Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KESİN HESAP KANUNU VE ÖZELLİKLERİ. Kesin Hesap Kanunu Nedir? Kesin Hesap Kanunu Nedir? Belirli bir malî yıla ait bütçe uygulamasının dönem sonunda T.B.M.M.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KESİN HESAP KANUNU VE ÖZELLİKLERİ. Kesin Hesap Kanunu Nedir? Kesin Hesap Kanunu Nedir? Belirli bir malî yıla ait bütçe uygulamasının dönem sonunda T.B.M.M."— Sunum transkripti:

1 KESİN HESAP KANUNU VE ÖZELLİKLERİ

2 Kesin Hesap Kanunu Nedir? Kesin Hesap Kanunu Nedir? Belirli bir malî yıla ait bütçe uygulamasının dönem sonunda T.B.M.M. tarafından kontrolü sonucunda kabul edilen ve o bütçe yılında gerçekleşen gelir ve gider tutarını gösteren bir kanundur. Belirli bir malî yıla ait bütçe uygulamasının dönem sonunda T.B.M.M. tarafından kontrolü sonucunda kabul edilen ve o bütçe yılında gerçekleşen gelir ve gider tutarını gösteren bir kanundur.

3 Anayasanın 164 üncü maddesinde kesin hesap süreci düzenlenmiştir. Buna göre; Kesin hesap kanunu tasarıları, kanunda daha kısa bir süre kabul edilmemiş ise, ilgili oldukları malî yılın sonundan başlayarak, en geç yedi ay sonra, Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Sayıştay, genel uygunluk bildirimini, ilişkin oldu ğ u kesin hesap kanunu tasarısının verilmesinden başlayarak en geç 75 gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. Kesin hesap kanunu tasarısı, yeni yıl bütçe kanunu tasarısıyla birlikte Bütçe Komisyonu gündemine alınır. Bütçe Komisyonu, bütçe kanunu tasarısıyla kesin hesap kanunu tasarısını Genel Kurula birlikte sunar, Genel Kurul, kesin Kesin hesap kanunu tasarısı, yeni yıl bütçe kanunu tasarısıyla birlikte Bütçe Komisyonu gündemine alınır. Bütçe Komisyonu, bütçe kanunu tasarısıyla kesin hesap kanunu tasarısını Genel Kurula birlikte sunar, Genel Kurul, kesin hesap kanunu tasarısını, yeni yıl bütçe kanunu tasarısıyla beraber görüşerek karara ba ğ lar.

4 Plan Bütçe Komisyonunda Görüşülmesi Bakanlar Kurulu tarafından TBMM’ye sunulan merkezi yönetim bütçe kanun tasarısı ve kesin hesap kanun tasarısı; Meclis başkanı tarafından Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilir. Bu komisyon bütçe ve kesin hesap yasa tasarısı üzerinde teknik incelemeyi yapan komisyon olup, buradaki çalışmaların 55 gün içerisinde tamamlanması gerekir. Bakanlar Kurulu tarafından TBMM’ye sunulan merkezi yönetim bütçe kanun tasarısı ve kesin hesap kanun tasarısı; Meclis başkanı tarafından Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilir. Bu komisyon bütçe ve kesin hesap yasa tasarısı üzerinde teknik incelemeyi yapan komisyon olup, buradaki çalışmaların 55 gün içerisinde tamamlanması gerekir. Plan Bütçe Komisyonunda en az 25’i iktidardan olmak üzere toplam 40 üye bulunmaktadır. Üyeler komisyon gündemindeki bütçe tasarısı üzerinde önergeler verip, kabul edilmesi halinde, de ğ işiklik yapma imkânına sahiptirler. Plan Bütçe Komisyonunda en az 25’i iktidardan olmak üzere toplam 40 üye bulunmaktadır. Üyeler komisyon gündemindeki bütçe tasarısı üzerinde önergeler verip, kabul edilmesi halinde, de ğ işiklik yapma imkânına sahiptirler. Komisyon, merkezi yönetim bütçesine dâhil kuruluşların bütçe ve kesin hesap tasarılarını tek tek görüşür. Tasarı, kamu idareleri bazında onaylanıp gerekli de ğ işikliklerle kabul edildikten sonra yapılan de ğ işiklikleri ve ekleri içeren bir komisyon raporu ile birlikte TBMM Genel Kurulu’na sunulur. Komisyon, merkezi yönetim bütçesine dâhil kuruluşların bütçe ve kesin hesap tasarılarını tek tek görüşür. Tasarı, kamu idareleri bazında onaylanıp gerekli de ğ işikliklerle kabul edildikten sonra yapılan de ğ işiklikleri ve ekleri içeren bir komisyon raporu ile birlikte TBMM Genel Kurulu’na sunulur.

5 Bütçe ve Kesin Hesap Yasa Tasarının TBMM Genel Kurulunda Görüşülmesi Genel Kurulda merkezi yönetim bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarının görüşmelerine, Maliye Bakanı’nın konuşmasıyla başlanır. Bütçenin Genel Kurulda görüşülmesi için 20 günlük süre vardır. Genel Kurul, bütçe ve kesin hesap kanununun bütünü üzerine yapılan görüşmelerden sonra, merkezî yönetim bütçe kanun tasarısının metnini; maddeler, gider ve gelir cetvellerini kamu idareleri itibarıyla görüşür ve bölümler halinde oylar. Genel Kuruldaki görüşmeler sırasında, milletvekilleri, Anayasanın 162 inci maddesi gere ğ ince gider arttırıcı veya gelir azaltıcı tekliflerde bulunamazlar. Genel Kurul, bütçe ve kesin hesap kanununun bütünü üzerine yapılan görüşmelerden sonra, merkezî yönetim bütçe kanun tasarısının metnini; maddeler, gider ve gelir cetvellerini kamu idareleri itibarıyla görüşür ve bölümler halinde oylar. Genel Kuruldaki görüşmeler sırasında, milletvekilleri, Anayasanın 162 inci maddesi gere ğ ince gider arttırıcı veya gelir azaltıcı tekliflerde bulunamazlar.

6 Bütçe Yasa Tasarısının Mali Yıl Başlangıcından Önce Onaylanması ve Yayınlanması Genel Kuruldaki görüşmelerin bitiminden sonra bütçe ve kesin hesabın tümü açık oya sunulur. Kabul oyları ret oylarından fazla ise bütçe ve kesin hesap kanun tasarıları TBMM’ce kabul edilmiş olur. Genel Kuruldaki görüşmelerin bitiminden sonra bütçe ve kesin hesabın tümü açık oya sunulur. Kabul oyları ret oylarından fazla ise bütçe ve kesin hesap kanun tasarıları TBMM’ce kabul edilmiş olur. TBMM tarafından kabul edilen kanun tasarısı onaylanmak üzere Cumhurbaşkanlı ğ ı’na gönderilir. Cumhurbaşkanı, Anayasanın 89 uncu maddesi gere ğ i, bütçe kanununu yeniden görüşülmek üzere TBMM’ye geri gönderemez. Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan merkezî yönetim bütçe kanunu malî yılbaşından önce Resmî Gazetede yayımlanarak mali yılbaşında ( 1 Ocak’ta) yürürlü ğ e girer TBMM tarafından kabul edilen kanun tasarısı onaylanmak üzere Cumhurbaşkanlı ğ ı’na gönderilir. Cumhurbaşkanı, Anayasanın 89 uncu maddesi gere ğ i, bütçe kanununu yeniden görüşülmek üzere TBMM’ye geri gönderemez. Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan merkezî yönetim bütçe kanunu malî yılbaşından önce Resmî Gazetede yayımlanarak mali yılbaşında ( 1 Ocak’ta) yürürlü ğ e girer.

7 Bütçe Hazırlık Sürecinin TBMM’ye Sevkinden Önceki Hazırlık Aşamaları  Bütçe kanun metni çalışmaları; Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü ğ ü  Yatırım büyüklükleri koordinasyon toplantısı; Kalkınma Bakanlı ğ ı, Maliye Bakanlı ğ ı, Hazine Müsteşarlı ğ ı  Yüksek Planlama Kurulu toplantısı  Kamu kurum ve kuruluşlarına ait bütçe tekliflerine son şeklinin verilmesi; Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü ğ ü, Kalkınma Bakanlı ğ ı  Bütçe kanun tasarısına son halinin verilmesi  Bütçe kanun tasarısının TBMM’ ye sevki Bakanlar Kurulu Merkezî yönetim bütçe kanun tasarısına (Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi sırasında dikkate alınmak üzere);

8 Orta vadeli malî planı da içeren bütçe gerekçesi  Orta vadeli malî planı da içeren bütçe gerekçesi  Yıllık ekonomik rapor,  Vergi muafiyeti, istisnası ve indirimleri ile benzeri uygulamalar nedeniyle vazgeçilen kamu gelirleri cetveli,  Kamu borç yönetimi raporu,  Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin son iki yıla ait bütçe gerçekleşmeleri ile izleyen iki yıla ait gelir ve gider tahminleri,  Mahallî idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının bütçe tahminleri,  Merkezî yönetim kapsamında olmayıp, merkezî yönetim bütçesinden yardım alan kamu idareleri ile di ğ er kurum ve kuruluşların listesi, eklenir.

9 Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay ile Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, bütçelerini Eylül ayı sonuna kadar do ğ rudan Türkiye Büyük Millet Meclisine, bir örne ğ ini de Maliye Bakanlı ğ ına gönderirler. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay ile Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, bütçelerini Eylül ayı sonuna kadar do ğ rudan Türkiye Büyük Millet Meclisine, bir örne ğ ini de Maliye Bakanlı ğ ına gönderirler.

10 HAZIRLAYANLAR TUTKU KURALAY FATMA NAZLI AKŞEHİRLİ SEDA MOLLAER YUNUS EMRE BÜYÜK


"KESİN HESAP KANUNU VE ÖZELLİKLERİ. Kesin Hesap Kanunu Nedir? Kesin Hesap Kanunu Nedir? Belirli bir malî yıla ait bütçe uygulamasının dönem sonunda T.B.M.M." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları