Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1993 yılında kurulan adı anne çocuk e ğ itim vakfı kelimelerinin ba ş harflerinden olu ş an bir sosyal ve yardımla ş ma vakfıdır.Açev’in Birle ş mi ş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1993 yılında kurulan adı anne çocuk e ğ itim vakfı kelimelerinin ba ş harflerinden olu ş an bir sosyal ve yardımla ş ma vakfıdır.Açev’in Birle ş mi ş."— Sunum transkripti:

1

2 1993 yılında kurulan adı anne çocuk e ğ itim vakfı kelimelerinin ba ş harflerinden olu ş an bir sosyal ve yardımla ş ma vakfıdır.Açev’in Birle ş mi ş Milletler ve Avrupa Birli ğ i ile ortak yürüttü ğ ü projeler mevcuttur.Açev,Özel sektör destekçileri ve medya destekçileriyle birlikte hedeflerini gerçekle ş tirmeye devam eden bir vakıftır.

3

4 Açev vakfının kuruluş amacı anneler ve çocukları eğitmektir.Günümüzde ise bu amacının dışında babalara,çocuksuz kadınlara ve ailelere de eğitimler ve destekler vermektedir. Türkiye’nin her köşesinde eşit eğitim fırsatı yaratmak ve hizmet verdiği kişi sayısını artırmak amacıyla programlarının yaygınlaşması için Açev,çalışmalarını sürdürmektir.Her yıl sonunda ulaşılması hedeflenen Anne,baba ve çocuk sayısı 81 ile bağlı olarak değişmektedir.

5

6 1.Ay ş en Özye ğ in 2.Prof. Dr. Çi ğ dem Ka ğ ıtçıba ş ı 3.Prof. Dr. Sevda Bekman

7

8 1982-1986 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde okul öncesi çağdaki çocukların eğitim durumlarıyla ilgili Prof. Dr. Sevda Bekman,Prof.Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı ve Diane Sunar tarafından yapılan bir araştırma sonucunda,anne-çocuk eğitim programı geliştirilmiş ve uygulanmaya başlamıştır.Programın oldukça olumlu sonuçları üzerine,programın yaygınlaştırılmasına çalışılmıştır.Program,1983 yılında Açev ile kurumsal bir yapıya kavuşmuştur.

9

10  1.Anne Çocuk E ğ itim Programı  2.Anne Destek Programı  3.Okul Öncesi Veli-Çocuk E ğ itim Programı  4.Taktir Alma Anne Programı  5.”15 çok geç “kampanyası  6. İş levsel Yeti ş kin Okur Yazarlı ğ ı  7. Baba Destek Programı

11

12 1.Misyonunu yayabilmeyi ve geni ş bir destek grubu olu ş turabilmeyi, 2.Türkiye’nin her kö ş esindeki tüm ihtiyaç sahiplerine programları ile ula ş abilmeyi, 3.Bilimsel ara ş tırmalar do ğ rultusunda yeni modeller,yöntemler,projeler geli ş tirmeyi, 4.Yurt içi ve dı ş ındaki i ş birliklerini artırmayı,

13

14


"1993 yılında kurulan adı anne çocuk e ğ itim vakfı kelimelerinin ba ş harflerinden olu ş an bir sosyal ve yardımla ş ma vakfıdır.Açev’in Birle ş mi ş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları