Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAMU ZARARI. Kamu zararı tanımı Türk mali sistemine köklü değişiklikler getiren “5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ve bu çerçevede oluşturulan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAMU ZARARI. Kamu zararı tanımı Türk mali sistemine köklü değişiklikler getiren “5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ve bu çerçevede oluşturulan."— Sunum transkripti:

1 KAMU ZARARI

2 Kamu zararı tanımı Türk mali sistemine köklü değişiklikler getiren “5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ve bu çerçevede oluşturulan ikincil mevzuat düzenlemelerinin en önemlilerinden birisi “Kamu Zararları” konusudur. Kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır. (5018 sy. Kan. 71.Md)

3 Kamu Zararında SORUMLU VE İLGİLİ SORUMLU; “kamu görevlileri” dir. “Kamu görevlileri; Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, yönetilmesinden, kullanılmasından, korunmasından, kötüye kullanılmaması ve her an hizmete hazır bulundurulması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludurlar.” 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 6/d. maddesinde kamu görevlisi ; kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi olarak tanımlanmıştır.

4 İLGİLİ ; “Kendisine yersiz veya fazla ödemenin yapıldığı ve kamu zararından tek başına veya sorumlularla birlikte sorumlu olan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişilerdir.” Zararın geri ödenmesi sürecine kamu görevlileri ile birlikte ilgililerin de dahil edilmesi, sorumluluğun kapsamını yayma ve zarara sebep olanların bütününe ulaşma amacına yöneliktir.

5 Kamu Zararının Tespiti Kontrol, denetim veya inceleme Sayıştay’ca kesin hükme bağlama Adli, idari veya askeri yargılama Tespit edilen kamu zararına ilişkin yazı, tutanak, rapor, ilâm ve benzeri belgeler takiple ilgili kamu idarelerine gönderilecektir.

6 KONTROL DENETİM İNCELEME TESPİT DEĞERLENDİRME Üst Yönetici/ Belediye Başkanı HARCAMA YETKİLİSİ GÖRÜŞ

7 İlamın İdareye Ulaştığı Tarih KAMU ZARARININ MUHASEBE KAYDINA ALINMASI KONTROL DENETİM İNCELEME SAYIŞTAY İLAMIMAHKEME İLAMI Değerlendirmenin Onaylandığı Tarih 5 İŞ GÜNÜ Mali Hizmetler Müdürlüğü Veya Takibe Yetkili Kılınan Makam MUHASEBE BİRİMİ

8 KAMU ZARARLARININ TEBLİĞİ Bilinen adrese imza karşılığı tebligat Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebligat Sayıştay Kanunu hükümlerine göre tebligat Kontrol, denetim veya inceleme sonucunda tespit edilen kamu zararı alacaklarının sorumlulara ve/veya ilgililere tebliğ işlemlerine, yapılacak değerlendirme sonucunda alınan onay tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde başlanacaktır. ÖDEME SÜRESİ 1 AY ÖDEME SÜRESİ 1 AY

9 YAPILACAK TEBLİĞDE ; Borcun miktarı, Borcun sebebi, Borcun doğuş tarihi, Faiz başlangıç tarihi, Ödeme yeri, İtiraz süresi (7 gün) İtiraz mercii (itiraz kararı 10 gün) Bilgileri yer almalıdır. Adli, idari ve askeri mahkemelerce hükme bağlanan ve taraflara tebliğ edilen kamu zararından doğan alacaklara ilişkin kararın kesinleşmesi beklenilmeksizin takip işlemlerine başlanacaktır.

10 Yargılama sonucunda verilen tazmine ilişkin kararların takibi; Mali Hizmetler Birimi Mali Hizmetler Birimi Hukuk İşleri Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü Stratejik Planlama, Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi Avukat

11 Kamu zararı alacaklarının yapılan tebligata rağmen sorumlular ve/veya ilgililerce süresinde rızaen ve sulhen ödenmemesi halinde ilgili alacak takip dosyası, sürenin bitiminden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde genel hükümlere göre takibat yapılmak ve dava açılmak üzere; Mali Hizmetler Müdürlüğü ve/veya Stratejik Planlama, Bütçe ve Performans Programı Alt Birimince Belediye hukuk işleri müdürlüğü veya belediye avukatlığına gönderilecek ve alacağın hükmen tahsili sağlanacaktır.

12 KAMU ZARARLARININ TAHSİLİ Rızaen ve sulh yolu Takas (Borçlar Kanunu hükümlerine göre) Cebri İcra (İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre)

13 Kamu zararından doğan alacaklar, sorumlulardan ve/veya ilgililerden, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili mevzuatına göre hesaplanacak faiziyle birlikte tahsil edilir.

14 Rızaen ve Sulh Yoluyla Tahsilat Oluştuğu tarih itibarıyla asgarî ücretin bir aylık brüt tutarının yarısını geçmeyen alacaklar, Belediye Başkanı/Üst Yöneticinin izni, Belediye Başkanı/Üst Yöneticinin izni, Sorumlunun ve/veya ilgilinin kabul etmesi, Sorumlunun ve/veya ilgilinin kabul etmesi, şartıyla, tebliğ tarihini izleyen aybaşından (eğer alacak tutarı asgarî ücretin bir aylık brüt tutarının yarısını geçiyor ise sulh işleminin kesinleştiği tarihi izleyen aybaşından ) itibaren aylığından kesilerek rızaen tahsil edilecektir. Aylıklardan yapılacak kesinti tutarı, sorumlulara ve/veya ilgililere yapılan her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dahil bir aylık net ödemelerinin dörtte birinden az, üçte birinden çok olamaz

15 Takas Yoluyla Tahsilat İçin ; - Karşılıklı Alacak / Borç - Alacak / Borcun nakit olması - Alacak / Borcun vadesinin gelmesi -Alacağın yazı ile talebi - Borcun yazı ile beyanı ALACAKLI Kamu İdaresi BORÇLU Sorumlu / İlgili Borç ve alacaktan birisi şarta bağlı bulunuyorsa veya henüz vadesi gelmemiş ise takas yapılamaz.

16 İcra Yoluyla Tahsilat Sayıştay ve mahkeme ilâmları ile hüküm altına alındığı halde sorumluları ve/veya ilgilileri tarafından rızaen ödenmeyen kamu zararından doğan alacaklar, İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre tahsil edilecektir. Mali Hizmetler Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü MALVARLIĞI ARAŞTIRMASI - Tapu, - Banka, - Vergi dairesi, - Trafik şubesi - Sos. güv. Kur. - Diğer İCRA TAKİBATI veya TAKİPTEN VAZGEÇME ONAYI

17 KAMU ZARARINDAN DOĞAN ALACAKLARDA ZAMANAŞIMI Kamu zararından doğan alacaklarda zamanaşımı süresi 10 (on) yıldır. Zamanaşımı süresi kamu zararının oluştuğu kabul edilen tarihi takip eden malî yılın başından işlemeye başlar ve onuncu yılın sonunda biter. Borç aslı zamanaşımına uğramış olan kamu zararından doğan alacakların faizleri de zaman aşımına uğrayacaktır Zamanaşımına uğramış olsa dahi sorumlular ve/veya ilgililer tarafından rızaen yapılan ödemeler kabul edilecektir.

18 HAZIRLAYANLAR SEZER ALP CANLI 2012473038 İLKSEN TOPTAŞ 2012473107 HASAN EKİZ 2012473048


"KAMU ZARARI. Kamu zararı tanımı Türk mali sistemine köklü değişiklikler getiren “5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ve bu çerçevede oluşturulan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları