Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 T.C. Yükseköğretim Kurulu “DÜADEKK Temsilciler Toplantısı” 08 Ekim 2009, DİYARBAKIR Yrd.Doç.Dr.İsmail YILDIZ (EFQM Ulusal Kalite Ödülü Değerlendiricisi)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 T.C. Yükseköğretim Kurulu “DÜADEKK Temsilciler Toplantısı” 08 Ekim 2009, DİYARBAKIR Yrd.Doç.Dr.İsmail YILDIZ (EFQM Ulusal Kalite Ödülü Değerlendiricisi)"— Sunum transkripti:

1 1 T.C. Yükseköğretim Kurulu “DÜADEKK Temsilciler Toplantısı” 08 Ekim 2009, DİYARBAKIR Yrd.Doç.Dr.İsmail YILDIZ (EFQM Ulusal Kalite Ödülü Değerlendiricisi) Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim ABD Öğretim üyesi DÜADEKK Danışmanı/D.Ü.Bologna Uzmanı e-mail: iyildiz@dicle.edu.tr

2 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) Ç alışanların, M ü şterilerin, Hissedarların ve Tedarik ç ilerin beklentilerini dengeli bir şekilde karşılamak ü zere, ü niversitemizin b ü t ü n faaliyetlerinin s ü rekli olarak iyileştirmesini koordine edip; d ü nya ç apında kalite seviyesine ulaşmasını ve rekabet g ü c ü n ü n artması i ç in uygun ortamlar oluşturması bağlamında; İnovasyon, Kalite, Akreditasyon ve Stratejik Y ö netim konularında Ü niversite i ç inde ve dışında koordinasyonu sağlamak amacıyla, 01 Eyl ü l 2008 tarihinde kurulmuştur.

3 DÜADEKK Rekt ö rl ü k binası 1. kattaki 2 oda ’ da, 1 koordinat ö r, 1 Danışman ve 4 uzmanıyla; Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK) Kurulu, Stratejik Planlama (SP) Kurulu, Kurumsal Değerlendirme-Periyodik İyileştirme ve İzleme (KDP) Kurulu, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı M ü kemmellik Modeli (EFQM) Kurulu, Uluslararası İlişkiler ve Projeler(UİP) Kurulu ile Bologna Eş G ü d ü m Komisyonu (BEK) olmak ü zere ü niversite genelinde 6 kurula sekreterya g ö revi yapmaktadır.

4 DÜADEKK üniversite genelinde; •Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme •Stratejik Y ö netim •Kurumsal Değerlendirme •Periyodik İyileştirme ve İzleme •EFQM M ü kemmellik Modeli •Uluslararası İlişkiler ve Projeler •Bologna •İnovasyon •Akreditasyon S ü re ç lerini yerleştirerek kurumsallaştırmayı tamamlamak ve s ü rekli iyileştirmeler yaparak ü niversitenin geleceğini şekillendirmeyi hedeflemektedir.

5 DÜADEKK’te YAPILAN ÇALIŞMALAR •Ü niversite genelinde Ö ğrenci, Akademik ve İdari personele uygulamak ü zere memnuniyet anketleri yapıldı (Eyl ü l 2008). •Ü niversite genelinde Ö zdeğerlendirme yapıldı (Eyl ü l 2008). • D Ü ADEKK organizasyon el kitabı hazırlandı (Ekim 2008). • T ü m birim temsilcileriyle 2 toplantı yapıldı ve kararlar alındı. • ADEK, SP, EFQM ve UİP kurullarıyla 2 toplantı yapıldı ve kararlar alındı. •Ü niversitenin Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerinin revize edilmesi sağlandı.

6 DÜADEKK’te YAPILAN ÇALIŞMALAR •D Ü ADEKK web sayfası hazırlandı. http://www.dicle.edu.tr/birimler/strateji/ •Rekt ö rl ü k Organizasyon Şeması revize edildi. •Stratejik Plan(2009-2013) revizyon ç alışması başlatıldı ve her hafta SP kurulunun toplanması sağlandı (Ekim 2008). •EFQM M ü kemmellik Modeli kriterleri ç er ç evesinde 3 proje iyileştirildi ve Avrupa Kalite Vakfı ve T ü rkiye Kalite Derneğinin ortak kararıyla “ EFQM M ü kemmellikte Kararlılık ” belgesi alındı (Kasım 2008). •2008 yılı Memnuniyet anketleri ( Ö ğrenci, Akademik ve İdari Personel, Ders Veren Ö ğretim Ü yesi, Toplum) yapıldı (Aralık 2008). •2008 yılı ADEK raporu ç alışmaları başlatıldı (Aralık 2008).

7 DÜADEKK’te YAPILAN ÇALIŞMALAR •2008 Yılı Ö zdeğerlendirme anketi t ü m birimlere uygulandı (Aralık 2008). •Bologna S ü reci Ç alışmaları başlatıldı (Ocak 2009). •2008 yılı ADEK raporu hazırlanıp, Y Ö K ’ e g ö nderildi (Mart 2009). •2008 yılı ADEK raporu 50 adet ç oğaltılarak ü niversitenin t ü m birimlerine g ö nderildi. •Stratejik Plan(2009-2013) revizyon ç alışması tamamlandı (Mart 2009) •T ü m birimler i ç in “ İ ç Değerlendirme S ü reci ” başlatıldı (Mayıs 2009).

8 “BOLOGNA SÜRECİ” (Yüksek Öğretim Reform Hareketi) Bologna S ü reci, Avrupa D ü zeyinde 29 Ü lkenin Eğitim Bakanları tarafından 19 Haziran 1999 tarihinde Bologna Deklerasyonu ile başlatılan ve 2010 yılında tamamlanması ö ng ö r ü len Avrupa ü lkelerinin y ü ksek ö ğretim yapılanmasıdır. Hedefleri; •Avrupa y ü ksek ö ğretimini yeniden yapılandırmak, •Avrupa topluluğunun ekonomik ve sosyal ihtiya ç larına uygun Avrupa Y ü ksek ö ğretim Alanı ’ nı oluşturmak, •Y ü ksek ö ğretim sistemlerini birbiri ile uyumlu, kolay anlaşılır ve ulusal ve uluslararası bir ç er ç evede tanınır duruma getirmek, •Y ü ksek ö ğretim kurumları arasında işbirliğini, hareketliliği ve mezunların istihdam edilebilirliğini arttırmaktır.

9 9 1.BEK Komisyonu Oluşturuldu(07.01.2009).Komisyonu 2.YÖK’e BEK komisyonu ve çalışma sistematiği bildirildi(23.01.2009). 3.“Bologna Süreci’ne Hazırlık ve Katılım Bilgilendirme” toplantısı düzenlendi(24.03.2009). 4.Birim BEK’leri oluşturuldu(08.04.2009).oluşturuldu(08.04.2009 5.BEK Görev tanımları ve işleyiş yöntemleri belirlendi(08.04.2009).tanımları 6.http://www.dicle.edu.tr/birimler/euoffice/bolo gna/ oluşturuldu.http://www.dicle.edu.tr/birimler/euoffice/bolo gna/ 7.“BOLOGNA SÜRECİ ve DİCLE ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALARI” adlı seminer verildi(12.05.2009). BOLOGNA DİCLE ÜNİVERSİTESİ SÜRECİNDE YAPILANLAR

10 10 8. Bologna süreci kapsamında 16 toplantı yapılmış olup, toplantılar devam etmektedir. 9.Tüm birimlerden YÖK’e gönderilmek üzere BEK faaliyet raporu istendi (12.05.2009). 10.Dicle Üniversitesi BEK raporu YÖK’e gönderildi (01.06.2009).BEK 11.Tüm Birimlerden %30’u seçmeli olacak şekilde Müfredatlarını revize etmeleri ve 30.06.2009’a kadar Ders Bilgi Paketi hazırlamaları istendi(02.06.2009).Bilgi 12.Prof.Dr.Mustafa ARICA, Doç.Dr.İlhan KAYA ve Y.Doç.Dr.İsmail YILDIZ; Ankara’da düzenlenen YÖK Bologna Kapanış toplantısına katıldı(16.06.2009). Bologna BOLOGNA DİCLE ÜNİVERSİTESİ SÜRECİNDE YAPILANLAR

11 11 13. DÜADEK tarafından Birim BEK değerlendirme rapor formatı hazırlandı (Temmuz 2009). 14. Birimlerden gelen ders bilgi paketleri incelendi ve her birim için BEK değerlendirme raporu hazırlandı. (Ağustos 2009) 15. Tüm birimle için BEK değerlendirme raporu kapsamında İyileştirilmesi gereken alanlar belirlendi ve ilgili birime gönderilmesi sağlandı (Eylül 2009). BOLOGNA DİCLE ÜNİVERSİTESİ SÜRECİNDE YAPILANLAR

12 12

13 13 S.N BİRİMLERDE YETERLİK ALANANINDA YAPILACAK İŞLEMLER SÜRESORUMLUKAYNAK 1Yeterlilik konusunda bilgilendirme eğitimi yapmak 1 ay Alt Kurul Bşk. Eğitim Toplantıları 2 Ders Müfredatlarının AB’ye uyum çerçevesinde revize edilmesini sağlamak (Akredite Edilmiş Üniversiteler referans alınacaktır) 2 ay Tüm birim temsilcileri Ders Bilgi Paketi 3Ders İşleyiş Programlarının hazırlanması 2 ay Tüm birim temsilcileri Ders Bilgi Paketi 4Derslerin Öğrenim çıktılarının belirlenmesi 2 ay Tüm birim temsilcileri Ders Bilgi Paketi 5 Derslerin Ana dersler ve seçmeli dersler olarak hazırlanmasına öncülük etmek (%60 Alan Dersleri, %40 Seçmeli) 2 Ay Tüm birim temsilcileri Ders Bilgi Paketi 6Ders Formlarının Türkçe/İngilizce Hazırlanması 2 Ay Tüm birim temsilcileri Ders Bilgi Paketi 7Ders Geçme sisteminin revize edilmesi 7 Ay Tüm birim temsilcileri Senato Kararı 8Hareketliliğin artırılması ve sistematik hale getirilmesi için girişimlerde bulunmak 7 ayTüm birim temsilcileri Erasmus Farabi

14 14 S.N BİRİMLERDE ACTS/DE ALANINDA YAPILACAK İŞLEMLER SÜRESOR.KAYNAK 1ACTS/DE konusunda Bilgilendirme Eğitimi yapmak1 ay Alt Kurul Bşk. Eğitim Toplantıları 2 Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) geçiş için uygun formatta bir ACTS hesaplama formatı hazırlamak, 1 ay Alt Kurul Üyeleri ACTS Hesap.For. 3Diploma Ekleri (DE) formatı hazırlamak,1 ay Alt Kurul Üyeleri Diploma Eki 4 Diploma ve Not Dökümü (Transkript) belgelerinin yeniden düzenlenmesi (Türkçe-İngilizce), 2 ay Tüm Birim Temsilcileri Diploma Transkript 5ACTS/DE’lerin tamamlanması2 Ay Tüm Birim Temsilcileri Ders Formu Diploma Ek 6Öğrenci Otomasyon sisteminin revize edilmesini sağlamak6 ay Bilgi İşlem Daire Bşk. Öğrenci Otomas. 7WEB sayfasının revizyonu ve güncel tutulması6 ayBilgi İşlem Daire Bşk. Öğrenci Otomas.

15 15 S.N BİRİM LERDE KALİTE GÜVENCESİ ALANINDA YAPILACAK İŞLEMLER SÜRESORUMLUKAYNAK 1Kalite Güvencesi konusunda Bilgilendirme Eğitimi yapmak1 ayAlt Kurul Bşk. Eğitim Toplantılarıı 2Tüm Birimlere Özdeğerlendirme çalışması yaptırmak6 ay Tüm Birim Temsilcileri Özdeğerlen. Formu 3 Tüm Birimlere Stratejik Plan çalışması yaptırmak (Misyon, vizyon, temel değerler, SWOT Analizleri, amaçlar, hedefler, faaliyetler vb…) 1 yıl Tüm Birim Temsilcileri SP uygulama Formları 4Tüm birimlere Kalite/Performans Göstergeleri hazırlatmak1 yıl Tüm Birim Temsilcileri YÖDEK Rehberi Performans Gös. 5Tüm birimlerde iyileştirme alanları belirlemek1 yılAlt kurul Üyeleri Uygulama Formu 6 Tüm birimlerde müşteri memnuniyet anketleri uygulamak (Öğrenci, akademik ve idari personel, Toplum, Öğretim Üy.) 1 yıl Alt kurul Üyeleri Tüm Birim Tem. Anket Formları 7Tüm birimlerde iç denetim yapmak/yaptırmak1 yılAlt kurul Üyeleri İç Denetim Raporu 8Tanınma için tüm birimlerde dış denetim yapmak/yaptırmak1 yılAlt kurul ÜyeleriDış Denetim Raporu

16 16 D.Ü.BİRİM DEĞERLENDİRME RAPORU SNSN GENEL DEĞERLENDİRMESONUÇ 1Birimde BEK ile ilgili yapılan Eğitim/Bilgilendirme sayısı  1-2 3-4 5 + 2Birim BEK Ekibi Var Eksik Yok 3Birim BEK’lerinin Organize ettiği Toplantı sayısı  1-2 3-4 5 + 4Birimde Bologna Süreci ile ilgili alınan Karar Sayısı  1-2 3-4 5 + 5Birimde Bologna Süreci ile ilgili Gerçekleştirilen Faaliyet Sayısı  1-2 3-4 5 + 6Birimde belirlenen Kıyas Ortağı (Referans Alınan Üniversite/ler)  Var Eksik Yok

17 17 D.Ü.BİRİM DEĞERLENDİRME RAPORU 7Birim Özdeğerlendirme Çalışması Var Eksik Yok 8Birim Stratejik Planı Var Eksik Yok 9Birim Misyon, Vizyon ve Temel Değerleri Var Eksik Yok 10Birim Kalite Yönetim Sistemi Var Eksik Yok 11Birim Kalite/Performans Göstergeleri Var Eksik Yok 12Birim Müşteri memnuniyet anketleri uygulaması (Öğrenci, akademik ve idari personel, Toplum, Öğretim Üy.)  Var Eksik Yok 13Birimde Hareketliliğin artırılması ve sürekliliği (Öğretim Üyesi/Öğrenci Değişimi, Erasmus/Farabi)  Var Eksik Yok 14Mezunlarla İletişim Var Eksik Yok 15İç denetim sistemi Var Eksik Yok 16Dış denetim sistemi Var Eksik Yok

18 18 D.Ü.BİRİM DEĞERLENDİRME RAPORU İYİLEŞTİRİLECEK ALANLARÇALIŞMA TAKVİMİ 1 Bölüm ve Fakülte Yönetim Kurulu toplantılarında “Bologna Süreci” maddesi ele alınacak Sürekli 2Tüm bölümü için çalışma yapılacak30 Ekim 2009 3Yeni Ders Müfredatı (Dersler+Krediler+AKTS) eklenecek30 Ekim 2009 4Her dönem için AKTS sayısı 30 olarak belirlenecek30 Ekim 2009 5Her dersin AKTS hesaplama (formu/formatı) bilgisi hazırlanacak 30 Ekim 2009 6Her bölüm için diploma eki hazırlanacak30 Ekim 2009 7Revizyonlar için Dekanlık Yönetim Kurulu Kararı alınacak30 Ekim 2009 8Program Yeterliklerinin Tespiti yapılacak30 Ekim 2009

19 19 D.Ü.BİRİM DEĞERLENDİRME RAPORU 9Ders Müfredatlarının Sektörel (Alan) Yeterlik Çerçevesi ile İlişkisi açıklanacak 30 Ekim 2009 10Ders Müfredatlarının Ulusal Yeterlik Çerçevesi ile ilişkisi açıklanacak30 Ekim 2009 11Birim BEK çalışmalarına Öğrencilerin Katılımı ve Bilgi Paylaşımı sağlanacak 30 Ekim 2009 12Birim BEK çalışmalarına Öğretim Elemanlarının Katılımı ve Bilgi Paylaşımı sağlanacak 30 Ekim 2009 13İlgili Kurum-Kuruluş ve STK’ların Katılımı ve Bilgi Paylaşımı sağlanacak30 Ekim 2009 14Ders bilgi paketlerinin Web’e konulması (Türkçe-İngilizce) sağlanacak30 Ekim 2009 15Her yıl tüm bölümler bazında Özdeğerlendirme çalışması yapılacak31 Aralık 2009 16Stratejik Plan(2010-2014) hazırlanacak31 Aralık 2009 17Misyon, Vizyon ve Temel Değerler belirlenecek ve her yıl revize edilecek31 Aralık 2009 18Kalite Yönetim Sistemi kurulacak31 Aralık 2009

20 20 D.Ü.BİRİM DEĞERLENDİRME RAPORU 19Kalite/Performans Göstergeleri belirlenecek31 Aralık 2009 20Müşteri memnuniyet anketleri uygulanacak(Öğrenci, akademik/idari personel, Toplum, Öğretim Üy.) 31 Aralık 2009 21Hareketliliğin artırılması ve sistematik hale getirilmesi (Öğretim Üyesi/Öğrenci Değişimi, Erasmus/ Farabi programları çerçevesinde) sağlanacak 31 Aralık 2010 22Mezunlarla İletişim sistemi kurulacak31 Aralık 2009 23İç denetim sistemi kurulacak31 Aralık 2009 24Dış denetim sistemi kurulacak31 Aralık 2010 25Ders müfredatlarının revizyonu yapılacak (Önceki Müfredatı ve Sonraki Müfredatı)30 Ekim 2009

21 21 D.Ü.BİRİM DEĞERLENDİRME RAPORU ………………………………………………………………… PROGRAMI/ANABİLİM DALI/BÖLÜMÜ 1Ders müfredatlarının revizyonu (Önceki Müfredatı ve Sonraki Müfredatı)  Var Eksik Yok 2Ders Bilgi Paketinin hazırlanması (Türkçe- İngilizce)  Var Eksik Yok 3Ders Bilgi Paketlerinde AKTS hesaplaması Var Eksik Yok 4Her dersin AKTS hesaplama (formu/formatı) bilgisi  Var Eksik Yok 5Yeni Ders Müfredatı (Dersler+Krediler+AKTS) Var Eksik Yok 6Seçmeli Ders belirlemesi Var Eksik Yok 7Diploma Eki Var Eksik Yok 8Program Yeterliklerinin Tespiti Var Eksik Yok

22 22 D.Ü.BİRİM DEĞERLENDİRME RAPORU 9Ders Müfredatlarının Sektörel (Alan) Yeterlik Çerçevesi ile İlişkisi  Var Eksik Yok 10Ders Müfredatlarının Ulusal Yeterlik Çerçevesi ile ilişkisi  Var Eksik Yok 11Çalışmalarda Anabilim Dalı> bölüm>Dekanlık /Müdürlük zinciri  Var Eksik Yok 12Dekanlık /Müdürlük Yönetim Kurulu Kararı Var Eksik Yok 13Birim BEK çalışmalarına Öğrencilerin Katılımı ve Bilgi Paylaşımı  Var Eksik Yok 14Birim BEK çalışmalarına Öğretim Elemanlarının Katılımı ve Bilgi Paylaşımı  Var Eksik Yok 15İlgili Kurum-Kuruluş ve STK’ların Katılımı ve Bilgi Paylaşımı  Var Eksik Yok 16Ders bilgi paketlerinin Web’e konulması (Türkçe-İngilizce)  Var Eksik Yok

23 23 TÜM BU SÜREÇLER BİZİ NEREYE GÖTÜRÜR ? •Kısıtlı kaynaklar daha akılcı ve verimli kullanılır. •Kurum/bölüm sürekli iyileşir. •Kurum hesap verebilir ve toplumsal sorumluluk taşıyabilir duruma gelir. •Kurum şeffaflaşır, nesnelleşir ve güven verir. •Kurumun ulusal ve uluslararası popülaritesi yükselir. •Uluslararası hareketlilik ve dış kaynak kullanımı artar. •Kurum/bölüm eşdeğer ve rekabet edebilen bir konuma gelir. •Mezunlar daha kolay iş bulur.

24 Ekim ayındaYapılacaklar: 1. Öğrenci konseyi üyeleri ve birim öğrenci temsilcileriyle “Dicle Üniversitesi Bologna Süreci Çalışmaları” konusunda paylaşım toplantısı yapılacak. 2. Üniversitemiz BEK kurulu ve Birim BEK temsilcileriyle bilgi paylaşımı bağlamında, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mehmet DURMAN, Diyarbakır’a davet edilecek. 3. Diyarbakır’daki Paydaşlarımızla (Vilayet, Belediye, Meslek Odaları, Vakıflar, Dernekler vb.) “Dicle Üniversitesi Bologna Süreci Çalışmaları” konusunda paylaşım toplantısı yapılacak. 4. Birim BEK Değerlendirme Raporları takip edilecek. 5. Kalite Güvence için çalışmalar başlatılacak. 6. Stratejik Plan revizyonları başlatılacak 7. Tüm birimlerde DÜADEKK Paylaşım toplantıları yapılacak..\yazısma_dokumanları_ekim_2009\paylasım_toplantı_planı_eki m_2009.doc..\yazısma_dokumanları_ekim_2009\paylasım_toplantı_planı_eki m_2009.doc

25 25 BOLOGNA SÜRECİNİN ÖĞRENCİLERE SUNDUĞU FIRSATLAR Özet olarak Bologna süreci öğrencilere, •İstihdam edilebilirlik •Akademik tanınma ve hareketlilik •Karar alma süreçlerinde eşit paydaşlar olarak yer almak •Üye ülkelerdeki akademik ve kültürel ortamı tanımak •Öğretilen değil; öğrenen birey olmak konularında önemli fırsatlar sunar.

26 26 STRATEJİK PLANLAMA Stratejik planlama; •bu günü analiz edip, yarını tasarlamaya ve gerçekleştirmeye yardım eden bir bakış açısı, bir düşünme yöntemidir. •bir organizasyonun gelecekte varmak istediği hedefleri ve bu hedefe nasıl ulaşılacağını gösteren süreci analiz eder •analitik düşünme ve kaynakları eyleme dönüştürme kararlılığıdır

27 27 SP SÜRECİ  Plan ve Programlar  GZFT Analizi  Piyasa Analizi  Hedef Kitle/İlgili Tarafların Belirlenmesi DURUM ANALİZİNEREDEYİZ?  Kuruluşun varoluş gerekçesi  Temel İlkeler MİSYON VE İLKELER NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ?  Arzu edilen gelecek VİZYON  Orta vadede ulaşılacak amaçlar  Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER  Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemleri  Detaylı iş planları  Maliyetlendirme FAALİYETLER VE PROJELER GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ?  Raporlama  Karşılaştırma İZLEME BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDER VE DEĞERLENDİRİ -RİZ?  Geri besleme  Ölçme yöntemlerinin belirlenmesi  Performans göstergeleri  Performans Yönetimi DEĞERLENDİRME VE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ

28 28 SP İÇİN YAPILACAKLAR Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması SPE için stratejik planlama üyelerinin belirlenmesi Hazırlanacak SP, tüm birimi kapsadığı için bu anlamda birimle ilgili Bölüm/Anabilim Dallarının Birim SP'sına katılmaları gerekmektedir. Bu amaçla birimdeki tüm Bölüm/Anabilim Dallarının birer temsilcisinin (bölümü iyi tanıyan) Birimdeki SP çalışma ekibinde yer alması gerekmektedir. Üyelerin Çalışma planı hakkında bilgilendirilmesi SPE'ye seçilen üyelere çalışma planı, süre ve sorumluluklar hakkında bilgilendirme yapılacaktır SPE’de yer alan her üyenin bağlı olduğu Bölüm/Anabilim Dalında asgari 3 kişiden oluşan çalışma gruplarının oluşturulması Birimlere SP çalışması hakkında bilgi verilmesi, SP çalışmalarında kendi Bölüm/Anabilim Dalları ile ilgili istenilen bilgilerin planlanan zamanlarda ve eksiksiz olarak sağlamaları hakkında yönlendirilmelerinin sağlanması Dokümantasyon hazırlama ekibinin belirlenmesi ve atanması SPE'ne bağlı olarak çalışacak, hazırlanan verilerin bilgisayar ortama aktarılmasını sağlamak amacıyla bilgisayarı etkin kullanabilen birim bünyesinde görev alan asgari 2 kişilik bir veri işlem ekibi oluşturmak

29 29 SP İÇİN YAPILACAKLAR Stratejik Planlama Eğitiminin Verilmesi Bölüm/Anabilim Dalı Temsilcilerine SP Eğitiminin Verilmesi Durum Analizi Çalışması Çevre Analizlerinin Yapılması Yakın Çevre Analizlerinin Yapılması Bu başlık altında; organizasyon yapısı, iş/hizmet süreçleri, karar alma yöntemleri, kurumsal iç iletişim, kültürel iklim ve kaynak yönetimi konularında SPE ekibi ile beyin fırtınaları yapılacak,Birimin G üçlü, Z ayıf yönleri ile F ırsat ve T ehditlerinin belirlenmesi Uzak Çevre Analizinin Yapılması Kamu yönetimi alanında dünyadaki genel eğilimler, Türkiye’de Bİrimlerin faaliyet gösterdiği ortamdaki değişimler, Kalkınma planları ve programları, Hükümet programları, İstikrar programları, diğer kuruluşların ve kesimlerin durumu hakkında literatür araştırmalarının yapılması ve yasal çerçevenin incelenerek G üçlü- Z ayıf yönler ile F ırsat ve T ehditlerin belirlenmesi Görev ve Sorumlulukların Tespiti SPE ekibi ile birlikte yasal uygulamaları da göz önüne alarak; Birim yetkililerinin Görev ve Sorumluluklarının belirlenmesi, Güçlü-Zayıf yönler ile Fırsat ve Tehditlerin belirlenmesi

30 30 SP İÇİN YAPILACAKLAR Paydaş Analizinin Yapılması SPE ile birlikte Birim ile etkileşim içinde bulunduğu paydaşların tespit edilmesi Öncelikli paydaşların belirlenmesi Paydaş / Hizmet Matrisinin Oluşturularak kritik durumların belirlenmesi SWOT Analizinin Tamamlanması Yakın ve uzak çevre analizi ve paydaş analizi sonuçlarının SPE tarafından incelenmesi, bu konuda nihai raporun oluşturulması Bağlı Bölüm/Anabilim Dallarında belirlenen temsilcilerin kendileri için SWOT analizlerini yapmaları, sonuçlarını Birim SPE’ne sunmaları ve Birim SPE’nin bu analiz sonuçlarını incelemesi ve bu konudaki nihai raporu hazırlaması Tüm analiz sonuçlarının (yakın ve uzak çevre analizi, paydaş analizi, bağlı Bölüm/Anabilim Dallarının SWOT analizi) Birim SPE tarafından değerlendirilmesi ve birimin SWOT analizinin hazırlanması Tüm SWOT Analizi sonuçlarının SPE tarafından önceliklendirilerek nihai SWOT Analizinin hazırlanması Önerilerin Belirlenmesi SPE'ye yardımcı olarak oluşturulan teknik komisyon üyelerinin kendi Bölüm/Anabilim Dallarında, işlerin daha iyi yürütebilmesi için neler yapılması gerektiği konusundaki önerilerinin tespit edilmesi Belirlenen önerilerin Birim SPE’ye sunulması ve Birim SPE tarafından Birimin önerilerinin hazırlanması Birim SPE tarafından birim için oluşturulan önerilerin önceliklendirilmesi

31 31 SP İÇİN YAPILACAKLAR Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerin (İlkelerin) Oluşturulması Birim'e Ait Stratejik Konuların/Alanların Tespiti SWOT analizi sonuçlarını göz önünde bulundurarak Birim SPE ile birlikte stratejik konuların belirlenmesi Stratejik Konuların Birim SPE ile birlikte Gruplandırılması Stratejik Konulara ait stratejik planlama çalışma Gruplarının ve masalarının Oluşturulması Stratejik Planın Oluşturulması Belirlenen Çalışma Grupları İle Birlikte Gruplandırılan stratejik konulara ait stratejik amaçların belirlenmesi Her bir Stratejik Amaca Yönelik Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi Her stratejik amaç için Projelerin/faaliyetlerin belirlenmesi Her bir stratejik amaç, hedef ve projeye/faaliyete ilişkin stratejilerin oluşturulması Stratejik Planların Bütçe İlişkilerinin Oluşturulması Stratejik Planların DÜADEK Koordinatörlüğüne Ulaştırılması Birimce hazırlanan Stratejik Planların DÜADEK Koordinatörlüğüne gönderilmesi

32 32 EFQM EFQM Mükemmellik Modeli, kuruluşların mükemmellik yolunda ilerleyip ilerlemediklerini ölçerek kuvvetli yönlerini ve iyileştirmeye açık alanlarını görmelerini sağlayarak, uygun çözümler bulmalarında rehberlik eden bir özdeğerlendirme aracıdır. EFQM ÖZETLE ; •Kuruluşlara mükemmelliğe giden yolun neresinde olduklarını gösteren, eksikliklerini saptamalarını sağlayan ve uygun çözümleri teşvik eden bir özdeğerlendirme aracıdır, •Kuruluşta, tüm işlevsel birimlerce paylaşılacak ortak bir dil ve düşünce şeklinin temelini oluşturur, •Yürütülmekte olan iyileştirmelerin durum değerlendirmesine, tekrarların ortadan kaldırılıp eksikliklerin belirlenmesine çerçeve oluşturur, •Kuruluşun yönetim sistemine bir yapı oluşturur.

33 33 EFQM İÇİN YAPILACAKLAR 2.1.Proje Takımlar.Belirlenmesi(İyileş.Ekp.-Kalite Çem.-Prob.Çöz.Ek.) 2.2.Mevcut Dokümantasyon Yapısının Değerlendirilmesi 2.3.Görev, Yetki ve Sorumlulukların Gözden Geçirilmesi ve Düzen. 2.5.İş Süreçlerinin Belirlenmesi ve Süreçlerin Tasarımı 2.5.1.İş Süreçleri ve Sorumlularının Belirlenmesi 2.5.2.Süreçlerin Düzenlenmesi ve Yeni Süreç Tasarımlarının Yapıl. 2.5.3.Süreç Performans Parametrelerinin Oluşturulması 2.5.4.Süreçlerin Uygulamaya Konulması

34 34 EFQM İÇİN YAPILACAKLAR 2.6.Kalite Tekniklerinin Kurumda Uygulanması ve Değerlendirilmesi 2.6.1.Sayısal Teknikler 2.6.2.Sözel Teknikler 2.7.Ödül Süreci ve Değerlendirme 2.7.1. EFQM Dış Değerlendirme Süreci Başvuru Dökümanının Hazırlanması 2.7.2.EFQM Mükemmellikte Yetkinlik Başvuru Dökümanının Hazırlanması 2.7.3.EFQM Ulusal Kalite Ödülü Başvuru Dökümanının Hazırlan. 2.8.EFQM Dış Değerlendirme Sürecine Müracaat 2.9.EFQM Ulusal Kalite Ödülü Müracaat 2.10.Ön Saha Ziyareti Sonrası Olası Eksikliklerin Tamamlanması

35 35 EFQM İÇİN YAPILACAKLAR 3.1. EFQM Mükemmellik Modeli ve Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi 3.2. Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirme Eğitimi 3.3. Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama 3.4. Sayısal ve Sözel Kalite Teknikleri Uygulaması 3.5.Mükemmellikte Kararlılık Kalite Ödülü Baş.Rap.Hazırlama Eğit. 3.7.EFQM Kalite Ödülü Başvuru Raporu Haz.ve Değerlen. Eğitimi 3-Eğitim Çalışmaları

36 36 Akademik değerlendirme ve kalite geliştirme kurulu (ADEK) ; ADEK: yükseköğretim kurumlarının eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin geliştirilmesi, bağımsız "dış değerlendirme" süreciyle kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması konusundaki çalışmalara ilişkin esasları düzenler. Görevleri a)İlgili yükseköğretim kurumunda, kurumun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitesinin geliştirilmesi ve kalite düzeyinin onaylanması için yapılacak her türlü çalışmayı yürütmek, b) İlgili yükseköğretim kurumunda "iç değerlendirme" çalışmalarını yürütmek ve buna bağlı olarak iç değerlendirme raporunu hazırlamak veya hazırlatmak, c) İlgili yükseköğretim kurumunun "dış değerlendirme" yaptırması durumunda, gerekli hazırlıkları yapmak, dış değerlendirici kurum, kuruluş veya kurula her türlü desteği vermek, ç) Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu ile yakın ilişkide çalışmak, Komisyonun belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda çalışmaları yürütmek ve örnek uygulamaları Komisyon ile paylaşmak, d) Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu kararlarını ilgili yükseköğretim kurumunun akademik birimlerinde duyurmak, uygulamalarını takip etmek ve bu uygulamaların sonuçlarını izlemek, e) Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonunun yükseköğretim üst kurullarına hazırlayacağı raporlara destek vermek.

37 37 ADEK’te yapılacaklar İç değerlendirme konuları Bir yükseköğretim kurumunda yapılacak iç değerlendirmelerde; Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonunun belirleyeceği süreç, usul ve esaslar göz önüne alınarak, ilgili yükseköğretim kurumunun aşağıdaki konuları kapsayan çalışmaları değerlendirilir: a) Yükseköğretim Kurulunun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda belirleyeceği misyonu, vizyonu ve stratejik hedefleri, b) Akademik birimlerinin ölçülebilir nitelikteki hedefleri, bu hedeflerle ilgili performans göstergelerinin belirlenmesi ve bunların periyodik olarak gözden geçirilmesi, c) Yükseköğretim üst kurullarının veya Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonunun belirleyeceği yükseköğretim kurumlarını kapsayan ölçülebilir nitelikteki hedeflerin, bu hedeflerle ilgili performansın ve performans göstergelerinin periyodik olarak gözden geçirilmesi, d) Mali kaynaklarının eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetler için etkin ve verimli kullanılması, e) Eğitim ve öğretim süreçleri, ders program ve yükleri, eğitim programlarının etkinliği, öğrenci katılımı ve memnuniyeti başta olmak üzere öğrencilerinin kalite ve performansları ile ilgili çalışmaları, f) Araştırma faaliyetleri ve etkinliği ile akademisyenlerinin kurumsal çalışmalara katılımı ve memnuniyeti başta olmak üzere ilgili süreçleri, g) Bilişim ve akademik altyapı (laboratuvar, kütüphane ve benzeri) hizmetleri, h) Akademik birimlerinin araştırma ve geliştirme faaliyetleri, i) İdari personelinin kurumsal çalışmalara katılımı ve memnuniyeti ile idari ve destek hizmetleri, j) Mezun yönetim ve izleme sistemi, k) Topluma açıklık ve toplum hizmetleri, l) Yaşam boyu eğitim faaliyetleri, m) Bir önceki iç değerlendirmede ortaya çıkan ve iyileştirilmeye ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili çalışmalar,

38 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA “AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME” YÖNETMELİĞİ Yükseköğretim kurumlarının eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin geliştirilmesi, bağımsız "dış değerlendirme" süreciyle kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması konusundaki çalışmalara ilişkin esasları düzenlemektir.

39 Ulusal Boyutta: Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK) Yükseköğretim Kurumlarında: Yükseköğretim Kurumu Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulları (ADEK) çalışmaların yürütülmesi ve koordinasyonundan sorumludur.

40 40 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME REHBERİ  Yükseköğretimde Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Ana Süreç Haritası  Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Süreci • Stratejik Planlama Süreci • Kurumsal (Öz- ve Çevre-) Değerlendirme Süreci • Periyodik İzleme ve İyileştirme Süreci • Performans Göstergeleri

41 41

42 42

43 43 Yükseköğretim Kurumları Özdeğerlendirme Modeli

44 44 Yükseköğretim Kurumları Özdeğerlendirme Modeli  Öğrenci niteliğinde beklenen düzey;  Akademik personel niteliğinde beklenen düzey;  İdari personel niteliğinde beklenen düzey;  Mali kaynakların yeterliliği  Bilgi teknolojileri ve kaynaklarının yeterliliği;  İş teknolojilerinin yeterliliği;  Fiziksel olanakların yeterliliği;  Temin edilen hizmetlerin yeterliliği;  Sanayi ile ilişkilerin yeterliliği;  Toplum ile ilişkilerin yeterliliği;  Kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerin yeterliliği;  Mezunlar ile ilişkilerin yeterliliği;  Çalışanlar ile ilgili ilişkilerin yeterliliği;  Öğrenciler ile ilişkilerin yeterliliği;  Yükseköğretim alanında ulusal ilişkilerin yeterliliği;  Yükseköğretim alanında uluslararası ilişkilerin yeterliliği.

45 45 Yükseköğretim Kurumları Özdeğerlendirme Modeli  Öğrenci sayıları ve yeterliliği;  Öğretim elemanı sayıları ve yeterliliği;  İdari personel sayıları ve yeterliliği;  Çalışanların yaş ortalamaları ve yeterliliği;  Çalışanların kadın-erkek personel dağılımının değerlendirilmesi ve yeterliliği;  Çalışanların kıdem ortalamaları ve yeterliliği;  Akademik personelin ortalama ünvan düzeyi ;  İdari personelin eğitim düzeyi;  Akademik birimlerin ve bu birimlerdeki programların sayıları ve yeterliliği;  Kurumun ağırlıklı akademik alanı/alanları ve yeterliliği;  Kurumun fiziksel büyüklüğü, altyapısı ve yeterliliği;

46 46 Yükseköğretim Kurumları Özdeğerlendirme Modeli  Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu;  Programların eğitim hedeflerinin yeterliliği;  Programların kapsamı ve niteliklerinin yeterliliği;  Programların anlaşılabilirliği ve ve hedeflerinin açıklığı;  Programların bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliliği;  Programların çıktılarının yeterliliği;  Program kaynaklarının yeterliliği;  Programların diğer programlarla ilişkilerinin yeterliliği;  Öğrencilere sunulan rehberlik/danışmanlık hizmetlerinin yeterliliği;  Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin yeterliliği;  Öğrenci değerlendirme prosedür ve araçlarının yeterliliği;  Yeni öğrencileri programlara hazırlama prosedür ve uygulamalarının yeterliliği;  Eğitimin etkinliğini artıracak eğitsel destek hizmetlerinin yeterliliği;  Programların ilgili ulusal ve uluslararası programlarla uyumundaki yeterliliği;

47 47 Yükseköğretim Kurumları Özdeğerlendirme Modeli  AR-GE çalışmalarının ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu;  AR-GE olanak ve kaynaklarının yeterliliği;  AR-GE çalışmalarının yeterliliği;  AR-GE önceliklerinin belirginliği;  AR-GE çalışmalarının bütünlüğü ve devamlılığı;  AR-GE çalışmalarının disiplinler arası yapılabilmesindeki yeterlilik;  Uluslararası AR-GE çalışmalarının yeterliliği;  AR-GE özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği;  AR-GE faaliyetlerinin önceliklere uygunluğu;  AR-GE çalışmalarının hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının yeterliliği;  AR-GE çalışmaları ile eğim-öğretim faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği;  AR-GE sonuçlarının duyurulması ve paylaşılması ile ilgili araç, ortam ve mekanizmaların yeterliliği;  AR-GE çalışmalarının oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla kurulan yapısal ilişkilerin yeterliliği;  AR-GE sonuçlarının topluma faydaya dönüşmesindeki yeterliliği;  AR-GE sonuçlarının kuruma/birime fayda olarak dönmesindeki yeterlilik.

48 48 Yükseköğretim Kurumları Özdeğerlendirme Modeli  U&H faaliyetlerinin ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu;  U&H faaliyetlerinin olanak ve kaynaklarının yeterliliği;  U&H faaliyetleri düzeylerinin yeterliliği;  U&H faaliyetlerinin önceliklerinin belirginliği;  U&H faaliyetlerinin disiplinler arası yapılabilmesindeki yeterliliği;  Uluslararası U&H faaliyetlerinin yeterliliği;  U&H faaliyetlerini özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği;  U&H faaliyetlerinin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının yeterliliği;  Eğitim-Öğretim ile U&H faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği;  AR-GE çalışmaları ile U&H faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği;  U&H faaliyetlerinin sonuçlarının duyurulması ve paylaşılması ile ilgili araç, ortam ve mekanizmaların yeterliliği;  U&H faaliyetlerinin oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla kurulan yapısal ilişkilerin yeterliliği;  Yaşam Boyu Eğitim faaliyetlerinin yeterliliği;  Topluma yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yeterliliği;  Topluma yönelik sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yeterliliği;  U&H faaliyetlerinin topluma faydaya dönüşmesindeki yeterlilik;  U&H faaliyetlerinin kuruma/birime fayda olarak dönmesindeki yeterlilik.

49 49 Yükseköğretim Kurumları Özdeğerlendirme Modeli  Personel işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği;  İdari işler ile ilgili hizmetlerin yeterliliği;  Bütçe ile ilgili süreç ve hizmetlerin yeterliliği;  Öğrencilerin akademik işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği;  Kütüphane ve dokümantasyon işleri ilgili hizmetlerin yeterliliği;  Yapı ve çevre işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği;  Teknik destek işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği;  Bilgi işlem ve haberleşme desteğinin yeterliliği;  Hukuk destek hizmetlerinin yeterliliği;  Basın ve halkla İlişkiler hizmetlerinin yeterliliği;  Sağlık hizmetlerinin yeterliliği;  Kültür ve sosyal hizmetlerin yeterliliği;  Spor ile ilgili hizmetlerin yeterliliği;  Burs olanak ve hizmetlerinin yeterliliği;  Yurt olanak ve hizmetlerin yeterliliği;  Öğrenci bilim, kültür ve sanat toplulukları etkinliklerinin yeterliliği;  Uluslararası ofislerin hizmetlerinin yeterliliği;  Öğrenci kariyer planlama hizmetlerinin yeterliliği;  Staj destek hizmetlerinin yeterliliği;  Öğrenci konseylerine sağlanan hizmetlerin yeterliliği,  Üniversite adaylarına yönelik tanıtım çalışmalarını yeterliliği.

50 50 Yükseköğretim Kurumları Özdeğerlendirme Modeli  Organizasyonel yapının yeterliliği;  Görev ve sorumluluk tanımlarının açıklığı;  Görev yetkilerinin yeterliliği;  Stratejilerin varlığı ve yeterliliği;  Karar verme süreçlerinin yeterliliği;  İş süreçlerinin (akademik ve idari) yeterliliği;  Stratejik planlama ve izleme süreçlerinin yeterliliği;  Kalite geliştirme süreçlerinin yeterliliği;  Bilgi yönetimi süreçlerinin yeterliliği;  İnsan kaynakları süreçlerinin yeterliliği;  Finans kaynakları süreçlerinin yeterliliği,  Öğrenci katılım süreçlerinin yeterliliği,  E&Ö, AR-GE, U&H süreçleri ile ilgili etik standartların yeterliliği.

51 51 Yükseköğretim Kurumları Özdeğerlendirme Modeli  Ortak kültür ve değerlerin paylaşımındaki yeterlilik;  Akademik personelin memnuniyetinin yeterliliği;  İdari personelin memnuniyetinin yeterliliği;  Öğrenci memnuniyetinin yeterliliği;  Liderlik yaklaşımlarının yeterliliği;  Yönetici yaklaşımlarının yeterliliği;  Akademik personelin idari ve yönetsel özelliklerinin yeterliliği;  İdari personelin özelliklerinin yeterliliği;  Çalışanlar arasındaki iş birliği ortamının yeterliliği;  İş arkadaşlığı ve sosyal ortamın yeterliliği

52 52 Yükseköğretim Kurumları Özdeğerlendirme Modeli  Kurumsal niteliklerle ilgili gelişmelerin yeterliliği;  Öğrencilerle ilgili sonuçların yeterliliği;  AR-GE ile ilgili sonuçların yeterliliği;  U&H faaliyetleri ile ilgili sonuçların yeterliliği;  Yönetsel faaliyetler ile ilgili sonuçların yeterliliği;  İdari faaliyetler ile ilgili sonuçların yeterliliği;  Toplum hizmetleri ile ilgili sonuçların yeterliliği.

53 53 Yükseköğretim Kurumları Özdeğerlendirme Modeli  Evrensel yükseköğretim kurumu olma misyonuna uygunluğu;  Türk yükseköğretim kurumu olma misyonuna uygunluğu;  Kendi misyonuna uygunluğu;

54 54 Performans Göstergeleri NOGÖSTERGEÖLÇME YÖNTEMİBİRİMİ 1Önlisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Orta öğretim başarı puanlarının ortalaması Mutlak sayı 2Lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği 1.SAY, SÖZ, EA, DİL Puanlarının Ortalamaları 2.(İlk %10’luk ÖSS puan diliminden giren ÖS /Toplam giren ÖS)x100 1.Mutlak Sayı 2.Yüzde 3Yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği [(LES puanlarının yüz üzerinden ortalaması)+ (Lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması)] / 2 Yüzde 4Doktora…………………………………………………………………………….………. …………..………….. 69Hizmet verilen kurum dışı toplum kesimlerinin memnuniyeti AnketYüzde 70Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansı Düzeyi AnketYüzde

55 55 Yükseköğretim kurumları 2006 yılın için;  YÖDEK çerçevesinde ilk 2005 yılına ilişkin özdeğerlendirme çalışmalarını içeren raporlarını 31 Ekim 2006 tarihine kadar YÖDEK’e,  Stratejik planlarını 30 Kasım 2006 tarihine kadar YÖK’e sunacaklardır. 2007 ve daha sonraki yıllarda;  Özdeğerlendirme çalışmaları Ocak ve Şubat aylarında gerçekleştirilecek ve Yükseköğretim kurumlarının “Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporları” Mart ayında YÖDEK’e,  YÖDEK “Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu” Nisan ayı sonunda Yükseköğretim Üst Kuruluşları (YÖK ve ÜAK)’na sunulacaktır.

56 56 ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER VE PROJELER

57 57 SORU-CEVAP

58 http://bologna.yok.gov.tr http://bologna.yok.gov.tr http://www.ua.gov.tr http://www.dicle.edu.tr/birimler/euoffice/ bologna/ http://www.dicle.edu.tr/birimler/strateji/ Daha fazla bilgi için; Mükemmellik Yolculuğunuzda Başarılar Dileriz....


"1 T.C. Yükseköğretim Kurulu “DÜADEKK Temsilciler Toplantısı” 08 Ekim 2009, DİYARBAKIR Yrd.Doç.Dr.İsmail YILDIZ (EFQM Ulusal Kalite Ödülü Değerlendiricisi)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları