Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarında Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Sunumu BLOOMBERG HT ÖZET SUNUM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarında Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Sunumu BLOOMBERG HT ÖZET SUNUM."— Sunum transkripti:

1 6736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarında Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Sunumu BLOOMBERG HT ÖZET SUNUM

2 (İstanbul YMM Odası Ruhsat/Sicil No: 341 054 64-2689
Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Denetçi (İstanbul YMM Odası Ruhsat/Sicil No: (KGK-SPK-Sicil No-Tescil Tarihi:BD/2016/ 1-Hesap Uzmanları Kurulu, Hesap Uzmanı 2-FMV Işık Üniversitesi/Işık AŞ, CFO-Genel Mdr Yrd. 3-Euroil Akaryakıt Dağıtım AŞ, Genel Müdür Yardımcısı 4-E. Yeminli Mali Müşavirlik, Vergi Bölüm Başkanı 5-TaxAuditingYMM Bağımsız Denetim, Kurucu Ortak-Partner

3 6736 Sayılı Kanun Yasalaşma Süreci
tarihinde TBMM Başkanlığı’na arz edilmiştir Tarihinde TBMM de Kabul Edildi Kanun Teklifi Olarak Gelmiştir. Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. Yürütme-Yürürlük Maddeleri Dahil 14 Madde

4 KANUN GEREKÇELERİ Özel Sektörün Kamuya Olan Borç Yükünün Azaltılarak Borçlara Taksitle Ödeme İmkânı Getirilmesi, İhtilafların Sulh Yoluyla Sonlandırılması, Vergi İncelemesinin Dava Yoluna Gidilmeksizin Çözümlenmesi, Vergilemede Öngörülebilirliğin Artırılarak Geçmiş Vergilendirme Dönemleri İle İlgili Olası Risklerin Ortadan Kaldırılması, İşletme Kayıtlarının Fiili Durumlarına Uygun Hale Getirilerek Kayıtlı Ekonomiye Geçişin Teşvik Edilmesi Varlıkların kayıtlı ekonomiye kazandırılması.

5 KANUNDAN BEKLENTİLER 6.3 Milyon vatandaşın kanundan yararlanması beklenmektedir. Af sonrasında 93 milyar TL alacağın yapılandırılarak tahsil edilmesi. SGK alacağı 67 milyar TL yapılandırılacak. Prim borcu olan şirket sayısı 1.2 milyon adet. Gümrük Vergisi 325 milyon TL aslı, 935 milyon para cezası. 4.2 milyon trafik cezası olan mükellef (Buradan 6 milyar TL kaynak beklenmektedir) 3.9 milyon MTV borcu olan vatandaşın yararlanması. öğrencinin YURTKUR Borcu.

6 KAPSAM Amme Alacağının Yeniden Yapılandırma Düzenlemeleri
Kesinleşen Alacaklar Kesinleşmemiş-Dava Safhasındaki Alacaklar İnceleme-Tarhiyat Safhasındaki İşlemler 2. MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI DÜZENLEMELERİ 3.İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ DÜZENLEMELERİ Kayıtlarda Olmayan-Gerçekte Olan Kıymetler Kayıtlarda Olan-Gerçekte Olmayan Emtia Kasa-Ortak Cari Hesaplara İlişkin Düzenleme 4.VARLIK BARIŞI DÜZENLEMELERİ 5.KESİNLEŞMİŞ SGK ALACAKLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER 6.ORTAK VE DİĞER İLİŞKİLİ HÜKÜMLER

7 BORÇ YENİDEN YAPILANDIRMA DÜZENLEMELERİ KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR

8 ÖDENECEK-VAZGEÇİLEN KISIM ÖZET TABLO
Yapılandırılacak Tutar Tahsilinden Vazgeçilecek Tutar Vergi / Gümrük Vergisi Asıllarının Tamamı Vergi Aslına Bağlı Olarak Kesilen Cezaların Ya Da İdari Para Cezalarının Tamamı Vergi Aslına Bağlı Olmayan Cezalarda % 50’si Cezaların Kalan % 50’si Silinecek İştirak, Yardım Ve Teşvik Fiilleri Nedeniyle Kesilen Vergi Cezalarının % 50’si İştirak, Yardım Ve Teşvik Fiilleri Nedeniyle Kesilen Vergi Cezalarının Kalan % 50’si Gecikme Faizi, Gecikme Zammı Ve Gecikme Cezası Yerine Yİ-ÜFE Esas Alınarak Belirlenecek Tutar Gecikme Cezası, Gecikme Zammı, Gecikme Faizi Gibi Fer’i Alacakların Tamamı

9 ÖDEME SÜRESİ-ŞEKLİ Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna (31 Ekim 2016) kadar ilgili idareye başvuruda bulunulması şartı getirilmiştir. mesai saati son tarih. Yazılı başvuru olacak. Posta yoluyla, GİB internet üzerinden veya doğrudan başvurulacak. MTV ve taşıt idari para cezaları için de vergi dairelerine başvuru mümkün. Ödeme planı elden, e posta veya taahhütlü posta ile veya adresinden alınabilecek.

10 ÖDEME SÜRESİ-ŞEKLİ Birden fazla vergi dairesine borcu olanlar ayrı ayrı başvuracaktır. Kapsamdaki tüm borçlar veya tür ve dönem dikkate alınarak ayrı ayrı başvuru imkanı mümkün. Yalnız MTV için her bir taşıt için bulunan toplam borç için başvuru yapılacak. 6183/5. madde kapsamında Gümrük Bakanlığı tahsil daireleri adına vergi daireleri tarafından tahsil edilen tutarlar için ilgili gümrük idaresine başvuru yapılacaktır. Elektronik ortamda başvuru yapanların bu borçlar için davaları bulunuyorsa mutlak suretle vergi dairesine yazılı olarak ta başvurmaları gerekecektir.

11 ÖDEME SÜRESİ VE ŞEKLİ MB, İl Özel İdareleri ve Belediyelere 31 EKİM 2016 tarihine kadar başvuru yapılacaktır. İlk taksit 30 KASIM 2016 mesai saati bitiminde tamamlanır. 6, 9, 12, 18 taksit imkanı var. İlk taksit ödeme süresi içinde tamamen ödeme yapılırsa Kanunun yayım tarihinden ödeme tarihine kadar Faiz Uygulanmayacaktır. Katsayı Uygulanmayacaktır. İlk taksit süresi içinde tamamen ödeme olursa Yİ-ÜFE tutarı da %50 dikkate alınır.

12 ÖDEME SÜRESİ VE ŞEKLİ Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz. Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar; 1) Altı eşit taksit için (1,045), 2) Dokuz eşit taksit için (1,083), 3) Oniki eşit taksit için (1,105), 4) Onsekiz eşit taksit için (1,15), katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir.

13 ÖDEME SÜRESİ VE ŞEKLİ KREDİ KARTIYLA ÖDEME MÜMKÜN.
Anlaşmalı banka kartları ile ödeme yapılabilir. Bu bankaların internet şubeleri, siteleri kanalıyla da ödeme yapılabilir. Borçlu tarafından yapılan ödendi belgesi, kredi kartı ile ödeme işleminin yapıldığı tarih itibariyle belirlenecek ve borç ödenmiş kabul edilecektir. Kredi kartı kullanılmak ve borçlunun kredi kartı hesabına taksit aylarında borç olarak yansıtılacak tutar taksit vadesini izleyen günden itibaren 6183/41. maddedeki süreye uygun olarak 20 gün içinde Hazine hesaplarına aktarılacaktır.

14 DAVA SAFHASINDAKİ ALACAKLAR
KESİNLEŞMEMİŞ VE DAVA SAFHASINDAKİ ALACAKLAR

15 DAVA AÇILMIŞ VEYA DAVA AÇMA SÜRESİ GEÇMEMİŞ
Vergi Mahkemesinde Dava Açılmış Ya Da Dava Açma Süresi Henüz Geçmemiş Olan İkmalen, Re’sen veya İdarece Yapılmış Vergi Tarhiyatları ile Gümrük Vergilerine İlişkin Tahakkuklar Alacak Konusu Alacak Tutarı Vergi/Gümrük Vergisinin Aslı %50’si Ödenecek. Kalan Kısmın (% 50’nin) Tahsilinden Vazgeçilecek Vergi Aslına Bağlı Vergi Cezası İdari Para Cezası Ve Gecikme Zamları Tamamından Vazgeçilecek Vergi Aslına Bağlı Olmayan Cezalar (Usulsüzlük, Özel Usulsüzlük) Asla Bağlı Olmayan Cezaların % 25’i Ödenecek. Faiz, Gecikme Faizi, Gecikme Zammı Faiz, Gecikme Faizi Ve Gecikme Zammının Tamamının Tahsilinden Vazgeçilecek, Bunların Yerine, Vergi Aslının Ödenecek %50’lik Kısmı Üzerinden, Aylık Yİ/ÜFE Oranları İle Hesaplanacak Tutar Tahsil Edilecek

16 Son Kararın Terkin Olması
İtiraz/İstinaf Veya Temyiz Süreleri Geçmemiş Ya Da İtiraz Veya Temyiz Yoluna Başvurulmuş Ya Da Karar Düzeltme Talep Süresi Geçmemiş Veya Bu Yola Başvurulmuş Olan İkmalen, Re’sen Veya İdarece Yapılmış Vergi Tarhiyatları İle Gümrük Vergilerine İlişkin Tahakkuklar Son Kararın Terkin Olması Alacak Konusu Alacak Tutarı Vergi/Gümrük Vergisinin Aslı İlk Tarhiyata/ Tahakkuka Esas Verginin/Gümrük Vergisinin %20’si Ödenecek Vergi Aslına Bağlı Vergi Cezası/İdari Para Cezası Ve Gecikme Zamları Tamamının Tahsilinden Vazgeçilecek Vergi Aslına Bağlı Olmayan Cezalar (Usulsüzlük, Özel Usulsüzlük) İştirak Cezaları Asla Bağlı Olmayan Cezaların % 10’u Ödenecek Faiz, Gecikme Faizi, Gecikme Zammı Tamamının Tahsilinden Vazgeçilecek, Bunların Yerine, Vergi Aslının Ödenecek %20’lik Kısmı Üzerinden, Aylık Yİ/ÜFE Oranları İle Hesaplanacak Tutar Tahsil Edilecek.

17 Vergi Mahkemesinin Tarhiyatı Tasdik Etmesi Durumu
Son Kararın Tasdik Olması Alacak Konusu Alacak Tutarı Vergi/Gümrük Vergisinin Aslı Tasdik Edilen Kısmın Tamamı, Terkin Edilen Kısmın % 20’si Ödenecek. Vergi Aslına Bağlı Vergi Cezası/İdari Para Cezası Ve Gecikme Zamları Tamamının Tahsilinden Vazgeçilecek Vergi Aslına Bağlı Olmayan Cezalar Asla Bağlı Olmayan Cezaların % 50’i Ödenecek. Kalan Kısmın (% 50’sinin) Tahsilinden Vazgeçilecek. Faiz, Gecikme Faizi, Gecikme Zammı Faiz, Gecikme Faizi Ve Gecikme Zammının Tamamının Tahsilinden Vazgeçilecek, Bunların Yerine, Vergi Aslının Ödenecek Kısmı (%100 Veya % 20) Üzerinden, Aylık Yİ/ÜFE Oranları İle Hesaplanacak Tutar Tahsil Edilecek.

18 Danıştay Veya Bölge İdare Mahkemesi Bozma Kararı Vermişse
Bozma Kararı Olması Alacak Konusu Alacak Tutarı Vergi/Gümrük Vergisinin Aslı %50’si Ödenecek. Kalan Kısmın (% 50’nin) Tahsilinden Vazgeçilecek. Vergi Aslına Bağlı Vergi Cezası/İdari Para Cezası Ve Gecikme Zamları Tamamının Tahsilinden Vazgeçilecek Vergi Aslına Bağlı Olmayan Cezalar (Usulsüzlük, Özel Usulsüzlük) Asla Bağlı Olmayan Cezaların % 25’i Ödenecek. Kalan Kısmın (% 75’i) Tahsilinden Vazgeçilecek. Faiz, Gecikme Faizi, Gecikme Zammı Faiz, Gecikme Faizi Ve Gecikme Zammının Tamamının Tahsilinden Vazgeçilecek, Bunların Yerine, Vergi Aslının Ödenecek %50’lik Kısmı Üzerinden, Aylık Yİ/ÜFE Oranları İle Hesaplanacak Tutar Tahsil Edilecek.

19 İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDAKİLER
Kapsadığı Dönemlere İlişkin Olarak, Bu Kanunun Yayımlandığı Tarihten Önce Başlanılmış Ve Kanunun Yayım Tarihi İtibariyle Tamamlanamamış Vergi İncelemeleri İle Takdir, Tarh Ve Tahakkuk İşlemlerinin Tamamlanması Sonucunda Tarh Edilecek Vergiler İle Bunlara Bağlı Cezalar Ve Gecikme Faizleri İle Vergi Aslına Bağlı Olmayan Cezalar Alacak Konusu Alacak Tutarı Vergi/Gümrük Vergisinin Aslı %50’si Ödenecek. Kalan Kısmın (% 50’nin) Tahsilinden Vazgeçilecek. Vergi Aslına Bağlı Vergi Cezası/İdari Para Cezası Ve Gecikme Zamları Tamamının Tahsilinden Vazgeçilecek. Vergi Aslına Bağlı Olmayan Cezalar (Usulsüzlük, Özel Usulsüzlük) Asla Bağlı Olmayan Cezaların % 25’i Ödenecek. Kalan Kısmın (% 75’in) Tahsilinden Vazgeçilecek. Faiz, Gecikme Faizi, Gecikme Zammı Gecikme Faizleri Yerine Tarh Edilen Verginin Ödenecek Olan %50 Lik Kısmı Üzerinden, Verginin Vade Tarihinden Bu Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihe Kadar Aylık Yi-üfe Oranlarıyla Hesaplanacak Tutar Ödenecek. Ayrıca İhbarnamenin Tebliği Üzerine Belirlenen Dava Açma Süresinin Sonuna Kadar Gecikme Faizi Hesaplanacak.

20 Ben Sweetland Başarı Bir Yolculuktur, Bir Varış Noktası Değil.
Saygılarımızla.


"6736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarında Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Sunumu BLOOMBERG HT ÖZET SUNUM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları