Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin “Kurum Politikaları” T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin “Kurum Politikaları” T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı."— Sunum transkripti:

1 Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin “Kurum Politikaları” T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Bankalar İçin Rehber

2 Uyum Görevlisi ATAMA 01.03.2009 Uyum Programı Kurum Politikaları 01.10.2008-01.12.2008 AJANDA

3 Uyum Programı Kurum Politika ve Prosedürleri İzleme ve Kontrol Eğitim Risk Yönetimi Uyum Birimi İç Denetim Uyum Görevlisi

4 Kurum Politikasının Oluşturulması

5 Kurum Politikası

6 • Uyum Yönetmeliği, kurum politikasının yazılı olmasını şart koşmaktadır. • Yazılı olmak dışında başka bir şekil şartı bulunmamaktadır. • Kurum politikaları MASAK’a gönderilecektir. • Kurum politikalarında sonradan yapılan değişiklikler de MASAK’a bildirilecektir. • Kurum politikası ilgili tüm banka çalışanlarına imzaları alınarak tebliğ edilecektir.

7 Kurum Politikası Kurum politikası, uyum programı kapsamında banka tarafından alınacak tedbirlerin tamamını açıklayan yazılı metindir…

8 Kurum politikası AMAÇ: • Yükümlülüklere Uyum • Müşteri, işlem ve hizmetlerin risk temelli bir yaklaşımla değerlendirilmesi • Kurum çalışanlarının bilinçlendirilmesi Strateji Kontrol Önlem İşleyiş kuralları Sorumluluklar Risklerin azaltılması amacıyla… Belirlenir

9 Kurum Politikası Hangi Bölümlerden Oluşur ? •Kurum politikası asgari olarak şu dört bölümü içermek zorundadır: • Risk yönetimi • İzleme ve kontrol • İç denetim • Eğitim ABC Bank Kurum Politikası YAZILI DÖKÜMAN Yönetim Kurulu Yetki Devredilen Üyeler İmzalayabilir ! Yönetim Kurulu

10 Risk Yönetimi Bölümü Bu bölümde; •Uyum Yönetmeliğinin “Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar” Bölümüne uygun olacak şekilde hazırlanacak Müşteri Kabul Politikası, •En az; müşteri, hizmet ve ülke risklerini kapsayacak şekilde Banka tarafından tanımlanan riskler (Risk Tanımlaması), •Risk derecelendirme, sınıflandırma yöntemleri, •Riskin azaltılması ve önlenmesine yönelik olarak alınacak tedbirler ve nasıl uygulanacağı, (Yüksek risk grubuna uygulanacak tedbirler), •Risk tanımlama ve değerlendirme yöntemlerinin, risk derecelendirmesi ve sınıflandırma yöntemlerinin, örnek olaylar ya da gerçekleşen işlemler üzerinden geriye dönük olarak tutarlılıklarının ve etkinliklerinin sorgulanması, varılan sonuçlara ve gelişen koşullara göre yeniden değerlendirilmesi ve güncellenmesine yönelik tedbirler Mutlaka yer almalıdır. Uyum Yönetmeliği Md. 12 ila 13

11 İzleme Kontrol Bölümü Bu bölümde; •Tespit edilen eksikliklerin ilgili birimlere raporlanması ile ilgili hususlar, •Yüksek risk grubundaki müşteri ve işlemlerin izlenmesi ve kontrolü, •Riskli ülkelerle gerçekleştirilen işlemlerin izlenmesi ve kontrolü, •Karmaşık ve olağandışı işlemlerin izlenmesi ve kontrolü, •Yükümlünün, risk politikasına göre belirleyeceği bir tutarın üzerindeki işlemlerin, müşteri profili ile uyumlu olup olmadığının örnekleme yöntemi ile kontrolü, •Birlikte ele alındıklarında, kimlik tespiti yapılmasını gerektiren tutarı aşan bağlantılı işlemlerin izlenmesi ve kontrolü, •Müşteriler hakkında elektronik ortamda yahut yazılı olarak muhafaza edilmesi gereken bilgi ve belgeler ile elektronik transfer mesajlarında yer verilmesi zorunlu bilgilerin kontrolü ve eksikliklerin tamamlatılması ve bunların güncellenmesi, •Müşteri tarafından yürütülen işlemin; müşterinin, işine, risk profiline ve fon kaynaklarına dair bilgiler ile uyumlu olup olmadığının iş ilişkisi süresince devamlı olarak izlenmesi, •Yüz yüze olmayan işlemler yapılmasını mümkün kılan sistemler kullanılarak gerçekleştirilen işlemlerin kontrolü, •Yeni sunulan ürünler ve teknolojik gelişmeler nedeniyle suistimale açık hale gelebilecek hizmetlerin risk odaklı kontrolü, İle ilgili hususlar mutlaka yer almalıdır. Uyum Yönetmeliği Md. 14 ila 15

12 Eğitim Bölümü Bu bölümde; •Eğitim faaliyetlerinin işleyişi, •Gerçekleştirilmesinden hangi birimlerin sorumlu olacağı, •Eğitim faaliyetlerine katılacak personel, •Eğiticilerin belirlenmesi, yetiştirilmesi •Eğitim yöntemleri İle ilgili hususlar mutlaka yer almalıdır. Uyum Yönetmeliği Md. 21 ila 25

13 İç Denetim Bölümü Bu bölümde; •Uyum programının bütününün etkinliği ve yeterliğinin denetlenmesi, •Aksaklıkların yönetim kuruluna raporlanması ile ilgili hususlar mutlaka yer almalıdır. Uyum Yönetmeliği Md. 26 ila 28

14 Kurum prosedürleri •İşleyiş kurallarından sorumlu olanlar •Risk limitlerine göre işlemlerin onaylanması, gerçekleştirilmesi, raporlanması ve izlenmesinden sorumlu olanlar İş Akış Şeması Yazılı Belge İŞLEVSEL GÖREV AYRIMI Uyum Görevlisi Yönetim Kurulu

15 Kurum Prosedürleri • Kurum prosedürleri, kurum politikasında çerçevesi çizilerek belirlenen tedbir ve önlemlerin kimler ya da hangi birimler tarafından nasıl uygulanacağını belirleyen iş akış şemalarıdır. • Prosedürler doğrudan personel ismi belirtilerek ya da birim departman belirtilerek hazırlanabilir. • Kurum prosedürlerinin MASAK’a gönderilmesi zorunlu değildir. Ancak politika belgesinde uyum programının bileşenlerine ilişkin olarak bahsedilen hususlar ancak prosedürler okununca anlaşılabiliyor ise, prosedürler de MASAK’a gönderilebilir!

16 Kurum politikaları kapsamında oluşturulacak belgeler; banka personeli (uygulayıcılar)tarafından kolayca anlaşılabilecek düzeyde olmalıdır.

17 • Politika belgelerinin kamuoyuna açıklanması, muhabir ilişkisine girilecek olan finansal kuruluşlara verilmesi, gibi sebeplerden dolayı, bunların genel hususları içeren özet belgeler olmasına ihtiyaç duyulabilmektedir. • Uyum Yönetmeliğine göre hazırlanacak kurum politika belgesi de bu şekilde hazırlanabilir… • Politika ve prosedürlerle ilgili detay içeren hususlara alt belgelerde yer verilerek bu alt belgelere ana kurum politikası belgesi içinde referans verilebilir ya da eke konulabilir. • Bu belgelerde değişiklik yapılması için uyum görevlisine yetki verilebilir. • Kurum politika ve prosedürleri ve bunlardaki değişiklikler yetki devredilen yönetim kurulu üyesi tarafından da onaylanabilir. Yönetim Kurulu

18 •Bankanın risk yönetimi ve izleme, kontrol faaliyetleri ile ilgili olarak, gizlilik ya da diğer gerekçelerle Kurum politikasında ya da prosedürlerinde yer verilemeyen hususlar, ayrı bir belge ile de MASAK’a iletilebilir….

19 Kurum Politikanızı Oluşturmadan Önce Yapmanız Gerekenler !

20 •Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik (R.G. 16.09.2008-26999, Yürürlük 01.03.2009) •Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik (R.G. 09.01.2008-26751) •MASAK Genel Tebliği Sıra No: 5,6,7 MEVZUAT Mevzuatı dikkatle okuyunuz!

21 Uyum Programı Hakkında Yönetmelik •Uyum programının bileşenleri olan risk yönetimi, izleme-kontrol, eğitim ve iç denetim faaliyetlerinin kapsamı ve çeşitliliğine karar verilmesi her bankanın kendi inisiyatifine bırakılmıştır…. •Bankalar bu belirlemeyi yaparken…. •gibi kriterleri göz önüne alacaklardır… İş hacmi ve işletme büyüklüğü İşlemlerin niteliği ANCAK !

22 Uyum Programı Hakkında Yönetmelik Asgari Unsurlar a Dikkat! Yönetmelik, her bir bileşen için asgari düzeyde uyulması gereken kriterler belirlemiştir. Örneğin, bankanız ne kadar küçük ölçekli bir banka olsa da risk yönetim faaliyetleriniz en azından ; • Müşteri riski, hizmet riski ve ülke riskini esas alan risk tanımlama, derecelendirme, sınıflandırma ve değerlendirme yöntemlerinin geliştirilmesi, • Hizmetlerin, işlemlerin ve müşterilerin risklere göre derecelendirilmesi ve sınıflandırılması, • Riskli müşteri, işlem veya hizmetlerin izlenmesinin ve kontrol edilmesinin sağlanması; ilgili birimleri uyaracak şekilde rapor edilmesi; işlemin üst makamın onayı ile gerçekleştirilmesi ve gerektiğinde denetlenmesi için uygun işleyiş ve kontrol kurallarının geliştirilmesi, • Risk tanımlama ve değerlendirme yöntemlerinin, risk derecelendirmesi ve sınıflandırma yöntemlerinin, örnek olaylar ya da gerçekleşen işlemler üzerinden geriye dönük olarak tutarlılıklarının ve etkinliklerinin sorgulanması, varılan sonuçlara ve gelişen koşullara göre yeniden değerlendirilmesi ve güncellenmesi, • Risk kapsamına giren konulara ilişkin ulusal mevzuat ve uluslararası kuruluşlarca getirilen tavsiye, ilke, standart ve rehberlerin takip edilerek gerekli geliştirme çalışmalarının yapılması, • Risk izleme ve değerlendirme sonuçlarının düzenli aralıklarla yönetim kuruluna raporlanması, (Uyum Yön. Md.12) faaliyetlerini mutlaka kapsamalıdır!

23 Tedbirler Yönetmeliği "Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar" başlıklı üçüncü bölümünde yer alan yükümlülükleri inceleyin! • Kimlik tespiti (Md 5-16) • Gerçek faydalanıcının tanınması ve tüzel kişilere özel dikkat gösterilmesi (Md17) • Özel dikkat gerektiren işlemler (Md 18) • Müşteri durumunun ve işlemlerin izlenmesi (Md19) • Teknolojik risklere karşı tedbir alınması (Md 20) • Üçüncü tarafa güven (Md 21) • İşlemin reddi ve iş ilişkisinin sona erdirilmesi (Md 22) • Muhabirlik ilişkisi (Md 23) • Elektronik transferler (Md 24) • Riskli ülkelerle ilişkiler (Md 25) Bu Yükümlülüklere Uygun Olacak Şekilde Müşteri Kabul Politikası ve Müşteri Takip Politikası Oluşturmanız Gerekecek

24 •Ayrıca MASAK 6 Nolu Tebliğde yer alan, genel ve sektörel mahiyetteki (bankalara yönelik) şüpheli işlem tiplerini inceleyin. Tedbirler Yönetmeliği Şüpheli İşlem Bildirimine İlişkin Esaslar” başlıklı bölümü inceleyin. Bankanızın aklama ve terörün finansmanı bakımından ne gibi risklerle karşı karşıya kalabileceği Konusunda “RİSK BAZLI YAKLAŞIM” oluşturun

25 Uluslararası Uygulamalar •FATF Tavsiyeleri •FATF “Risk Bazlı Yaklaşım Rehberleri” •Yabancı banka uygulamaları •Diğer uluslararası tavsiye, ilke, standart ve anlaşmalar Kanuna ve Yönetmeliklere aykırı olmamak şartıyla uluslararası uygulamalardan yararlanın

26 Uyum Görevlisi Yönetim Kurulu Diğer Birimler •Politika ve prosedürlerin oluşturulması sürecinde, risk yönetimi, iç kontrol, teftiş kurulu başta olmak üzere ilgili diğer tüm birimlerin katılımını sağlayın.

27 Kurum politikası, uyum programı bileşenlerinin her birisini tek belge içerisinde tanımlayan yazılı bir çerçeve metindir… Kurum politikasını yazabilmek için uyum programının diğer tüm bileşenlerine ilişkin faaliyetleri belirlemiş olmanız gerekir! • Risk Yönetimi • İzleme-Kontrol • Eğitim • İç Denetim Uyum programı bileşenlerinin tamamı RİSK BAZLI YAKLAŞIM ile oluşturulmalıdır.

28 Uyum Programının Bileşenleri

29 Risk Yönetimi ve İzleme Kontrol Faaliyetleri

30 Yönetmeliğe göre risk… Bankaların sundukları hizmetlerden, suç gelirlerinin aklanması veya terörün finansmanı amacıyla yararlanılması ya da yükümlülerin Kanun ve Kanun uyarınca çıkarılan yönetmelik ve tebliğlerle getirilen yükümlülüklere tam olarak uymamaları gibi nedenlerle yükümlülerin ya da yükümlü çalışanlarının maruz kalabilecekleri mali ya da itibari zarar ihtimalini ifade eder. Yasal Risk İtibar Riski Operasyonel Risk

31 •Müşteri Riski •Hizmet Riski •Ülke Riski Riskler Uyum Yönetmeliğine göre, üç risk unsurunu mutlaka değerlendirmenize dahil etmelisiniz ! Yönetmelikte tanımlanan risklerden başka risk unsurlarını da kendi inisiyatifinizle belirleyebilirsiniz…

32 Müşteri Riski Müşterinin Faaliyet Kolu Yoğun Nakit Kullanımı Yüksek Değerli Mal Alım/Satımı Uluslararası Fon Transferi Müşterinin Kendisi veya Hesabına Hareket Edenler

33 Hizmet Riski Yüz yüze yapılmayan işlemler Özel Bankacılık Muhabir Bankacılık Gelişen Teknolojiler Kullanılarak Sunulacak Yeni Ürünler

34 Ülke Riski Maliye Bakanlığınca Duyurulan Ülkeler Aklama ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda yeterli düzenlemelere sahip olmayan, bu suçlarla mücadele konusunda yeterli düzeyde işbirliği yapmayan veya yetkili uluslararası kuruluşlarca riskli kabul edilen ülkelerden Vatandaş Şirket Mali Kuruluşlar

35 Tedbirler Yönetmeliğine göre risk değerlendirmenize dahil etmek zorunda olduğunuz başka şeyler de var !

36 Teknolojik Riskler • Özel dikkat • Yakından izleme • Tutar ve işlem sayısı limitleri belirleme Yüz yüze yapılmayan işlemler Gelişen Teknolojiler Kullanılarak Sunulacak Yeni Ürünler

37 Müşteri durumunun ve işlemlerin izlenmesi Göstergeler: •Mesleği, •İş geçmişi, •Mali durumu, •Hesapları, •Ticari faaliyetleri •Yerleşik olduğu ülke, •Diğer Müşterinin Risk Profili Yüksek Risk Devamlı Takip Bilgi, Belge ve Kayıtları Güncelleme Risk Yönetim Sistemi

38 Risk Yönetimi ve İzleme-Kontrol Faaliyetleri, her bankanın kendi işletme büyüklüğüne göre belirleyeceği faaliyetlerdir. Ancak Yönetmelikte yer alan asgari şartları karşılayabilmek için risk yönetim sürecinizin şablondaki unsurları kapsayıp kapsamadığını kontrol edin!

39 Risk Yönetimi Akış Şablonu Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar •Müşteri Riski •Hizmet Riski •Ülke Riski Risklerin tanımlanması Risk sınıflandırması Karar Verme (Değerlendirme) İzleme-Kontrol Yüksek Riski Azaltma, Yok Etme Performans Değerlendirmesi Öncelik Sıralaması (Derecelendirme) Gelişmelerin ve Yeni Ürünlerin İzlenmesi •Banka Büyüklüğü •İş Hacmi •İşlemlerin Niteliği

40 ABC Bank Risk Yönetimi ve İzleme-Kontrol Sistemi Örnek Uygulaması Bu bölümde yer verilen hususlar, tamamen ÖRNEK mahiyetindedir! Bu bölümde yer verilen hususlar, tamamen ÖRNEK mahiyetindedir!

41 • Sürekli İş İlişkisi Tesisi • SWIFT • Internet • ATM ve diğer kart sistemleri • Call Center • Özel-Muhabir Bankacılık • Başkası hesabına yapılan işlemler Risk Tanımlaması-Sınıflandırması (Yönetmeliğe Göre Asgari Bulunması Gereken Sınıflar) • Nakit İşlemler • Yabancı Banka Çekleri • Seyahat Çekleri • Kiralık Kasa • 2.000 YTL üstü EFT • 20.000 YTL üstü havale • Yeni ürünler Riskli İşlemler/Hizmetler • Yüksek nakit kullanılan sektörlerde faaliyet gösterenler • Yüksek değerde mal alım satımı ile uğraşanlar • Uluslararası fon transferi yapanlar • Aklama ve terörün finansmanı suçları ile ilgisi olabilecek müşteriler • Şüpheli işlem tiplerine benzer nitelikte işlemler yapan müşteriler Riskli Müşteriler Riskli Ülkeler • Bakanlıkça duyurulan ülkeler

42 • Yönetmelikte belirtilen asgari sınıflar haricinde, bankanızın kendi ihtiyacına göre yeni risk sınıfları da oluşturabilirsiniz... • Mevcut risk sınıflarını, bankanız özeline göre daha spesifikleştirmelisiniz…(Yüksek nakit kullanımı yapılan sektörleri ya da uluslararası fon transferine imkan veren sektörleri tek tek belirlemek gibi..) • Basında adı geçen isimler, diğer açık kaynaklardan öğrenilen isimler, kamu kurumları ve özellikle MASAK tarafından haklarında bilgi istenen isimlerden oluşan izleme listeleri oluşturabilirsiniz. • Açık kaynaklardan araştırmalar yaparak, Bakanlıkça belirlenen ülkeler haricindeki ülkeleri, ya da bazı coğrafi bölgeleri de işlem türüne ya da müşteriye göre riskli bölgeler olarak belirleyebilirsiniz.

43 Öncelik Sıralaması-Derecelendirme • Müşterinin faaliyet gösterdiği iş kolu riskli müşteri grubunda ise müşteri 50 puan almaktadır. • Müşteri internet bankacılığı kullanıyor ise 25 puan almaktadır. • Müşteri riskli ülkeler ile çalışıyor ise 45 puan almaktadır. • Müşterinin aylık işlem tutarı toplamı 500.000.YTL’yi geçiyor ise 60 puan almaktadır. • Müşteri bir ay içerisinde 25 EFT’den fazla yapıyor ise 60 puan almaktadır. • Müşteri bir ay içerisinde 25 SWIFT’den fazla yapıyor ise 60 puan almaktadır. • Müşterinin adı izleme listelerinde geçiyor ise 60 puan almaktadır. • Havale tutarı 100.000 YTL’yi geçiyor ise 60 puan almaktadır. • Havale yapan müşteri banka müşterisi değil ise ve havale tutarı 50.000 YTL’yi geçiyor ise 60 puan almaktadır. • SWIFT riskli ülkelere yapılıyor ise 60 puan almaktadır. Kabul edilebilir risk sınırı 60 Puan ! Karar Verme/Değerlendirme ÖRNEKTİR

44 • Risk derecelendirmesi ve sınıflandırmasını örnekte yapılan şekilde skorlama ile yapabilirsiniz. Ancak işletme büyüklüğü ve işlem hacminize göre başka sınıflandırma yöntemleri de kullanabilirsiniz. (A Risk Grubu, B Risk Grubu, C Risk Grubu ve Risksiz Müşteri gibi…Ya da Yüksek Risk Grubu, Orta Risk Grubu, Düşük Risk Grubu gibi… • Derecelendirme ve sınıflandırma için bilgisayar yazılımı veya diğer yardımcı programlar kullanmak ya da bu işlemler için ne kadar personel ayrılacağı, gibi hususlar tamamen işlem hacmi ve işletme büyüklüğünüze göre karar vereceğiniz hususlardır… • Kabul edilebilecek risk sınırının ne olması gerektiği de kurmuş olduğunuz sistematiğe göre tamamen sizin karar vereceğiniz bir konudur. Örneğin bizim örneğimizdeki 60 puanlık risk baremi müşterilerin %90’ını ve işlemlerin de %95’ini yüksek risk grubunda gösteriyorsa..Bu baremin değiştirlmesi gerekmektedir. Zira bu kadar işlem ve müşterinin takip ve kontrol edilmesi mümkün olmayacak ve risk yönetim sistemi etkinliğini kaybedecektir.!

45 Azaltma, Yok Etme Yüksek Risk Grubuna Uygulanacak Tedbirler • Müşterinin faaliyet gösterdiği iş kolu, riskli müşteri grubunda ise bunlar ile iş ilişkisi tesisi şube müdürü onayı ile olur. • 60 puan alan müşteri ve işlemler şube müdürü onayından geçirilir. • İzleme listelerinde adı geçen müşteriler ile iş ilişkisi tesisi için uyum görevlisinden görüş alınır. • 60 puan alan işlemler ve müşteriler şube tarafından izlenir, kontrol edilir. Anormal durumlar uyum görevlisine bildirilir. • 85 puan üzeri alan işlemler ve müşteriler uyum görevlisi tarafından izlenir ve kontrol edilir. • 60 puan alan müşteri ve işlemlerin amacı ve işleme konu malvarlığının kaynağı hakkında şubece mümkün olduğu ölçüde ilave bilgi ve belge edinilir. Bu bilgiler teyit edilir. • Internet ve ATM üzerinden bir günde 25 adetten fazla ya da 25.000 YTL’den fazla işlem yapılamaz. • Internet üzerinden SWIFT yapılamaz. • Yeni çıkarılacak ürünler için uyum görevlisinin görüşü alınır. ÖRNEKTİR

46 Yüksek risk grubundaki müşterilere uygulanacak riski azaltma ve önleme tedbirleri, en asgari düzeyde Uyum Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinde sayılan tedbirler ile Tedbirler Yönetmeliğinin 18,19 ve 20 nci maddelerinde sayılan tedbirleri mutlaka kapsamalıdır. •Karmaşık ve olağandışı büyüklükteki işlemler •Makul ekonomik ve hukuki amacı olmayan işlemler •Müşteri durumunun ve işlemlerinin izlenmesi (Yüksek Risk Grubunun) •Teknolojik riskler (Yakından izlemek, tutar ve işlem sayısı limiti belirlemek)

47 İzleme, Kontrol • Yüksek risk grubundaki (60 Puan Üzeri) müşteri ve işlemlerin izlenmesi ve kontrolü, • Riskli ülkelerle gerçekleştirilen işlemlerin izlenmesi ve kontrolü, • İzleme listeleri oluşturulması • Karmaşık ve olağandışı büyüklükteki işlemlerin izlenmesi ve kontrolü, • Aylık işlem tutarı 500.000 YTL üzerindeki müşterilerin işlemlerinin kontrolü, • Birlikte ele alındıklarında, kimlik tespiti yapılmasını gerektiren tutarı aşan bağlantılı işlemlerin izlenmesi ve kontrolü, (ŞİB ve Belge Eksikliği) • Elektronik ortamda yahut yazılı olarak muhafaza edilmesi gereken bilgi ve belgelerin sistemde ve şube arşivlerinde kontrolü • Elektronik transfer mesajlarında (2.000 YTL ve üstü) yer verilmesi zorunlu bilgilerin kontrolü ve eksikliklerin tamamlatılması ve bunların güncellenmesi • Internet ve ATM işlemlerinin örnekleme yolu ile kontrolü, ÖRNEKTİR

48 İzleme-kontrol faaliyetleriniz, asgari düzeyde Uyum Yönetmeliğinin 15 inci maddesinde sayılan faaliyetleri kapsamalıdır! •İzleme-kontrol faaliyetleri uyum görevlisi ve uyum birimi tarafından yapılabileceği gibi, iç kontrol birimi tarafından da yapılabilir. •İzleme-kontrol çalışmaları otomatik ya da manuel yapılabilir. •İzleme-kontrol çalışmalarında örnekleme yöntemleri kullanılabilir. •İzleme-kontrol çalışmaları belirli periyotlarla tekrarlanmalıdır. •Tespit edilen aksaklıklar giderilmelidir. •İzleme-kontrol çalışmaları ile şüpheli işlemlerin tespit edilmesi amaçlanmalıdır.

49 Performans Değerlendirmesi/Güncelleme • Belirlenen risk derecelendirme ve sınıflandırma modellerinin etkinliği test edilir. Gelişmelere göre ya da etkinliğine göre risk sınıfları ya da kabul edilebilir risk limitleri güncellenir. • Bankamızca yapılan şüpheli işlem bildirimleri, işlem ve müşteri bakımından risk kriterlerine göre kontrol edilir. Eğer yapılan şüpheli işlem bildirimleri çoğunlukla düşük risk grubundan geliyor ise, risk derecelendirme ve sınıflandırmamızda bir sorun var demektir. Böyle bir tespit halinde varsayımlarımız tekrar güncellenir. • Yeni sunulacak ürünlere ilişkin işleyiş mutlaka risk derecelendirmesi ve sınıflandırması bakımından kontrol edilir. • Güncel gelişmeler ve mevzuat değişiklikleri takip edilir, risk belirlemeleri, bunlara göre değiştirilir.

50 Uyum Görevlisi İç Denetim Diğer Birimlerin Önerileri Performans Değerlendirmesi/Güncelleme Uyum Yönetmeliği, risk yönetimi faaliyetlerinin etkinliği ve yeterliliğinin denetiminin teftiş kurulları tarafından yapılmasını öngörmektedir. Ancak uyum görevlisi ve ilgili diğer birimlerin de performans değerlendirmesi ve güncelleme faaliyetlerine katkılarının sağlanması gerekir

51 İç Denetim

52 •Uyum programının bütünlüğünün etkinliği ve yeterliliği •Yıllık olarak •Risk temelli yaklaşım ile denetlenir Hata, eksiklik ve suiistimaller Yönetim kuruluna raporlanır Uyum Programı Yönetim Kurulu

53 İç Denetim Denetim Kapsamı •İzleme ve kontrol çalışmaları sonucunda belirlenen aksaklıklar ve risk içeren işlemler denetim kapsamına dahil edilir. •Denetlenecek birimler ile işlemler belirlenirken yükümlünün işletme büyüklüğü ve işlem hacmi göz önünde bulundurulur. •Yükümlü tarafından gerçekleştirilen işlemlerin tamamını temsil edebilecek nicelik ve nitelikte birim ve işlem denetlenir.

54 Uyum Yönetmeliği, iç denetim faaliyetlerinin bankaların teftiş kurulları tarafından yapılmasını öngörmektedir. Uyum programının denetlenmesi hususu kurum politika ve prosedürleri ile teftiş kurullarının görev tanımına dahil edilmeli, eğitim programları tasarlanırken müfettişler de kapsama alınmalıdır. Teftiş Kurulu yaptığı denetimlere ilişkin olarak düzenleyeceği raporları yönetim kuruluna sunmalı, yönetim kurulu tarafından tespit edilen aksaklıkların giderilmesi için gerekli tedbirler alınır.

55 Eğitim

56 Eğitim Politikası •Eğitim faaliyetlerinin işleyişi, •Gerçekleştirilmesinden kimlerin sorumlu olacağı, •Personelin ve eğiticilerin belirlenmesi, yetiştirilmesi, •Eğitim yöntemleri Uyum Görevlisi Program Yönetim Kurulu

57 Eğitim •İş büyüklüğü •İşlem hacmi •Değişen koşullar •Ölçme-değerlendirme •Periyodik tekrar •Seminer •Panel •Çalışma grupları •İnterner, intranet, extranet Yükümlülükler Kurum Politikası Prosedürler Kurum Kültürü Sorumluluklar RBY Personel

58 T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Maliye Bakanlığı, N Blok Dikmen Cad. 06100 Dikmen/ANKARA Tel : +90 (312) 415 38 01 Fax : +90 (312) 415 25 35 - 415 25 36 Web Sitesi: http://www.masak.gov.tr E-posta : webmaster@masak.gov.tr E-posta : cusluoglu@masak.gov.tr


"Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin “Kurum Politikaları” T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları