Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası. Serbest muhasebeci mali müşavir sorumluluk sigortası Bu sigorta ile Sigortacı, Sigortalının vermekte olduğu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası. Serbest muhasebeci mali müşavir sorumluluk sigortası Bu sigorta ile Sigortacı, Sigortalının vermekte olduğu."— Sunum transkripti:

1 Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası

2 Serbest muhasebeci mali müşavir sorumluluk sigortası Bu sigorta ile Sigortacı, Sigortalının vermekte olduğu mesleki hizmetleri kusurlu olarak yerine getirmesinden ya da gereği gibi yerine getirememesinden ötürü üçüncü kişiler tarafından Sigortalıya karşı ileri sürülecek tazminat taleplerinin sonuçlarına karşı, onu poliçede belirtilen teminat limitine kadar aşağıda yazılı özel şartlar ile ekli Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'nın A.1. maddesi (a) fıkrası hükümlerine göre sigorta eder

3 Poliçe kapsamı ve ihbar süreçleri Sigortalının sorumluluğuna neden olan olayın sigorta süresi içinde gerçekleşmiş olması ve b. Tazminat talebinin sigorta süresi içinde veya sigorta süresinin sona ermesini izleyen en geç 5 yıl içinde (uzatılmış bildirim süresi) Sigortalıya iadeli taahhütlü mektupla yazılı olarak bildirilmiş bulunması zorunludur. Bu koşulların tamamı hep birlikte gerçekleşmediği sürece sigortacının bu sigorta kapsamında hiçbir ödeme yükümlülüğü doğmaz. Poliçenin aralıksız yenilenmesi halinde zararın ortaya çıkışına dair 5 yıllık süre ardışık olarak yenilenen tüm poliçeler için yenilenen son poliçenin vade bitim tarihinden sonraki 5 yıl olarak kabul edilecektir.

4 Sorumluluk ve sgk işlemleri Bu sigorta, Sigortalının müteselsil sorumluluk gereği ödeyeceği SSK primi, vergi, vergi cezası, gecikme zammı ve gecikme faizini de temin eder. Bu sigorta, S.S.K. işe giriş bildirgesinin geç verilmesinden veya hiç verilmemesinden kaynaklanan zararları da temin eder.SGK işlemlerine dair tazminat talepleri ancak sigortalı ile mükellefi arasında yapılan TÜRMOB sözleşmesinde SGK işlemlerinin sigortalı tarafından yürütüleceğinin açıkça belirtilmiş olması kaydıyla poliçe kapsamında değerlendirilebilecektir. İlgili sözleşmede bu işlemlerin sigortalı tarafından üstlenileceği bilgisinin yer almaması halinde söz konusu tazminat talebi teminat kapsamı dışında değerlendirilecektir.

5 Teminatta olan Sorumluluk örnekleri Bu sigorta, Sigortalının çalıştığı kurumun poliçe teminat kapsamına giren bir olay neticesinde üçüncü kişilere tazminat ödemesi sonucu Sigortalıya rücu etmesi durumunda da poliçede belirtilen koşullar çerçevesinde Sigortalıyı korur. Yasal belgelerin, mevcut yasa ve yönetmeliklerde öngörülen zamanlarda tamamlanmamasından kaynaklanan tazminat talepleri teminat kapsamındadır. Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'nın A.4.2 maddesinin (f) bendi aksine manevi tazminat talepleri teminat kapsamındadır. Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının A.4.3 maddesinin (a) bendi aksine; sigortalının mesleki sorumluluğu gereği 3. Kişilerin ödemek zorunda kalacağı ve sigortalıdan talep edecekleri veya sigortalın müteselsil sorumluluk sonucu yapacağı ödemeler teminattadır.

6 Sorumluluk kapsamları Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının A.4.1 maddesinin (a) bendi aksine; herhangi bir bilgisayar esaslı veya elektronik ortamda saklanabilir, yazılı, basılmış veya herhangi bir yöntem ile (veya benzer bir şekilde) tekrar çoğaltılmış olsun veya olmasın her tür belge kaybı veya sigortalının bakım, gözetim ve kontrolüne verilmiş bilgi ve malzemenin kaybı veya imha edilmesi sonucu meydana gelebilecek tazminat talepleri teminat kapsamındadır. Kesinleşmiş bir idari karar gereğince sigortalının malvarlığı üzerinde bir kısıtlama uygulanırsa, sigorta şirketi,-sigorta teminatına girmeyen haller hariç olmak koşuluyla- sigortalının malvarlığının bu kısıtlamadan kurtarılması için gerekli teminat gösterme gibi girişimleri yerine getirecektir

7 Özel hususlar Sigortalının ölümü halinde Sigortacı, Sigortalının sorumlulukları ile ilgili olarak bu poliçe çerçevesinde Sigortalının kanuni mirasçıları lehine koruma sağlayacaktır. Ancak, bunun için söz konusu kanuni mirasçıların mirası reddetmemiş olmaları ve kendileri sigortalıymış gibi bu poliçedeki hüküm ve şartlara ve istisnalara uymaları ve bunlarla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeleri zorunludur. b. Bu poliçe, düzenleme tarihi itibariyle Sigortalı hakkında ilgili meslek odası tarafından bir disiplin soruşturması açılmadığı ve herhangi bir vergi incelemesi ve bu incelemeye ilişkin inceleme tutanağının olmadığı veya Sigortalının bilgisi dahilinde bu yönde bir gelişme bulunmadığı kabul edilerek düzenlenmektedir. Aksi halde, Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları uyarınca Sigortacının poliçeyi iptal etme ya da poliçe koşullarında değişiklik yapma hakkı saklı kalacaktır. c. Bu Poliçe Sigortacı ya da Sigortalı tarafından otuz gün önceden yazılı ihbarda bulunmak kaydıyla iptal edilebilir. Fesih ihbarı, tarafların bilinen en son adresine iadeli taahhütlü mektupla gönderildiğinde posta ulaşım süresi sonunda tebliğ edilmiş olarak kabul edilecektir. d. Poliçe, üzerinde yazılı olan bitim tarihinde sona erer; yeni bir devre için sigorta teminatı elde edilmesi ancak tarafların bu hususta yazılı olarak açıkça anlaşmaları ile mümkün olacaktır, e. Bu poliçe sigortalının TÜRMOB üyesi olması kaydı ile hüküm ifade eder Bu sigorta ile teminat altına alınan bir sorumluluk, aynı zamanda başka bir sigorta ile de temin edilmiş olduğu takdirde işbu sigorta diğer sigortalarla beraber 'müşterek sigorta' teşkil eder

8 Örnek prim yapısı Muafiyet: En az 500 TL olmak üzere her bir hasarın %5’i Seçenek Teminat limiti (olay başı ve yıllık toplam ) Teminat örnek prim 35.000 650 200.000 1.950 750.000 6.300

9 İndirimler Birden fazla serbest muhasebeci mali müşavirin aynı anda sigorta yaptırması Poliçenin aralıksız yenilenmesi halinde indirimler mevcuttur.


"Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası. Serbest muhasebeci mali müşavir sorumluluk sigortası Bu sigorta ile Sigortacı, Sigortalının vermekte olduğu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları