamda toplum kalkınmasına yönelik çalışmalar ile gelir getirici, eğitim içerikli ve sosyal hizmet projelerinin birlikte uygulanabilmesine olanak tanımasıdır. T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

74 ÇEŞİTLİ PROJE DESTEKLERİ SETİP İş Destek Projesi Bilişim Çırakları Projesi T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

75 SERTİFİKALI TARIM İŞÇİLERİ PROJESİ Sertifikalı Tarım İşçileri Projesi (SETİP), “istihdam amaçlı eğitim” projesidir. SETİP’ in amacı, kırsal alanda yoksul ve işsizler için istihdam oluşturmaya yönelik tarımsal faaliyetler konusunda eğitim kursları düzenleyerek yoksullukla mücadele etmek, tarım işçilerinin iş görme kabiliyetini yükseltmek ve hizmetlerde kalite ve istikrar sağlamaktır. Proje, 18 - 45 yaşları arasındaki, en az ilköğretim mezunu (8 yıllık eğitimden önceki dönem için ilkokul), işsiz ve herhangi bir sosyal güvenlik kapsamında olmayan, 3294 sayılı Kanun kapsamındaki vatandaşları kapsamaktadır. T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

76 SERTİFİKALI TARIM İŞÇİLERİ PROJESİ SERTİFİKALI TARIM İŞÇİLERİ PROJESİNDE MEVCUT DURUM (2003-2007) Sertifikalı kursiyer sayısı: 1.100 Tarım işletmelerinde çalışmaya başlayan kursiyer sayısı: 300-350 (Dönemsel olarak değişmektedir) Aktarılan kaynak: 374.915,70 YTL T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

77 İŞ DESTEK PROJESİ 294 sayılı Yasa’nın hedef kitlesinde yer alan yoksul vatandaşlarımız için sürdürülebilir gelir oluşturulması amacına yönelik olarak, Diyarbakır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hazırlanan “İş Destek Projesi” kapsamında, 94 projede yer alan 172 kişi için market işletmeciliği, kuaförlük, terzilik, elektronik eşya satışı, lokantacılık, mobilya üretimi ve satışı, konfeksiyon, pimapen-pvc imalatı vb. konularda gelir getirici projeler hayata geçirilmiştir. Bu proje için toplam 2.518.018,80 YTL destek sağlanarak proje tamamlanmıştır. T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

78 BİLİŞİM ÇIRAKLARI PROJESİ Kentsel odaklı Bilişim Çırakları Projesi ile hiçbir sosyal güvencesi olmayan lise mezunu gençlerimize istihdam imkanı sağlanarak, gelir elde etmelerine katkı sağlanmıştır. Proje ile küçük ve orta ölçekli ihracatçı KOBİ’ lerin eleman ihtiyacını karşılamak ve bilişim alanında eğitimli, e-ticaret konusunda bilgili ihracatçı firmalarda ara eleman olarak çalışacak kişilerin yetiştirilmesini sağlamak amaçlanmıştır. Projenin eğitim finansmanı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan, istihdam garantisi ise KOSGEB tarafından sağlanmaktadır. İŞKUR ve TİM de projenin uygulama, izleme ve değerlendirme aşamalarında aktif destek vermektedir. Eğitim programına alınan 1020 kişi, hiçbir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayan, Fonun hedef kitlesindeki dar gelirli ailelerin lise mezunu çocukları arasından belirlenmiştir. T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

79 Proje için ayrılan finansman toplam 10,5 Milyon YTL’dir. Eğitim programı İŞKUR, KOSGEB ve TİM’in işbirliğiyle, ihracatçı veya potansiyel ihracatçı olan işletmelerin yoğun olarak bulunduğu 14 ilimizde (İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Kocaeli, Manisa, Denizli, Sakarya, Gaziantep, Adana, Mersin, Konya, Kayseri, Trabzon) 9 Kasım 2005 tarihinde başlatılmış ve 6 aylık eğitim döneminin ardından 29 Mayıs 2006 tarihinde sona erdirilmiştir. Bu proje ile lise mezunu 1020 işsiz gencin dış ticaret ve yabancı dil bilgisi temel eğitimi verildikten sonra 1006 kursiyer eğitimlerini başarıyla tamamlamışlardır. Kursiyerlerin istihdamlarının gerçekleştirilmesi için yapılan çalışmalar devam etmektedir. Proje boyunca, eğitim bedeli ve cep harçlıkları İŞKUR; konaklama ve yemek giderleri ise ilgili vakıflar aracılığı ile karşılanmıştır. Bu proje kapsamında 2006 yılına kadar 14 proje, 1.006 fayda sahibi için 4.045.153 YTL kaynak aktarılmıştır. T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİŞİM ÇIRAKLARI PROJESİ

80 T.C. BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞEKKÜRLER… web: www.sydgm.gov.tr e-posta: sydgm@sydgm.gov.tr T.C.BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


"Devletimizin Anayasada ifade edilen “Sosyal Bir Hukuk Devleti” olması özelliği gereği, gelir dağılımındaki dengesizliklerin giderilmesine ve yoksul kesimlerin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları