Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PAZARLAMA MEVZUATI Paket Tur Sözleşmeleri. ulaştırma, konaklama ve bunlara yardımcı sayılmayan di ğ er turistik hizmetlerin en az ikisinin birlikte, her.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PAZARLAMA MEVZUATI Paket Tur Sözleşmeleri. ulaştırma, konaklama ve bunlara yardımcı sayılmayan di ğ er turistik hizmetlerin en az ikisinin birlikte, her."— Sunum transkripti:

1 PAZARLAMA MEVZUATI Paket Tur Sözleşmeleri

2 ulaştırma, konaklama ve bunlara yardımcı sayılmayan di ğ er turistik hizmetlerin en az ikisinin birlikte, her şeyin dahil oldu ğ u fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsayan veya gecelik konaklamayı içeren ve bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunlu, önceden düzenlenmiş yazılı sözleşmelerdir.

3 DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Öncelikle paket tur sözleşmesinin yazılı olarak yapılması bir zorunluluk olup, bu sözleşmenin mutlaka tur başlamadan önce yapılması ve bir nüshasının da tüketiciye verilmesi gerekmektedir.

4 Sözleşme ve Bilgilendirme Yükümlülüğü Broşür verme yükümlülü ğ ü : Paket tur sözleşmesinin kurulmasından önce katılımcıya ön bilgilendirme amaçlı broşür verilmesi zorunludur. Katılımcıya sunulan broşür veya ekinde; paket turun vergiler dahil toplam fiyatı, ön ödeme tutarı ve kalan bedelin ödenece ğ i tarih bilgileri bulunmalıdır. Seyahat Acentaları Birli ğ i Kanununa göre düzenlenmesi zorunlu sigorta ile varsa di ğ er sigortalara ilişkin bilgi bulunmalıdır

5 Paket tur düzenleyicisi veya aracısı katılımcılarla paket tur sözleşmesi düzenlemek zorundadır. Sözleşmede bulunması gerekenler:  Paket turun Türk Lirası olarak vergiler dahil toplam fiyatı.  Ödeme planı.  Sözleşmeden dönme ve fesih şartları.  Paket turun varış yerleri  Kalış süreleri.  fiyat de ğ işikli ğ inin şartları ve paket tur fiyatına dahil olmayan vergi, resim, harç ve benzeri yasal yükümlülükler. Paket Tur Sözleşmeleri

6 Yolculuk öncesi bilgilendirme: Yurt içi turlar için en az yirmi dört saat, yurt dışı turlar için ise kırk sekiz saat önce aşa ğ ıdaki konularda katılımcıyı bilgilendirmek zorunludur:  Yolculu ğ un başlangıç ve bitiş tarihi ile yeri.  Ara konaklamaların yapılaca ğ ı tarih ve yer ile aktarma bilgileri.  Katılımcıya yolculukta belirli bir yer tahsis edildi ğ i hallerde bu yer hakkında ayrıntılı bilgi.

7 Sözleşme ve bilgilendirmenin şekli: Yapılan paket tur sözleşmeleri en az on iki punto büyüklü ğ ünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenmesi ve bunların bir örne ğ inin katılımcıya verilmesi zorunludur.

8 Sözleşme İçeriğinin Değiştirilmesi ve Paket Turun İptali Fiyat de ğ işikli ğ i: Sözleşmede yer alan fiyat; fiyatın de ğ iştirilebilece ğ inin açıkça sözleşmede belirtilmesi, fiyat de ğ işikli ğ inin gerekçesinin ve nasıl hesaplanaca ğ ının sözleşmede öngörülen hareket tarihinden en az yirmi gün öncesinde katılımcıya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmesi koşuluyla sözleşme bedelinin yüzde beşini geçmeyecek şekilde de ğ iştirilebilir.

9 Sözleşmenin esaslı unsurlarında de ğ işiklik: Paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından paket turun başlamasından önce, katılımcıdan kaynaklanmayan nedenlerle sözleşme içeri ğ inde yapılan önemli fiyat de ğ işikli ğ i hariç di ğ er fiyat de ğ işiklikleri esaslı sözleşme de ğ işikli ğ i olarak nitelendirilir. Paket turun iptali: Paket tur düzenleyicisi veya aracısının, katılımcıdan kaynaklanmayan bir sebepten dolayı paket turun başlamasından önce turu iptal etmesi halinde katılımcı, fiyat de ğ işikli ğ i hariç di ğ er fiyat de ğ işiklikleri esaslı sözleşme de ğ işikli ğ i olarak nitelendirilir.

10 Katılımcının Diğer Hakları Sözleşmenin devri: Katılımcı, paket tura devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, turun başlamasından en az yedi gün önce paket tur düzenleyicisi veya aracısına yazılı olarak bildirimde bulunarak sözleşmeyi, paket tur açısından geçerli tüm koşulları yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir. Sözleşmenin feshi: Katılımcı, fesih talebini paket tur düzenleyicisi veya aracısına yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek kaydıyla sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

11 KÜTAHYA Ç İ ZELGES İ PAKET TUR: Ulaşım, konaklama, şehir ya da çevre turu, a ğ ırlama, refakat, karşılama ve rent a car hizmetlerinden en az ikisini içeren seyahat acentası ürününün tek bir fiyat altında tüketiciye pazarlandı ğ ı hizmetlerdir. (Kütahya Çizelgesi) VIPSCUBA Turizm Seyahat Acentası A-7977 Lisans numarası ile TURSAB'a kayıtlı resmi bir acentadır.

12

13 Kütahya Çizelgesi Tur Bilgilendirme Broşürü, Tur Sözleşmesi, 6502 sayılı kanunun emretti ğ i Madde 51 de yer alan paket tur sözleşmeleri ön bilgilendirme amaçlı broşürü, tamamen sizin lehinize olan tur sözleşmesi ve anlaşmazlık halinde haklarınızın neler oldu ğ unu bildiren Kütahya Çizelgesini Acentanız tarafından sizlere sunuldu mu? Tur katılımcısı yani sizin lehinize olan bu bilgilendirme broşürünü turu satın almadan önce acentanızdan talep edin. TURSAB'ın sizi sigortalarken de acentadan istedi ğ i bu belgeleri istedi ğ inizde aldı ğ ınız cevaba göre, acentanın güvenilirli ğ inden de emin olabilirsiniz.

14

15 ulaşım, konaklama, şehir ya da çevre turu, a ğ ırlama, refakat, karşılama ve rent-a car hizmetlerinden en az ikisini içeren seyahat acentası ürününün tek bir fiyat altında tüketiciye pazarlandı ğ ı ve bu özellikleri nedeniyle “paket tur” olarak anılan H İ ZMETLER için kullanılacaktır. Paket tura katılma amacı gezmek ve dinlence olabilece ğ i gibi, ticari, sa ğ lık, sportif ya da kültürel bir nedene dayalı da olabilir. Bu haller, çizelgenin uygulanmasını engellemez. Paket Tur Çizelgeleri,

16

17 Şikayet için: Katılımcının paket dur ile sıkıntı yaşaması halinde ( İ ptal edememek, ücretini alamamak, dolandırılmak gibi) paket turu düzenleyen kişi hakkında TÜRSAB’a suç duyurusunda bulunabilir. 0212 356 59 79

18 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER Emrah KÜÇÜK 14620104


"PAZARLAMA MEVZUATI Paket Tur Sözleşmeleri. ulaştırma, konaklama ve bunlara yardımcı sayılmayan di ğ er turistik hizmetlerin en az ikisinin birlikte, her." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları