Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KURBAN ALLAH’IN EMR İ Hazırlayan: Rıfat ORAL Selçuk Dini Yüksek İ htisas Mrk. Ö ğ rt. Gör.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KURBAN ALLAH’IN EMR İ Hazırlayan: Rıfat ORAL Selçuk Dini Yüksek İ htisas Mrk. Ö ğ rt. Gör."— Sunum transkripti:

1 KURBAN ALLAH’IN EMR İ Hazırlayan: Rıfat ORAL Selçuk Dini Yüksek İ htisas Mrk. Ö ğ rt. Gör. oralrifat@hotmail.com

2 قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ( 162) ( الأنعام ) Deki: Benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi Allâh içindir, O'nun eşi-benzeri yoktur… (En'am: 162)

3 HER ŞEY ALLAH İ Ç İ N

4  Kurban bir tevhid e ğ itimidir  Kurban takva e ğ itimidir  Kurban tarihin ilk dönemlerinden beri emredilen temel ibadetlerdendir  Kurban Hz. Peygamber’e Mekke’de emredildi  Kurban yeryüzünde Allah’ın (uluhiyet/ubudiyet açısından) sembollerindendir

5 Kurban nedir? Davar, sı ğ ır ve deve cinsinden evcil hayvanları belli yaşlara ulaştı ğ ında Allah için kesmektir.

6 Kurban kesmenin hükmü nedir? Kurban önemli ibadetlerden birisidir. Kur’ân, sünnet ve icma ile sabittir. İ nkarı küfürdür. Dinen zengin olan/gücü yeten kişilerin kesmesi İ mam-ı Azam’a göre vacip, cumhura göre ise sünnet-i müekkededir. İ mam-ı Azam’a göre vacib aynîdir, yani her mükellef kendisi kesmelidir. Başkasının kesmesi yeterli de ğ ildir. İ mam Şafiî’ye göre sünnet kifâîdir, yani bir aileden kesilen bir kurban o aile için yeterlidir. Ancak isterlerse di ğ er gücü yetenler de kesebilirler.

7

8 Kimler kurban kesmekle mükelleftir?  a-Kurban kesecek kişi öncelikle Müslüman olmalıdır, bu bir ibadettir.  b-Hür ve mukim olmalıdır.  c-Akıllı ve bali ğ olma şartı konusunda ihtilâf vardır. İ mam-ı Azam ve Ebû Yûsuf'a göre kurban kesmekle mükellef olmak için akıl ve bulû ğ şartı yoktur. Zengin olan çocuk veya delinin malından velîsi kurban keser. İ mam Muhammed'e göre ise akıl ve bulû ğ a ermek şarttır. Fetva bu görüşe göredir.  d-Yolcular için kurban kesme zorunlulu ğ u yoktur. Ancak hacca gidip temettu yada kıran haccı yapanların Mekke’de kurban kesmeleri vaciptir.  e-Gücü yetenlerin (zenginlerin) kurban kesmesi gerekir.

9 Kurbanlık hayvanlarda aranan şartlar nelerdir?  a-Kurbanlık hayvan; davar, sı ğ ır yada deve cinsinden olmalıdır.  b-Evcil olmalıdır.  c-Davar cinsi 1 yaşını bitirmeli, sı ğ ır 2 yaşını, deve ise 5 yaşını bitirmelidir. Sadece koyun için 6 aylıktan sonra gösterişli olan kuzular kurban edilebilir. Çünkü hadiste, sadece bu yaştaki kuzuya izin verilmiş ve cevaz normal koyun bulunmaması şartına ba ğ lanmıştır.  d-Kurbanlık hayvan bariz ayıplardan salim olmalıdır

10 Kurban kesmenin vakti ne zamandır? Belli bir vakti var mıdır?  Kurban, belli bir vakitte kesilme zorunlulu ğ u olan ve olmayan şeklinde iki kısma ayrılır.  a-Belli bir vakitte kesilmesi gereken kurbanlar: Kurban bayramında ve hacda kesilen kurbanlar. Ayrıca Akika kurbanıdır  b-Kesilmesi belli vakitle sınırlı olmayan kurbanlar: Adak ve şükür kurbanları gibi. Ancak adakta belli bir süre verildiyse o sürede kesilmelidir.

11 Kurban kesmenin şekli  a-Zebh ( ذبح ): Davar ve sı ğ ır cinsi hayvanlar yatırılarak, boynu ile kafasının bileşti ğ i yerden kesilir.  b-Nahr ( نحر ): Devenin kesim şeklidir. Boynunun alt kısmından (gö ğ süne bitişti ğ i yerden) hayvan ayaktayken kesilir. Hayvan yere düştükten sonra kafasının kalan kısmı -yukarıda zikredilen damarları ve boruları kapsayacak şekilde- kesilir. Hayvanın öldü ğ ü kesinleşince de derisi yüzülür ve eti parçalanır.

12 Kesme ücreti karşılı ğ ında kurbanın derisi kasaba verilebilir mi? Hayır verilmez. Bu konu hadisle yasaklanmıştır. Hayvanın hiçbir parçası kasap ücreti olarak verilmez.

13 HAYVAN KES İ LD İ KTEN SONRA ÇIKAN ET İ N TARTILMASI ŞEKL İ NDE F İ YAT BEL İ RLEMEKS İ Z İ N SATIŞ GEÇERL İ M İ D İ R? BU ŞARTLA ALINAN HAYVAN KURBAN ED İ LEB İ L İ R M İ ? HAYVAN KES İ LD İ KTEN SONRA ÇIKAN ET İ N TARTILMASI ŞEKL İ NDE F İ YAT BEL İ RLEMEKS İ Z İ N SATIŞ GEÇERL İ M İ D İ R? BU ŞARTLA ALINAN HAYVAN KURBAN ED İ LEB İ L İ R M İ ?  Bu şekilde alışveriş fasittir.  Alımında fesat yada butlan bulunan bir malın mülkiyeti konusu ise tartışmalı olaca ğ ı için kurban olmasında da problemler oluşur.

14 Kurbanın eti ve derisi hakkındaki uygulama ne olmalıdır?  Mümkünse kurban tüm eti ve derisi fakirlere, komşulara ve akrabalara da ğ ıtılmalıdır. Ancak alimlerin bu kurbanın üçte birinin kesen kişinin kesen kişi tarafından yenmesine cevaz verilmiştir. Derisi de mutlaka fakirlere yada bir hayır kurumuna verilmelidir.

15

16 Kümes hayvanları yada vahşi hayvanlar kurban edilir mi?  Önceden zikredildi ğ i gibi davar, sı ğ ır ve deve cinsi hayvanların evcilleri dışında hiçbir hayvan kurban olmaz. Naslarda geçen Behimetü’l-enam lafzından ve Hz. Peygamberin uygulamalarının tümünden anlaşılmaktadır. Bütün müçtehitler aynı şekilde anlamışlardır.

17 Kurban kaç kişi tarafından kesilebilir, ortaklık caiz midir?  Davar cinsi hayvanlarda ortaklık olmaz, bir kişi için kesilir. Ancak sı ğ ır ve deve cinsi hayvanlarda yedi kişiye kadar ortaklık geçerlidir. Bütün ortakların bu kurbana katılma gayelerinin ibadet olması yeterlidir, hepsinin niyetinin aynı cins ibadet olma şartı yoktur.

18 Arefe günü oruç tutmak caiz midir?  Hacca gitmeyenlerin Arefe günü oruç tutmaları sevaptır, hatta iki yıllık günahlara kefaret oldu ğ u hadislerde geçmektedir.

19 Hangi hayvanı kurban etmek efdaldir?  Hacca gitmeyen için kurban bayramında davar cinsi kesmek efdaldir. Sonra sı ğ ır, sonra da deve kesmek efdaldir.  Hacda ise deve kesmek efdaldir.

20 Kurban kesmeden parasını fakirlere tasadduk etmek kurban yerine geçer mi?  Kurbandan gaye o hayvanın kesilmesi ve Allah için o kanın akmasıdır. Parasının tasadduk edilmesi kurban yerine geçmez.

21 Ölü için kurban kesilebilir mi?  Ölü adına kurban kesmek caizdir. Ölen kişinin kurban borcu olsun yada olmasın onun adına kurban kesilmesi, yada sevabının tümüyle ona ba ğ ışlanması caizdir.

22 Kurban niyetiyle alınan bir hayvanın sütünden, yününden istifade edilebilir mi, devede oldu ğ u gibi üstüne binilebilir mi?  Bunların satımı yada kiralanması şeklindeki para kazanma amaçlı tasarruflar caiz de ğ ildir, kurban mantı ğ ına aykırıdır. Ancak onun sütü ve yününden kendisi istifade etti ğ i gibi, parasız olarak başkalarına da verebilir. Tıpkı etinde oldu ğ u gibi.

23 Hacdaki kurbanlar başka yerlerde kesilebilir mi?  Hacdaki kurbanlar sadece Mekke’de ve Mina’da kesilebilir. Cinayet kurbanları da buna dahildir. Çünkü Peygamberimiz hadislerinde bunu açıkça zikretmiştir. Temettu yada kıran yapıp da kurban kesmeye gücü yetmeyen kişi 3 gün orada, 7 gün kendi vatanında olacak şekilde 10 gün oruç tutmalıdır.

24 Teşrik tekbirleri ne zaman başlar, ne zaman biter?  Zilhicce’nin 9. günü (Kurban Bayramı’nın arefesinde) sabah namazından başlayarak, bütün farz namazların arkasından cemaatle olsun - yalnız olsun, kadın-erkek her Müslüman üzerine bayramın 4. günü ikindi namazına kadar (ikindi namazı dâhil) 23 vakit tekbir getirmek vaciptir.

25 Kurban alırken nelere dikkat edilmelidir?  a-Yaş kontrolü  b-Sa ğ lık kontrolü

26 Kesim esnasında ve sonrasında özellikle nelere dikkat edilmesi gerekir?  Kesilen hayvanın kakasının rengi anormal ve tuhaf bir koku mevcut mu?  - Kesilen hayvanın kanı koyu renkli ve akışkanlı ğ ı az, pıhtılaşmıyor veya rengi normalden açık mı? Kanın aşırı koyu (katran) renkte olması ve pıhtılaşmaması hayvanın önemli bir hastalı ğ ının (Örne ğ in Şarbon) göstergesidir.  - Etlerin üzerinde veya kesitinde pirinç tanesi görünümünde hareketsiz cisimcikler var mı?  - Gö ğ üs kafesinde yapışmalar, su toplanması ve inci tanesi gibi oluşumlar var mı?  - Deri altında aşırı kanlanma, morarma ve çürüme bulunuyor mu?  - Karaci ğ er büyümüş mü ve yüzeyinde beyaz noktalar görünüyor mu? Safra kanallarında kelebek benzeri parazitler var mı?  - Akci ğ erlerde aşırı şişlik veya peynirimsi bir görünüm var mı? Parazit odakları veya apseleşme var mı?  - Dalak normalden 3-5 kat daha büyük mü, çamur kıvamında ve katran renginde mi?  - Ba ğ ırsaklarda aşırı derecede gaz veya kan oturmaları mevcut mu?

27 قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ( 162) ( الأنعام ) Deki: Benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi Allâh içindir, O'nun eşi-benzeri yoktur… (En'am: 162)

28 ÇALIŞMALARIMIZ  Cami dersleri (Fıkıh dersleri; Kur’ân ve Sünnet ı ş ı ğ ında 4 mezhebe göre) camidersleri.com  Kur’ân’la Buluşmak; 2,5 yıl Seminer  K İ TAPLAR  Veda Haccı (Peygamberimizle 27 Gün), D İ B, Ankara, 2010  Kur’ân’la Buluşmak,1-2, İ rfan, Konya,2012  Bulu ğ u’l-Meram Şerhi (Peygamber Günlerinde İ badet ve Sosyal Hayat), Esra, Konya, 2012

29

30

31 TEŞEKKÜRLER oralrifat@hotmail. com


"KURBAN ALLAH’IN EMR İ Hazırlayan: Rıfat ORAL Selçuk Dini Yüksek İ htisas Mrk. Ö ğ rt. Gör." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları