Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Konvülsiyon tanımı ve sınıflandırması  Epilepsi tanım ve sınıflandırması  İlk afebril nöbet ile başvuran çocuk  Epileptik sendrom kavramı ve West.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Konvülsiyon tanımı ve sınıflandırması  Epilepsi tanım ve sınıflandırması  İlk afebril nöbet ile başvuran çocuk  Epileptik sendrom kavramı ve West."— Sunum transkripti:

1

2  Konvülsiyon tanımı ve sınıflandırması  Epilepsi tanım ve sınıflandırması  İlk afebril nöbet ile başvuran çocuk  Epileptik sendrom kavramı ve West sendromu

3  Beyinde bir grup nöronun anormal deşarjına bağlı olarak ortaya çıkan gelip-geçici motor, duyusal, otonom, bilişsel ve affektif işlev bozukluğudur.

4 BEYİN NORMAL İŞLEVLERİ İÇİN; Baskılayıcı: GABA Uyarıcı: Glutamat, Asetil Kolin Nörotransmitterler arasında denge olmalıdır. İnhibitör ve uyarıcı dengenin bozulması Nöronal uyarılabilirlikte artış K O N V Ü L Z İ Y O N

5 GELİŞMEKTE OLAN BEYİN AŞIRI DUYARLI  KONVÜLZİYONA AŞIRI DUYARLI (Daha sık konvülziyon geçirir) DAHA AZ DUYARLI  KONVULZİYONUN NEDEN OLDUĞU BEYİN ZEDELENMESİNE İSE DAHA AZ DUYARLIDIR (Plastisite)

6  Beyin gelişim düzeyine göre nöron duyarlılığı değişebilir İnhibitör olan GABA uyarıcı İnhibitör olan GABA erken beyin gelişimi sırasında uyarıcı etki yapar  Çocuklarda farmakokinetik farklıdır. İlaç klirensi yenidoğan döneminde en yüksektir ve yaşla azalır.  Çocukluk çağına özgü nöbetler erişkinde görülmez.  Çocuklarda epilepsi ile birlikte bilişsel ve davranışsal bozukluklar daha sık görülür.

7  Konvulsiyonun başlangıçı  Etiyolojisi  Süresi

8  Jeneralize konvulsiyon:  Jeneralize konvulsiyon: Anormal deşarjlar her iki hemisiferde aynı anda ortaya çıkar.  Parsiyel konvulsiyon:  Parsiyel konvulsiyon: Deşarjlar bir hemisiferde başlar ve nöbet süresince başladıkları hemisiferde sınırlı kalır.  Sekonder jeneralizasyon gösteren konvülsiyonlar:  Sekonder jeneralizasyon gösteren konvülsiyonlar: Deşarjlar bir hemisiferde başlar ve diğer hemisifere yayılım gösterir.

9

10  Akut semptomatik nöbet:  Akut semptomatik nöbet: Akut sistemik, metabolik veya toksik olaylar neticesinde santral sinir sisteminin etkilenmesi sonucunda ortaya çıkan nöbetlerdir. diyopatik-kriptojenik  Öncesinde tetikleyici bir neden olmaksızın ortaya çıkan nöbetler ( idiyopatik-kriptojenik )

11  Metabolik bozukluklar  Hiponatremi  Hipoglisemi  Hiper  Hiperglisemi  Hipokalsemi  Akut nörolojik olaylar  Travma  İnme  Menenjit  İlaç kullanımı ile ilişkili

12

13  Rotavirüs gastroenteriti ile ilişkili konvülsiyonlar  RSV ile ilişkili konvülsiyonlar  İnfluenza ile ilişkili konvülsiyonlar  Astım ve nöbetler  Kan transfüzyonu ile ilişkili nöbetler  Teofilin ile ilişkili nöbetler  Penisilin ve sefalosporinler ile ilişkili nöbetler  Metronidazol ile ilişkili nöbetler  Asiklovir ile ilişkili nöbetler

14  Febril nöbet:  Febril nöbet: 6 ay – 5 yaş arasında görülen SSS enfeksiyonu ya da akut elektrolit bozukluğu, intoksikasyon gibi tanımlanmış bir neden ve öncesinde afebril konvülziyon öyküsü olmadan ateşle birlikte ortaya çıkan konvülziyonlardır.  Neonatal nöbetler:  Neonatal nöbetler: Hayatın ilk 28 gün ünde ortaya çıkan nöbetlerdir.

15  Öncesinde herhangi bir tetikleyici faktör olmaksızın ortaya çıkan ve tekrarlama eğilimi gösteren nöbetlerdir. › İki veya daha fazla › Aralarında en az 24 saat süre EPİLEPSİ

16  Semptomatik epilepsiler:  Semptomatik epilepsiler: Tanısı konmuş bir hastalığa bağlı olan epilepsilerdir.  Kriptojenik epilepsi:  Kriptojenik epilepsi: Mevcut araştırma yöntemleri ile nedeni bulunamayan epilepsilerdir.  İdiyopatik:  İdiyopatik: Mevcut araştırma yöntemlerinin bir neden göstermediği fakat klinik verilerin genetik bir epilepsiyi düşündürdüğü tablolarda idiyopatik epilepsiden bahsedilir.

17  ILAE: international league against epilepsy  1981: klinik nöbetler ve EEG bulguları

18

19

20

21  Neonatal nöbetlere yer verilmiyor  Çocuklarda bilincin değerlendirilmesi  İnfantil spazm yer almıyor  Çocuklara özgü nöbet tipleri yok

22  1989: topografi ve etiyoloji  Topografi:  Topografi: jeneralize veya lokalizasyon ile ilişkili  Etiyoloji:  Etiyoloji: semptomatik, idiyopatik, kriptojenik

23

24

25

26  Çocukluk çağı için daha uygun bir sınıflama  Yenidoğan nöbetleri için sınıflama problemi devam ediyor

27

28  2001: epilepsi için tanısal şema I: I: iktal fenomenoloji II: II: nöbetin tipi III: III: herhangi bir sendroma uyuyor mu IV: IV: etiyoloji V: V: epileptik durum nedeniyle ortaya çıkan kısıtlamalar

29 I: İktal fenomenoloji: I: İktal fenomenoloji: Yüzün sağ alt ve üst kısmında fasiyal klonus ve dizartrik konuşma II: Nöbetin tipi: II: Nöbetin tipi: Klonik motor bulgularla beraber fokal motor nöbet (basit parsiyel) III: Herhangi bir sendroma uyuyor mu: III: Herhangi bir sendroma uyuyor mu: Sentrotemporal dikenlerle beraber olan beniyn çocukluk çağı epilepsisi IV: Etiyoloji: IV: Etiyoloji: İdiyopatik V: Epileptik durum nedeniyle ortaya çıkan kısıtlamalar: V: Epileptik durum nedeniyle ortaya çıkan kısıtlamalar: Anksiyete ve kronik antikonvülzan kullanıma bağlı yorgunluk

30

31

32  Nöbetin tipi  Somatotopik lokalizasyon  Nöbetin değerlendirilmesi

33

34  Sağ veya sol  Jeneralize  Aksiyal  Bilateral asimetrik Sağ elde somatosensoriyel aura Solda yüzde klonik nöbet Sol vizüel aura Aksiyal epileptik spazm Bilateral asimetrik tonik nöbet Jeneralize tonik nöbet

35  Bu hastada abdominal aura sonrası bilinç kaybı takiben ağız ve ellerde otomatizmaları gelişiyor, sağ elde distoni oluyor, baş sağa doğru dönüyor ve postiktal afazi gelişiyor.  Abdominal aura----otomotor nöbet-----versif nöbet  Lateralize edici bulgular: sağ elde distoni ve postiktal afazi

36  İlk afebril nöbet 89-134/100,000  Epilepsi 14/100,000  İlk jeneralize tonik klonik nöbet sonrası tekrar %36-52  İlk 2 yılda tekrar etme olasılığı %40

37  Stabilizasyon  Bu gerçekten bir nöbet mi?  İyi bir gözlemciden ayrıntılı bir öykü

38  Yaş  Aile öyküsü  Gelişimi  Sağlık durumu  Tetikleyici faktör

39  Aura  Nöbet öncesi davranış değişikliği  Konuşmada bozulma  Baş ve gözlerde bir yere dönme, postür değişikliği, ritmik kasılma, katılaşma, otomatizmalar, jeneralize veya fokal hareketler  Solunum paterninde değişme, siyanoz  Pupiller dilatasyon, kusma, inkontinans, kalp hızında değişiklik, ağızdan salya gelmesi  Bilinç kaybı, anlayamama, konuşamama

40  Amnezi  Konfüzyon, letarji  Uyku hali  Baş ve kas ağrısı  Bulantı-kusma  Todd parezisi

41  6 aydan büyükse ve bilinç normale dönüyorsa rutin incelemeye gerek yok.  Kusma, ishal, dehidratasyon varsa bilinç normale dönmüyorsa yapalım.  İlaç veya madde kullanımı varsa toksikolojik inceleme

42  Menenjit veya ensefalit kliniği yoksa gerek yok.

43  Nöbetin tipi, epileptik sendrom ve tekrarlama eğilimi açısından değerli bilgiler vereceğinden yapalım. nöbet sonrası ilk 24 saat içinde  Özellikle nöbet sonrası ilk 24 saat içinde çekilen EEG değerli.

44  Acil görüntüleme postiktal fokal defisit, nöbetin birkaç saat sonrası halen bilinç bulanıklığının devam etmesi MR  Eğer olanak varsa MR tercih edelim  Acil olmayan görüntüleme psikomotor gerilik, anormal nörolojik muayene, EEG’de fokal anormallik, bir yaş altı çocuklar

45  Semptomatik etiyoloji  Anormal nörolojik muayene  Mental gerilik  Epileptik EEG  Parsiyel başlangıçlı nöbet  Aynı günde iki afebril nöbet  Nöbetin uykuda olması

46  Belirti ve bulgularıyla özgün bir epileptik durum  Ortaya çıkış yaşı  Nöbet tipi  EEG bulguları  Eşlik eden klinik özellikler

47

48  Hayatın ilk 4-7 ayı  İnfantil spazm, EEG hipsaritmi, psikomotor regresyon  Spazmlar küme halinde, uyku ile ilişkili  Fleksör, ekstensör, karışık  Gizli spazmlar (yüz, göz, boyun, omuz)  Aynı tipte tekrarlayıcı hareketler ve gelişme geriliği (vizüel agnozi) varlığında mutlaka düşünelim

49

50  Semptomatik, kriptojenik, idiyopatik  Seyir altta yatan nedenle ilişkili olmak üzere %80 bilişsel etkilenme  Psikomotor gelişimi en olumsuz etkileyen tanı ve tedavide gecikmedir.


" Konvülsiyon tanımı ve sınıflandırması  Epilepsi tanım ve sınıflandırması  İlk afebril nöbet ile başvuran çocuk  Epileptik sendrom kavramı ve West." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları