Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DiLDEKi CiNSiYETÇiLi K. Bu sunumu günlük hayatımızda kullanmakta oldu ğ umuz dilin zaman zaman ne kadar cinsiyetçi oldu ğ unu bir kez daha hatırlamak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DiLDEKi CiNSiYETÇiLi K. Bu sunumu günlük hayatımızda kullanmakta oldu ğ umuz dilin zaman zaman ne kadar cinsiyetçi oldu ğ unu bir kez daha hatırlamak."— Sunum transkripti:

1 DiLDEKi CiNSiYETÇiLi K

2 Bu sunumu günlük hayatımızda kullanmakta oldu ğ umuz dilin zaman zaman ne kadar cinsiyetçi oldu ğ unu bir kez daha hatırlamak için hazırladık.

3 DiL TOPLUMUN AYNASIDIR Dil, toplumun aynasıdır ve toplumun içerisindeki cinsiyetçili ğ i, bireylerin veya toplulukların dü ş ünce ve tavırlarını yansıtan bir araçtır. Cinsiyetler hakkındaki görü ş lerimizi ifade ederken ve davranı ş larımızı sergilerken seçti ğ imiz kelimeler dilimizi ya cinsiyetçi, ya da hümanist yapar.

4 Toplumsal dilimiz; sadece erkekleri insan olarak kabul etmektedir. Günlük hayatımızda sıkça kullandı ğ ımız "adam olmak", "adam gibi davranmak" gibi deyimlerde kullanılan “adam” aslında do ğ ru- düzgün, olması gerekti ğ i gibi anlamındadır.

5 “insano ğ lu” kelimesi tüm insanlık için kullanılan bir kelimedir ancak gerçek anlamı ile insanın o ğ ullarından bahsetmektedir. “Adam akıllı” kelimesi ise epeyi, iyice demektir. Örne ğ in “Kız gibi” araba derken aslında güzel, kullanılmamı ş araba demek istenmektedir.

6

7  Bir i ş hanı yandı. Biri kadın dört ki ş i a ğ ır yaralandı.  ingiliz polisi, 21 Temmuz'dan bu yana üçü kadın en az 19 ki ş iyi gözaltına aldı, bu ki ş ilerden biri serbest bırakıldı. Dahası gazetelerde haberlerde sık sık kar ş ıla ş tı ğ ımız bir habercilik tarzından ötürü bir grup insandan bahsederken, sanki insan denince akla sadece erkekler gelmekteymi ş gibi, kadın sayısını belirtmek gere ğ i duyuluyor:

8 “İşadamları” toplantıda.. Genç İş Adamları Derneği (GİAD)’ın 168 üyesinin 21 tanesi kadın!

9 Kadınlar, kullanılanı küfürlerde, a ş a ğ ılamalarda veya espirilerde malzeme olarak kullanılmaktadırlar. Günlük hayatımızada kar ş ımızdaki ki ş iyi cezalandırmanın, ona haddini bildirmenin yolu; kadının a ş a ğ ılandı ğ ı, kadın bedeni üzerinden üretilmi ş ve cinsel ili ş ki ile ilgili kavramların küfür olarak kullanılmasıdır! Dü ş ünün: Birisine kızacaksak aklımıza ilk gelen küfürler ya o ki ş inin annesini bazen de ebesini içermektedir.

10

11 DiKKAT!!! TAMAMI ATASÖZLERi, DEYiMLER VE SÖZ GRUPLARI SÖZLÜ Ğ ÜNDEN ALINMI Ş TIR KADINLARLA iLGiLi BAZI CiNSiYETÇi DEYiMLER VE ATASÖZLERi

12 •Saçı uzun aklı kısa •Her ba ş arılı erke ğ in arkasında bir kadın vardır •Kadının sırtından sopayı karnından sıpayı eksik etme •Kadının ş amdanı altın olsa da mumu dikecek erkektir •Kızı kendi kendine bırakırsan ya davulcuya kaçar ya zurnacıya •Kızını dövmeyen dizini döver •O ğ lan do ğ uran ö ğ ünsün, kız do ğ uran dö ğ ünsün •Elinin hamuruyla erkek i ş ine karı ş mak

13 KADINLARLA iLGiLi BAZI CiNSiYETÇi DEYiMLER VE ATASÖZLERi • Eksik etek • Er kocarsa koç, karı kocarsa hiç olur •A ğ ustostan sonra ekilen darıdan, kocasından sonra kalkan karıdan hayır gelmez •Avrat var arpa unundan a ş yapar, avrat var bu ğ day unundan ke ş yapar •Çocuksuz kadın meyvesiz a ğ aca benzer •Di ş i köpek kuyruk sallamazsa erkek köpek yakla ş maz

14 Talihsiz açıklamaları olanlar da yok de ğ il: Çalı ş ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı SONAY ADEM: “Kırk gün tavuk olaca ğ ıma, bir gün horoz olurum daha iyi”

15 Bir de BAYAN meselesi var ki artık dilimize japon yapı ş tırıcısı ile yapı ş mı ş çasına her an her yerden çıkıyor sormayın gitsin...

16 KADIN OLMANIN DAYANILMAZ “BAYAN”LI Ğ I i ş yerimizde, arkada ş larımızla gitti ğ imiz restorantta “bayanlar” tuvaletine girer, ma ğ zaların “bayan” reyonundan alı ş veri ş yapar ve “bayanlar” voleybol liginde oynarız. Mesle ğ imizle ilgili olarak bizden bahsedilece ğ inde “bayan doktor”, “bayan ö ğ retmen” veya “bayan yazar” kullanılır.

17

18 Biyolojik olarak de ğ erlendirince, “bayan” kelimesinin cinsiyette hiç bir kar ş ılı ğ ı yoktur. Kadınlara “bayan” denmesi, aslında ataerkil ideolojinin itaatkarlık, anaçlık ve evcillik gibi özellikleri kadınlara yüklemesinden ötürüdür.

19 BAYANLAR VOLEYBOL LiGi

20 Kadın kelimesi ise, insanın di ş i olanını, aklıyla, fikriyle, cinsel veya cinsel olmayan bütün organlarıyla kabul eden, onu cinsel kimli ğ inden ayrı tutmayan bir kelimedir.

21 Resmi, aseksüel ve kimliksiz “bayan” kelimesi ise; kadını cinsel kimli ğ i olmayan bir yaratık olarak görme, sadece ete indirgeme e ğ iliminde olanların kullandı ğ ı bir kelimedir.

22

23 Erke ğ e erkek demek konusunda hiç bir ş ekilde kaygı duyulmamasının sebebi, erkek cinselli ğ inden utanılmaması ve toplumsal ayıp olarak algılanmamasındandır.

24 Bazıları, kadına “bayan” denmesinin “kibarlık”tan oldu ğ unu söylese de, aslında kibarlık konusu de ş ildi ğ inde, hitabın kibarlıktan olmadı ğ ı açıkça ortadadır. Diyelim ki cinsellikten utanmıyoruz ve kadınlara kibarlıktan “bayan” diyoruz, peki o zaman erkeklere de “bay” diye hitap etmemiz gerekmez miydi?

25 “Bayan” kelimesinin kullanımının dilbilgisi açısından yanlı ş lı ğ ını da örneklerle ş öyle anlatabiliriz. Erkek ve kadın kelimeleri cins isimdir. ÖRNE Ğİ N “Feyzullah Kıyıklık kadınlara özel bir park yaparak Türkiye'de tartı ş malara yol açtı.“ ve “Seçime kadın adaylar da katılmasına kar ş ın, seçimde yine erkekler tercih edildi.” cümlelerinde kadın ve erkek insan cinsini belirtmekte kullanılan isimlerdir.

26 Bay ve bayan kelimeleri ise sıfattırlar. Ş ahıs isimleri ile beraber veya isimden önce kullanılırlar; “Bayan Leyla Ko ş an”, “Bay Ahmet Deveci”. Bir cinsi sıfat ile anlatmak do ğ ru de ğ ildir. Örne ğ in; “24 ya ş ında bir bayanım” “30 ya ş ında bir bayım” “Bayan! Saatiniz kaç?” “Bay! Saatiniz kaç?”

27

28 Sonuç olarak; açık veya kapalı hepimiz cinsiyetçiyiz ve bu da kullandı ğ ımız günlük dile yansımaktadır. Dili kullanma konusunda farkındalık geli ş tirebilmek, kendini e ğ itebilmek, dönü ş mek ve dönü ş türebilmek için toplumsal rolleri olu ş turmu ş ve payla ş mı ş kadın ve erkek bu mücadeleyi birlikte vererek daha e ş itlikçi bir dünyayı birlikte yaratacaklardır...

29

30 Bu sunumun ADAM gibi olması için ADAMAKILLI u ğ ra ş tık umarız be ğ endiniz! 

31 Tekrardan 8 Mart Dünya Emekçi günü münasebetiyle düzenledi ğ imiz bu geceye ho ş geldiniz. Bayanlar


"DiLDEKi CiNSiYETÇiLi K. Bu sunumu günlük hayatımızda kullanmakta oldu ğ umuz dilin zaman zaman ne kadar cinsiyetçi oldu ğ unu bir kez daha hatırlamak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları