Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı Hukuk Daire Başkanlığı Ali ERDEM Hâkim Hukuk Daire Başkanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı Hukuk Daire Başkanlığı Ali ERDEM Hâkim Hukuk Daire Başkanı."— Sunum transkripti:

1 1 Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı Hukuk Daire Başkanlığı Ali ERDEM Hâkim Hukuk Daire Başkanı

2 2 1.BÖLÜM: HUKUK DAİRE BAŞKANLIĞI: KURUMSAL BİLGİLER 2. BÖLÜM: İLETİŞİMİN DENETLENMESİ İŞLEMLERİ 3. BÖLÜM: UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR SUNUM PLANI

3 3 1. Bölüm HUKUK DAİRE BAŞKANLIĞI: KURUMSAL BİLGİLER

4 4 HUKUK DAİRE BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik Madde 20 - Hukuk Daire Başkanlığının görevleri: Gelen taleplerin Yönetmeliğe ve ilgili mevzuata uygun olup olmadığını kontrol etmek; Yönetmeliğe ve ilgili mevzuata aykırılığın veya noksanlıkların tespiti halinde durumu Başkana bildirmek, Hukukî görüş bildirmek, İlgili mevzuatı derlemek, değerlendirmek, değişiklikleri takip ederek zamanında Başkanı ve ilgilileri bilgilendirmek, Başkanlığın faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışı gelişmeleri takip etmek, bunların Başkanlık hizmetlerine yansıtılması için önerilerde bulunmak.

5 5 Hukuk Daire Başkanı Tespit İşlemleri Koordinatörlükleri Hukuk Kurumlar Koordinatörlüğü Hukuk Müşavirleri ORGANİZASYON YAPISI

6 6 EVRAK İŞLEMLERİ Başkanlıkta tüm evrak işlemleri, KÜBİK (http://kubik.tib.gov.tr) isimli Elektronik Belge Yönetim Sistemi aracılığıyla yürütülmektedir. Başkanlık içindeki evrak akışı, yine KÜBİK ortamında olmaktadır. Başkanlık dışına giden yazılar (HTS ve itiraz yazıları), PTT marifetiyle APS yöntemiyle gönderilmektedir.

7 7 2012 2013 2014 2015 TOPLAM OCAK21.87623.45226.27822.30493.910 SUBAT19.23519.97520.83623.20283.248 MART22.50022.31322.46725.31492.594 NISAN18.79420.96923.51122.69485.968 MAYIS21.62520.12220.66622.27084.683 HAZIRAN18.96718.57021.57121.66380.771 TEMMUZ15.36823.70421.52319.88380.478 AGUSTOS15.02415.01717.74917.56565.355 EYLUL16.26619.93523.08517.68976.975 EKIM22.69220.44722.11224.91390.164 KASIM24.37130.53928.11313.60696.629 ARALIK22.52826.47925.597 74.604 GENEL TOPLAM239.246261.522273.508231.1031.005.379 GELEN EVRAK SAYILARI

8 8 GELEN EVRAK

9 9 2. Bölüm İLETİŞİMİN DENETLENMESİ İŞLEMLERİ

10 10 HABERLEŞME HÜRRİYETİ Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Anayasa Avrupa Parlamentosu Raporu

11 11 AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin «Özel Hayatın ve Aile Hayatının Korunması» başlıklı 8. maddesi; 1.Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve haberleşmesine saygı gösterilmesi hakkına sahiptir. 11

12 12 2.Bu hakkın kullanılmasına bir kamu otoritesinin müdahalesi, ancak ulusal güvenlik, kamu emniyeti, ülkenin ekonomik refahı, dirlik ve düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için, demokratik bir toplumda, zorunlu olan ölçüde ve yasayla öngörülmüş olmak koşuluyla söz konusu olabilir. 12 AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ

13 13 ANAYASA MADDE 20: Özel Hayatın Gizliliği (Verilerin Korunması)  Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.  Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi gibi nedenlere bağlı olarak ancak hakim kararı ile müdahale edilebilir.  Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. 13

14 14 ANAYASA MADDE 22: Haberleşme Hürriyeti  Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır.  Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi gibi nedenlere bağlı olarak ancak hakim kararı ile müdahale edilebilir. İstisnalar dışında, haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz. 14

15 15 AVRUPA PARLAMENTOSU RAPORU Avrupa Parlamentosunun 2001/2098(I INI) sayılı raporu;  "Bir devlet kural olarak, ülke içindeki yasal düzen ortamının devamlılığının ve ulusal güvenliğin sağlanması amacı ile dinleme faaliyetleri yürütebilir. Organize suçların ve terörizme yönelik faaliyetlerin eyleme dönüşmeden belirlenebilmesi amacıyla ulusal kanunlar, devlet birimlerini, kişi ve gruplar hakkında bilgi toplayabilmesi hususunda yetkili kılar. Konuya ilişkin veriler ise ülkenin istihbarat servisi tarafından toplanır ve analiz edilir." denilmek suretiyle temel hak ve hürriyetlere saygı prensibi çerçevesinde hazırlanan ulusal kanunlar ile telekomünikasyonun denetlenmesine cevaz verilmektedir.

16 16 1412 sayılı CMUK’un 91. maddesindeki postaya el koymaya ilişkin hükümler kıyas yoluyla uygulanmak suretiyle telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişim denetime tabi tutulmuştur. Ülkemizde ilk kez 30.07.1999 tarihinde kabul edilen 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunuyla örgütlü suçlar bakımından iletişimin dinlenmesi tedbirine ilişkin yasal düzenleme yapılmıştır. AİHS 8 inci maddesi ile Anayasa’nın 20/2 ve 22/2. maddeleri uyarınca; o Adli amaçlı iletişimin denetlenmesi tedbiri 2005 yılında çıkarılan 5271 sayılı yeni CMK ile detaylı olarak düzenlenmiştir. o Önleyici amaçlı iletişimin denetlenmesi tedbirine ilişkin ilk yasal düzenleme ise 03.07.2005 tarihli 5397 sayılı kanundur. İLETİŞİMİN DENETLENMESİ: TARİHİ SÜREÇ

17 17 ÖNLEYİCİ AMAÇLI DİNLEME İstihbari-Önleyici Dinleme  23.07.2005 tarihli Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair;  2559 sayılı Polis Vaz.Sel.K.,  2803 sayılı Jand.Teşk.Görevleri Hk.K,  2937 sayılı Milli İst.Teşkilatı K’larında değişiklik yapan, 5397 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair KANUN. 25.11.201517

18 18 Anayasa 20/2 ve 22/2 TİB MEVZUATI

19 19 5397 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 135-138. Maddeler Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kaydı Alınmasına İle Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik (BAŞBAKANLIK YÖNETMELİĞİ) Ceza Muhakemesi Kanununda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (ADALET BAKANLIĞI YÖNETMELİĞİ) (Ancak; 23.03.2013 tarihinde Danıştay tarafından, Adalet Bakanlığının bu hususta yönetmelik çıkarma yetkisi olmadığından, tamamının yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.) İLETİŞİMİN DENETLENMESİ: MEVZUAT

20 20 İLETİŞİMİN DENETLENMESİ: TEDBİR TÜRLERİ TEDBİR TÜRÜBİLİNEN ADIMEVZUATKULLANIM AMACI İletişimin dinlenmesi ve kaydedilmesi Kanuni dinleme5271 5397 Adli Önleyici İletişimin tespitiHTS5271 5397 Adli Önleyici Sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi Baz istasyonları CDR verileri 5271 5397 Adli Önleyici Mobil cihazın yerinin tespitiKonum tespiti5271Adli

21 21 Hakim - Savcı Şekli İnceleme Veri Aktarımı EGM - MİT - JGK KANUNİ DİNLEME KARARI UYGULAMA SÜRECİ

22 22 DİNLEME KARARLARININ ŞEKLİ İNCELEMESİ Adli veya önleyici talep ile yazılı emir hususunun belirtilmesi, Görevli ve yetkili Mahkeme kararı olmadan işlem yapılamaması, Katalog suç sınırlaması, Soruşturma veya Kovuşturma kapsamında olması, Hedef numara kontrolü Süre sınırlaması, Şüpheli ya da sanık sınırlaması, Şüpheli kimlik bilgilerinin belirtilmesi, Kararlarda görevli kişinin aidiyetinin belirtilmesi,

23 23 KARARLARA İTİRAZ Abone bilgisi şahıs ile UYUMLU DEĞİL ise; “Mahkemenizce telekomünikasyon yoluyla iletişimin tespitinin yapılmasına, dinlenilmesi, görüşmelerin kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine ilişkin tesis edilen hükümde yer alan “… 67 07” no.lu hedefin …………. adına kayıtlı olduğu belirtilmiş olsa da işlem tarihimiz itibari ile ilgili hedefin başka bir abone adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.”

24 24 KARARLARA İTİRAZ Kararda SUÇ TÜRÜ BELİRTİLMEMİŞ ise; “Mahkemenizce verilen kararda tedbirin uygulandığı suç türünün açıkça belirtilmediği ve bu şekilde kararın 5271 sayılı CMK’nın 135/4 ncü maddesine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmakla, kararınızın bu hususta (suç türünün belirtilmesi gerektiği) yeniden değerlendirilerek, CMK’nın 268 ve devamı maddeleri uyarınca düzeltilmesi,”

25 25 KARARLARA İTİRAZ Kararda KATALOG SUÇ DIŞINDA SUÇ TÜRÜ BELİRTİLMİŞ ise; “Mahkemenizce verilen kararda tedbirin uygulandığı suç türünün CMK’nın 135/8 maddesinde sayılan suçlardan olmadığı bu haliyle yasaya aykırılık teşkil ettiği anlaşılmakla, kararınızın yeniden değerlendirilerek, CMK’nın 268 ve devamı maddeleri uyarınca düzeltilmesi,”

26 26 KARARLARA İTİRAZ Kararda T.C. KİMLİK NO VE KİMLİK BİLGİLERİ BELİRTİLMEMİŞ ise; Mahkemenizce telekomünikasyon yoluyla iletişimin tespitinin yapılmasına, dinlenilmesi, görüşmelerin kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine ilişkin tesis edilen hükümde; sadece şüphelilerin ismine yer verilmiş, TC KİMLİK NUMARASINA ve kimlik bilgilerine yer verilmemiştir.

27 27 KARARLARA İTİRAZ Kararda UZATMA SÜRESİ TALEP EDİLMİŞ ancak; - TALEP ÖRGÜTLÜ SUÇ KAPSAMINDA DEĞİL ise, ve/veya - ÖRGÜTLÜ SUÇ KAPSAMINDA TALEP EDİLDİĞİ BELİRTİLMEMİŞ ise; Mahkemenizce verilen kararda hedef numaraların dinleme sürelerinin ikinci kez bir ay süre ile uzatılmasına dair karar verildiği ancak suçun örgüt faaliyeti çerçevesinde işlendiği ile ilgili herhangi bir husus belirtilmediğinden (Ancak, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak gerekli görülmesi halinde 2. Kez bir ay süre ile uzatılabileceği), 5271 sayılı CMK’nın 135/4 ncü maddesine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmakla, kararınızın bu hususta yeniden değerlendirilerek…

28 28 TESPİT İŞLEMLERİ İletişimin Tespiti IMEI Kullanıcı Bilgisi IP Abone Bilgileri Abone Bilgileri Diğer

29 29 A Kişisi B Kişisi İLETİŞİMİN TESPİTİ (HTS) Kimlik A Telefon No Makine No (IMEI) Aradığı/Mesaj Attığı No Adres Yer Bilgisi (Baz İstasyonu) Kimlik B Telefon No Makine No (IMEI) Arandığı/Mesaj Aldığı No Adres Yer Bilgisi (Baz İstasyonu) ArayanArananZamanSüreAd SoyadİMEİ (Numara)Baz İstasyonu 505361XXXX537745XXXX12.01.2012 14:53:26 58 snA Kişisi353 372 XXX XXX XXX2654XXX Avea

30 30 EvrakTasnifTanımlama KimOto Sorgulama ParafİmzaPosta TESPİT SÜRECİ

31 31 GELEN HTS TALEPLERİNİN ŞEKLİ/HUKUKİ İNCELEMESİ Görevli ve yetkili Mahkeme kararının varlığı, Gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamının değerlendirilmesi (2/12/2014’e kadar) Soruşturma veya kovuşturma kapsamında olması, Süre sınırlaması (2/12/2014’e kadar) Şüpheli, sanık, müşteki/katılan sınırlaması, Şüpheli, sanık veya müşteki sıfatlarının talep yazılarında belirtilmesi, Tespit talebi ile kullanıcı bilgisi taleplerinin ayırt edilmesi, Çalıntı telefonlara ilişkin bazı taleplerin BTK’ya iletilmesi

32 32 KULLANICI BİLGİLERİ Abonelik/IMEI kullanım/IP kullanım bilgisi; Hattın kayıtlı olduğu kişinin abonelik bilgileri, Kişilerin üzerine kayıtlı hat bilgileri, GSM hattının kullandığı IMEI numara bilgisi, IMEI cihazı ile kullanılan GSM hat numaraları, IMEI kullanan hatların tarih ve saat esaslı kullanım bilgileri, GSM hattı ile IMEI cihaz kullanım eşleştirmesine ilişkin bilgiler, IP kullanıcı bilgileri  Tüm mahkemeler (idare, hukuk ve ceza mahkemeleri),  Cumhuriyet Başsavcılıkları,  Kolluk birimlerinin IMEI kullanım bilgisi talepleri, süre sınırı aranmaksızın 23.07.2006 tarihinden sonrasına ilişkin olarak Başkanlığımız tarafından yerine getirilmektedir.

33 33 6526 Öncesi6526 Sonrası Hakim kararı (Sulh/Asliye/Ağır Ceza)Mahkeme kararı (Yetkili Ağır Ceza Mah.) 135/2 (Eskiden yok)Hat veya kullanıcıyı gösterir belge/rapor İlk defa 3 aylık tedbir süresiİlk defa 2 aylık tedbir süresi 3 aylık uzatma süresi1 aylık uzatma süresi Örgütlü suçlarda her defasında bir aydan fazla olmamak üzere müteaddit defa Örgütlü suçlarda her defasında bir aydan fazla olmamak ve toplam üç ayı geçmemek üzere Eklenen katalog suçlar: Nitelikli hırsızlık (madde 142) Yağma (madde 148, 149), Fuhuş (madde 220 TAMAMI) Bend 8: Suç işlemek için örgüt kurmaMülga 6526 Sayılı Yasanın Getirdiği Yenilikler: Dinleme Kararlarına İlişkin Özetle…

34 34 6572 SAYILI YASANIN GETİRDİĞİ YENİLİKLER ( HTS BAKIMINDAN): 2.12.2014 tarih ve 6572 sayılı Kanunun 42. Maddesi ile Ceza Muhakemesi Kanununun 135. Maddesinde yapılan değişiklikle iletişimin tespiti 1.fıkradan çıkarılarak 6.fıkrada müstakil olarak düzenlenmiştir. İLETİŞİMİN TESPİTİ; (6) (Ek: 2/12/2014-6572/42 md.) Şüpheli ve sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespiti, soruşturma aşamasında hâkim, kovuşturma aşamasında mahkeme kararına istinaden yapılır. Kararda, yüklenen suçun türü, hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, telefon numarası veya iletişim bağlantısını tespite imkân veren kodu ve tedbirin süresi belirtilir.

35 35 İLETİŞİMİN TESPİTİ ( HTS ) a- CMK 135/6 ‘’ Şüpheli ve sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespiti, soruşturma aşamasında hâkim, kovuşturma aşamasında mahkeme kararına istinaden yapılır ‘’ b- 25989 sayılı Yönetmelik, Madde 3/1-J: ‘’ İletişimin tespiti: İletişimin içeriğine müdahale etmeden iletişim araçlarının diğer iletişim araçlarıyla kurduğu iletişime ilişkin arama, aranma, yer bilgisi ve kimlik bilgilerinin tespit edilmesine yönelik işlemleri, … ifade eder ‘’ SONUÇ : HTS’ye ilişkin taleplerde CMK’nın 135/1 maddesindeki rejimden farklı olarak yetkili karar mercii soruşturma aşamasında Sulh Ceza Hakimi, kovuşturma aşamasında mahkemelerdir. Cumhuriyet Savcısının daha önceki düzenlemeden farklı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında dahi iletişimin tespiti talep etme yetkisi yoktur. Ayrıca bu tedbir için süre sınırı öngörülmemiştir.

36 36 3. Bölüm UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE BAZI YAZIŞMA ÖRNEKLERİ

37 37 TELEFONA TAKILAN TÜM SİM KARTLARIN HTS’SİNİN İSTENMESİ

38 38 İTİRAZIMIZ

39 39 GENEL BAZ GÖRÜŞME KAYITLARI TALEBİ

40 40 BAZ TALEBİNE KARŞI İTİRAZIMIZ

41 41 TANIK HAKKINDA İLETİŞİMİN TESPİTİ

42 42 TANIK HAKKINDA İLETİŞİMİN TESPİTİ KARARINA İTİRAZIMIZ

43 43 SADECE TELEFON NUMARASI VERİLEREK HTS TALEBİ

44 44 SORUŞTURMA NO BELİRTİLMEMİŞ

45 45 ÇALINTI VEYA KAYBOLMUŞ TELEFONLARLA İLGİLİ TALEPLER YARGITAY 6. Ceza Dairesinin 12.02.2008 tarih, 2007/2354 Esas ve 2008/1342 Karar sayılı içtihadı; "... Dosya kapsamına göre, iletişimin tespiti istenilen cep telefonunun 17/10/2006 tarihinde çalındığı, şikayetçinin bu tarihten sonra söz konusu telefon üzerinde her hangi bir egemenliğinin kalmadığı, bu nedenle çalındığı tarihten sonra anılan telefon ile yapılan iletişimin müştekiye ait olmayıp, meçhul şüpheli tarafından yapılan iletişim olduğu ve başka türlü delil elde etme imkanının da bulunmadığı cihetle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 5353 sayılı Kanun'la değişik 135/1. maddesinde yer alan “Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuşturmada, suçun işlendiğine ilişkin kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka surette delil elde edilmesi imkanının bulunmaması durumunda, hakim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının kararıyla şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişimi tespit edilebilir, dinlenebilir, kayda alınabilir ve sinyal bilgileri değerlendirilebilir” hükmü uyarınca iletişimin tespitinin esas itibarıyla HAKİM kararıyla yapılabileceği nazara alınarak, işin esası hakkında inceleme yapılarak bir karar verilmesi gerektiği gözetilmeden..." denilmek suretiyle müştekinin adına kayıtlı olmakla birlikte şüpheli tarafından kullanılan mobil telefonun iletişiminin tespitinin esas itibariyle HAKİM kararı ile yapılabileceği belirtilmiştir.

46 46 SADECE E İMZA İLE GELEN TALEPLER

47 47 İMZA EKSİKLİĞİ İTİRAZIMIZ

48 48 MOBİL TELEFONUN YERİ KARARLARINA İTİRAZ Kararda MAĞDURUN MOBİL TELEFONUNUN YERİNİN TESPİTİ TALEP EDİLİYOR ise; Bu mevzuat hükümleri ile somut olay birlikte değerlendirildiğinde, mobil telefonun yerinin tespiti tedbirine şüpheli, sanık, mağdur veya üçüncü kişiler bakımından başvurulabilmekle birlikte tedbire amaç yönünden sadece şüpheli veya sanığın YAKALANABİLMESİ AMACIYLA başvurulabileceği somut olayda tedbire mağdurun bulunması amacıyla başvurulduğu, mevzuatta kayıp kişilerin bulunabilmesi için mobil telefonun yerinin tespitine ilişkin yasal düzenleme bulunmadığı halde bu amaçla bu tedbire karar verildiği anlaşılmış olup bu hususta kararınıza itiraz etme gereği hâsıl olmuştur.

49 49 Teşekkürler.


"1 Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı Hukuk Daire Başkanlığı Ali ERDEM Hâkim Hukuk Daire Başkanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları