Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MOT İ VASYON MOT İ VASYON NED İ R? İnsan davranışlarının temelinde ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçlar insanı harekete geçiren itici gücü oluşturur. İşte bu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MOT İ VASYON MOT İ VASYON NED İ R? İnsan davranışlarının temelinde ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçlar insanı harekete geçiren itici gücü oluşturur. İşte bu."— Sunum transkripti:

1

2 MOT İ VASYON

3 MOT İ VASYON NED İ R? İnsan davranışlarının temelinde ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçlar insanı harekete geçiren itici gücü oluşturur. İşte bu itici güce “MOTİVASYON” adı verilir.

4 MOT İ VASYONU BOZAN ETKENLER İ Ç ETKENLER

5 DI Ş ETKENLER

6 İ Ç ETKENLER

7 A) ÇALI Ş MA İ STEKS İ ZL İĞİ Çalı ş ma isteksizli ğ i pek çok nedene ba ğ lı olabilir. Bunları Hedef tespiti yapmamak, Plansız çalı ş mak, Çalı ş ılacak konuyu – dersi anlamamak, Çalı ş ılacak yerin çok olması, Çalı ş mayı ertelemek, olarak sıralayabiliriz.

8 ÇALI Ş MA İ STEKS İ ZL İĞİ N İ ORTADAN KALDIRMAK İ Ç İ N; Ders çalı ş mayı bir İ HT İ YAÇ olarak gör. HEDEF tespiti yap. ANLA – SOR. Dersi E Ğ LENCEL İ hale getir. Bütünü PARÇALARA ayır.

9 Ba ş arıyı HAYAL ET. GRUP çalı ş ması yap. Belirsizli ğ i ortadan kaldırmak için PLAN YAP. YAPILMAMI Ş D İĞ ER İŞ LER İ HALLET.

10 Mazeret üretme, elindeki İ MKANLARI dü ş ün ve de ğ erlendir. Çalı ş mayı ERTELEME. Duvarına motivasyonunu artıracak SÖZLER as. Hayata OLUMLU BAK. Her ş ey dü ş üncede ba ş lar.

11 SOSYAL İ HT İ YAÇLARINI göz ardı etme. Sevdi ğ in i ş lere vakit ayır. İ NAN!... İ nanmak ba ş armanın yarısıdır. Ç İ V İ Ç İ V İ Y İ SÖKER. Çalı ş mayı istemedi ğ in zamanlarda bile çalı ş mayı dene.

12 B) END İŞ EYE KAPILMA Ö ğ renciyi endi ş elendiren iki durum vardır. 1) Sınavlarının sonuçları, 2) Konuları yeti ş tirememe dü ş üncesi, Bu endi ş eleri yenmek için a) Sınavlarını bir boy aynası gibi dü ş ünün, b) Planlı programlı çalı ş ın.

13 C.KENDİNE GÜVENMEME BAŞARACAĞINA İNANMAMA

14 Yapabileceklerinizi tespit edin. Kendinize olumlu mesajlar verin. Bunun için;

15 UNUTMA KAYBETMEK DÜŞMEK DEĞİL, DÜŞTÜĞÜN YERDE KALMAKTIR.

16 D) BA Ş ARACA Ğ INA İ NANMAMA Ki ş inin Önündeki En Büyük Engel KEND İ S İ D İ R

17 DEM İ RYOLU İŞ Ç İ S İ Nick adında bir demiryolu işçisinin öyküsü bu. Nick güçlü, sağlıklı bir demiryolu işçisi. Arkadaşlarıyla ilişkisi iyi ve işini iyi yapan güvenilir bir insan. Ne var ki, kötümser birisi, her şeyin kötüsünü beler ve başına hep kötü şeylerin geleceğine inandırır kendisini. Bir yaz günü tren işçileri, ustabaşının doğum günü nedeniyle bir saat önceden bırakırlar çalışmayı. Tamir için gelmiş olan bir soğutucu vagonunun içine girer Nick, yanlışlıkla içerden kapatır kapıyı, kendini soğutucu vagona kilitler. Diğer işçiler Nick’in kendilerinden önce çıktığını düşünürler. Nick kapıyı tekmeler, bağırır, ama kimse duymaz, duyanlar da bu tür seslerin sürekli geldiği bir ortamda çalıştıkları için kulak asmazlar bu gürültülere….

18 Nick burada donarak öleceğinden korkmaya aşlar ve buna inandırır kendini. Eğer buradan çıkamazsam kaskatı donacağım diye düşünmeye başlar. İçeride yarısı yırtılmış bir karton kutunun içine girer, titremeye başlar. Eline geçirdiği bir kağıda karısına ve ailesine son düşüncelerini içeren bir mektup yazar: Çok soğuk, bedenim hissizleşmeye başladı. Bir uyusam! Bunlar benim son sözlerim olabilir. Ertesi gün soğutucu vagonun kapısını açan işçiler, Nick’in donmuş bedenini bulurlar. Üzerinde yapılan otopsi, onun donarak öldüğünü göstermektedir. Fakat bu olayı olağanüstü yapan,soğutucu vagonun soğutma motorunun bozuk ve çalışmıyor olmasıdır. Vagonun içindeki ısı 18 derecedir ve vagonda bol hava vardır. Nick kendini orada donarak öleceğine öylesine inandırmıştır ki bu inancı kendini gerçekleştiren bir kehanet olmuştur.

19 SONUÇ İ NANÇLARIMIZ SONUCU ETK İ LER BA Ş ARACA Ğ INIZA İ NANMIYORSANIZ BA Ş ARAMAZSINIZ O HALDE; BA Ş ARMAK İ Ç İ N İ NANMALISINIZ

20 E) UMUTSUZLU Ğ A KAPILMA PES ETME Olmuyor, Ne yaparsam yapayım sonuç de ğ i ş miyor, Bo ş una u ğ ra ş ıyorum, Siz de bu sözcükleri sık sık kullanıyorsanız pes etme sinyalleri vermeye ba ş ladınız demektir. Ve pes etmeye ba ş lamak her ş eyin sonunu hazırlar. Tüm eme ğ iniz,çabanız bo ş a gide r

21 KÖPEKBALIĞI VE KÜÇÜK BALIK Bilim adamları büyük cam bir akvaryumun içine bir köpekbalı ğ ı ve küçük bir balık yerle ş tirir ve akvaryumu ortadan ikiye cam bir bölme ile ayırırlar. Köpekbalı ğ ı kar ş ısındaki küçük balı ğ ı yiyebilmek için saatlerce hatta günlerce u ğ ra ş ır. Küçük balı ğ a ula ş mak için her hamle yaptı ğ ında aradaki cam bölmeye çarparak durmak zorunda kalır. Bir, be ş, on derken yüzlerce hamle yapar ama nafile i ş e yaramaz. Bu yüzlere denemeden sonra artık pes eder ve küçük balı ğ ı yemekten vazgeçer. Bu deneyi yapan bilim adamları bir süre sonra aradaki cam bölmeyi kaldırırlar. Sonuç ilginçtir. Köpekbalı ğ ı artık küçük balı ğ ı yemek için hiçbir giri ş imde bulunmamaktadır. Yani PES ETM İŞ T İ R. Üstelik önünde hiçbir engel kalmamasına ra ğ men.

22 ÖYLEYSE; Ne olursa olsun asla pes etmeyin ve vazgeçmeyin Aynen sular gibi...” UNUTMAYIN Mermeri delen suyun gücü değil devamlılığıdır.”

23 DI Ş ETKENLER

24 “ ÇEVRE OLUMSUZ DÜŞÜNEN İNSANLARI DUYMAYIN! ONLAR KALBİNİZDEKİ TÜM ÜMİTLERİ ÇALABİLİRLER!

25 A İ LE Örneğin ailenizin sizi başkalarıyla kıyaslaması, size yeteri kadar destek olmaması, aranızda yaşanan ufak tefek anlaşmazlıklar, siz tam konsantrasyonunuzu sağlamış çalışırken sizden bir şey yapmanızı istemeleri, eve gelen giden misafirler, küçük kardeşler vs. vs. vs……. Hiçbiri aşılamayacak problemler değil. Yapmanız gereken tek şey var ailenizle oturup konuşmak. Beni dinlemezler ki mi diyorsunuz. Denemekle ne kaybedersiziniz? Oysa anlarla iletişime geçerseniz kazanacağınız çok şey olacak. Onlara bu tip durumlarda kendinizi nasıl hissettiğinizi, ne düşündüğünüzü, motivasyonunuzun nasıl bozulduğunu anlatın. Kimsenin ne hissettiği anlında yazmaz. Anlatmazsanız anlaşılamazsınız unutmayın…

26 ARKADA Ş LAR Bazen kendinizi ba ş kasıyla kıyaslama hatasına kendiniz dü ş ersiniz ne yazık ki. Özellikle de arkada ş larınızla.Arkada ş ınız sizden daha çok soru çözmektedir, deneme sınavlarında sizden daha yüksek puan almaktadır. Bunları nasıl olup da ba ş armaktadır. Onda olup da sizde olmayan nedir? Kafanız bütün bu sorularla karı ş ıp dururken elbette performansınız dü ş er, motivasyonunuz bozulur. Bunların yerine acaba arkada ş ım nasıl bir yöntem takip ediyor, nasıl çalı ş ıyor diye merak edip arkada ş ınızdan bu i ş in sırrını, püf noktasını ö ğ renmek daha isabetli bir davranı ş olacaktır.

27 SA Ğ IR KAPLUMBA Ğ A Tarihin bir yerinde, canlı varlılara kazanma hırsı a ş ılandı ğ ı bir vakitte, kaplumba ğ alar arasında bir yarı ş düzenlenmi ş. Hedef, çok yüksek bir kulenin tepesine çıkmakmı ş. Vakit gelince, bir sürü kaplumba ğ a arkada ş larını seyretmek için yarı ş yapılacak bölgeye toplanmı ş lar. Ve yarı ş ba ş lamı ş. Seyircilerden hiçbiri arkada ş larının kulenin tepesine çıkabilece ğ ine inanmıyormu ş. Kimileri bu inançlarını yüksek sesle dile getirmekten kaçınmıyormu ş. Öyle ki yarı ş macıların bazıları “…. Zavallılar! Hiçbir zaman ba ş aramayacaklar!” seslerini dahi i ş itebiliyormu ş. Yarı ş maya katılan kaplumba ğ alar kulenin tepesine ula ş amayınca teker teker yarı ş ı bırakmaya ba ş lamı ş lar. İ çlerinden sadece bir tanesi inatla ve yılmaz bir gayretle kuleye tırmanmaya çalı ş ıyormu ş.

28 Seyircilerin sesleri yükselmeye ba ş lamı ş ; ba ğ ıranların sesleri giderek yarı ş alanında yankılanır olmu ş. “…. Zavallılar! Hiçbir zaman ba ş aramayacaklar!” Sonunda,bir tanesi hariç, di ğ er kaplumba ğ aların tüm ü ümitlerini, gayretlerini yitirmi ş ve yarı ş ı terk etmi ş ler. Ama yarı ş ta yapayalnız kalan son kaplumba ğ a, büyük bir gayret ile mücadele ederek, kulenin tepesine çıkmayı ba ş armı ş. Di ğ er yarı ş macı ve seyirciler, hayret içinde bu i ş i nasıl ba ş ardı ğ ını ö ğ renmek istemi ş ler. Bir kaplumba ğ a ona yakla ş mı ş ve sormu ş, bu i ş i nasıl ba ş ardın diye. O anda farkına varmı ş lar ki…. Kuleye tırmanan kaplumba ğ a sa ğ ır… Sa ğ ır kaplumba ğ anın çıkılmaz sanılan kuleye tırman mayı ba ş arması ile, kaplumba ğ alar dere tepe demeden yeryüzüne yayılmanın, sabır ve kararlılıkla yol almanı n ne demek oldu ğ unu ö ğ renmi ş ve bunları gerçekle ş tirmeye cesaret bulmu ş lar.

29 OLUMSUZ DÜŞÜNEN İNSANLARI DUYMAYIN…. ONLAR KALBİNİZDEKİ TÜM ÜMİTLERİ ÇALABİLİRLER!

30 KISACA Kendi Kendinizi Motive Etmek İçin; Yapacağınız çalışmaları ertelemeyin, Çalışmaya yöneltecek güzel sözler bulun. Kendinize engel olmayın. İnanın. Kendinize zaman ayırın. Merak edin.

31 Dersi ve çalışmayı sevin. Somut hedeflere kilitlenin. Mazeretlere sığınmayın. Moralinizi bozmayın. Başarısız olmaktan korkmayın. Kendinize ödül verin. Okuyun. İsteyin ve azimli olun.

32 BENİ İLGİYLE DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM


"MOT İ VASYON MOT İ VASYON NED İ R? İnsan davranışlarının temelinde ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçlar insanı harekete geçiren itici gücü oluşturur. İşte bu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları