Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANKARA - 2016 SİGORTA MUHASEBESİ VE FİNANSAL RAPORLAMA AKT 212 Özge ARSLAN Sigorta Denetleme Kurulu Hazine Müsteşarlığı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANKARA - 2016 SİGORTA MUHASEBESİ VE FİNANSAL RAPORLAMA AKT 212 Özge ARSLAN Sigorta Denetleme Kurulu Hazine Müsteşarlığı."— Sunum transkripti:

1 ANKARA - 2016 SİGORTA MUHASEBESİ VE FİNANSAL RAPORLAMA AKT 212 Özge ARSLAN Sigorta Denetleme Kurulu Hazine Müsteşarlığı

2 SİGORTA MUHASEBESİ A. Sigortacılık Sektörü Genel Bilgiler B. Muhasebe İlke ve Kavramları C. Finansal Tablolar D. Sigorta Muhasebesi Giriş E. Sigortacılık Hesap Planı F. Üretim Muhasebesi G. Hasar Muhasebesi H. Finansal Analiz 2

3 SİGORTA MUHASEBESİ «SİGORTA MUHASEBESİ» 3

4 Sigorta Muhasebesi Genel Muhasebeden Farkları  Üretim Yapısı (Üretim kanalları)  Esas Faaliyet Giderleri Riskin Gerçekleşmesine Bağlı Olması (Riskin/giderlerin gerçekleşmesi veya ne kadar gerçekleşeceği belirsizdir.)  Büyük Sayılar Kanunu (Sigortalanan risk sayısı arttıkça, gerçekleşecek sonuçların beklenen değere yaklaşma ihtimalinin artmasıdır.)  Riskin Paylaşımı (Reasürans: Risk transferi)  Riskin Ölçülmesi (Muallak tazminat karşılıklarının hesaplanmasında istatistiki yöntemler kullanılır) 4

5 Sigorta Muhasebesinin Kaynakları Muhasebe Kuralları  Sigortacılığa Özel Düzenlemeler  Genel Düzenlemeler Muhasebe İlkeleri  TMS/TFRS İçindeki İlkeler 5

6 Sigortacılık Sektöründe Finansal Raporlamaya İlişkin Düzenlemeler 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu’nun Finansal Raporlamalara İlişkin 18.Maddesi 30.12.2004 Tarih ve 25686 Sayılı Sigortacılık Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ TMS/TFRS Hükümleri Teknik Karşılıklar Yönetmeliği Genelge ve Sektör Duyuruları 6

7 Kavramlar Brüt Prim (Yazılan Prim): Sigortalılardan risk ve üretim giderleri için alınan primdir. BSMV, YSV ve THGF içermez. BSMV: Sigorta şirketleri yapmış oldukları bütün işlemler nedeniyle %5 oranında BSMV’ye tabidir. Brüt prim üzerinden hesaplanır. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi YSV: Yangın branşında yazılan prim üzerinden %10 oranında hesaplanan yangın sigorta vergisidir. THGF: Brüt primin %5 i Güvence Hesabı: Brüt primin %2 si sigorta ettiren, %1 şirket payı ve 9 TL den az olamaz) SGK payı: %10 (tedavi giderleri teminatı için) Vergiler ve kesintiler, brüt primden komisyonlar düşülmeden hesaplanır. 7

8 Kavramlar Net Prim: Brüt primlerden reasürörlere devredilen prim sonrası kalan tutar Teknik Karşılıklar  Kazanılmamış Primler Karşılığı  Muallak Tazminat Karşılığı  Matematik Karşılıklar  Devam Eden Riskler Karşılığı  Dengeleme Karşılığı  İkramiye ve İndirimler Karşılığı 8

9 Kavramlar Kazanılmış prim: Bir poliçenin ilgili yıl içerisinde yürürlükte kaldığı sürenin toplam poliçe süresine olan oranına isabet eden primdir. 9

10 ÜRETİM MUHASEBESİ «SİGORTA MUHASEBESİ» 10

11 Üretim Kanalları Sigorta muhasebesi, yapılan işin aracılık, sigortacılık ve reasürans işi olmasına göre değişiklik gösterir. A) Direkt Üretim  Merkez, Bölge ve Şubeler  Koasürans (bir sigorta işini birden fazla sigortacının birleşerek üstlenmesidir)  Acente (Banka ve Banka Dışı) (Şirket nam ve hesabına hareket eder)  Broker (Kendi nam ve şirket/sigortalı hesabına hareket eder) B) Endirekt Üretim  Sigorta havuzları ( Pooller, yeşil kart, Dask, Tarsim)  Reasürans 11

12 Direkt Üretim Muhasebesi ÖRNEK: a) XYZ Sigorta AŞ’nin direkt satış ofisi tarafından 01.04.2013 tarihinde 600 TL primli (vergi hariç) bir kasko poliçesi tanzim edilmiştir. 12 01.04.2013 120.01Sigortalılardan Alacaklar630,00 717Brüt Yazılan Primler600,00 360Ödenecek Vergi ve Fonlar30,00

13 Direkt Üretim Muhasebesi b) Prim tahsilatı: Satış ofisi aracılığıyla üretilen kasko poliçesinin primi 10.04.2013 tarihinde şirketin banka hesabına yatırılmıştır. 13 10.04.2013 102Bankalar630,00 120.01Sigortalılardan Alacaklar630,00

14 Acente Kanalı Üretim Muhasebesi ÖRNEK 1: XYZ Sigorta AŞ’nin acentesi olan Kardeşler Sigorta Aracılık Hizmetleri aracılığıyla 01.07.2013 1.200 TL primli (vergi hariç) bir yangın sigortası poliçesi üretilmiştir (Acente komisyonu %20’dir). 14 01.07.2013 120.02Acentelerden Alacaklar1.380,00 717Üretim Komisyon Giderleri240,00 717Brüt Yazılan Primler1.200,00 320Acentelere Borçlar240,00 360Ödenecek Vergi ve Fonlar180,00

15 Acente Kanalı Üretim Muhasebesi Kardeşler Aracılık Hizmetleri tarafından 10.07.2013 tarihinde şirketin banka hesabına yangın sigortasının ilk taksidine karşılık 450 TL yatırılmıştır. 15 10.07.2013 102Bankalar450,00 320Acentelere Borçlar240,00 120Acentelerden Alacaklar690,00

16 Acente Kanalı Üretim Muhasebesi ÖRNEK 2: Kardeşler Aracılık Hizmetleri tarafından 01.07.2013 tarihinde 1.000 TL primli (vergi hariç) bir trafik sigortası poliçesi üretmiştir (Acente komisyonu %15'tir). 16 01.07.2013 120Acentelerden Alacaklar1.120,00 715Üretim Komisyon Giderleri150,00 715Diğer Faaliyet Giderleri (%1 güvence hesabı)10,00 715SGK'ya Aktarılan Primler100,00 715Brüt Yazılan Primler1.000,00 -Direkt Primler -SGK'ya Aktarılmak Üzere Y.P. 360Ödenecek Vergi ve Fonlar (bsmv%5+güvence%3+thgf%5)130,00 346Tedavi Gid. İliş. SGK'ya Borçlar (%10)100,00 320Acentelere Borçlar150,00

17 Poliçe İptal Kaydı ÖRNEK 1: XYZ sigorta şirketinin direkt satış ofisi tarafından 01.07.2013 tarihinde 1.200 TL primli (vergi hariç) bir kasko poliçesi tanzim edilmiş ve sigortalıdan tahsilat yapılmıştır. Sigortalı araç 31.12.2013 tarihinde satılmış ve sahibi tarafından poliçenin iptali talep edilmiştir. 17 01.07.2013 100Kasa1.260,00 717Brüt Yazılan Primler1.200,00 360Ödenecek Vergi ve Fonlar60,00 31.12.2013 717Brüt Yazılan Primler600,00 360Ödenecek Vergi ve Fonlar30,00 120Kasa630,00

18 Poliçe İptali – Acente Kanalı Üretim 18 01.07.2013 120Aracılardan Alacaklar1.260,00 717Üretim Komisyon Giderleri200,00 717Brüt Yazılan Primler1.200,00 360Ödenecek Vergi ve Fonlar60,00 320Acentelere Borçlar200,00 31.12.2013 717Brüt Yazılan Primler600,00 360Ödenecek Vergi ve Fonlar30,00 320Acentelere Borçlar100,00 120Aracılardan Alacaklar630,00 717Üretim Komisyon Giderleri 100,00

19 Kazanılmamış Prim Karşılığı (KPK) Şirketler yürürlükte bulunan sigorta sözleşmeleri için KPK ayırmak zorundadır. KPK, yürürlükte bulunan sigorta sözleşmeleri için tahakkuk etmiş primlerin herhangi bir komisyon veya diğer bir indirim yapılmaksızın brüt olarak, gün esasına göre ertesi hesap dönemi veya hesap dönemlerine sarkan kısmından oluşur. Poliçe bazında hesaplanmalıdır. Kazanılmış prim nedir? Bir poliçenin ilgili yıl içerisinde yürürlükte kaldığı sürenin toplam poliçe süresine olan oranına isabet eden primdir (1 Aralık 2013 tarihinde başlayan bir poliçenin 2013 yılı kazanılmış primi= Poliçe primi* 31/365 = prim*1/12). Üretim giderleri de aynı şekilde bir sonraki döneme ertelenir. 19

20 KPK Ayırma Örneği Direkt satış ofisi tarafından 01.04.2013 tarihinde üretimi gerçekleştirilen kasko poliçesi için dönem sonunda KPK ayrılmıştır. 20 31.12.2013 717Kazanılmamış Primler Karşılığı150,00 350Kazanılmamış Primler Karşılığı150,00

21 Ertelenmiş Komisyon Gideri Örneği Kardeşler Aracılık Hizmetleri tarafından 01.07.2013 tarihinde üretimi gerçekleştirilen yangın poliçesi için dönem sonunda KPK ayrılmıştır. 21 31.12.2013 701Kazanılmamış Primler Karşılığı600,00 189Ertelenmiş Komisyon Giderleri120,00 350Kazanılmamış Primler Karşılığı600,00 701Ertelenmiş Komisyon Giderleri120,00

22 Reasürans Muhasebesi 22

23 Reasürans Muhasebesi 23 XYZ Sigorta AŞ’nin acentesi olan Kardeşler Aracılık Hizmetleri aracılığıyla 01.07.2013 1.200 TL primli (vergi hariç) bir yangın sigortası poliçesi üretilmiştir. Şirketin yangın branşında %40 Oranlı bir Kotpar Reasürans Anlaşması mevcuttur (Acente komisyonu %20 Reasürans Komisyonu %15’tir).

24 Reasürans Muhasebesi 24 XYZ Sigorta AŞ’nin acentesi olan Kardeşler Aracılık Hizmetleri aracılığıyla 01.07.2013 1.200 TL primli (vergi hariç) bir yangın sigortası poliçesi üretilmiştir. Şirketin yangın branşında %40 Oranlı bir Kotpar Reasürans Anlaşması mevcuttur (Acente komisyonu %20 Reasürans Komisyonu %15’tir). 01.07.2013 120Acentelerden Alacaklar1.380,00 701Üretim Komisyon Giderleri240,00 701Reasüröre Devredilen Primler480,00 120Reasürans Şirketlerinden Alacaklar72,00 701Brüt Yazılan Primler1.200,00 360Ödenecek Vergi ve Fonlar180,00 320Acentelere Borçlar240,00 320Reasürans Şirketlerine Borçlar480,00 701Reasürans Komisyonları72,00

25 Reasürans Muhasebesi 31.12.2013 tarihinde yangın sigortasına ait karşılık kayıtları yapılmıştır. 25

26 Reasürans Muhasebesi 31.12.2013 tarihinde yangın sigortasına ait karşılık kayıtları yapılmıştır. 26 01.07.2013 701KPK600,00 350KPK Re Payı240,00 180Ertelenmiş Komisyon Giderleri120,00 701Ertelenmiş Komisyon Gelirleri36,00 350KPK600,00 701KPK Re Payı240,00 701Ertelenmiş Komisyon Giderleri120,00 380Ertelenmiş Komisyon Gelirleri36,00

27 HASAR MUHASEBESİ «SİGORTA MUHASEBESİ» 27

28 Teşekkürler. E-posta: ozge.arslan@hazine.gov.tr 28


"ANKARA - 2016 SİGORTA MUHASEBESİ VE FİNANSAL RAPORLAMA AKT 212 Özge ARSLAN Sigorta Denetleme Kurulu Hazine Müsteşarlığı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları