Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 5812 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Şikayet Sistemine Etkileri Nisan 2009 ANTALYA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 5812 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Şikayet Sistemine Etkileri Nisan 2009 ANTALYA."— Sunum transkripti:

1 1 5812 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Şikayet Sistemine Etkileri Nisan 2009 ANTALYA

2 2 Şikayet Sisteminin İyileştirilmesi İhalelere Karşı Yapılacak Başvurulara Ait Yönetmelikle yer alan “istekli olabilecek” tanımı Kanunun tanımlar başlıklı 4 üncü maddesine eklenmiş ve aday veya istekliler dışında istekli olabileceklerin de ihalelere yönelik başvuru yollarını kullanma hakları bulunduğu hususu açıklığa kavuşturulmuştur. (5812 md. 21) İdareye veya Kuruma yapılacak olan başvurularda başvuru dilekçelerinde bulunması gereken asgari unsurlar ile dilekçe ekinde sunulması zorunlu olan bilgi ve belgeler Kanunda belirtilmiştir. (5812 md 21) Daha önce bu hususlar sadece Yönetmelikte düzenlenmekteydi.

3 3 Şikayet Sisteminin İyileştirilmesi Kanunda öngörülen sürelerde etkin bir idari denetim yapılabilmesi amacıyla idareye veya kuruma eksiklik içermeyen dilekçelerle başvuru yapılması öngörülmüştür. Başvuru dilekçelerindeki eksikliklerin başvuru süresinin sonuna kadar başvuru sahibi tarafından tamamlanabileceği, bu eksikliklerin tamamlanması için idare ve Kurumun herhangi bir bildirim yapma yükümlülüğünün bulunmadığı belirtilmiştir. (5812 md 21) Başvurular üzerine idare ve Kurum tarafından alınacak karar türleri iptal, düzeltici işlem ve başvuru red olarak açıkça belirtilmiştir.

4 4 Şikayet Sisteminin İyileştirilmesi İdareye yapılan şikayet başvuru süresi Kanunun 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde 15 günden 5 güne, diğer hallerde ise 15 günden 10 güne, idarenin şikayete cevap verme süresi 30 günden 10 güne, Kuruma itirazen şikayet başvuru süresi ise 15 günden 10 güne indirilmiştir. (5812 md 22) İlan ve ihale dokümanına yönelik şikayet başvuru sürelerinin başlangıcının hangi gün olduğu hususuna kesinlik kazandırılmıştır.

5 5 Şikayet Sisteminin İyileştirilmesi İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlayacaktır. Ancak her halükarda ilan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilecektir. Ayrıca dokümana ilişkin yapılan şikayet üzerine idare ihale tarihini erteleyip zeyilname yapmak suretiyle dokümanda gerekli değişiklikleri yapabilecektir. (5812 md 22)

6 6 Şikayet Sisteminin İyileştirilmesi Kesinleşen ihale kararında tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verileceğinden kesinleşen ihale kararına karşı açıklama talebi kaldırılmıştır. (5812 md 14) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren 21 (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde 5 gün diğer hallerde ise 10 gün geçmedikçe sözleşme imzalanamayacaktır. Sözleşmeye davet bu sürenin bitiminden sonra yapılabilecektir. (5812 md 14)

7 7 Şikayet Sisteminin İyileştirilmesi İdarelerin ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle sürece devam kararı alarak sözleşmeyi imzalayabilmesi uygulamasına son verilmiştir. Şikayet üzerine idarece alınan kararın son bildirim tarihini, süresi içerisinde (10 gün) bir karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren 10 gün geçmeden ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığı hususuna ilişkin Kurumdan sorgulama yapılmadan sözleşme imzalanamayacaktır. İtirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde ise Kurum tarafından nihai karar verilmeden sözleşme imzalanamayacaktır. (5812 md 22)

8 8 Şikayet Sisteminin İyileştirilmesi Kurumun inceleme süresi 45 günden 20 güne indirilmiştir. Kanunun 21 nci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere ilişkin başvurularda ise bu süre 10 iş günü olarak uygulanacaktır. Kurumun ihale sürecinin durdurulup durdurulmayacağına ilişkin karar alması uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır. Kurumca yapılacak olan incelemenin sınırı netleştirilmiştir. Kurum itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceleyecektir.

9 9 Şikayet Sisteminin İyileştirilmesi İdarenin her türlü iptal kararı değil sadece şikayet veya itirazen şikayet üzerine aldığı iptal kararları itirazen şikayete konu olabilecektir. (5812 md 23) İptal kararı nedeniyle yapılacak olan başvurular 5 gün içerisinde doğrudan Kuruma yapılacaktır. Kurum bu başvuruları idarenin iptal gerekçeleriyle sınırlı inceleyecektir.

10 10 Şikayet Sisteminin İyileştirilmesi Kurumun şikayetlerin incelenmesi sırasında özel uzmanlık gerektiren hususlarla ilgili olarak ihtisas sahibi kişi veya kuruluşların görüşüne başvurabileceği açıklığa kavuşturulmuş ve Kurum tarafından yapılan incelemenin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla görüşüne başvurulan kişilere ödeme yapılması öngörülmüştür. Kurumun gerekli görmesi halinde tarafların veya ilgililerin dinlenilebileceği Kanuna aktarılmıştır.

11 11 Şikayet Sisteminin İyileştirilmesi Kurumun itirazen şikayet incelemesini daha etkin bir şekilde yerine getirmesi amacıyla iddiaların incelenmesi sisteminden vazgeçilmiştir. İhalelere yönelik yapılacak şikayetlerde başvuru bedelleri ihalenin yaklaşık maliyeti esas alınarak yeniden belirlenmiştir.


"1 5812 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Şikayet Sistemine Etkileri Nisan 2009 ANTALYA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları