Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İL YAPI DENETİM KOMİSYONU GÖREVLERİ VE UYGULAMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İL YAPI DENETİM KOMİSYONU GÖREVLERİ VE UYGULAMALARI"— Sunum transkripti:

1 İL YAPI DENETİM KOMİSYONU GÖREVLERİ VE UYGULAMALARI
Hazırlayan: Halil BÜYÜKÇAKIROĞLU

2 İL YAPI DENETİM KOMİSYONU
4708 SAYILI YAPI DENETİMİ KANUNUN Yapı denetim komisyonları ve görevleri başlıklı 4.Maddesi Bu Kanunun uygulanması ile ilgili Bakanlık iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak üzere, Bakanlık merkezinde Merkez Yapı Denetim Komisyonu ve illerde İl Yapı Denetim Komisyonları kurulur. İl Yapı Denetim Komisyonları, yapı denetim kuruluşlarına izin belgesi verilmesi hariç Kanunda belirtilen diğer görevleri yapar. YAPI DENETİM UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN  Merkez ve İl Yapı Denetim Komisyonları 18. Maddesi İl Yapı Denetim Komisyonu, her ilde çevre ve şehircilik il müdürlüğünün teklifi üzerine, Merkez Yapı Denetim Komisyonunca görevlendirilecek, il müdür yardımcısının başkanlığında, en az şube müdürü seviyesinde bir üye ile mimar veya mühendis unvanlı teknik personelden üç üye olmak üzere toplam beş üyeden teşkil edilir. Üyeler tespit edilirken ayrıca birer yedek üye de belirlenir. İl Yapı Denetim Komisyonunun sekretaryası il müdürlüğünce uygun görülen birim tarafından yürütülür.

3 İL YAPI DENETİM KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ
YAPI DENETİM UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN  Merkez ve İl Yapı Denetim Komisyonlarının çalışma usul ve esasları başlıklı 19. Maddesi İl Yapı Denetim Komisyonları; a) İl Yapı Denetim Komisyonu başkanın yazılı veya sözlü daveti üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararları çoğunlukla alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde, başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır. b) İl Yapı Denetim Komisyonu, yapı denetim kuruluşları, laboratuvarlar ile bunların şubelerinin donanım ve teknik alt yapı açısından yeterliliğini ve bunların faaliyetlerini denetlemek ve denetçi, kontrol ve yardımcı kontrol elemanları ile şantiye şeflerinin adres değişikliği işlemlerini gerçekleştirmek ile görevlidir. c) İl Yapı Denetim Komisyonu, ihtilaflı konuları, şikâyetleri ve yapı denetim kuruluşlarının ve laboratuvarların faaliyetlerini mahallinde inceler; bunun için gerektiğinde eleman veya elemanlar görevlendirebilir.

4 İL YAPI DENETİM KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ
ç) İl Yapı Denetim Komisyonu üç ayda bir çalışma faaliyetleri ile ilgili istatistik bilgilerini Merkez Yapı Denetim Komisyonuna gönderir. d)Yapı denetim kuruluşlarının, denetçilerinin, kontrol elemanlarının ve yardımcı kontrol elemanlarının Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuata aykırı uygulamalarına ilişkin olarak inşaatın bulunduğu ilin çalışma birimlerince hazırlanan raporlar, aynı ilin komisyonunca değerlendirilerek karara bağlanır. Yeni iş almaktan men cezasının uygulanmasının gerektiğine karar verilmesi halinde Bakanlığa teklifte bulunulur. e) Denetçi belgeleri ile yapı denetim kuruluşu ve laboratuvar izin belgelerinin vize işlemlerini gerçekleştirmek ile görevlidir.

5 İL YAPI DENETİM KOMİSYON ÇALIŞMA ŞEKLİ VE UYGULANANAN İDARİ YAPTIRIMLAR
İl Çalışma Birimince hazırlanan Teknik inceleme Raporları İl Yapı Denetim Komisyonunca 4708 sayılı Kanunun 8 inci Maddesi hükümlerine göre karara bağlanır. Teknik inceleme raporunda tespit edilen fiil ve hâllerin durumuna göre, idari yaptırımlar uygulanır. Uygulanan idari yaptırımlar Yapı Denetim Kuruluşlarına, Denetçi ve Kontrol elemanlarına, Laboratuvar Kuruluşlarına tespit edilen fiil ve hâllerin durumuna göre para cezası, yeni iş almaktan men cezası ve faaliyet durdurma cezası şeklindedir.

6 YAPI DENETİM KURULUŞLARINA UYGULANAN İDARİ YAPTIRIMLAR
1-Hataların yapının taşıyıcı sistemini etkilememesi kaydı ile tespit edilen fiil ve hallere göre o işe ait yapı denetim hizmet sözleşmesinin en fazla %50’si kadar idari para cezası verilir. 2- a) Denetim hizmetinin bu Kanunda yazılı asgari hizmet bedelinden düşük bir bedel ile üstlenildiğinin tespit edilmesi, Yapı sahibinden veya vekilinden, yapı denetim hesabına yatırılmaksızın yapı denetimi hizmet bedeli alındığının tespit edilmesi hâllerinde, üstlenilen denetim işlerinin tamamına ait yapı denetimi hizmet sözleşmesi bedelleri toplamının %3’ü kadar idari para cezası verilir. b-Yapı denetim kuruluşunun görevden ayrılması veya mimar ve/veya mühendislerinden birinin, herhangi bir sebeple yapı ile ilişkisinin kesilmesi halinde yapı denetim kuruluşu durumu; gerekçeleri ile birlikte en geç altı iş günü içinde yazılı olarak Bakanlığa ve ilgili idareye bildirir hükmüne aykırı hareket edilmesi hâlinde üstlenilen denetim işlerinin tamamına ait yapı denetimi hizmet sözleşmesi bedelleri toplamının %2’si kadar idari para cezası verilir.

7 YAPI DENETİM KURULUŞLARINA UYGULANAN İDARİ YAPTIRIMLAR
3- a) Hataların yapının taşıyıcı sistemini etkilemesi b)Yapı denetim kuruluşu denetim faaliyeti dışında başka ticarî faaliyette bulunması c) Yapı denetim kuruluşuna son bir yıl içinde üç defa idari para cezası uygulanması hallerinde; İl Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Bakanlıkça bir yıl yeni iş almaktan men cezası verilir. Bu karar Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer. Yeni iş almaktan men yönünde verilen ilk cezanın ilan edilmesinden sonra, toplamda 3 defa yeni iş almaktan men cezası verilmesi halinde Merkez Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Bakanlıkça yapı denetim kuruluşunun izin belgesi iptal edilerek faaliyetine son verilir. Yeni iş almaktan men cezası, yapı denetim kuruluşunun denetimindeki diğer işlerin devamına mani değildir.

8 DENETÇİ MİMAR VE MÜHENDİSLERE UYGULANAN İDARİ YAPTIRIMLAR
Denetçi mimar ve mühendislerinin, denetim faaliyeti süresince başkaca meslekî ve inşaat işleri ile ilgili ticarî faaliyette bulunmaları yasaktır hükmüne aykırı hareket eden veya yapı denetim kuruluşunda görevli iken laboratuvar kuruluşlarında da görev alan mimar ve mühendislerine İl Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Türk Lirası idari para cezası verilir.

9 LABORATUVAR KURULUŞLARINA UYGULANAN İDARİ YAPTIRIMLAR
Laboratuvar kuruluşlarının personel, tesis, makine, teçhizat ve kalite kontrol sisteminde olumsuz yönde bir değişiklik olduğunun veya gerçekleştirilen deneylerin belirlenmiş teknik kritere uygun olmadığının veya bu Kanunda ve ilgili mevzuatta belirtilen hükümlere aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi hâlinde, tespit edilen fiil ve hâllerin durumuna göre, İl Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce; 1- a) Laboratuvarların kalite sistemine ilişkin idari ve teknik şartlar bakımından tespit edilen aykırılıklar için uyarma cezası, 3 defa uyarı cezası verilmesi halinde laboratuvar kuruluşuna Türk Lirası idari para cezası, b) Alet ve cihaz kalibrasyonlarının zamanında yaptırılmaması veya kür havuzlarında veya kür odalarında kür şartlarına uyulmaması veya şantiye mahallinde alınan taze beton numunelerinin zamanında toplanmaması veya karot numunesi alınması sırasında laboratuvar denetçisinin hazır bulunmaması veya laboratuvar kuruluşunun deney kapsam listesindeki deneyler hariç olmak üzere deney raporlarında Bakanlık logosunun kullanılması veya numune kayıt ve rapor defterinde boşluklar bulunması hâllerinde, laboratuvar kuruluşuna Türk Lirası idari para cezası verilir. 3 defa Türk Lirası idari para cezası verilmesi hâlinde, İl Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Bakanlıkça bir yıl yeni iş almaktan men cezası verilir.

10 LABORATUVAR KURULUŞLARINA UYGULANAN İDARİ YAPTIRIMLAR
2- Aşağıda belirtilen; a) 3 defa yeni iş almaktan men cezası verilmesi b) Laboratuvar kuruluşunun idarelere veya şahıslara verdiği deney raporlarının gerçeği yansıtmayan sonuçlar ihtiva ettiğinin tespit edilmesi, hâllerinde Merkez Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Bakanlıkça laboratuvar kuruluşunun izin belgesi iptal edilerek faaliyetine son verilir. Sözleşmesi feshedilir. Laboratuvar kuruluşlarına idari para cezası vermeyi gerektiren birden fazla fiilin aynı anda tespit edilmesi hâlinde kuruluşa en fazla Türk Lirası idari para cezası verilir.

11 İDARİ YAPTIRIMLARIN UYGULAMASI
Bu Kanun kapsamında verilecek idari para cezaları İl Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce verilir ve verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir. Yeni iş alamama ve Faaliyetine son verme cezaları İl Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Bakanlıkça verilir. Bu karar Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer.

12 İL YAPI DENETİM KOMİSYONU SEKRETARYASININ GÖREVLERİ
YAPI DENETİM UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN  Yapı Denetim Komisyonu sekretaryası personelinin görevlendirilmesi başlıklı Geçici 4.Maddesi Yapı Denetim Komisyonunun yapı denetimi izin belgesi, laboratuvar izin belgesi ve denetçi belgesi verilmesi ile ilgili iş ve işlemlerini yürütecek olan sekretarya, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde Yapı Denetim Komisyonu tarafından teşkil edilir. GÖREVLERİ Hazırlanan dosyaları Komisyona sevk etmek ve arşivlemek Alınan kararları Bakanlığa iletmek Resmi Gazete’de ilan edilen kararların ilgililerine tebliğini yapmak İlgililer hakkında suç duyurusunda bulunmak Belediyeler hakkında işlem yapılmak üzere İl Mahalli İdareler Müdürlüğüne bildirmek Açılan davaların yazışmalarını yapmak Şeklindedir.

13 YAPI DENETİM ÇALIŞMA BİRİMİNİN GÖREVLERİ
YAPI DENETİM UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN  Yapı denetimi çalışma birimlerinin kurulması başlıklı Geçici 7.Maddesi Bu Yönetmelik gereği kurulması öngörülen yapı denetimi çalışma birimlerinde görev alacak personel, Bakanlık uygun görüşü alınarak, ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde görevlendirilir. GÖREVLERİ Yapı Denetim Kuruluşları, Laboratuvar Kuruluşları ve Denetçilerin vize işlemlerini yapmak. En 6 şantiye ve 2 büro denetimi yapmak. Belediye ve Vatandaşlardan gelen şikayetleri incelemek Tespit edilen aykırılıklar hakkında ilgililerden savunma alarak Teknik inceleme Raporu hazırlamak Yapı Denetim Kuruluşlarının personel girişi, çıkışı ve bilgi güncellemesi yapmak Yapı Denetim Kuruluşlarına kontör girişi yapmak Bakanlığın verdiği diğer görevleri yapmak Şeklindedir.

14 TEŞEKKÜR EDERİM Hazırlayan Halil BÜYÜKÇAKIROĞLU Haberleşme Teknikeri


"İL YAPI DENETİM KOMİSYONU GÖREVLERİ VE UYGULAMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları