Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Karaciğerin Cerrahi Hastalıkları Doç.Dr.Tamer Akça.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Karaciğerin Cerrahi Hastalıkları Doç.Dr.Tamer Akça."— Sunum transkripti:

1 Karaciğerin Cerrahi Hastalıkları Doç.Dr.Tamer Akça

2 ANATOMİ

3  Karında sağ üst kadranda diafragma altında  Midklaviküler hatta yukarıda 4. interkostal aralıktan aşağıda kosta kavsine kadar  Dorsal yüzünde safra kesesi  Glisson kapsülü LİGAMANLAR  Falsiform ligaman  Anterior ve posterior sağ-sol koroner ligamanlar  Gastrohepatik ve hepatoduodenal ligamanlar

4  Sağ, sol, kuadrat ve kaudat olmak üzere 4 lob Fransız Segmental Sistemi  Gerçekte hepatik venöz drenaj ve kaudat lob ışığında  Ancak portal, arteriyel ve biliyer anatomiye de uyar  Segment I kaudat lobdur  Sol lob II, II ve IV. segmentlerden oluşur  Sağ lobu da V-VIII. segmentler oluşturmaktadır

5  Portal Ven:  kan akımının yaklaşık ¾’ü  hepatoduodenal ligaman i ç inde  Hepatik Arter:  ç ö lyak trunkustan  hepatoduodenal ligaman i ç inde  Hepatik Venler:  3 maj ö r hepatik ven (sağ, orta ve sol)

6  Ana Safra Yolları:  ana hepatik kanal; sağ ve sol hepatik kanalların karaciğer dışında birleşmesi ile  koledok; sistik kanal ile birleştikten sonra  duodenum medial duvarındaki papilla Vateri ’ ye a ç ılır  Ampulla Vateri;  Wirsung kanalı ile koledok birleşir (%90)  Duodenum 2 kıtaya açılır  Lenfatikler:  Hepatik lenf perisin ü soidal mesafede (Disse) oluşur  porta hepatisteki daha b ü y ü k lenfatiklere  sisterna şiliye ve kısmen de torasik duktusa  Hepatik Kan Akımı:  Ortalama 100-300 mlt/kg (v ü cut ağırlığı)/ dk kadar  Bu kanın %75 ’ i portal ven kalanı hepatik arter yoluyla

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 This is an in-situ photograph of the chest and abdominal contents. As can be seen, the liver is the largest parenchymal organ, lying just below the diaphragm. The right lobe (at the left in the photograph) is larger than the left lobe. The falciform ligament is the rough dividing line between the two lobes

20 This is the external surface of a normal liver. The color is brown and the surface is smooth. A normal liver is about 1200 to 1600 grams.

21 The cut surface of a normal liver has a brown color. Near the hilum here, note the portal vein carrying blood to the liver, which branches at center left, with accompanying hepatic artery and bile ducts. At the lower right is a branch of hepatic vein draining blood from the liver to the inferior vena cava V.PORTA A.HEPATICA V.HEPATICA

22 Karaciğer Fonksiyonlarının İncelenmesi  Aspartat transaminaz (AST)  Alanin transaminaz (ALT)  Alkalen fosfataz (ALP)  Gama glutamil transpeptidaz (  GT)  L ö sin aminopeptidaz (LAP)  5-n ü kleotidaz  Serum alb ü min ve transferrin  Serum lipidleri ve lipoprotein d ü zeyleri

23 KARACİĞERİN NON- PARAZİTER KİSTLERİ

24  Non-paraziter kistler daha nadir  tek veya multipl,  diff ü z veya lokalize,  unilok ü ler veya multilok ü ler olabilir

25

26 Konjenital Kistler  Soliter veya multipl  Sağ lobda daha sık g ö r ü lürse de her iki lobda  Değişik sayı ve b ü y ü kl ü kte  Tamamen karaciğer i ç inde veya kısmen dışında  Bal peteği g ö r ü n ü m ü verecek kadar ç ok sayıda kist  Polikistik hastalıkta başka organlarda da görülür  B ö breklerden başka pankreas, dalak, over ve akciğer kistleri de karaciğere eşlik edebilir

27 Travmatik Kistler  Non-penetran karın travmalarının sıklıkla oluştuğu ç ocuklarda daha sık  İ ç inde ç oğu kez kan veya safra var  D ö şeyici epitel bulunmaz Neoplastik Kistler  Ç ok nadir  Kistadenoma; Kistadenokarsinomalar  Karakteristik olarak kist i ç inde mukoid bir sıvı Enflamatuvar Kist  Karaciğer apselerini oluşturur

28 Histogeneze Göre Sınıflandırma  Dejeneratif  Dermoid  Lenfatik  Endotelyal  Retansiyon  Proliferatif

29 Etyoloji  Bir teoriye g ö re; kistler aberan, ekstrahepatik ve intrahepatik safra kanallarından gelişir  kist gelişiminin kanalların enflamatuvar hiperplazisi ile  veya kanalların obstr ü ksiyonu sonucu sıvı retansiyonu gelişerek  Kistlerin duvarında küboidal epitel ile d ö şeli duktal dokunun bulunması teoriyi desteklemekte  Diğer teori; involusyona uğramayan veya dejenere olan safra kanallarından kist gelişir

30 Tanı  Çoğu kez asemptomatik  Epigastrik dolgunluk ve ü st abdominal ağrı  Çevre organlara baskı ile bulantı, kusma ve yaygın karın ağrısı  Torsiyon,  kist i ç ine kanama veya  intraperitoneal r ü pt ü r gibi olduğunda ağrı daha sık  Peritoneal irritasyon bulguları  Epigastriumda veya sağ hipokondriumda ağrısız kitle  Hepatomegali  Sarılık nadir

31  İnferior vena kavaya bası  ADBG ve baryumlu grafi; diafragmayı veya kolonu ittiği görülür  Sintigrafi; lezyon soğuk alan olarak g ö r ü l ü r  Ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi  Anjiografi kitlede neovask ü larizasyon  PTK ve ERKP gibi tetkikler kistin safra yolları ile ilişkisini g ö stermek  Paratizitik kistlerden ayırım için;  Eozinofili  Casoni deri testi  kompleman fiksasyon testi pozitifliği  kist duvarında kalsifikasyon

32 Tedavi  5 cm.den k üçü k ve asemptomatik olan kistler i ç in bir tedavi gerekmez  Asemptomatik kistlerin ileride semptomatik hale gelmesi, malign dejenerasyon veya bir komplikasyona neden olması ç ok nadir olarak g ö r ü l ü r

33

34 KARACİĞER APSELERİ

35 Safra kesesi ve yolları hastalıkları %31-45 Portal ven yoluyla yayılım < %30 Hematojen yayılım %15 Doğrudan yayılım %15 Kriptojenik / kist hidatik %15

36 Etyoloji  Otopsilerin %0.2-1.5 ’ unda  En sıklıkla safra kesesi ve yolları hastalıkları  Koledokolityazis  Safra yolları darlıkları  Sklerozan kolanjit  Safra yolları-pankreas ve ampulla vateri karsinomları Akut kolesistit en başta gelen sebep

37  Asendan kolanjit ile gelişir  Portal bakteriyemi de saptanmıştır  Hematojen yayılım  portal ven yoluyla  hepatik arter yoluyla  Divertik ü lit, apandisit, omfalit, pankreatik apse gibi intraabdominal infeksiyonlar pileflebite yol açar  Bakteriyemiye neden olan infeksiyonlar  Endokardit  Pn ö moni  otitis media  osteromiyelit vb.  Subfrenik apse vb. doğrudan karaciğere yayılarak apseye neden olabilir

38 Klinik Belirti ve Bulgular  Ateş  Karın ağrısı, halsizlik  İştahsızlık, bulantı, kusma  Kilo kaybı, ö ks ü r ü k, gece terlemeleri, sağda pl ö rezi  En sık rastlanılan klinik bulgular;  hepatomegali  karaciğerin duyarlı olması  sarılık  Nadiren distansiyon, asit ve plevral eff ü zyon

39 Laboratuvar Bulguları  L ö kositoz  Anemi  Hipoalbuminemi en sık  Alkalen fosfataz  Gamaglutamil transpeptidaz artışı

40 Apse Ö zellikleri  Soliter veya multipl  Soliter apseler genellikle sinsi seyirlidir  Multipl apseler ise daha akut ve toksik  Apselerin ç oğu sağ lobda yerleşirler.  Gram(-) anaeroblar en sık (E.Coli ilk sırada)  Ayrıca Klebsiella, Proteus, Enterobakter ve  Bunun yanında Gram(+) koklar (Enterokoklar, Stafilokoklar) ile anaerobik bakteriler de  %40 olguda polimikrobiyal apse s ö z konusu

41 Tanı  Sağ hemidiafragma y ü ksekliği,  Atelektazi  Plevral eff ü zyon %50  Ultrasonografide %85-90 doğruluk oranı  BT karaciğer apselerinin lokalizasyonunda ve sayılarının belirlenmesinde  Manyetik rezonans  Sintigrafi 2 cm.den b ü y ü k lezyonları g ö sterebilir

42 Tedavi Uygun Antibiyotik Tedavisi  Etkili geniş spektrumlu antibiyotikler  Polimikrobiyal olma olasılığı y ü ksek olduğundan kombinasyon antibiyotik tedavisi  Ampisilin+metranidazol+aminoglikozid  Geniş spektrumlu penisilin+aminoglikozid  Ampisilin+anaerobik etkili sefalosporin  Aminoglikozid+klindamisin olası t ü m bakterileri i ç ine alır  4-6 hafta gibi uzun s ü reli antibiyotik tedavisi

43 A ç ık Cerrahi Drenaj  Cerrahi Drenaj  safra yolları hastalıkları  divertik ü lit ve  apandisitte daha uygun  Apse nedeni olabilecek karın i ç i sepsis kaynağının saptanmasına ç alışılmalı  Odak ortadan kaldırılır  Apse duvarından ve apse i ç eriğinden ö rnekler Perk ü tan Drenaj  US veya BT eşliğinde  Multipl apselerde veya karın i ç i patolojilerde kullanılmamalı

44 AMEBİK KARACİĞER APSESİ

45  E.Histolitica  İntestinal mukozanın invazyonu  Portal kan akımı ile karaciğer sağ loba  Amebik karaciğer apseleri amebiazis olan hastaların %3-9 ’ unda gelişir

46 Klinik Bulgular  Ateş  Karın ağrısı, bulantı-kusma  Diare  Halsizlik ve kilo kaybı  Hastaların kronik hastalıklı, d ü şk ü n bir g ö r ü n ü mleri vardır  Pl ö retik g ö ğ ü s ağrısı ve hepatomegali  Akciğer sağ alt lobda solunum sesleri azalmıştır.  Plevral eff ü zyon, sağ taraflı ampiyem veya bronkoplevral fist ü l

47 Laboratuvar Bulguları  Anemi  L ö kosiztoz ve y ü ksek bir sedimantasyon hızı  Alkalen fosfataz y ü ksek, serum alb ü mini d ü ş ü k  Sağ diafragma y ü ksekliği  Plevral eff ü zyon  Piyojenik karaciğer apsesinden ayırımı en iyi serolojik testler ile  İndirekt hemagl ü tiansyon  jel dif ü zyon presipitin testleri en duyarlı ve ö zg ü l  Dışkıda %10-15 trofozoit

48 Tedavi Medikal Tedavi  Metronidazol  Metronidazol dışında emetin ve/veya klorokin Perk ü tan Drenaj  Tedaviye cevap vermeyenler  Sol krc. lobundaki apseler (perikarda a ç ılma riski)  Gebelerde tedavi y ö ntemi olarak Cerrahi Drenaj  Amebik apsenin periton boşluğuna r ü pt ü r ü nde  Sekonder bakteriyel infeksiyon varlığında


"Karaciğerin Cerrahi Hastalıkları Doç.Dr.Tamer Akça." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları