Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KONTENJANLAR Toplam Atama Sayısı Sınırları Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda belirlenir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KONTENJANLAR Toplam Atama Sayısı Sınırları Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda belirlenir."— Sunum transkripti:

1

2 KONTENJANLAR Toplam Atama Sayısı Sınırları Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda belirlenir.

3 Örneğin 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun İ-Cetvelinin II.maddesinde Kamu Görevlilerine İlişkin Toplam Atama Sayısı Sınırı; “Açıktan veya nakil suretiyle; 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında öğretim üyeleri hariç olmak üzere boş öğretim elemanı kadrolarına 5000, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında serbest memur kadrolarına 51000 olmak üzere, yapılabilecek toplam atama sayısı sınırı 56000 adettir. Ayrıca, yükseköğretim kurumlarının boş öğretim elemanı kadrolarına 2015 yılında emeklilik, ölüm, istifa, nakil, eğitimin tamamlanması veya başarısızlık sonucu kurumlarından ayrılan araştırma görevlisi sayısı kadar daha açıktan veya nakil suretiyle atama yapılabilir. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesi uyarınca memur kadrolarına yapılacak atamalar, bu atama sınırlamalarına tabi değildir…"

4 78 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. Maddesinde; “Öğretim üyeleri hariç, bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı cetvelde yer alan boş öğretim elemanı kadrolarına açıktan veya yükseköğretim kurumları ile diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından nakil suretiyle yapılabilecek toplam atama sayısı sınırı merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilir. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca araştırma görevlisi kadrolarına yapılabilecek atamalar, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun uyarınca yurt dışına eğitim amacıyla gönderilenlerden öğretim elemanı kadrolarına yapılabilecek atamalar, merkezî yönetim bütçe kanununda öngörülen atama sınırlamalarına tabi değildir.

5 Öğretim üyesi kadrolarından ayrılanların sayısı ile Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca atanmış oldukları araştırma görevlisi kadrolarından ayrılanların sayısı merkezî yönetim bütçe kanununda öngörülen atama sayısının hesabında dikkate alınmaz. Merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen atama sayısının yükseköğretim kurumları itibarıyla dağılımı, kullanımı ve diğer hususlar Maliye Bakanlığının ve Devlet Personel Başkanlığının görüşleri üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir, Boş öğretim elemanı kadrolarına Yükseköğretim Kurulunun izni olmadıkça atama yapılamaz.”

6 ÖĞRETİM ELEMANI ATAMALARINDA MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNUNDA BELİRTİLEN ATAMA SINIRLAMALARINA DAHİL OLMAYANLAR DAHİL OLANLAR Öğretim Üyeleri 1416 sayılı Kanun kapsamında yapılan atamalar Diğer öğretim elemanı kadrolarına yapılan atamalar

7 Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda 2016 yılı için belirlenen öğretim elemanı atama sayıları Yükseköğretim Kurulu tarafından henüz yükseköğretim kurumlarına dağıtılmamıştır, 2015 yılında ayrılan araştırma görevlisi sayımız 20 olduğundan Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca alabileceğimiz öğretim elemanı sayımız 20’dir.

8 YABANCI UYRUKLU SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAMI 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 14 üncü maddesinde; “2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16 ıncı maddesine göre yükseköğretim kurumlarında sözleşme ile istihdam edilecek öğretim elemanı sayısı dolu öğretim elemanı kadrosu sayısının %2 sini geçemez. Bu kapsamdaki yabancı uyruklu öğretim elemanlarının yükseköğretim kurumları itibariyle dağılımı, isim, ücret ve sözleşme örneğinin vizesi, sözleşme süresin uzatılması ve sona erdirilmesi, Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılır.” hükmü yer almaktadır.

9 Bu hüküm doğrultusunda Üniversitemizde; Sözleşme ile istihdam edilebilecek öğretim elemanı sayısı = 1744 * 2/100 (Mevcut kadrolu öğretim elemanı sayısı * 2/100) 35 Mevcut istihdam edilen yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı13 İstihdam edilebilecek yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı22

10 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-7’inci maddesinde; “Açıktan ve nakil suretiyle atama sayıları; Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşlarının; serbest memur kadrolarına açıktan veya diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından nakil suretiyle yapabilecekleri toplam atama sayısı sınırı merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilir.

11 Hâkimlik ve savcılık meslekleri ile bu meslekten sayılan görevlere, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca asistan kadrolarına yapılacak atamalar, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 1 inci ve ek 6 ncı maddeleri uyarınca yapılacak atamalar, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında münhasıran vergi ve sosyal güvenlik alanlarında istihdam edilecek yardımcı kadrolarına yapılacak atamalar,

12 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine göre yapılacak engelli personel atamaları, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında veya diğer ilgili mevzuata göre yapılacak askerî personel atamaları, Emniyet hizmetleri sınıfında bulunan kadrolara yapılacak atamalar, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi uyarınca yapılacak atamalar,

13 Merkezî yönetim bütçe kanunu kapsamında yer alan genel ve özel bütçeli kamu idarelerinden; ilgili bakanlık ile bağlı kuruluşlarının ve aynı bakanlığa bağlı kuruluşların döner sermaye kadrolarında bulunanlar hariç olmak üzere kendi aralarında yapacakları nakiller, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak personel nakilleri Merkezî Yönetim Bütçe Kanununda öngörülen atama sınırlamalarına tabi değildir.

14 Sınırlamalara tabi olmaksızın atama yapılabileceği ikinci fıkrada belirtilen kadrolardan ayrılanların sayısı merkezî yönetim bütçe kanununda öngörülen atama sayısının hesabında dikkate alınmaz. Merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen atama sayısının kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımı, kullanımı ve diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ve Maliye Bakanının müşterek teklifi üzerine Başbakan onayı ile belirlenir.

15 İhtiyaç duyulması hâlinde söz konusu onayda atama sayısı ilgili bakanlık ile bağlı kuruluşları için toplam sayı olarak belirlenebilir. Mali yıl içinde yeniden teşkilatlanan veya yeni kurulan kamu idare, kurum ve kuruluşları için merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen atama sayısının yüzde onunu geçmemek ve Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği tertibindeki ödenek dikkate alınmak suretiyle ilave sayı tespit etmeye Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. Birinci fıkra kapsamında 657 sayılı Kanunun 59 uncu ve 92 nci maddeleri uyarınca yapılabilecek açıktan atamalar için Devlet Personel Başkanlığından izin alınması zorunludur.

16 İDARİ PERSONEL ATAMALARINDA MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNUNDA BELİRTİLEN ATAMA SINIRLAMALARINA DAHİL OLMAYANLAR : DAHİL OLANLAR : Engelli personel atamaları Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında yapılan atamalar Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yapılan atamalar 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun uyarınca yapılan atamalar Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 1 inci ve ek 6 ncı maddeleri uyarınca yapılacak atamalar, KPSS atamaları Naklen atamalar 657 S.K.’un 92.maddesi uyarınca yapılan atamalar

17 Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda 2016 yılı için belirlenen serbest memur kadrolarına yapılacak atama sayılarının kurumlar itibariyle dağılımı Başbakanlık Makamının 04.01.2016 tarihli Olur’uyla yapılmış olup Üniversitemizin yapabileceği atama sayısı 5 olarak belirlenmiştir.

18 KPSS KAPSAMINDA PERSONEL ALIMI Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla belirlenen atama sayısı sınırları çerçevesinde birimlerin ve yönetimin talepleri doğrultusunda Devlet Personel Başkanlığının e-uygulama sistemine KPSS yerleştirme taleplerimiz girilir. ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme yapılır.

19 657 S.K.’UN 92.MAD.UYARINCA PERSONEL ALIMI Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda belirtilen atama sayılarının kurumlara dağılımına ilişkin Başbakanlık Makamının Olur’unda 657 S.K.’un 92.maddesine göre yapılacak atamalara sınır getirilmiştir. Anılan Olur’da kurumların genç işgücünün kamu yönetimine kazandırılması için Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde (KPSS) personel alımına öncelik vermelerini sağlamak amacıyla; 657 S.K.’un 92.maddesi uyarınca yapılacak atamalarda, verilen atama izin sayısının yüzde 2’sine kadar olanını kullanabilmeleri, Atama izin sayıları 50 adedin altında olan kurumlarda bu sayının (1) adet olarak tespit edildiği belirtilmiştir. Ayrıca Daire Başkanı ve daha üst yönetici kadroları ile kariyer meslek kadrolarına yapılacak atamalarda yüzde 2 oranının uygulanmayacağı da belirtilmiştir..

20 TERÖRLE MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA PERSONEL ALIMI 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci maddesinde; “Kamu kurum ve kuruluşları 657 S.D.M.K.na tabi memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarının ve sürekli işçi kadrolarının %2’sini aşağıdaki hükümlerde belirtilen hak sahiplerinin istihdamı için ayırmak ve bu madde hükümleri çerçevesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hak sahibi olduğu belirlenerek Devlet Personel Başkanlığına bildirilen ve Başkanlıkça atama teklifi yapılanları atamak zorundadır.” hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda ayrılan %2 oranındaki kadro ve pozisyonların unvan ve sayısı her yılın Şubat ve Ağustos aylarının son gününe kadar Devlet Personel Başkanlığı e-uygulama sistemi üzerinden bildirilir. Devlet Personel Başkanlığı tarafından yerleştirmeler yapılır.

21 Terörle Mücadele Kanunu kapsamında Üniversitemizde; İstihdam edilebilecek personel sayısı = 1215 * 2/100 [(Memur kadroları+sözleşmeli personel poziyonları+sürekli işçi kadroları)*2/100] [(1177+7+31)*2/100] 24 Mevcut istihdam edilen23

22 SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA PERSONEL ALIMI 2828 S.K. Ek 1.Maddesinde “…her yılbaşındaki, hangi statüde olursa olsun serbest kadro mevcutlarının binde biri nispetindeki kısmını ayırarak bu çocuklar arasında yapılacak giriş sınavlarında başarılı olanlar arasından atama yaparlar.” denilmektedir. Hak sahiplerinin istihdam edileceği kadro sayıları DPB tarafından Şubat ayı sonuna kadar Üniversitemize bildirilir. Bildirilen kadroların dağılımı Nisan ayı sonuna kadar DPB e-uygulama sistemine girilir. Hak sahibi olduğu tespit edilenlerden en az ortaöğretim mezunu olan adayların yerleştirme işlemleri KPSS B grubu sonuçlarına göre, ilkokul, ortaokul ve ilköğretim okullarından mezun olanların yerleştirilmeleri ise kura sonucuna göre yapılır. KPSS sonucuna göre yerleştirme memur unvanlı kadrolara, kura ile yerleştirme yardımcı hizmetler sınıfında yer alan kadrolara yapılır. Yerleştirmeye ilişkin duyuru DPB resmi internet sitesinde veya yerleştirmenin DPB adına Merkeze yaptırılması halinde ise Merkezce duyurulur.

23 Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında Üniversitemizde; 2016 yılında istihdam edilecek personel sayısı = 3571* 1/1000 [(Her yıl hangi statüde olursa olsun toplam serbest kadro sayısı)*1/1000] 4 Mevcut istihdam edilen60

24 ENGELLİ MEMUR SEÇME SINAVINA (EKPSS) GÖRE YAPILACAK ATAMALAR 657 S.K.nun 53 üncü maddesi nde “Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır. % 3’ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.. Engelli açığı bulunan kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için alım yapacakları engellilere ilişkin taleplerini her yılın Ekim ayının sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirmek zorundadır……” denilmektedir. Bu doğrultuda Eylül ayı sonu itibariyle dolu kadro sayısı baz alınarak %3 hesaplanır ve her yıl Ekim ayı sonuna kadar DPB e-uygulama sistemine girilir. EKPSS sınavına göre veya kura usulü ile Devlet Personel Başkanlığı tarafından merkezi yerleştirme yapılır.

25 Üniversitemizde istihdam edilen Engelli Memur; İstihdam edilebilecek personel sayısı = 798* 3/100 [(Toplam dolu kadro sayısı)*3/100] 24 Mevcut istihdam edilen24


"KONTENJANLAR Toplam Atama Sayısı Sınırları Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda belirlenir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları