Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

N İ HAT CEYLAN YEM İ NL İ MAL İ MÜ Ş AV İ R 19.08.2016 TARİH VE 6736 SAYILI MALİ AF KANUNU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "N İ HAT CEYLAN YEM İ NL İ MAL İ MÜ Ş AV İ R 19.08.2016 TARİH VE 6736 SAYILI MALİ AF KANUNU."— Sunum transkripti:

1 N İ HAT CEYLAN YEM İ NL İ MAL İ MÜ Ş AV İ R 19.08.2016 TARİH VE 6736 SAYILI MALİ AF KANUNU

2 GENEL  YASAL DURUM Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İ li ş kin 6736 sayılı Kanun 19/08/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmı ş tır. Kanunun detaylarının yer aldı ğ ı Genel Tebli ğ ise 23 A ğ ustos 2016 tarihli ve 29810 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ili ş kin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebli ğ i (Seri No: 1) yayımlanmı ş tır.

3 GENEL  KAPSAM Maliye Bakanlı ğ ına ba ğ lı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları boyutu ile ele alındı ğ ında ; düzenlemeler altı ana ba ş lık altında toplanmı ş tır. MAL İ AF KANUNU 1- Kesinle ş mi ş Alacaklar 2- İ htilaflı Alacaklar 3- İ nceleme Asamasınd aki Alacaklar 4-Matrah ve Vergi Artırımı 5- İş letme Kayıtlarını n Düzeltilme si 6-Varlık Barı ş ı

4 KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR  1.Ba ş vurulacak Kesinle ş mi ş Borçlar 30 Haziran 2016 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere ait vergi, resim, harç ve bunlara ili ş kin cezalar ile gecikme faizi ve gecikme zammı alacakları, 30 Haziran 2016 tarihinden önce verilen askerlik, seçim, trafik, nüfus, karayolu ta ş ıma, otoyollar ve köprülerden ihlalli geçi ş idari para cezaları ile RTÜK idari para cezaları, Vadesi Kanunun yayımlandı ğ ı 19/08/2016 tarihinden önce olan vergi dairelerince takip edilen vergi dı ş ındaki di ğ er amme alacakları (ecrimisil, ö ğ renim ve katkı kredisi alacakları gibi), için ba ş vurulabilir.

5 KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR 1.Kesinle ş mi ş Vergi ve Ceza Borçları İ çin - Borç asıllarının tamamı, -Gecikme faizi ve zammı yerine Y İ -ÜFE oranları esas alınarak güncellenen tutar, -Vergi aslına ba ğ lı olmayan cezaların (usulsüzlük ve özel usulsüzlük) %50’sinin ödenmesi gerekmektedir. Yapılacak Tahsilat Tutarı -Vergi aslına ba ğ lı olan (vergi ziyaı) cezaların tamamı, -Vergi aslına ba ğ lı olmayan cezaların (usulsüzlük ve özel usulsüzlük) kalan %50’si, -Gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. Vazgeçilen Tahsilat Tutarı

6 KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR  2. İ dari Para Cezalarında: Yapılacak Tahsilat Tutarı: Vadesi geldi ğ i halde ödenmemi ş ya da ödeme süresi henüz geçmemi ş İ dari para cezalarının tamamı, Faiz, gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacaklar yerine Y İ -ÜFE oranları esas alınarak güncellenen tutar, tahsil edilecektir. Faiz, gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacakların tamamı silinerek tahsilinden vazgeçilecektir.

7 KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR  3.Kanun Kapsamına Giren Di ğ er Borçlar Vadesi geldi ğ i halde ödenmemi ş ya da ödeme süresi henüz geçmemi ş di ğ er borçların; Asıllarının tamamının, Faiz, gecikme faizi ve zammı yerine Y İ -ÜFE oranı esas alınarak güncellenen tutar, tahsil edilecektir. Faiz, gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacakların tamamı silinerek tahsilinden vazgeçilecektir.

8 KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR Konuya ili ş kin Örnek: 26/4/2013 vadeli 5.700,00 TL katma de ğ er vergisi süresinde ödenmemi ş tir. Bu Kanunun yayımlandı ğ ı tarihe kadar 3.173,42 TL gecikme zammı hesaplanmı ş tır. Kanunun yayımı tarihi itibarıyla toplam borç tutarı 8.873,42 TL’dir. Bu Kanundan yararlanmak üzere ba ş vuruda bulunulması hâlinde, vergi aslına uygulanan gecikme zammı yerine Y İ - ÜFE aylık de ğ i ş im oranları kullanılarak Y İ -ÜFE (Yurt İ çi Üretici Fiyat Endeksi ) tutarı hesaplanacaktır. Buna göre, gecikme zammının hesaplandı ğ ı süre, gecikme zammı tutarı, gecikme zammı yerine uygulanacak toplam Y İ -ÜFE oranı ve Y İ -ÜFE tutarı a ş a ğ ıdaki ş ekilde olacaktır.

9 KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR Konuya ili ş kin Örnek Devamı: Buna göre, ödenecek tutar ile tahsilinden vazgeçilen alacak tutarı a ş a ğ ıdaki gibi olacaktır.  Ödenecek Tutar Katma De ğ er Vergisi: 5.700,00 TL Y İ -ÜFE Tutarı (Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı Yerine): 1.223,85 TL TOPLAM: 6.923,85 TL  Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı:3.173,42 TL Yukarıda belirtilen Ş ekilde hesaplanan toplam 6.923,85 TL tutarın Kanunda öngörülen süre ve Ş ekilde ödenmesi hâlinde, toplam 3.173,42 TL tutarındaki alaca ğ ın tahsilinden vazgeçilecektir. Gecikme Zammı Hesaplanan Süre AlacakAslı Tutarı (TL) Toplam Gecikme ZammıOranı Gecikme Zammı Tutarı (TL) Toplam Yİ- ÜFE OranıYİ-ÜFE Tutarı (TL) 27/4/2013 - 18/8/20165.700,0055,67%3.173,4221,47%1.223,85

10 KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR  Kanun yayınlanmadan önce ba ş vurulan yapılandırmalarla devam eden borçların yeniden yapılandırması a-6552 sayılı Kanuna (11.09.2014) göre borçlarını yapılandırmı ş olan ve bu Kanunun yayımlandı ğ ı tarih itibarıyla ödemeleri devam eden mükelleflerin talep etmeleri halinde; Kalan taksitler için 6736 sayılı Kanundan yararlanabile cektir 6736 sayılı Kanunda öngörülen sürelerde ödemelerini yapabilecektir. 6736 sayılı Kanunun pe ş in ödeme indirimine ili ş kin hükmünden yararlanılabile cektir.

11 KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR  Kanun yayınlanmadan önce ba ş vurulan yapılandırmalarla devam eden borçların yeniden yapılandırması b-5736 Sayılı Kanuna (20.02.2008) gore uzla ş ılmı ş alacaklar: %5 zammın yerine ilgili aylara ait Y İ -ÜFE aylık de ğ i ş im oranları, 5736 sayılı Kanunda öngörülen ve taksitlere %5 zammın uygulandı ğ ı süreden sonra gecikilen süre için 6183 sayılı kanunun 51’inci maddesine göre hesaplanması gereken gecikme zammı yerine Y İ - ÜFE aylık de ğ i ş im oranları, esas alınarak Y İ - ÜFE tutarı hesaplanacaktır.

12 KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR  Kanun yayınlanmadan önce ba ş vurulan yapılandırmalarla devam eden borçların yeniden yapılandırması c-Tecilli Alacaklar - Bu hüküm uyarınca, 6736 sayılı Kanun kapsamına giren alacakların, kanunun yayımlandı ğ ı tarihten önce 6183 sayılı kanun ve di ğ er kanunlar uyarınca tecil edilmi ş ve tecil ş artlarına uygun ödeniyor olması hâlinde borçlular, Kanunun yayımlandı ğ ı tarih itibarıyla ödeme süresi geçmemi ş olan taksit tutarları için kanun hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

13 KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR Ba ş vuruların en geç 31 Ekim 2016 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Ba ş vuru Yeri ve Süresi : Gelir İ daresi Ba ş kanlı ğ ı internet adresi (www. gib.gov.tr) üzerinden, Ba ğ lı oldu ğ unuz vergi dairenize ş ahsen veya posta yoluyla, yapabilirsiniz. Birden fazla vergi dairesine borcu olanlar, her bir vergi dairesine ayrı ayrı ba ş vuracaklardır.

14 KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR  Ödeme Süresi ve Ş ekli İ lk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ya da iki ş er aylık dönemler hâlinde azami on sekiz e ş it taksitte ödenmesi mümkün olup ilk taksit ödeme süresi 30 Kasım 2016 tarihide sona ermektedir. Ayrıca 6, 9 ve 12 e ş it taksitte ödeme seçenekleri de bulunmaktadır. Taksitle yapılacak ödemelere uygulanacak katsayılar: tutarına eklenir. Alacak tutarının ilk taksit ödeme süresi içerisinde pe ş in ödenmesi hâlinde, Y İ -ÜFE aylık de ğ i ş im oranları esas alınarak hesaplanan tutar üzerinden ayrıca %50 indirim yapılacaktır. (1,045), Altı e ş it taksit için (1,083), Dokuz e ş it taksit için (1,105), On iki e ş it taksit için (1,15), On sekiz e ş it taksit için

15 KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR  Kesinle ş mi ş Alacaklar İ çin Çe ş itli Hükümler: Yapılandırmanın devam edebilmesi için, ilk iki taksitinin süresinde ödenmesi ş arttır. Kredi kartı ile ödeme kolaylı ğ ı getirilmi ş tir. Taksit ödeme süresince beyan edilen vergilerin süresinde ödeme ş artı mevcuttur,bir takvim yılı içerisinde her bir vergi türü için en fazla iki defa ödeme ihlal yapılabilecektir. Yapılandırılan alacaklarla ilgili dava açılmaması,açılmı ş sa davadan vazgeçilmesi gerekmektedir.

16 İHTİLAFLI ALACAKLAR MAL İ AF KANUNU 1- Kesinle ş mi ş Alacaklar 2- İ htilaflı Alacaklar 3- İ nceleme Asamasındak i Alacaklar 4-Matrah ve Vergi Artırımı 5- İş letme Kayıtlarının Düzeltilmesi 6-Varlık Barı ş ı

17 İHTİLAFLI ALACAKLAR İ htilaflı vergi aslına ba ğ lı cezalar, usulsüzlük cezaları ve idari para cezaları dava a ş amasına ve karar durumuna göre %80’e varan oranlarda indirimlerle yapılandırılabilecektir.

18 İHTİLAFLI ALACAKLAR  İ htilafa Konu Vergi Aslı Ve Cezaları, Dava açma süresi geçmemi ş ya da İ htilaf Vergi Mahkemesinde (henüz karara ba ğ lanmamı ş ) ise; Vergi aslının %50’sinin, Gecikme faizi ve zammı yerine Y İ -ÜFE oranları esas alınarak güncellenen tutarın ödenmesi gerekmektedir. Bu durumda, Vergi aslının %50’sinin, Vergi aslına ba ğ lı olan (vergi ziyai) cezaların tamamının, Gecikme faizi ve zammının tahsilinden vazgeçilecektir.

19 İHTİLAFLI ALACAKLAR  İ htilafa Konu Vergi Aslı Ve Cezaları Danı ş tay veya Bölge İ dare Mahkemesinde (henüz karara ba ğ lanmamı ş ) ise; En son karar Terkin ise; Vergi aslının %20’sinin, Gecikme faizi ve zammı yerine Y İ -ÜFE oranları esas alınarak güncellenen tutarın ödenmesi gerekmektedir. Bu durumda, Vergi aslının %80’inin, Vergi aslına ba ğ lı olan (vergi ziyaı) cezaların tamamının, Gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

20 İHTİLAFLI ALACAKLAR  İ htilafa Konu Vergi Aslı Ve Cezaları Danı ş tay veya Bölge İ dare Mahkemesinde (henüz karara ba ğ lanmamı ş ) ise; En son karar Tasdik ya da Tadilen Tasdik ise; Tasdik edilen vergi aslının tamamının, Terkin edilen kısmın %20’sinin, Gecikme faizi ve zammı yerine Y İ -ÜFE oranları esas alınarak güncellenen tutarın ödenmesi gerekmektedir. Bu durumda, Terkin edilen vergi aslının %80’inin, Vergi aslına ba ğ lı olan (vergi ziyaı) cezaların tamamının, Gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

21 İHTİLAFLI ALACAKLAR  Uzla ş ma Talepli Alacaklarda Kanun yayınlandı ğ ı tarih itibariyle uzla ş ma günü gelmemi ş,uzla ş ma günü henüz verilmemi ş veya uzla ş ılamadı ğ ı durumda; Vergi aslının %50’sinin, Gecikme faizi ve zammı yerine Y İ -ÜFE oranları esas alınarak güncellenen tutarın ödenmesi gerekmektedir. Bu durumda, Vergi aslının %50’sinin, Vergi aslına ba ğ lı olan (vergi ziyaı) cezaların tamamının, Gecikme faizi ve zammının tahsilinden vazgeçilecektir.

22 İHTİLAFLI ALACAKLAR  Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarına İ li ş kin İ htilaflar Dava açma süresi geçmemi ş veya vergi mahkemesinde devam ediyorsa cezanın %25’i, En son karar terkin ise terkin edilen cezanın %10’u, En son karar tasdik veya tadilen tasdik ise; Tasdik edilen cezanın %50’si Terkin edilen kısmın %10’u ödenecektir. Kalan cezaların tahsilinden vazgeçilecektir.

23 İHTİLAFLI ALACAKLAR  İ dari Para Cezalarına İ li ş kin İ htilaflar Dava açma süresi geçmemi ş veya dava ilk derece mahkemesinde ise %50’si, En son karar terkin ise terkin edilen cezanın %20’si, En son karar tasdik veya tadilen tasdik ise; Tasdik edilen cezanın tamamı, Terkin edilen cezanın %20’si ödenecektir. Kalan cezaların tahsilinden vazgeçilecektir. Ödenmesi gereken idari para cezasına ili ş kin gecikme zammı ve faizi gibi fer’i alacaklar yerine güncelleme oranı (Y İ -ÜFE), esas alınarak belirlenecek tutarın ödenmesi halinde; gecikme zammı ve faizi gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

24 İNCELEME AŞAMASINDAKİ ALACAKLAR MAL İ AF KANUNU 1- Kesinle ş mi ş Alacaklar 2- İ htilaflı Alacaklar 3- İ nceleme Asamasındaki Alacaklar 4-Matrah ve Vergi Artırımı 5- İş letme Kayıtlarının Düzeltilmesi 6-Varlık Barı ş ı

25 İNCELEME AŞAMASINDAKİ ALACAKLAR 30 Haziran 2016 tarihinden önceki dönemlere ili ş kin olarak, Kanun hükmünden yararlanılabilmesi için, inceleme ve takdir i ş lemleri tamamlandıktan sonra ihbarnamenin tebli ğ inden itibaren 30 gün içinde vergi dairesine ba ş vuruda bulunulması gerekmektedir. Kanunun yayımlandı ğ ı tarihten önce ba ş lanıldı ğ ı halde tamamlanmamı ş olan vergi incelemeleri ile takdir i ş lemlerine, Matrah ve vergi artırımına ili ş kin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, devam edilecektir.

26 Tarh edilen verginin %50’sinin, Kanunun yayımlandı ğ ı tarihe kadar hesaplanan gecikme faizi yerine Y İ -ÜFE tutarının, Kanunun yayımlandı ğ ı tarihten sonrası için hesaplanacak gecikme faizinin, Vergi aslına ba ğ lı olmayan (usulsüzlük ve özel usulsüzlük) cezanın %25’inin, ödenmesi ş artıyla, ÖDENECEKLER Vergi aslının kalan %50’sinin, Vergi aslına ba ğ lı olan (vergi ziyaı) cezaların tamamının, Vergi aslına ba ğ lı olmayan cezaların (usulsüzlük ve özel usulsüzlük) kalan %75’inin, Gecikme faizinin tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. ÖDEMES İ NDEN VAZGEÇ İ LENLER Ödemeler, ihbarnamenin tebli ğ ini izleyen aydan ba ş lamak üzere pe ş in veya iki ş er aylık dönemler halinde 6 e ş it taksitte yapılacaktır.Bu hükümden yararlanılabilmesi için dava açılmaması ş arttır. İNCELEME AŞAMASINDAKİ ALACAKLAR

27 Bu konuyla ilgili Örnek Mükellefin defter ve belgeleri Mart/2014 vergilendirme dönemine ili ş kin KDV yönünden incelemeye ba ş lanılmı ş ve 6736 sayılı Kanunun yayımlandı ğ ı tarih itibarıyla inceleme sonuçlanmamı ş tır. Ayrıca mükellef tarafından bu Kanun uyarınca söz konusu vergi türünden matrah artırımında da bulunulmamı ş tır. İ nceleme sonucu düzenlenen vergi inceleme raporunun 4/5/2017 tarihinde vergi dairesi kayıtlarına intikal etti ğ i, rapor üzerine mükellef adına 2.500.000,00 TL katma de ğ er vergisi tarh edildi ğ i, 2.500.000,00 TL vergi ziyaı cezası kesildi ğ i ve tarhiyata ili ş kin vergi/ceza ihbarnamesinin 14/6/2017 tarihinde mükellefe tebli ğ edildi ğ i varsayıldı ğ ında, mükellef Kanunun 4’üncü maddesinden a ş a ğ ıda belirtilen ş ekilde yararlanabilecektir. Mükellef, ihbarnamenin tebli ğ tarihinden itibaren 30 gün içinde Kanundan yararlanmak üzere yazılı ba ş vuruda bulunacaktır.

28 İNCELEME AŞAMASINDAKİ ALACAKLAR Bu konuyla ilgili Örnek Devamı Bu durumda, mükellefin Kanuna göre ödeyece ğ i tutar a ş a ğ ıdaki ş ekilde hesaplanacaktır. Vergi aslının % 50’si:2.500.000,00/2 :1.250.000,00 Yi-ÜFE Tutarı:1.250.000,00 x %9,59 (Normal vade tarihinden Kanunun yayımlandı ğ ı tarihe kadar) :119.875,00 TL’dir. Gecikme Faizi*:1.250.000,00 x %14 :175.000,00 TL’dir. * Gecikme faizi Kanunun yayımlandı ğ ı tarihten, ihbarnamenin tebli ğ i üzerine dava açma süresinin son gününe kadar ve Kanunun yayımı tarihi itibarıyla uygulanmakta olan gecikme zammı oranı esas alınarak hesaplanmı ş tır.

29 İNCELEME AŞAMASINDAKİ ALACAKLAR Bu konuyla ilgili Örnek Devamı Buna göre, Ödenecek Tutar(Taksitli) Vergi Aslının %50’si:1.250.000,00 TL Y İ -ÜFE Tutarı:119.875,00 TL Gecikme Faizi:175.000,00 TL TOPLAM:1.544.875,00 TL’dir. Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar Vergi Aslının %50’si:1.250.000,00 TL Gecikme Faizi:1.330.000,00 TL Vergi Ziyaı Cezası:2.500.000,00 TL TOPLAM:5.080.000,00 TL’dir.

30 İNCELEME AŞAMASINDAKİ ALACAKLAR Bu örne ğ e göre mükellefin ihbarnamenin tebli ğ tarihini izleyen ayda (Temmuz/2017) yapılandırılan alacak tutarı olan 1.544.875,00 TL’yi defaten ödemesi hâlinde ödenecek toplam tutar içerisinde yer alan Y İ - ÜFE tutarı ile gecikme faizi toplam tutarı olan 294.875,00 TL üzerinden ayrıca %50 indirim yapılacak ve Toplam da 1.397.437,50 TL ödeyecektir.

31 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI MAL İ AF KANUNU 1- Kesinle ş mi ş Alacaklar 2- İ htilaflı Alacaklar 3- İ nceleme Asamasında ki Alacaklar 4-Matrah ve Vergi Artırımı 5- İş letme Kayıtlarının Düzeltilmes i 6-Varlık Barı ş ı

32 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI Mükelleflerin 2011-2015 yıllarında beyan ettikleri; Kanunda öngörülen oranlarda artırmaları ve belli bir oranda vergi ödemeleri, halinde, bu vergi türleri nedeniyle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi,Gelir/Kurumlar (Stopaj) Vergisi,KDV matrahlarını/vergilerini,

33 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI  YILLIK GEL İ R VERG İ S İ BEYANNAMES İ NE İ L İŞ K İ N MATRAH ARTI Ş I Mükellefler beyan ettikleri matrahlar üzerinden a ş a ğ ıdaki oranlarından az olmamak üzere artırılması gerekmektedir %35 2011 %30 2012 %25 2013 %20 2014 %15 2015

34 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI  YILLIK GEL İ R VERG İ S İ BEYANNAMES İ NE İ L İŞ K İ N MATRAH ARTI Ş I Ticari veya zirai kazancı bilanço esasına göre tespit edilen gelir vergisi mükellefleri ile serbest meslek erbabı için; daha az matrah artı ş ı olamayacaktır. 14.000 TL 2011 14.820 TL 2012 15.740 TL 2013 16.740 TL 2014 18.970 TL 2015

35 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI  YILLIK GEL İ R VERG İ S İ BEYANNAMES İ NE İ L İŞ K İ N MATRAH ARTI Ş I Vergiyi Do ğ uran bir Faaliyette Bulundu ğ u veya Gelir Elde Etti ğ i Hâlde Mükellefiyet Tesis Ettirmemi ş Olanların Matrah Artırımı az olmayacaktır. 9.500 TL 2011 9.890 TL 2012 10.490 TL 2013 11.160 TL 2014 12.650 TL 2015

36 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI  YILLIK GEL İ R VERG İ S İ BEYANNAMES İ NE İ L İŞ K İ N MATRAH ARTI Ş I Artırılan matrah üzerinden %20 oranında vergi ödenecektir. Ancak, Matrah artırımında bulunulan yıla ait vergileri zamanında beyan ederek ödemi ş,(Damga Vergisi dahil) Bu vergi türleri için Kanunun birikmi ş borçlar ile ihtilaflı alacaklara ili ş kin hükümlerinden yararlanmamı ş uyumlu mükellefler için bu oran%15 olarak uygulanacaktır.

37 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI  YILLIK GEL İ R VERG İ S İ BEYANNAMES İ NE İ L İŞ K İ N MATRAH ARTI Ş I Artırımda bulunulan yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ili ş kin olarak bu vergi türleri için daha sonra ba ş ka bir tarhiyat yapılmayacaktır. Mükellefin tercihte bulundu ğ u taksit tutarlarını süresinde ödememesi, matrah artırımı hükümlerinden yararlanmasına engel te ş kil etmemekle birlikte, süresinde ödenmeyen taksitler 6183 sayılı Kanunun 51’inci maddesine göre belirlenen oranın bir kat fazlası oranında gecikme zammı tatbik edilmek suretiyle takip ve tahsil edilecektir.

38 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI  YILLIK KURUMLAR VERG İ S İ BEYANNAMES İ NE İ L İŞ K İ N MATRAH ARTI Ş I Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesine İ li ş kin Matrah Artırımı Bu yıllara ili ş kin vergi matrahlarının; oranlarından az olmamak üzere artırılması gerekmektedir. %35 2011 %30 2012 %25 2013 %20, 2014 %15 2015

39 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI  YILLIK KURUMLAR VERG İ S İ BEYANNAMES İ NE İ L İŞ K İ N MATRAH ARTI Ş I Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesine İ li ş kin Matrah Artırımı Ancak, anılan yıllara ili ş kin olarak kurumlar vergisi mükelleflerince artırılan matrahların tutarı; az olmayacaktır. 28.000 TL 2011 29.650 TL 2012 31.490 TL 2013 33.470 TL 2014 37.940 TL 2015

40 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI  YILLIK KURUMLAR VERG İ S İ BEYANNAMES İ NE İ L İŞ K İ N MATRAH ARTI Ş I Yatırım indirimi istisnasına tabi kazançları bulunan ve bu kazançlarını muhtasar beyanname ile beyan etmi ş olan kurumlar vergisi mükellefleri Yatırım indirimi istisnası uygulaması nedeniyle kurum kazancından indirilen ve GVK geçici 61 inci maddesine göre vergi tevkifatına tabi tutulmu ş olan kazançlarının bulunması hâlinde, tevkif edilen vergilerini; oranlarından az olmamak üzere artırarak ödemeleri kaydıyla matrah ve vergi artırımı hükümlerinden yararlanabileceklerdir. %35 2011 %30 2012 %25 2013 %20, 2014 %15 2015

41 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI  YILLIK KURUMLAR VERG İ S İ BEYANNAMES İ NE İ L İŞ K İ N MATRAH ARTI Ş I Yatırım indirimi istisnasına tabi kazançları bulunan ve bu kazançlarını muhtasar beyanname ile beyan etmi ş olan kurumlar vergisi mükellefleri Bu yıllara ili ş kin tevkifat matrahlarını; az olmamak üzere artırarak beyan etmeleri ve beyan edilen bu matrahlar üzerinden %15 oranında vergi ödemeleri gerekmektedir. 14.000 TL 2011 14.825 TL 2012 15.745 TL 2013 16.735 TL 2014 18.970 TL 2015

42 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI  GEL İ R (STOPAJ) VE KURUMLAR (STOPAJ) VERG İ S İ NDE ARTIRIM Hizmet erbabına ödenen ücretlerden, Serbest meslek ödemelerinden, Yıllarasari in ş aat ve onarım i ş lerine ait hakedi ş ödemelerinden, Kira ödemelerinden, Çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden, Esnaf muaflı ğ ından yararlananlara yapılan ödemelerden gelir veya kurumlar vergisi tevkifatı yapmakla sorumlu olanların, 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yılları ile ilgili olarak kanunda öngörülen oranlarda vergi artırımında bulunabilecekleri hüküm altına alınmı ş bulunmaktadır.

43 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI  KATMA DE Ğ ER VERG İ S İ NDE ARTIRIM KDV mükellefleri, 1 No.lu KDV beyannamelerinin “Hesaplanan Katma De ğ er Vergisi” satırlarında yer alan tutarların yıllık toplamı üzerinden; oranından az olmamak üzere hesaplanacak KDV’yi, Kanunda öngörüldü ğ ü Ş ekilde ödemeyi kabul etmeleri hâlinde vergi artırımı hükümlerinden faydalanabileceklerdir. %3,5 2011 %3,0 2012 %2,5 2013 %2,0 2014 %1,5 2015

44 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI  KDV beyanında bulunup bulunmamayla ilgili özel durumlar: Hiç Beyanname vermemi ş veya En Fazla İ ki Dönemde Beyanname vermi ş olanlar: KDV artırımı hükümlerinden yararlanabilmek için, mükelleflerin ilgili yıla ili ş kin olarak gelir veya kurumlar vergisi yönünden matrah artırımında bulunmaları zorunludur. Mükellefler, artırdıkları gelir veya kurumlar vergisi matrah tutarı üzerinden %18 oranında hesaplanacak KDV’yi ödemeyi kabul etmeleri hâlinde, KDV artırımı hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

45 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI  MATRAH VE VERG İ ARTIRIMINA İ L İŞ K İ N ORTAK HÜKÜMLER Matrah ve vergi artırımında bulunanların taksitlerini süresinde ödememeleri,artırım hükümlerinin ihlali anlamına gelmeyecektir. Vergi incelemesinde olan dönemlere ili ş kin matrah artımında olan dönemlere ili ş kin vergi incelemeler 30 Eylül 2016 tarihine kadar bitirilmedi ğ i takdirde incelemeye devam edilemeyecektir. KDV vergi aratırımı bir yılın tamamı için yapılabilecek Mükellef inceleme raporunun Vergi Dairesi kayıtlarına intikalinden önce matrah aratı ş ında bulunmu ş ise inceleme sonucu bulunan matrah farkı ile aratırılan matrah birlikte de ğ erlendirilir, artırılan matrah bulunandan fazla veya aynı ise mükellef hakkında incelemeden kaynaklı tarhiyat ve ceza uygulanmaz. Yapılan matrah ve vergi artırımı bildirimleri her hangi bir vergi türü incelemesinde veri olarak kullanılamayacaktır. Matrah ve vergi artırımı yapılacak yıllarda gelir elde edip beyan etmemi ş ve mükellefiyeti olmayan gelir vergisi mükellefleri TC kimlik numaralarını kullanarak bu artırımdan faydalanabilecektir.

46 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI  MATRAH VE VERG İ ARTIRIMINA İ L İŞ K İ N ORTAK HÜKÜMLER Matrah ve vergi artırımında bulunan mükellefler artırımlara ili ş kin olarak BA ve BS formunu düzeltmeye gerek olmayacaktır. Artırılan matrahlar nedeniyle geçici vergi hesaplanmayacaktır. Matrah veya vergi artırımı dolayısıyla verilen beyannameler için damga vergisi alınmayacaktır. Ödenen vergiler, gider veya maliyet kabul edilmeyecek, indirim, mahsup ve iade konusu yapılmayacaktır. Belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenledikleri tespit edilenler matrah ve vergi artırımından yararlanamayacaklardır. Matrah veya vergi artırımında bulunulması, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun defter ve belgelerin muhafaza ve ibrazına ili ş kin hükümlerinin uygulanmasına engel te ş kil etmeyecektir.

47 İŞLETME KAYITLARIN DÜZELTİLMESİ MAL İ AF KANUNU 1- Kesinle ş mi ş Alacaklar 2- İ htilaflı Alacaklar 3- İ nceleme Asamasında ki Alacaklar 4-Matrah ve Vergi Artırımı 5- İş letme Kayıtlarının Düzeltilmesi 6-Varlık Barı ş ı

48 İŞLETME KAYITLARIN DÜZELTİLMESİ  İş letmede olup kayıtlarda olmayan kıymetler Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri i ş letmelerinde mevcut oldu ğ u halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirba ş larını bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kayıt edebileceklerdir. Bu kıymetler, mükelleflerin kendilerince veya ilgili meslek kurulu ş larınca belirlenecek rayiç bedel üzerinden kayıtlara intikal ettirilecektir.

49 İŞLETME KAYITLARIN DÜZELTİLMESİ  İş letmede olup kayıtlarda olmayan kıymetler Bu kıymetler için; Teslimleri KDV genel oranına tabi makine, teçhizat ve demirba ş lar ile emtianın rayiç bedeli üzerinden %10-Teslimleri indirimli KDV oranına tabi makine, teçhizat ve demirba ş lar ile emtianın rayiç bedeli üzerinden ise tabi oldukları oranın yarısı, esas alınmak suretiyle KDV hesaplanacaktır. Ödenen bu vergilerden makina,teçhizat ve demirba ş lar için ödenen KDV indirim konusu yapılamayıp giderle ş tirelecek olup emtia için ödenen KDV indirim konusu yapılabilecektir. Ödenen KDV’lerin iadesi söz konusu olmayacaktır.

50 İŞLETME KAYITLARIN DÜZELTİLMESİ  Kayıtlarda olup i ş letmede olmayan kıymetler Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri kayıtlarında yer aldı ğ ı halde i ş letmelerinde mevcut olmayan emtialarını, aynı nev’iden emtialara ili ş kin tespit edilen gayrisafi kar oranını dikkate alarak fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirebilirler. Kayıtlarda yer aldı ğ ı halde i ş letmelerde mevcut olmayan emtiaların kayda alınması i ş lemleri, normal satı ş i ş lemlerinden farklı de ğ ildir. Bu kapsamda düzenlenecek satı ş faturasında, emtianın tabi oldu ğ u oranda KDV hesaplanacak ve ilgili dönem beyannamesine dahil edilecektir.

51 İŞLETME KAYITLARIN DÜZELTİLMESİ  Kayıtlarda olup i ş letmede olmayan kıymetler Bu hükme göre ödenmesi gereken KDV, ilk taksiti beyanname verme süresi içerisinde, izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere 3 e ş it taksitte ödenecektir. Satı ş hasılatı yıllık gelir veya kurumlar vergisi matrahının hesaplanmasında da dikkate alınacaktır. Bu kapsamda düzenlenecek faturada yer alacak bedel, söz konusu emtia ile aynı nev’iden olan emtiaların gayrisafi kar oranı dikkate alınarak tespit edilecektir.Gayrisafi kar oranının yasal kayıtlardan tespit edilemedi ğ i hallerde, mükelleflerin ba ğ lı oldu ğ u meslek odalarının belirleyece ğ i oranlar esas alınacaktır.

52 İŞLETME KAYITLARIN DÜZELTİLMESİ  Beyan Edilen Kıymetlerin Kayıtlara İ ntikali Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, aktiflerine intikal ettirdikleri emtia için ayrı; makine, teçhizat ve demirba ş lar için ayrı olmak üzere pasifte kar ş ılık hesabı açacaktır. Emtia için ayrılan kar ş ılık, ortaklara da ğ ıtılması veya i ş letmenin tasfiye edilmesi hâlinde, sermayenin unsuru sayılacak ve vergilendirilmeyecektir. Öte yandan, makine, teçhizat ve demirba ş lar ayrıca envantere kaydedilecek ve ayrılan kar ş ılık birikmi ş amortisman olarak kabul edilecektir.

53 İŞLETME KAYITLARIN DÜZELTİLMESİ  Kayıtlarda yer aldı ğ ı halede İş letme mevcut olmayan Kasa mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar beyanı Bu uygulamadan sadece bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabilecektir. Kurumlar vergisi mükellefleri, 31/12/2015 tarihli bilançolarında yer alan(düzeltme beyannameleri dikkate alınmaz) ancak i ş letmelerinde bulunmayan; 30 Kasım 2016 tarihine kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebileceklerdir. Kasa mevcutlarını, İş letmenin esas faaliyet konusu dı ş ındaki i ş lemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulundu ğ u tutarlar, ortaklara borçlu bulundu ğ u tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını, Bunlarla ilgili ba ş ka hesaplarda takip edilen tutarlarını,

54 İŞLETME KAYITLARIN DÜZELTİLMESİ  Kayıtlarda yer aldı ğ ı halede İş letme mevcut olmayan Kasa mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar beyanı Mükellefler beyan edilecek tutarlar üzerinden %3 oranında vergi hesaplayacak ve beyanname verme süresi içinde ödeyeceklerdir. Ödenmeyen bu vergiler yapılandırmanın ihlali sayılmayacak olup 6183 sayılı kanuna göre tahsil edilecektir. Beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler gider olarak dikkate alınmayacaktır. Beyan edilen tutarlar için tarhiyat yapılmayacaktır.

55 VARLIK BARIŞI MAL İ AF KANUNU 1- Kesinle ş mi ş Alacaklar 2- İ htilaflı Alacaklar 3- İ nceleme Asamasında ki Alacaklar 4-Matrah ve Vergi Artırımı 5- İş letme Kayıtlarının Düzeltilmesi 6-Varlık Barı ş ı

56 VARLIK BARIŞI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER  Yurt Dı ş ı Varlıklar Yurt dı ş ında bulunan; 1 Para, 2 Döviz, 3 Altın, 4 Menkul kıymet ve di ğ er sermaye piyasası araçlarının, gerçek ve tüzel ki ş iler tarafından 31/12/2016 tarihine kadar Türkiye’ye getirilmesi halinde, bu varlıklar serbestçe tasarruf edilebilecektir.

57 VARLIK BARIŞI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER  Yurt Dı ş ı Varlıklar Yurt dı ş ından getirilen varlıklar, defter tutan mükelleflerce i ş letmelerine dahil edilebilecektir. Bu kapsamda yapılan i ş lemler dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacak ve bu varlıkların daha sonra i ş letmeden çekilmesi kar da ğ ıtımı sayılmayacaktır. Bu i ş lemler nedeniyle herhangi bir vergi alınmayacaktır. Kayıtlara alınan varlıkların daha sonar elden çıkarılmasında olu ş an zararlar gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirimi kabul edilmeyecektir. Yurt dı ş ı varlıklar Türkiye’ye getirilmeden yurt dı ş ından kullanılmı ş kredi borçlarının ödenmesinde de kullanılabilecektir. Kurumlar, Kanunun yayımı tarihinden önce defterlerinde kayıtlı olan sermaye avanslarının yurtdı ş ında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve di ğ er sermaye piyasası araçlarının Türkiye’ye getirmek suretiyle kar ş ılanmı ş olması halinde bu avansların defter kayıtlarından dü ş ülmesi kaydıyla madde hükmünden yararlanacaktır.

58 VARLIK BARIŞI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER  Yurt İ çi Varlıklar Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve yurt içinde bulunan;  31/12/2016 tarihine kadar i ş letme kayıtlarına dahil edilebilecektir. 1 Para, 2 Döviz, 3 Altın, 4 Menkul kıymet ve di ğ er sermaye piyasası araçlar, 5 Ta ş ınmazlar 31/12/2016 tarihine kadar i ş letme kayıtlarına dahil edilebilecektir.

59 VARLIK BARIŞI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER  Yurt İ çi Varlıklar Bu kapsamda yapılan i ş lemler dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacak, Bu varlıkların daha sonra i ş letmeden çekilmesi kar da ğ ıtımı sayılmayacaktır. İş letme kaydedilen bu varlıklar daha sonra elden çıkarılmasından do ğ an zararlar kabul edilmeyecektir. Bu varlıklarla ilgili olarak amortisman hükümleri uygulanmayacaktır. Yurt dı ş ından varlıkların getirilmesi veya yurt içi varlıkların defterlere kaydedilmesi nedeniyle; vergi incelemesi ve tarhiyatı, herhangi bir ara ş tırma, inceleme, soru ş turma ve kovu ş turma yapılmayacak, vergi cezası ve idari para cezaları kesilmeyecektir.

60 Te ş ekkürler….. Nihat CEYLAN Yeminli Mali Mü ş avir


"N İ HAT CEYLAN YEM İ NL İ MAL İ MÜ Ş AV İ R 19.08.2016 TARİH VE 6736 SAYILI MALİ AF KANUNU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları