Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DÜZLEM DERSHANES İ REHBERL İ K SERV İ S İ MOT İ VASYON.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DÜZLEM DERSHANES İ REHBERL İ K SERV İ S İ MOT İ VASYON."— Sunum transkripti:

1 DÜZLEM DERSHANES İ REHBERL İ K SERV İ S İ MOT İ VASYON

2 MOT İ VASYON NED İ R? İ nsan davranı ş larının temelinde ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçlar insanı harekete geçiren itici gücü olu ş turur. İş te bu itici güce “MOT İ VASYON” adı verilir.

3 MOT İ VASYON SORUNLARI Motivasyonu sa ğ layabilmek için öncelikle motivasyonun önündeki engellerin kaldırılması gerekir. Bu engeller; Çalı ş maya Ba ş layamamak Çalı ş mayı Sevmemek Ba ş arı

4 ÇALI Ş MAYA BA Ş LAYAMAMAK Çalı ş maya ba ş layamamanın nedeni çalı ş ılması gereken dersi veya konuyu sevmemektir. Bu sorunu ortadan kaldırmak için; Neden çalı ş manız gerekti ğ ini dü ş ünün, Hedef tespiti yapın, Çalı ş aca ğ ınız konuyla ilgili, ilginizi çekecek sorular çıkarın ve bunlara cevap arayın, Dersin veya konunun sevebilece ğ iniz bölümlerini dü ş ünün.

5 ÇALI Ş MAYI SEVMEMEK Çalı ş mayı sevmemenin en büyük nedeni çalı ş ılacak dersi veya konuyu anlamamaktır. Bu sorunu ortadan kaldırmak için; Çalı ş ılacak olan ders veya konuyu anlayabilece ğ iniz kaynaklardan çalı ş ın, Hedefinizi parçalara bölün, Hedefinize ula ş tı ğ ınızı hayal edin, Grup çalı ş ması yapmayı deneyin

6 BA Ş KA Ş EYLER YAPMAYI İ STEMEK Bu durum çalı ş maktan verim alamamaktan kaynaklanır. Verim alamamanın nedeni ise ö ğ renilenlerin günlük hayatta gereklili ğ ine inanmamaktır. Plansızlık ve bahanelere takılıp kalmak da bu sorunu olu ş turur. Bu sorunu ortadan kaldırmak için; Ö ğ rendi ğ iniz bilgilerin sınavda kar ş ınıza çıkaca ğ ını dü ş ünün, Sorumlulu ğ u ele alın, hayatınızla ilgili kararlar almayı bahanelerle engellemeyin.

7 MOT İ VASYONU BOZAN ETKENLER İ Ç ETKENLER

8 DI Ş ETKENLER

9 İ Ç ETKENLER

10 A) ÇALI Ş MA İ STEKS İ ZL İĞİ Çalı ş ma isteksizli ğ i pek çok nedene ba ğ lı olabilir. Bunları  Hedef tespiti yapmamak,  Plansız çalı ş mak,  Çalı ş ılacak konuyu – dersi anlamamak,  Çalı ş ılacak yerin çok olması,  Çalı ş mayı ertelemek, olarak sıralayabiliriz.

11 ÇALI Ş MA İ STEKS İ ZL İĞİ N İ ORTADAN KALDIRMAK İ Ç İ N; Ders çalı ş mayı bir İ HT İ YAÇ olarak gör. HEDEF tespiti yap. ANLA – SOR. Dersi E Ğ LENCEL İ hale getir. Bütünü PARÇALARA ayır.

12 Ba ş arıyı HAYAL ET. GRUP çalı ş ması yap. Belirsizli ğ i ortadan kaldırmak için PLAN YAP. YAPILMAMI Ş D İĞ ER İŞ LER İ HALLET.

13 Mazeret üretme, elindeki İ MKANLARI dü ş ün ve de ğ erlendir. Çalı ş mayı ERTELEME. Duvarına motivasyonunu artıracak SÖZLER as. Hayata OLUMLU BAK. Her ş ey dü ş üncede ba ş lar.

14 SOSYAL İ HT İ YAÇLARINI göz ardı etme. Sevdi ğ in i ş lere vakit ayır. İ NAN!... İ nanmak ba ş armanın yarısıdır. Ç İ V İ Ç İ V İ Y İ SÖKER. Çalı ş mayı istemedi ğ in zamanlarda bile çalı ş mayı dene.

15 B) END İŞ EYE KAPILMA Üniversite sınavına hazırlanan bir genci endi ş elendiren iki durum vardır. 1) Deneme Sınavlarının sonuçları, 2) Konuları yeti ş tirememe dü ş üncesi, Bu endi ş eleri yenmek için a) Deneme sınavlarını bir boy aynası gibi dü ş ünün, b) Planlı programlı çalı ş ın.

16 C) KEND İ NE GÜVENS İ ZL İ K Ö ğ rencinin kendine güvensizli ğ i kendini tam olarak tanımamasından ve ba ş arılı olaca ğ ına inanmamasından kaynaklanır. Bunun için;  Öncelikle kendinizi her yönünüzle çok iyi tanıyın. Performansınızı,yapabilecekleri nizi tespit edin.  Bilinçaltınıza daima yapabilece ğ inize, ba ş arabilece ğ inize dair olumlu mesajlar gönderin.

17 D) BA Ş ARACA Ğ INA İ NANMAMA Üniversiteye giri ş sınavına hazırlanan bir gencin önündeki en büyük engel nedir? Sayısı çok fazla olan rakipleri mi? İ yi bir lisede okumuyor olması mı? Yeterli ölçüde ders çalı ş ma ortamına sahip olamayı ş ı mı? Yoksa bizzat sınavın kendisi mi? HANG İ S İ ?

18 Ki ş inin Önündeki En Büyük Engel KEND İ S İ D İ R

19 Üniversite giri ş sınavı ile ilgili olumsuz dü ş ünceler ve ba ş aramayaca ğ ına dair inançlar a ş ılması zor olan en büyük engel ve geçilmesi güç olan en büyük rakiptir. Bu yüzden ba ş aramayaca ğ ınıza dair inançlarınız varsa hemen bunlardan kurtulun.

20 SONUÇ İ NANÇLARIMIZ SONUCU ETK İ LER BA Ş ARACA Ğ INIZA İ NANMIYORSANIZ BA Ş ARAMAZSINIZ O HALDE; BA Ş ARMAK İ Ç İ N İ NANMALISINIZ

21 E) UMUTSUZLU Ğ A KAPILMA PES ETME Motivasyonun önündeki bir di ğ er iç etken de umutsuzlu ğ a kapılarak, pes etmedir. Olmuyor, Ne yaparsam yapayım sonuç de ğ i ş miyor, Bo ş una u ğ ra ş ıyorum, Siz de bu sözcükleri sık sık kullanıyorsanız pes etme sinyalleri vermeye ba ş ladınız demektir. Ve pes etmeye ba ş lamak her ş eyin sonunu hazırlar. Tüm eme ğ iniz,çabanız bo ş a gide r

22 ÖYLEYSE; Ne olursa olsun asla pes etmeyin ve vazgeçmeyin Aynen sular gibi...” UNUTMAYIN Mermeri delen suyun gücü değil devamlılığıdır.”

23 DI Ş ETKENLER

24 ÇEVRE Kimi zaman çevrenizde bulunan ki ş iler motivasyonunuzu bozacak bazı davranı ş lar sergileyebilir, bazı sözler söyleyebilirler. Bunlar kom ş ularınız, akrabalarınız olabilir. Önemli olan ise sizin bu konuda ne dü ş ündü ğ ünüz. Lütfen bu gibi engellere takılıp kalmayın. Unutmayın sizi en iyi tanıyan yine sizsiniz. Nasıl bir performans sergileyece ğ inizi, neler ortaya koyabilece ğ inizi en iyi siz biliyorsunuz. İ çinizdeki sese kulak verin ve neler yapabilece ğ inizi görün. Çevrenin etkisine kar ş ı kalkanlarınızı geli ş tirin. Küçücük engelleri yüksek duvarlar haline getirip sizi engellemesine izin vermeyin.

25 A İ LE Bazen de aile içindeki bazı durumlar motivasyon dü ş ü ş üne neden olabilir. Örne ğ in ailenizin sizi ba ş kalarıyla kıyaslaması, size yeteri kadar destek olmaması, aranızda ya ş anan ufak tefek anla ş mazlıklar, siz tam konsantrasyonunuzu sa ğ lamı ş çalı ş ırken sizden bir ş ey yapmanızı istemeleri, eve gelen giden misafirler, küçük karde ş ler vs. vs. vs……. Listeyi uzatıp gitmek mümkün. Hiçbiri a ş ılamayacak problemler de ğ il. Yapmanız gereken tek ş ey var ailenizle oturup konu ş mak. Beni dinlemezler ki mi diyorsunuz. Denemekle ne kaybedersiziniz? Oysa anlarla ileti ş ime geçerseniz kazanaca ğ ınız çok ş ey olacak. Onlara bu tip durumlarda kendinizi nasıl hissetti ğ inizi, ne dü ş ündü ğ ünüzü, motivasyonunuzun nasıl bozuldu ğ unu anlatın. Kimsenin ne hissetti ğ i anlında yazmaz. Anlatmazsanız anla ş ılamazsınız unutmayın…

26 ARKADA Ş LAR Bazen kendinizi ba ş kasıyla kıyaslama hatasına kendiniz dü ş ersiniz ne yazık ki. Özellikle de arkada ş larınızla.Arkada ş ınız sizden daha çok soru çözmektedir, deneme sınavlarında sizden daha yüksek puan almaktadır. Bunları nasıl olup da ba ş armaktadır. Onda olup da sizde olmayan nedir? Kafanız bütün bu sorularla karı ş ıp dururken elbette performansınız dü ş er, motivasyonunuz bozulur. Bunların yerine acaba arkada ş ım nasıl bir yöntem takip ediyor, nasıl çalı ş ıyor diye merak edip arkada ş ınızdan bu i ş in sırrını, püf noktasını ö ğ renmek daha isabetli bir davranı ş olacaktır.

27 OLUMSUZ DÜŞÜNEN İNSANLARI DUYMAYIN…. ONLAR KALBİNİZDEKİ TÜM ÜMİTLERİ ÇALABİLİRLER!

28 KISACA Kendi Kendinizi Motive Etmek İçin; Yapacağınız çalışmaları ertelemeyin, Çalışmaya yöneltecek güzel sözler bulun. Kendinize engel olmayın. İnanın. Kendinize zaman ayırın. Merak edin.

29 Dersi ve çalışmayı sevin. Somut hedeflere kilitlenin. Mazeretlere sığınmayın. Moralinizi bozmayın. Başarısız olmaktan korkmayın. Kendinize ödül verin. Okuyun. İsteyin ve azimli olun.

30 TEŞEKKÜR EDERİZ


"DÜZLEM DERSHANES İ REHBERL İ K SERV İ S İ MOT İ VASYON." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları