Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. İZMİR VALİLİĞİ İl Çevre ve Orman Müdürlüğü AMBALAJ ATIKLAIRNIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 15 ŞUBAT 2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. İZMİR VALİLİĞİ İl Çevre ve Orman Müdürlüğü AMBALAJ ATIKLAIRNIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 15 ŞUBAT 2010."— Sunum transkripti:

1 T.C. İZMİR VALİLİĞİ İl Çevre ve Orman Müdürlüğü AMBALAJ ATIKLAIRNIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 15 ŞUBAT 2010

2 Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Çiğdem ERZİN Ziraat Yüksek Mühendisi

3 Mevzuat: KANUN/YÖNETMELİK 2872 sayılı Çevre Kanunu 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 5393 sayılı Belediye Kanunu 1991 Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2004 Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 2007 Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

4 Yönetmeliğin amacı a) Çevresel açıdan belirli ölçütlere, temel koşul ve özelliklere sahip ambalajların üretimi, b) Ambalaj atıklarının çevreye zarar verecek şekilde doğrudan ve dolaylı bir şekilde alıcı ortama verilmesinin önlenmesi, c) Öncelikle ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, önlenemeyen ambalaj atıklarının tekrar kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım yolu ile bertaraf edilecek miktarının azaltılması, ç) Ambalaj atıklarının belirli bir sistem içinde, kaynağında ayrı toplanması, taşınması, ayrıştırılması konularında teknik ve idari standartların oluşturulmasıve bunlarla ilgili prensip, politika ve programlar ile hukuki, idari ve teknik esasların belirlenmesidir.

5 KAPSAM Bu Yönetmelik; evsel, endüstriyel, ticari ve işyeri olmasına bakılmaksızın yurt içinde piyasaya sürülen plastik, metal, cam, kağıt-karton, kompozit ve benzeri malzemelerden yapılmış bütün ambalajları ve bu ambalajların atıklarını kapsar.

6  2872 sayılı Çevre Kanunu’nda:  Atık: Herhangi bir faaliyet sonucunda oluşan, çevreye atılan veya bırakılan her türlü maddeyi,  Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nde:  Ambalaj: Hammaddeden, işlenmiş ürüne kadar, bir ürünün üreticiden kullanıcıya veya tüketiciye ulaştırılması aşamasında, taşınması, korunması, saklanması ve satışa sunumu için kullanılan herhangi bir malzemeden yapılmış ve bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Ambalaj Tanımına İlişkin Açıklayıcı Örnekler’de belirtilen, geri dönüşsüz olanlar da dahil tüm ürünleri TANIM

7   Ambalaj atığı: Ambalaj ya da ambalaj malzemesi üretimi ya da herhangi bir üretim sırasında ortaya çıkan üretim artıkları hariç olmak üzere, ürünlerin tüketiciye ya da nihai kullanıcıya ulaştırılması aşamasında, ürünün sunumu için kullanılan ve ürünün kullanılmasından sonra oluşan, kullanım ömrü dolmuş tekrar kullanılabilir ambalajlar da dahil satış, dış ve nakliye ambalaj atığını,   Ambalaj atığı üreticisi: Ambalajlı ürünü kullanarak ambalaj atığının oluşumuna sebep olan tüketiciler, nihai kullanıcılar, satış noktaları ve benzeri gerçek veya tüzel kişiyi,

8   Ambalaj üreticisi: Ambalaj malzemesi ve ambalajın kendisini üretenler ile ambalajın doğrudan üretildiği ürünü piyasaya sürenlere tedarik edenleri veya bu ürünleri ithal edenleri,   Piyasaya süren: Bir ürünü bu Yönetmelik kapsamındaki ambalajlar ile paketleyen gerçek veya tüzel kişiyi, üretici tarafından direk olarak piyasaya sürülmemesi durumunda ambalajın üzerinde adını ve/veya ticari markasını kullanan gerçek veya tüzel kişiyi, üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı,

9 GENEL ESASLAR   ç) Ambalaj atıklarının yönetiminden sorumlu kişi veya kişiler ile kurum ve kuruluşlar, bu atıkların çevre ve insan sağlığına zararlı olabilecek etkilerinin azaltılması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.   d) Ambalaj atığı üreticileri; ilgili oldukları belediyeler tarafından hazırlanarak Bakanlığa sunulan ambalaj atığı yönetim planı doğrultusunda belirlenen toplama sistemine uygun olarak biriktirmek ve bedelsiz olarak belediyenin sistemine vermekle yükümlüdürler.   e) Sağlıklı bir geri kazanım sisteminin oluşturulması için ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması esastır. Ambalaj atıklarının bu Yönetmelikte tanımlanan toplama sistemi dışında bir yöntemle toplanması ve ayrıştırılması yasaktır.   f) Ürünlerini ambalajlı olarak piyasaya sürenler, bu ürünlerin kullanımı sonucu ortaya çıkan ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını, geri dönüşümünü ve geri kazanımını sağlamak ve bu amaçla yapılacak harcamaları karşılamakla yükümlüdürler.   g) Ambalaj atıklarının yönetiminden kaynaklanan her türlü çevresel zararın giderilmesi amacıyla yapılan harcamalar, bu atıkların yönetiminden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından karşılanması esastır.   ğ) Ambalaj atıklarının toplanması ayrılması, geri dönüşümü ve geri kazanımı amacıyla faaliyet gösteren veya göstermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler Bakanlıktan lisans almak zorundadırlar.   h) Ambalaj atıklarının lisanslı işletmelere verilmesi esastır ve ambalaj atıklarının bunların dışındaki işletmeler tarafından toplanması yasaktır.

10 Ambalaj atıklarının toplanmasındaki temel amaç; geri kazanılabilir atıkların evsel atıklardan ayrı toplanarak ekonomiye kazandırılması, deponi alanlarına giden atık miktarının azaltılarak, deponi alanlarının ömrünün uzatılması ve taşıma maliyetlerinin azaltılmasıdır.

11 Ambalaj üreticilerinin yükümlülükleri   a) Ambalajın tasarım aşamasından başlayarak, üretim ve kullanım sonrasında en az atık üretecek ve çevreye en az zarar verecek şekilde ambalaj üretmekle,   b) Ambalaj malzemesini tekrar kullanıma, geri dönüşüme ve/veya geri kazanıma uygun olacak şekilde tasarlamak, üretmek ve piyasaya sunmakla,   c) Ambalaj atıkları yönetimi kapsamında tüketicileri bilgilendirici eğitim faaliyetleri yapmakla yükümlüdürler.

12 Piyasaya sürenlerin yükümlülükleri   (1) Piyasaya sürenler;   a) Ürünlerinin ambalajlanması sırasında, ürünün kullanımı sonrası en az atık üretecek ve geri dönüşümü ve geri kazanımı en kolay ve en ekonomik olacak ambalajları kullanmakla,   b) Ürünlerin ambalajlanması sırasında tekrar kullanıma uygun ambalajları tercih etmekle,   c) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Piyasaya Süren Müracaat Formu’nu internet aracılığıyla doldurabilmek için Bakanlığa müracaat ederek internet erişim şifresi ile kod numarası almakla,   ç) Bir önceki yıl piyasaya sürdüğü ürünlerin ambalajları için bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Piyasaya Süren Müracaat Formu’nu internet aracılığıyla doldurarak bir sureti ile birlikte her yıl Şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa/Müdürlüğe göndermekle,   d) Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen geri kazanım hedeflerini sağlamakla,   e) Hedefleri sağlamak amacıyla piyasaya sürdükleri ürünlerin ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması için belediyeler ve lisans almış olan işletmeler ile birlikte sözleşmeler yapmakla,

13 Piyasaya sürenlerin yükümlülükleri   f) Yapılan sözleşmeler doğrultusunda hazırlanan ve belediyeler tarafından Bakanlığa sunulan ambalaj atıkları yönetim planına göre; ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, geri dönüştürülmesi ve geri kazanılması konularında tüketicileri ve belediyeleri bilgilendirici eğitim faaliyetlerinde bulunmakla ve ilgili harcamaları karşılamakla,   g) Belediyeler tarafından Bakanlığa sunulan ambalaj atıkları yönetim planına göre; ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, geri dönüştürülmesi ve geri kazanılması konusunda yürütülen çalışmalarla ilgili harcamaları karşılamakla,   ğ) Sözleşmeler doğrultusunda toplanan ve geri kazanımı sağlanan ambalaj atıklarına ait belgelerini, bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirtildiği şekilde her yıl Şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa göndermekle,   h) Piyasaya sürmüş oldukları ürünlerin ambalajlarının 15 inci maddede belirtilen değerleri sağladığını kontrol etmekle yükümlüdürler.   (2) Piyasaya sürenler, bu maddenin birinci fıkrasının (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerindeki yükümlülüklerini yetkilendirilmiş kuruluşlara devredebilirler.

14 Ambalajların piyasaya sürenler tarafından işaretlenmesi   (1) Ambalajların, kullanım sonucu oluşan atıklarının, bu Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak toplama ve geri kazanım sistemine dahil olduğunun belirtilmesi ve tüketicinin bilgilendirilmesi amacıyla, ambalajlar piyasaya sürenler tarafından işaretlenir. Bu işaretleme gönüllülük esasına dayanır.   (3) İşaretleme ambalajın veya etiketin üzerine yapılır, kolayca görülebilir, okunabilir, ambalaj açıldığı takdirde bile kalıcı ve dayanıklı olur. Kullanılan etiketler, geri kazanımı olumsuz etkilemeyecek malzemeden üretilir ve yapıştırılır.   (4) Bakanlıktan kod numarası almamış ambalajlı ürünlerin, piyasaya süren işletmeler tarafından piyasaya sürülmesi ve satış noktalarında satılmaları yasaktır. Aksine hareket eden piyasaya sürenler ve satış noktaları bu Yönetmelik hükümlerine göre müteselsil olarak sorumludurlar.

15   Ambalajlı ürünü kullanarak ambalaj atığının oluşumuna sebep olan tüketiciler, nihai kullanıcılar, satış noktaları ve benzeri kişiler   Apartmanlar, site yönetimleri,   okullar, kamu kurum ve kuruluşları,   hastaneler,   oteller, lokantalar, büfeler,   şehirlerarası otobüs terminalleri, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge yönetimleri,   marketler, satış noktaları, fabrikalar, iş ve alışveriş merkezleri Ambalaj atığı üreticileri kimlerdir?

16 Eğitim ve bilgilendirme Bakanlık, mahallin en büyük mülki amiri, belediyeler, ambalaj üreticileri, piyasaya sürenler, yetkilendirilmiş kuruluşlar, satış noktaları, lisanslı toplama ayırma ve geri dönüşüm işletmeleri; ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, tekrar kullanımı, geri dönüşümü ve geri kazanımı konularındaki rolleri ile piyasada mevcut ambalaj malzemeleri üzerindeki işaretlemelerin anlamları konusunda, tüketicileri ve kamuoyunu bilgilendirmekle ve duyarlılığı geliştirmek üzere eğitim çalışmaları yürütmek, koordine etmek veya bu amaçla yapılan çalışmalara katılmak ve katkıda bulunmak zorundadırlar. Bakanlık, mahallin en büyük mülki amiri, belediyeler, ambalaj üreticileri, piyasaya sürenler, yetkilendirilmiş kuruluşlar, satış noktaları, lisanslı toplama ayırma ve geri dönüşüm işletmeleri; ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, tekrar kullanımı, geri dönüşümü ve geri kazanımı konularındaki rolleri ile piyasada mevcut ambalaj malzemeleri üzerindeki işaretlemelerin anlamları konusunda, tüketicileri ve kamuoyunu bilgilendirmekle ve duyarlılığı geliştirmek üzere eğitim çalışmaları yürütmek, koordine etmek veya bu amaçla yapılan çalışmalara katılmak ve katkıda bulunmak zorundadırlar.

17 Ambalaj Atıkları Geri Kazanım Tesislerine Lisans Verilmesi Ambalaj atıklarının toplanması ayrılması ve geri dönüştürülmesi amacıyla faaliyet gösteren veya göstermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler tesisleri için Bakanlıktan lisans almak zorundadırlar. Faaliyet sahibi, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-6 Toplama Ayırma Tesisleri İçin Yapılacak Lisans Başvuru Dosyasında Bulunması Gereken Bilgi ve Belgeler’in yer aldığı lisans başvuru dosyası ile tesisin bulunduğu il çevre ve orman müdürlüğüne başvurur. Faaliyet sahibi, toplama ayırma ve geri dönüşüm faaliyetlerinden her ikisini yapması halinde tek dosya ile başvurur.

18 Ayrı bertaraf edilmesi gereken ambalaj atıkları 11/7/1993 tarihli ve 21634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği kapsamındaki maddeler ve müstahzarlar ile kontamine olmuş ambalajların, 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki atıkların ambalajlarının, 14/3/2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki atıkların ambalajlarının, toplanması, taşınması ve bertarafı yukarıda belirtilen ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

19 AMBALAJ TANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI ÖRNEKLER Bir ürün, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki ambalaj tanımını sağlıyor, ancak ürünün ayrılmaz bir parçası değilse, o ürünü ömrü boyunca içinde bulundurmak, desteklemek veya korumak için de gerekli değilse ve tüm parçaları ile birlikte kullanılıp, tüketilip, bertaraf edilmiyorsa ambalaj olarak kabul edilir. Satış yerlerinde doldurulmak üzere tasarlanan ve bu şekilde kullanılan ürünler ve satış yerlerinde satılan ya da doldurulması tasarlanan ve bu şekilde kullanılan tek kullanımlık ürünler, ambalaj görevi görmeleri şartıyla ambalaj olarak kabul edilir. Ambalajın parçaları ve ambalajda bulunan destekleyici, yardımcı parçalar bütünleşik oldukları ambalajın parçası kabul edilir. Bir ürüne doğrudan asılan ya da takılan ve ambalaj görevi gören yardımcı parçalar o ürünün ayrılmaz bir parçası olmayıp, tüm parçaları ile birlikte kullanılıp, tüketilip, bertaraf edilmedikçe, ambalaj kabul edilir. Bakanlık, herhangi bir ürünün ambalaj olup olmadığına, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesini ve Ek-1’de verilen ambalaj tanımının örneklerini inceleyerek karar verir.

20 Aşağıdaki örnekler “ambalaj” olarak kabul edilirler. (EK-1) CD kutusuna sarılmış streç film Tek kullanımlık tabak ve bardaklar Satış yerlerinde doldurularak kullanılan yapışkan film, sandviç torbaları, alüminyum folyo ve benzeri malzemeler Hazır yiyecek ambalajları Su, maden suyu, meyve suyu şampuan, deterjan ve benzeri ambalajların kapakları Köpük, karton ve benzeri destekleyici malzemelere Yumurta viyolleri Ve benzeri ürünler

21 Aşağıdaki örnekler “ambalaj” değildir. Bitki saksıları Tamir, bakım aletleri gibi saklama kutuları Çay poşetleri Peynirin etrafındaki balmumu tabakası CD’nin içinde kendisiyle birlikte saklandığı kap Tek kullanımlık çatal, bıçak, kaşık Kapağın bir kısmını oluşturan rimel fırçası Ambalaja takılan yapışkan etiketler Ambalajlamada kullanılan plastik, metal ve benzeri şeritler Deterjanların içinde bulunan ve doz ölçmede kullanılan kaplar Alışveriş poşetleri Kargo ve kurye sektöründe kullanılan zarflar, plastik poşetler ve koliler Ve benzeri ürünler

22 İLİMİZDE LİSANSLI/GEÇİCİ ÇALIŞMA İZİNLİ TESİS SAYILARI 01 Şubat 2010 tarihi itibariyle; İlimizde 5 adet plastik, 1 adet cam, 1 adet kompozit olmak üzere toplam 7 (yedi) adet Lisanslı Ambalaj Atığı Geri Dönüşüm Tesisi, 14 (ondört) adet Lisanslı Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi bulunmaktadır.

23 Bir ürünü bu Yönetmelik kapsamındaki ambalajlar ile paketleyen gerçek veya tüzel kişi, üretici tarafından direk olarak piyasaya sürülmemesi durumunda ambalajın üzerinde adını ve/veya ticari markasını kullanan gerçek veya tüzel kişi, üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçı Piyasaya süren

24 Tanımlanan Sistemde Satış Noktalarının Rolü 1. Piyasaya sürenlerin kayıt altına alınmaları 2. Aynı zamanda piyasaya süren 3. Ambalaj atığının toplanması 4. Tüketicileri bilgilendirme 5. Poşet kullanımını azaltma 6. Bilgi verme 7. Ambalaj Komisyonunda temsil

25 Poşet kullanımını azaltma Plastik poşet kullanımını en aza indirmek amacıyla gerekli tedbirlerin alınması, Poşetin yerine alternatif bulunmalı Biyobozunur poşet Eskiye dönüş fileler Poşetlerin paralı verilmesi Birim ağırlıklarının azaltılması

26 Veri Kayıt Sistemi

27 AMAÇ 1. 1. Ambalajların piyasaya sürülmesi, ambalaj atıklarının toplanması ve geri dönüştürülmesine ait verinin kayıt altına alınması, 2. 2. Güncel ve güvenilir çevresel verilere erişimi kolaylaştıracak bir “çevresel veri sistemi” oluşturmak. 3. 3. Veri kalitesinin yükseltilmek suretiyle karar vericilere ihtiyaç duydukları verileri sağlayarak sağlıklı plan ve programların hazırlanmasında destek sağlamak.

28 HANGİ FİRMALAR VERİ KAYIT SİSTEMİNE ALINMAKTADIR  PROGRAMA GİRİŞ: PROGRAMA GİRİŞ: PROGRAMA GİRİŞ:  Piyasaya sürenler: (ürünü ambalajlar ile paketleyen üzerinde adını ve/veya ticari markasını kullanan gerçek veya tüzel kişiyi) Piyasaya sürenler: Piyasaya sürenler:  Ambalaj Üreticileri: (Ambalaj malzemesi ve ambalajın kendisini üretenler ile ambalajın doğrudan üretildiği ürünü piyasaya sürenlere tedarik edenleri veya bu ürünleri ithal edenleri) Ambalaj Üreticileri: Ambalaj Üreticileri:  Lisanslı firmalar: Lisanslı firmalar: Lisanslı firmalar:  Toplama Ayırma Lisansı Alan Firmalar:  Geri Dönüşüm Lisansı Alan Firmalar:  Plastik Ambalaj Atıkları Geri Dönüşüm Firmaları  Kağıt/Karton Ambalaj Atıkların Geri Dönüşüm Firmaları  Cam Ambalaj Atıkların Geri Dönüşüm Firmaları  Metal 28

29 İlk Defa Kullanıcı Kodu ve Şifre Alacak İşletmelerin İzlemesi Gereken Yol  www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr/Formlar.htm adresinden Fatura Bilgi Formunun temin edilerek işletmeye ait bilgilerin doldurulması ve www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr/Formlar.htm  Bulunulan ilin İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesine veya Banka Hesap Numarasına “500 (Beşyüz)” TL’lik ücretin yatırılması  Fatura Bilgi Formu ve Banka Dekontunun bir örneğinin, şifre ve kod numarası talebini içeren bir ön yazı ekinde işletmenin bulunduğu ilin İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne gönderilmesi

30   İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından Kullanıcı Kodu ve Şifre bilgilerini içeren resmi yazının işletmeye gönderilmesi   İşletme tarafından;Kullanıcı Kodu ve Şifre ile http://www.atikambalaj.cevreorman.gov.tr adresine girilerek, piyasaya sürülen ürünlerde kullanılan ve satın alınan ambalaj miktarlarına ait Ek–5 formlarının http://www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr/ambalaj adresindeki “Online Veri Tabanı Programını Kullanırken Dikkat Edilecek Hususlar” göz önünde bulundurularak doldurulması ve program üzerinden gönderilmesiOnline Veri Tabanı Programını Kullanırken Dikkat Edilecek Hususlar   İşletme tarafından Doldurulan Ek 5 Formlarının Programdan bir çıktısının alınarak bulunduğu ilin İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne bir ön yazı ekinde gönderilmesi veya teslim edilmesi.

31 ONLİNE VERİ TABANINDA BİLDİRİMLER DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR   İşletmeler her yıl Şubat ayı sonuna kadar bir önceki yıl piyasaya sürdükleri ve satın aldıkları ambalaj miktarlarını Online Veri Tabanına girmek zorundadırlar.   Kullanıcı Kodu ve Şifre Girilerek Çalışma Yılı seçilmelidir.   ***Not: 2010 yılına kadar bildirim doldurmamış işletmeler 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimlerini doldurmak zorundadırlar.

32  Kod ve şifresini alan firmanın Ek- 5 Formunu Doldurması

33 http://ats.cevreorman.gov.tr/http://ats.cevreorman.gov.tr/ adresinden Programın Ana sayfasına ulaşıp Kod ve şifre ile sisteme giriş yapılır. http://ats.cevreorman.gov.tr/

34 Bildirim Doldur başlığı altında yer alan Piyasaya Süren sekmesi menüsünden önce Ek-5 –B’ye basılır.

35 Açılan sayfada Ambalaj Grubu ve Ambalaj Tipleri menüleri dikkate alınarak sütunlarda istenen bilgileri içerecek şekilde kullanılan ambalajlara ait Kg. cinsinden değerler tabloya yazılır. Her bir Ambalaj Grubu için yapılan işlem sonrası Kaydet/Sonrakine Geç butonuna basılır.

36

37

38 Ek 5-B doldurulduktan sonra Bildirim Doldur başlığı altında yer alan Piyasaya Süren sekmesi menüsünden Ek-5 –C’ye basılır.

39 Açılan sayfada Satın Alındığı Firma kutusuna biliniyorsa Ambalajın alındığı firmanın Kodu yazılır.

40 Bilinmiyorsa Adı yazılır ve Bul butonuna basılır.

41 Firma sistemde kayıtlıysa alt kısımda listelenir. Firmadan alınan Ambalajın Cinsi menüden seçilip Satın Alınan Ambalaj Miktarı (Kg.) da yazıldıktan sonra Kaydet butonuna basılır

42 Firma kayıtlı değilse Yeni Firma Ekle butonuna basılır ve açılan ekranda istenen bilgiler girilerek Kaydet butonuna basılır

43

44 Bildirim tamamlandıktan sonra Raporlar - Firma Durum Raporu butonlarına basıldığında çıkan ekranda GÖNDER butonuna basılmalı

45 Doldurduğu bildirimini onaylanmak üzere internet ortamında İl Müdürlüğüne ulaştırmak için; Firma şifresini girmeli ve sonra Devam Et butonuna basmalıdır.

46 Son olarak Raporlar başlığı altında yer alan Firma Raporları Bölümünden Ek-5 (A),(B) ve (C) sayfalarının bir örneğini alarak İl Müdürlüğüne posta yoluyla göndermelidir.

47 EK 5 A

48 EK 5 B

49 EK 5 C

50 YASAL PROSEDÜR VE YAPTIRIMLAR  Bu Kanunda ve yönetmeliklerde öngörülen usûl ve esaslara, yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak atık toplayan, taşıyan, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, geri dönüşüm sağlayan, tekrar kullanan veya bertaraf edenlere  Bu Kanunda ve yönetmeliklerde öngörülen usûl ve esaslara, yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak atık toplayan, taşıyan, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, geri dönüşüm sağlayan, tekrar kullanan veya bertaraf edenlere :  Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesinin (r) bendine göre:  gerçek kişiler için 31.745 TL, TL,  İthal edenler için 79.364 TL,  kurum, kuruluş ve işletmeler için de 95.235 TL.  Kurum, kuruluş ve işletmelere uygulanan miktar 3 (üç) kattır.  Türk Ceza Kanununun 181nci ve 182nci madde hükümlerine göre de suç duyurusunda bulunulmaktadır..  ayrıca Bilgi ve belge verme yükümlülüğüne aykırı hareket edenler için uygulanan idari para cezası 2010 yılı için 7.934 TL'dir.

51 TEŞEKKÜRLER


"T.C. İZMİR VALİLİĞİ İl Çevre ve Orman Müdürlüğü AMBALAJ ATIKLAIRNIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 15 ŞUBAT 2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları