Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Vergilendirme İşlemleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Vergilendirme İşlemleri"— Sunum transkripti:

1 Vergilendirme İşlemleri
Herhangi bir vergi borcunun doğması için birinci şart, bir vergi kanunu hükmünün bulunmasıdır(verginin kanuniliği ilkesi). İkinci şart, bütçe kanunu ile bir mali yükümün o yıl tahsiline izin verilmesidir. Kanunun o yıl Bütçe Kanunu’nun C cetvelinde yer alması gerekir(ön izin ilkesi). Üçüncü şart, vergiyi doğuran olayın meydana gelmesidir. V.d.o., vergi konusu ile yükümlü arasında kurulan ilişkidir. Arş. Gör. Arif Nazif Aydın

2 V.d.o., vergi alacağı ve borcunun sebebini oluşturmaktadır.
Vergiyi Doğuran Olay Vergi alacağı, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın meydana gelmesi veya hukuki durumun tamamlanması ile doğmaktadır(VUK m.19). V.d.o., vergi alacağı ve borcunun sebebini oluşturmaktadır. V.d.o. meydana gelmesiyle, vergi borcunun doğması için vergi dairesinin herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmaz, vergi borcu kendiliğinden doğar. Arş. Gör. Arif Nazif Aydın

3 Aşağıdaki hallerde vergiyi doğuran olay meydana gelmiş olur;
Gelir vergisinde gerçek kişilerin gelir elde etmesi, Kurumlar vergisinde sermaye şirketleri ve diğer kurumların kazanç elde etmeleri, Katma değer vergisinde satıcının bir malı teslim etmesi veya hizmeti ifa etmesi, Emlak vergisinde bir gerçek veya tüzel kişinin gayrimenkule sahip olması, Motorlu taşıtlar vergisinde bir gerçek veya tüzel kişinin adına sicile tescil edilmiş kara veya hava taşıtına sahip olması, Veraset ve intikal vergisinde kişilerin ölüm veya bağış yoluyla ivazsız mal edinmesi, Damga vergisinde gerçek ya da tüzel kişilerin kanunda yazılı sözleşme ve diğer kağıtların imzalaması. Arş. Gör. Arif Nazif Aydın

4 Vergi dairesinin vergilendirme işlemlerine başlayabilmesi ve mükelleften vergi borcunu isteyebilmesi için, vergiyi doğuran olayın muafiyet ve istisna sınırları içinde olmaması gerekir. Vergi kanunlarında yer alan muafiyet hükümleri ile kişi ve kuruluşlar, istisna hükümleri ile de çeşitli konular vergi dışında bırakılmaktadır. V.d.o. meydana gelerek muafiyet ve istisna hükümleri dışında kalmışsa, vergilendirme süreci (işlemler kural olarak yazılı) başlar. Arş. Gör. Arif Nazif Aydın

5 Ör: Başvurucu tarafından 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17. maddesinin (4) numaralı fıkrasının (d) bendine göre iktisadi işletmelere dâhil olmayan gayrimenkullerin kiralanmasının KDV'den istisna edildiği, okul aile birliklerinin tüzel kişiliğinin ve iktisadi işletme niteliğinin bulunmadığı ileri sürülerek vergi ve cezanın kaldırılması istemiyle Balıkesir Vergi Mahkemesinde dava açılmıştır. Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17/4-d bendinde, iktisadi işletmelere dâhil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri katma değer vergisinden istisna edilmiş olup, davacının işletmekte olduğu kantinin bulunduğu yer olan okulun mülkiyetinin Okul Aile Birliğine değil Hazineye ait olması ve yukarıda belirtilen yönetmelik hükmünde kantin işletme hakkının okul aile birliğince bizzat veya işletme hakkının kiralanması suretiyle kullanılabileceği belirtildiğinden yapılan kira ödemelerinin gayrimenkul kira ödemesi olarak nitelendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. AYM, , R.G. Tarih-Sayı : 12/5/ Arş. Gör. Arif Nazif Aydın

6 4T= Verginin Tarhı(miktar olarak hesaplanması), Tebliği(mükellefe bildirilmesi), Tahakkuku(ödenmesi gelen safhaya gelmesi), Tahsili(alacaklı idareye ödenmesi) Arş. Gör. Arif Nazif Aydın

7 Verginin Tarhı Verginin tarhı, vergi kanununda belirtilen matrah üzerinden kanun ile belirtilen vergilendirme ölçülerine göre, vergi dairesi tarafından vergi alacağının hesaplanması ve bu alacağın tutar olarak tespit edilmesidir.(VUK m.20) Verginin tarh edilmesi v.d.o bağlı olarak vergi dairesince gerçekleştirilen vergi alacağının tespit edilmesine ilişkin bir idari işlemdir.(tespit edici, açıklayıcı) Arş. Gör. Arif Nazif Aydın

8 2016 Takvim yılı (G.V.K. madde:103) Gelir Vergisi Tarifesi Bakanlar Kuruluna tanınan yetkilerin kapsamı için makale. TL'ye kadar 15% TL'nin TL'si için TL, fazlası 20% TL'nin TL'si için TL, (ücret gelirlerinde TL'nin TL'si için TL), fazlası  27% TL'den fazlasının TL'si için TL, (ücret gelirlerinde TL'den fazlasının TL'si için TL), fazlası 35% Arş. Gör. Arif Nazif Aydın

9 Veraset Yoluyla İntikallerde
7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunun 16ncı maddesinde yer alan vergi tarifesi matrah dilim tutarları yukarıda belirtilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle tespit edilmiştir. Bu nedenle, 1/1/2016 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.   Matrah Verginin Oranı (%) Veraset Yoluyla  İntikallerde İvazsız  İntikallerde İlk                            TL için 1 10 Sonra gelen              TL için 3 15 Sonra gelen           TL için 5 20 Sonra gelen           TL için 7 25 Matrahın             TL’yi aşan bölümü için 30 Arş. Gör. Arif Nazif Aydın


"Vergilendirme İşlemleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları