Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YENİDOĞAN KONVÜLZİYONUNA YAKLAŞIM. YENİDOĞAN KONVÜLZİYONU SIKLIĞI:  Yenidoğan dönemi MSS nin konvülziyonlara en duyarlı olduğu dönemdir.  YD konvülziyonu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YENİDOĞAN KONVÜLZİYONUNA YAKLAŞIM. YENİDOĞAN KONVÜLZİYONU SIKLIĞI:  Yenidoğan dönemi MSS nin konvülziyonlara en duyarlı olduğu dönemdir.  YD konvülziyonu."— Sunum transkripti:

1 YENİDOĞAN KONVÜLZİYONUNA YAKLAŞIM

2 YENİDOĞAN KONVÜLZİYONU SIKLIĞI:  Yenidoğan dönemi MSS nin konvülziyonlara en duyarlı olduğu dönemdir.  YD konvülziyonu sıklığı:%01.8 ile %2 arasında değişkenlik göstermektedir.  Sıklık term ve AGA bebeklere oranla prematür ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerde daha fazladır.  Konvülsiyon sıklığında son yıllarda azalma olsa da,konvülziyon olduğu taktirde oluşan nörolojik sekellerde azalma olmamıştır.

3 YENİDOĞAN KONVÜLZİYONU ETYOLOJİSİ: (sıklığa göre )  Hipoksik iskemik ensefalopati  İntrakraniyal kanama(intraventriküler, intraserebral, subdural, subaraknoid)  İnfeksiyonlar(menenjit, ensefalit,İntrauterin )  İnfarkt  Metabolik(Hipoglisemi, hipokalsemi, hipomagnezemi, hiponatremi, hipernatremi, alkaloz, hiperbilirubinemi,lokal anestezik intoksikasyonu, aminoasidüriler, organik asidüriler, hiperamonyemi, mitokondriyal hastalıklar, peroksizomal hastalıklar,pridoksin bağımlılığı, glukoz taşıyıcı eksikliği)

4 YENİDOĞAN KONVÜLZİYONU ETYOLOJİSİ: (sıklığa göre )  Kromozomal anomaliler  Beynin konjenital anomalileri  Nörodejeneratif hastalıklar  Doğumsal metabolizma Hastalıkları  Benign neonatal konvülziyonlar  Benign familyal neonatal konvülziyonlar  İlaç çekilme veya intoksikasyonu  Yaklaşık % 10 vakada etyoloji saptanamaz.

5 YENİDOĞAN KONVÜLZİYONU PATOGENEZ VE ETYOLOJİ:  YD beyninde eksitatör sinaptik aktivitenin daha erken gelişmesi ve inhibitör nörotransmitter olan GABA düzeyinin düşük olması konvülziyon oluşumuna neden olur.  YD konvülziyonlarının çoğu doğumdan sonraki 12-48 saat arasında görülür,en sık neden HİE ve İKK oluşturur.  3.günden sonra görülen konvülziyonlarda en sık metabolik ve infeksiyöz nedenler etkendir.

6 YENİDOĞAN KONVÜLZİYONU SINIFLANMASI:  YD dönemi konvülziyonlarının sınıflandırılması klinik bulguların EEG ile korelasyonu göz önüne alınarak yapılmıştır.  YD döneminde EEG çekimleri beynin tüm biyoelektrik aktivitesini kapsamaz.Özellikle beynin subkortikal bölgelerinin aktivitesi EEG de de gösterilemez.  YD döneminde subtil(belirsiz,amorf) konvülziyonlar sık görülür.Bunlar oküler, oral- bukkal-lingual,karpo-pedal ve otonomik fenomenlerdir.

7 YENİDOĞAN KONVÜLZİYONLARININ SINIFLANMASI : KLİNİK EEG bulgusu var EEG bulgusu yok. (epileptik) (nonepileptik) motor otomatizma yok Klonik Fokal var multifokal var Tonik Fokal var generalize yok Miyoklonik Fokal,multifokal yok Generalize var

8 YENİDOĞAN KONVÜLZİYONLARININ SINIFLANMASI:  KLİNİK GÖRÜNÜME GÖRE: 1-Amorf (subtle)konvülziyon 2-Tonik konvülziyon 3-Multifokal klonik konvülziyon 4-Fokal klonik konvülziyon 5-Miyoklonik konvülziyon

9 AMORF KONVÜLZİYONLAR. 1-Apne nöbetleri:bradikardi gelişmez ! 2-hafif göz kayması, nistagmus 3-paroksizmal göz kırpma 4-Epizodik göz açma 5-Oral otomatizmalar.(çiğneme, emme, dil çıkarma şeklinde hareketler) 6-Yüzde solukluk 7-Hipersalivasyon 8-Bradikardi-taşikardi-aritmi 9-Hiperpne 10-Belirli bir postürde kalma Daha çok prematürelerde ve ağır hasta YD da görülür.

10 KLİNİK GÖRÜNÜME GÖRE YENİDOĞAN KONVÜLZİYONLARININ SINIFLANMASI:  Tonik konvülziyonlar:Genellikle hipoksik-iskemik ensefalopatide ve İVK da rastlanırAynı anda siyanoz gelişir, ağız ve göz hareketleri olabilir.  Multifokal klonik konvülziyonlar:Doğum travmalarına bağlı fokal organik lezyonlar bu konvülsiyonların başlıca nedenidir.Pretermlerde görülmez.  Fokal klonik konvülziyon:Lokal yapısal lezyonlar, enfeksiyon, SAK neden olabilir.  Miyoklonik konvülziyon:Daha nadir,prognoz sıklıkla kötü, fokal veya generalize olabilir, west sendromuna dönme ihtimali var.

11 YENİDOĞAN KONVÜLZİYONLARININ SINIFLANMASI:  EEG BULGUSUNA GÖRE SINIFLANDIRMA : 1-Epileptik 2-Nonepileptik 3-Klinik konvülziyon aktivitesi olmadan EEG bulgusu olması

12 NEONATAL EPİLEPTİK SENDROMLAR: A-SELİM NEONATAL KONVÜLZİYONLAR: 1-Selim idiyopatik neonatal konvülziyon 2-Selim neonatal familyal konvülziyon B-MALİGN NEONATAL KONVÜLZİYONLAR 3-Erken miyoklonik ensefalopati : 4-Erken İnfantil Epileptik ensefalopati

13 SELİM İDİYOPATİK NEONATAL KONVÜLZİYON:(5. GÜN KONVÜLZİYONU)  Genellikle term, APGAR skoru yüksek,ailede konvülsiyon öyküsü olmayan bebeklerde görülür.  Sıklıkla 4-6.günler arasında olur.  Sıklıkla kısa sürelidir, fakat status geliştiği de bildirilmiştir.  24-48 saat içinde tekrarlayabilir,nörolojik muayene venöromotor gelişimnormaldir.  Konvülziyona yönelik tetkikler normaldir  Etyoloji bilinmemekle birlikte rotavirus infeksiyonu veya akut çinko eksikliği suçlanmıştır.  Prognoz sıklıkla iyidir.Nadiren geçici psikomotor gerilik, nöromotor gerilik saptanmıştır.

14 SELİM FAMİLYAL NEONATAL KONVÜLZİYON:  Otozomal dominant geçişli  Postnatal 2-3.günde başlayan fokal klonik veya fokal tonik konvülziyon genellikle 3-4 hafta sürer, nadiren 3 aya kadar devam eder.  Konvülziyon dışında nörolojik muayene ve gelişim normaldir.  %11-%16 oranında epilepsiye dönüşme ihtimali bildirilmiştir.

15 ERKEN MİYOKLONİK ENSEFALOPATİ:  Yaşamın ilk ayında başlayan myoklonus,nadiren fokal konvülziyon ve infantil spazm ile karakterizedir.  EEG:Klasik supresyon- burst paterni görülür.  Sıklıla nöromotor retardasyon, hipotoni, hatta ensefalopati kliniği görülebilir.  Sıklıkla 3-4. Aylarda tipik infantil spazm (West sendromu)gelişir.  Nadiren etyoloji metabolik,(Nonketotik hiperglisinemi, propiyonik asidemi,MMA), serebral malformasyon yada idiopatik olabilir.  Prognoz sıklıkla çok kötüdür, ilk bir kaç yıl içinde ölüm sıktır.

16 ERKEN İNFANTİL EPİLEPTİK ENSEFALOPATİ:  Yaşamın ilk birkaç ayında başlayan tonik spazmlar,  EEG:Klasik supresyon- burst paterni  Sıklıkla ağır nöromotor retardasyon,  Medikal olarak sonlandırılamayan konvülziyonlarla karakterizedir.  Sıklıkla 3-4. Aylarda tipik infantil spazm (West sendromu-Lennox-Gestaut sendromu)gelişir.  Etyolojide serebral disgenezi, anoksi saptanmıştır.  Prognoz sıklıkla çok kötüdür, ilk bir kaç yıl içinde ölüm sıktır.

17 YENİDOĞAN KONVÜLZİYONLARINDA TANI:  Öykü, fizik muayene, nörolojik muayene  Kan sayımı, kan şekeri, serum Ca, P, Mg,üre düzeyleri, kraniyal sonografi, EEG her YD konvülziyonunda yapılmalı.  İnfeksiyon düşündürecek bulgular varlığında :HK ve BOS kültürü ve LP  Kraniyal USG:Kanama, hidrosefali, serebral anomaliler  KR BT:Belirgin serebral anomaliler,kanama, hidrosefali, kalsifikasyonların saptanması  KR MRI:Beyin parankiminin daha iyi görüntüler.

18 YENİDOĞAN KONVÜLZİYONLARINDA TANI: Konvülsiyonun tipi etyoloji hakkında fikir verebilir: fokal klonik ve fokal tonik konvülsiyonlar sıklıkla  fokal hasar(beyinde infarkt veya hemoraji),  metabolik bozukluklar(hipoglisemi, hipokalsemi, hipomagnesemi)  SSS infeksiyonları(menenjit veya ensefalit) Generalize Tonik konvülziyonlar, motor otomatizmalar,myoklonik konvülziyonlar daha yaygın beyin hasarı(hipoksi-iskemi, bilateral infarkt, ileri SSS infeksiyonu)ile ilişkili olabilir.

19 YENİDOĞAN KONVÜLZİYONLARINDA TEDAVİ: ACİL TEDAVİ:  Solunum yollarının açık olması sağlanmalı ve O2 verilmeli.  Damar yolu açılarak biyokimyasal testler için kan örneği alınmalı ve kan şekeri bakılmalı  HİPOGLİSEMİ VARSA:%10 Dx solüsyonundan 2ml/kg IV bolus yapılır, %10 luk glukoz perfüzyonuna 6ml/kg/dk dozda devam edilir.  HİPOGLİSEMİ YOKSA:Iv fenobarbital yapılır(yükleme dozu:15-20 mg/kg)

20 YENİDOĞAN KONVÜLZİYONLARINDA TEDAVİ: ACİL TEDAVİ:  Fenobarbital ile konvülziyonların çoğu durur, durmaz ise metabolik bozukluk var ise ona yönelik tedavi yapılır.  Lab yok ise veya sonuçlar gecikir ise konvülziyon duruncaya kadar 5 dak ara ile: %10 Ca glukonat 2ml/kg IV %50 lik mg sulfat 0.2 ml /kg IM  Konvülziyon durmaz ise.Fenitoin 15-20 mg/kg IV verilmelidir.(1mg/kg/dk dan hızlı verilmemeli)  Fenitoin bulunmadığı veya yanıt alınmadığı durumlarda lorazepam, midazolam, diazepam veya lidokain kullanılabilir.

21 YENİDOĞAN KONVÜLZİYONLARINDA TEDAVİ: ACİL TEDAVİ:  Herhangi bir nedenin bulunmadığı tekrarlayan konvülziyonlarda IV pridoksin (50-100 mg)denenmelidir.  Pridoksin bağımlılığı bulunan vakalarda nöbetler hızla sonlanır ve EEG saatler içinde normale döner.  İDAME TEDAVİSİ:  Spesifik etyolojinin saptandığı durumlarda esas hastalığa yönelik tedavi uygulanır.Uzun süre ve sık tekrarlayan konvülziyonlarda etyoloji ne olursa olsun antikonvülzif idame tedavisi başlanmalıdır.

22 YENİDOĞAN KONVÜLZİYONLARINDA TEDAVİ:  İdame tedavisinde seçilecek ilaçlar:  fenobarbital(3-4mg/kg/gün)  klonazepam(0.01-0.02mg/kg/gün)  Na Valproat(0-10 güne kadar 10-15 mg/kg/gün), 10 günlükten sonra 17-25 mg/kg/gün)  Konvülziyonların hemen kontrol altına alınabildiği,EEG nin ve nörolojik muayenenin normal olduğu vakalarda antikonvülzif tedavi YD döneminde kesilebilir.

23 YENİDOĞAN KONVÜLZİYONLARINDA PROGNOZ: Prognozun değerlendirilmesinde EEG nin rolü:  Konvülziyon EEG ile korelasyon göstermeyebilir.  Konvülziyon geçiren YD da EEG sürekli normal kalırsa veya kısa zaman içinde EEG de belirgin düzelme olursa iyi prognoz işaretidir.  Unifokal EEG paterni:Yüksek Amplitüdlü keskin dalga,hastaların içinde nörolojik bulgu göstermeden iyileşenleri olabilir.  Multifokal EEG paterni:Prognoz açısında genellikle kötü işarettir.

24 YENİDOĞAN KONVÜLZİYONLARINDA PROGNOZ:  Paroksismal EEG paterni:(Burst-supresyon paterni)İleri dönemde hipsaritmi gelişebilir.En çok multifokal miyoklonilerde görülür.Kötü prognoz belirtisidir.  Düşük voltaj EEG si :Çok kötü prognoz belirtisi olup yaygın İVK da görülür.Bazen HİE de de gözlenir.  YD konvülziyonu sonucu nörolojik sekel gelişi ön planda konvülziyona yol açan neden ile ilişkilidir.  Prognozu etkileyen diğer faktörler:düşük doğum tartısı, düşük APGAR skoru, konvülziyonların uzun sürmesi, Konvülziyonların doğumdan sonraki ilk 72 saatte olması, konvülziyon sayısı ve tipi

25


"YENİDOĞAN KONVÜLZİYONUNA YAKLAŞIM. YENİDOĞAN KONVÜLZİYONU SIKLIĞI:  Yenidoğan dönemi MSS nin konvülziyonlara en duyarlı olduğu dönemdir.  YD konvülziyonu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları