Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TORBA YASA S.M.MALİ MÜŞAVİR GÜNAYDIN TOPÇU. Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TORBA YASA S.M.MALİ MÜŞAVİR GÜNAYDIN TOPÇU. Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen."— Sunum transkripti:

1 TORBA YASA S.M.MALİ MÜŞAVİR GÜNAYDIN TOPÇU

2 Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen "torba kanuna" göre, uluslararası denizyolu ve havayolu taşımacılığı yapan araçların seyrüsefer hallerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uygulanmayacak.  İşveren; çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ile 10 ve daha fazla çalışanı bulunan ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirecek. Öğrenci statüsünde olan çırak ve stajyerler, çalışan sayısının toplamına dahil edilmeyecek.

3 3 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında alınması gereken sağlık raporları iş yeri hekiminden alınacak. 10'dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için, kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden alınabilecek. Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

4 4 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  Ev hizmetlerinde aynı kişi yanında ay içinde 10 günden az çalışanlar adına günlük kazanç alt sınırının yüzde 2'si oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi çalıştıranlar tarafından ödenecek. Bu kişiler hakkında hastalık sigortası hükümleri uygulanmayacak. Bu kişiler, emeklilik ve genel sağlık sigortası primlerini istemeleri halinde kendileri yatıracak. Süresi içinde ödenmeyen primin ödenme hakkı düşecek.  Ev hizmetlerinde bir kişiyi ayda 10 günden az çalıştıranlar işveren sayılmayacak. İş kazası ve meslek hastalığı olaylarında, birisini ev hizmetinde çalıştıranlar işverenlerin yükümlülüklerinden muaf olacak.  Ev hizmetinde 10 günden fazla çalışanlar, "hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar" kapsamında sigortalı yapılacak. Sigorta bildirimini en geç çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar yapmayan işverene asgari ücret tutarında ceza kesilecek. Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

5 5 YERALTI MADEN ÇALIŞANLARI  Yeraltı maden işlerinde çalışan işçilerin emeklilik yaşı 55'ten 50'ye düşürülecek.  Yeraltı işlerinde maden ocakları (elementer cıva bulunduğu saptanan cıva maden ocakları hariç), "kanalizasyon ve tünel yapımı" gibi yer altında yapılan işlerde çalışan sigortalıların, bu işlerde fiilen çalışmadıkları ücretli izin, sıhhi izin, yıllık izin, eğitim ve kurs, iş öncesi ve sonrası hazırlık süreleri ile resmi tatil günleri de fiili hizmet süresi zammı kapsamında olacak.  Linyit ve taşkömürünün çıkarıldığı maden iş yerlerinde çalışan işçilere ödenecek ücret, asgari ücretin iki katından az olmayacak. Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

6 6 YABANCILAR VE ULUSLAR ARASI KORUMA  Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca uzun dönem ikamet iznine sahip olanlara da süresiz çalışma izni verilebilecek. Yabancıların, süresiz çalışma izni alabilmesi için toplam 6 yıllık kanuni çalışma süresi, 8 yıla çıkarılıyor. 11 Nisan 2014'ten önce süresiz çalışma izni verilen yabancıların hakları saklı kalacak. Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

7 7  Süresiz çalışma izni verilen yabancılar, kanunda belirtilen uzun dönem ikamet izninin sağladığı haklardan yararlanacak.  Harçlar Kanunu'nda "ikamet tezkeresinin harçsız olarak verildiği yabancıları" içeren maddeye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca süresiz çalışma izni verilenler de eklendi. YABANCILAR VE ULUSLAR ARASI KORUMA Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

8 8  Kanun, SGK borçlarını da yeniden yapılandırarak, gecikme cezası ve gecikme zammını yeniden düzenliyor. Buna göre, 2014 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin ödenmemiş olan sigorta primi, emeklilik keseneği, kurum işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi için hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

9 9 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU  İlgili mevzuata göre ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi ile SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı da aynı kapsam içinde olacak. Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

10 10  30 Nisan 2014 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar, ihale konusu işlere ilişkin olan ve SGK tarafından işverene tebliğ edildiği halde ödenmemiş olan özel nitelikteki inşaatlara ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primleri için de aynı imkandan yararlanılabilecek. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

11 11  İdari para cezaları ile ilgili yeni düzenlemeye göre, 30 Nisan 2014 tarihine kadar ödenmemiş olan idari para cezasının yüzde 50'si Yİ- ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) aylık değişim oranları esas alınarak ödenmesi halinde, cezanın kalan yüzde 50'si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecek.Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi  SGK alacaklarının asıllarının maddenin yürürlük tarihinden önce ödenmiş olması şartıyla, bu maddenin yayımlandığı tarih itibarıyla aslı ödenmiş feri alacağın yüzde 40'ının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde kalan yüzde 60'ının tahsilinden vazgeçilecek. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

12 12  Borcun tamamının ilk taksitte ödenmesi halinde herhangi bir faiz uygulanmayacak.  Borcun taksitle ödenmek istenmesi halinde borçlular, taksit ödemelerinde 6, 9, 12 ya da 18 eşit taksiti tercih edebilecek. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

13 13  Kamu borçlarının yapılandırılmasından esnaf, sanatkar, çiftçi ve diğer bağımsız çalışanlar da faydalanacak. Söz konusu çalışanlarda prim borçları nedeniyle sigortalılık süreleri durdurulmuş olanlardan, kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 3 ay içinde başvuruda bulunarak, primlerini ödemeleri halinde sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilecek. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

14 14  Taksit tutarının yüzde 10'unu aşmamak şartıyla 5 liraya kadar yapılmış eksik ödemeler ihlal sayılmayacak.  Sigortalılar adına sonradan tahakkuk ettirilen fark prim tutarları, sigortalılar ile tüzel kişilerin kasıt, kusur, hata ya da yanıltıcı beyanından kaynaklanmaması şartıyla, gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın tahsil edilecek. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

15 15  Kanun, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'ndaki sigortalıların borçlanabilecekleri sürelere ilişkin düzenlemede de değişiklik yapıyor. Buna göre, köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile kamu idarelerinde çalışanlara doğum borçlanma hakkı getirilecek. Ayrıca borçlanılabilecek çocuk sayısı 2'den 3'e çıkarılacak. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

16 16  Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre, kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar hariç olmak üzere, kapsama giren alacakların, kanunun yayımlandığı tarihten önce tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olanlarından, kalan taksit tutarları için borçlular, talep etmeleri halinde bu hükümlerinden yararlanabilecek.  Bu maddeye göre, ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak ve buna isabet eden teminatlar iade edilecek. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

17 17  SGK kapsamındaki iş yerlerinin 31 Aralık 2013 tarihi öncesine ait ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası ile eğitime katkı payı, özel işlem vergisi ve damga vergisi borçlarından 100 TL'yi aşmayan asli alacakları ve tutarına bakılmaksızın bu asılların gecikme cezası tahsilinden vazgeçilecek. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

18 18  Ödeme hakkının kaybedilmiş olması halinde, borçlular ödedikleri tutar kadar bu düzenlemeden yararlanacak.  Daha önce çıkarılan ilgili kanuna göre sosyal güvenlik destek primi borçlarını yapılandıranlar, bu kapsamda ödedikleri borçlarının yeni düzenleme kapsamında mahsup edilmesi için başvuruda bulunabilecek. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

19 19  Gelir testine başvuruda bulunmamış genel sağlık sigortalısı, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren 6 ay içinde gelir testine başvurması halinde, primler faizsiz yapılandırılacak. Söz konusu süreyi, bir 6 daha uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

20 20  Bu düzenlemeden yararlanmak isteyenler kanunun yayımlanmasının ardından ilk üç ay içinde başvuruda bulunacak ve söz konusu ödemeyi en fazla 18 eşit taksitte tamamlayacak.  Düzenlemeden yararlanmak isteyen borçluların, dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şartı aranacak. Yapılandırılan borçlar nedeniyle daha önce mallara konulan hacizler, yapılan ödemeler nispetinde; üçüncü şahıslar nezdindeki hak ve alacaklarla ilgili hacizler ise ilk taksitin ödenmesinden sonra tümüyle kaldırılacak. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

21 21  Kanundan yararlanmak isteyen borçluların, taksitlendirilmiş borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir yıl içinde iki defadan fazla yerine getirmemeleri halinde kanundan yararlanma haklarını kaybedecek. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

22 22  Bazı kamu alacaklarında faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı Yİ-ÜFE(Yurt içi üretici fiyat endeksi) oranları esas alınarak yeniden hesaplanacak. Ancak vergi cezalarının silinmesi söz konusu olmayacak;  Vergi asıllarının tamamı, cezaların tamamı yeniden yapılandırma kapsamında tahsil edilecek. VERGİSEL BOYUTU Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

23 23 VERGİSEL BOYUTU Kanuna göre, tahsilinden vazgeçilecek alacaklar ;  30 Nisan 2014 tarihinden önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları. Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

24 24 VERGİSEL BOYUTU Kanuna göre, tahsilinden vazgeçilecek alacaklar ;  2014 yılına ilişkin olarak 30 Nisan 2014 tarihinden önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamlarından; 30 Nisan 2014 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarından,  30 Nisan 2014 tarihinden önce,  Askerlik Kanunu,  mülga Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun,  Milletvekili Seçimi Kanunu,  Karayolları Trafik Kanunu, Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

25 25 VERGİSEL BOYUTU  Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun,  Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun,  Karayolu Taşıma Kanunu,  Nüfus Hizmetleri Kanunu,  Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun ve Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun,  Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun gereğince verilen idari para cezaları. Kanuna göre, tahsilinden vazgeçilecek alacaklar ; Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

26 26 VERGİSEL BOYUTU  Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 30 Nisan 2014 tarihinden önce olduğu halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş bulunan;  Adli ve idari para cezaları ile Petrol Kanununa istinaden alınan Devlet hissesi ve Devlet hakkı; Türk Petrol Kanunu'na istinaden alınan Devlet hissesi, Şeker Kanununa istinaden alınan şeker fiyat farkı Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

27 27 VERGİSEL BOYUTU  Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanuna istinaden alınan akaryakıt fiyat istikrar payı ve akaryakıt fiyat farkı; Maden Kanunu'na istinaden alınan Devlet hakkı ve özel idare payı ile madencilik fonu; Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden alınan kılavuzluk ve römorkörcülük hizmet payları hariç olmak üzere Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

28 28 VERGİSEL BOYUTU  Asli ve feri amme alacaklarından kesinleşmiş olup kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacakların ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri amme alacakları yerine bu kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar; belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla, alacaklara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri amme alacaklarının tamamı.Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

29 29 VERGİSEL BOYUTU  Bu kapsama giren ve bu düzenlemenin yayımlandığı tarih itibarıyla, vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi cezalarının yüzde 50'sinin belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan yüzde 50'sinin tahsilinden vazgeçilecek. Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

30 30 VERGİSEL BOYUTU  Bu kapsamda ödenecek motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye bağlı kesilen vergi cezaları ve bunlara bağlı gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri amme alacakları yerine, bu düzenlemenin yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ait olduğu taşıt için, bu düzenleme hükümlerinin ihlal edilmemiş olması koşuluyla ödeme süresi sonuna kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun ilgili hükmü uygulanmayacak.Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

31 31 VERGİSEL BOYUTU  Amme alacaklarından yıllık gelir veya kurumlar vergilerini, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi için bu madde hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükellefler, taksit ödeme süresince bu vergi türleri ile ilgili verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden bu vergileri çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybedecekler. Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

32 32  Bu hükümlerden yararlanmak isteyen borçluların, kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvuruda bulunmaları ve madde kapsamında ödenecek tutarları, ilk taksiti bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödemeleri gerekecek. VERGİSEL BOYUTU Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

33 33 VERGİSEL BOYUTU  Bu madde hükümlerine göre hesaplanan tutarın; ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde, bu tutara kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmayacak.  Taksitle ödenmek istenmesi halinde borçluların başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri gerekecek. Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

34 34 VERGİSEL BOYUTU  Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar; 6 eşit taksit için (1,05), 9 eşit taksit için (1,07), 12 eşit taksit için (1,10), 18 eşit taksit için (1,15) katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacak. Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

35 35 VERGİSEL BOYUTU  Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, belediyelerin su abonelerinden su kullanımından kaynaklanan alacakları, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları hakkında da bu kanundaki düzenlemeler uygulanacak. Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

36 36  Doğal inci veya kültür incileri, işlenmiş olsun olmasın, mıhlanmamış veya takılmamış elmaslar, elmaslar hariç kıymetli taşlar veya yarı kıymetli taşlar, sanayide kullanılmayan sentetik veya terkip yoluyla elde edilen kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, tabii veya sentetik, kıymetli veya yarı kıymetli taşların toz ve pudraları, tabii inci veya kültür incilerinden, kıymetli ya da yarı kıymetli taşlardan eşyalar, Özel Tüketim Vergisi kapsamından çıkarıldı. VERGİSEL BOYUTU Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

37 37 VERGİSEL BOYUTU  Taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarları son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile ödenmesi şartıyla bu madde hükümlerinden yararlanacak. Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

38 38 VERGİSEL BOYUTU  Bu hükümlerden yararlanmak isteyen borçluların maddede belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şartı aranacak. Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

39 39 İŞLETMELERDEKİ BOYUTU  TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen "torba kanun" kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar hakkında yeni hükümler getiriyor. Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

40 40  Buna göre, bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte, ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarının, bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan ederek kayıtlarını düzeltebilecek. Beyan edilen tutar üzerinden yüzde 3 oranında vergi hesaplanacak. İŞLETMELERDEKİ BOYUTU Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

41 41 İŞLETMELERDEKİ BOYUTU  Bu kapsamda ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilemeyecek. Beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmeyecek. Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

42 42 İŞLETMELERDEKİ BOYUTU  Bu düzenleme kapsamında beyanda bulunan mükellefler, 2014 yılı gelir ve kurumlar vergisine mahsuben beyan ettikleri geçici vergiye ilişkin beyannamelerde düzeltme işlemlerini beyanname verme süresi içinde yapabilecek. Düzeltme işlemleri nedeniyle herhangi bir ceza ya da faiz aranmayacak. Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

43 43 İŞLETMELERDEKİ BOYUTU  Anonim şirketlerde yönetim kurulu tarafından yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları ticaret siciline tescil ve ilan edilecek. Bu kişilerin şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumlu olacak.  Şirkete hizmet akdiyle bağlı olanların sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atanması konusu, limited şirketlere de uygulanabilecek. Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

44 44 İŞLETMELERDEKİ BOYUTU  Medya hizmet sağlayıcıları, her takvim ayı içinde elde ettikleri ticari iletişim gelirlerini, takip eden ayın son gününe kadar şekil ve içeriğiyle verilme usul ve esasları Üst Kurul tarafından belirlenen beyanname ile beyan ederler. İlgili dönemde gelir elde edilmemiş olsa dahi beyanname verilmesi zorunlu olacak. Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

45 45 İŞLETMELERDEKİ BOYUTU  Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre 14 Şubat 2014 tarihine kadar yapılması gereken sermaye artırımlarını yapmayan şirketler, asgari sermaye şartını düzenleme yürürlüğe girdikten itibaren 3 ay içinde yerine getirirse haklarında fesih işlemi uygulanmayacak. Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

46 46 İŞLETMELERDEKİ BOYUTU  Maliyet bedelleri ile kayıtlara alınan söz konusu iktisadi kıymetler amortismana tabi tutulacak. Hesaplanan amortismanlar, kazancın tespitinde "kanunen kabul edilmeyen gider" olarak dikkate alınacak. Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

47 47 İŞLETMELERDEKİ BOYUTU  Münfesih durumda bulunan ticaret şirketlerinin kolaylaştırılmış usulle tasfiyesi ve ticaret sicil kayıtlarının silinmesi için 1 Temmuz 2014'e kadar verilen süre yıl sonuna kadar uzatılıyor. Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

48 48 ODALAR VE BORSALAR  Üyelerin oda ve borsalara, esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara aidat borçlarıyla, odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların konfederasyonlara katılım payı borçları, oda payları ve borsa tescil ücreti; oda ve borsaların TOBB'a olan aidat ve katılma payı borçları ve gecikme faizinin; birinci taksitinin düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanının da üçer aylık dönemler halinde 8 taksitte ödenmesi durumunda faiz, gecikme faizi gibi fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilecek. Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

49 49  Ödenmesi gereken toplam tutarın, birinci taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde, ödenmesi gereken tutardan yüzde 10 oranında indirim yapılacak. Bundan yararlanmak isteyen borçluların dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartı aranacak. ODALAR VE BORSALAR Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

50 50 GÜMRÜK VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca takip ve tahsil edilen alacaklar da yeniden yapılandırılıyor. 30 Nisan 2014'ten önce ödenmemiş gümrük vergileri ve cezaları ile bunlara bağlı idari para cezaları, faiz, gecikme faizi ve gecikme alacakları yerine, enflasyon farkının ödenmesi halinde, faiz ve gecikme faizi gibi diğer alacaklardan vazgeçilecek. Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

51 51  Gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilen ve kanunun yayımlandığı tarih itibariyle vadesi geldiği halde ödenmeyen ya da ödenme süresi henüz geçmemiş bulunan idari para cezaları da yapılandırılıyor. GÜMRÜK VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

52 52 GÜMRÜK VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ  Gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş olan ancak gümrük vergilerinin de tahsil edilmesi gerektiği durumlara ilişkin kanunun yayımlandığı tarih itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan idari para cezaları ile birlikte gümrük vergilerinin de yapılandırılmasına imkan sağlanıyor. Borçlara, 18 aya kadar taksit imkanı getiriliyor. Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

53 53 GÜMRÜK VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ  TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen "torba kanuna" göre, radyo, televizyon, video ve birleşik cihazları imal edenler satıştan önce, ithal edenler ise serbest dolaşıma girişinde bandrol veya etiket almaya mecbur olacak.  Bandrol ücretleri gümrük idarelerince ithalatta alınan gümrük vergilerinden ayrı olarak tahsil olunacak ve yapılan aylık tahsilat toplamı, en geç takip eden ayın 15. gününe kadar TRT'ye intikal ettirilecek.

54 54 DİĞER  Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun ile Kabahatler Kanunu'na göre yasak yerlerde tütün mamulleri tüketenlere verilen idari para cezaları hariç olmak üzere, 31 Aralık 2013 tarihinden önce idari yaptırım kararı verildiği halde bu kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ilgilisine tebliğ edilmemiş olan ve genel bütçeye gelir kaydı gereken ve her bir kabahat için 120 TL altında kalan idari para cezaları tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilenlerin alacakların tahsilinden vazgeçilecek. Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

55 55  Karayolları Genel Müdürlüğü Kanunu gereğince verilen idari para cezası ile birlikte ilgilisine tebliği gereken ve tutarı 12 TL ve altında kalan geçiş ücretleri tahsilinden de vazgeçilecek. DİĞER Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

56 56  31 Aralık 2007 tarihinden önce olduğu halde kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan tutarı 50 TL'yi aşmayan asli alacakların ve tutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı feri alacakların, aslı ödenmiş feri alacaklardan tutarı 100 TL'yi aşmayanların tahsilinden vazgeçilecek. DİĞER Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

57 57 DİĞER  Torba Kanun" ile araç muayenesini zamanında yaptırmayanların cezaları ve gümrük vergisi borçları da yeniden yapılandırılıyor.  TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen "Torba Kanuna" göre, araç muayenesini zamanında yaptırmamış olanlar, 31 Aralık 2014'e kadar araç muayenesini yaptırırsa aylık yüzde 5 ceza yerine kanunun yayımlandığı tarihe kadar enflasyon farkını; yayımı izleyen aylarda ise aylık yüzde 1 farkı ödeyecek. Bakanlar Kurulu, bu süreyi 30 Haziran 2015'e kadar uzatmaya yetkili olacak. Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

58 58 TÜRMOB  Kanunla, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) üyelerinin borçlarının ödenmesi konusunda kolaylık getiriliyor. Buna göre, serbest muhasebeci ve mali müşavirler ve yeminli müşavirlerin, üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların TÜRMOB‘ a olan birlik payı borçlarının asıllarının tamamını 9 taksitte ödemeleri durumunda, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilecek. Bundan yararlanmak isteyenlerin, düzenlemenin kanunlaşıp yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ayın sonuna kadar birime başvurmaları şart olacak.

59 Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri 59 BAŞVURU TARİHLERİ‏ Genel Sağlık Sigortası; Genel sağlık sigortası kapsamında gelir testine gitmesi gerektiği halde şimdiye kadar hiç test yaptırmamış olanların, en geç 31 Mart 2015 tarihine kadar gelir testine başvurması gerekiyor. Ayrıca gelir testi yaptırsın veya yaptırmasın tüm GSS borçluları ise en geç 30 Nisan 2015tarihine kadar yapılandırma için SGK’ ya başvurmak zorunda.

60 Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri 60 BAŞVURU TARİHLERİ‏ Sigorta Primleri; GSS borçluları dışındaki tüm prim borçları için son başvuru tarihi 31 Aralık 2014. Bağ-Kur primi, isteğe bağlı sigorta, işveren prim borcu, asgari işçilik ve işsizlik sigortası borçları bu kapsamda yer alıyor. Yine emeklilerden kesilen sosyal güvenlik destek prim borçları için aynı tarihe kadar başvuru gerekiyor.

61 Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri 61 BAŞVURU TARİHLERİ‏ Vergilerde Başvuru; Vergilerde, gümrük vergileri de dahil olmak üzere son başvuru tarihi 30 Kasım 2014. Bununla birlikte işletme kayıtlarında yer aldığı halde fiilen işletmede yer almayan varlıkların ise 31 Aralık 2014 tarihine kadar Gelir İdaresi’ne beyan edilmesi gerekiyor.

62 Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri 62 BAŞVURU TARİHLERİ‏ Oda Aidatları; Muhasebeci ve mali müşavirlerin, birikmiş oda aidatları için son başvuru tarihi 31 Ekim 2014.Buna karşın TOBB aidat borcu veya diğer esnaf odası borçları için 30 Kasım 2014 tarihine kadar başvurmak gerekiyor. Elektrik borcu olanların da yine son başvuru tarihi 30 Kasım 2014. Aynı tarihe kadar çiftçilerin de sulama birliklerine olan borçları yapılandırılabilecek.

63 Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri 63 BAŞVURU TARİHLERİ‏ Borçlar için başvuruda bulunduğunuzda peşin ödemeyi ya da 6, 9, 12 ve 18 taksit halinde ödemeyi tercih edebilirsiniz. İki ayda bir taksit ödeneceği için vade toplamda 36 ay oluyor. Bir yıl içerisinde en fazla iki taksiti aksatabilirsiniz. Üçüncü taksitin de aksaması halinde af kapsamından çıkarılırsınız. 2014 yılında ise en fazla bir taksit aksatma hakkınız var.

64 Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri 64 TEŞEKKÜRLER SAMET İNLİ


"TORBA YASA S.M.MALİ MÜŞAVİR GÜNAYDIN TOPÇU. Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları