Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hukuk Daire Başkanlığı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hukuk Daire Başkanlığı"— Sunum transkripti:

1 Hukuk Daire Başkanlığı
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı Hukuk Daire Başkanlığı Ali ERDEM Hâkim Hukuk Daire Başkanı Türk Yargısının siz değerli mensuplarına saygı değer sulh ceza hakimlerimize ‘Koruma Tedbirleri ve Sulh Ceza Hakimliği İşlemleri’ konulu seminerde İletişimin denetlenmesi tedbirlerinin uygulanması ile ilgili sunum yapmak üzere bizleri davet eden Türkiye adalet akademisi Başkanlığına teşekkürlerimi sunuyor, siz pek kıymetli meslekdaşlarımı saygıyla selamlıyorum. ** KENDİMİZİ TANITMA. **Değerli meslektaşlarım, ana hatları ile Tib’le ilgili kurumsal bilgiler, haberleşme hürriyeti ve sınırları, CMK’nın 135. maddesindeki tedbir türleri, bu tedbirlerin koşul ve sonuçları, TİB’in işleyişi ile uygulamada karşılaşılan bir takım sorunlarla ilgili hazırladığımız bu sunum eşliğinde konumuza dair, bilgi ve yaşadığımız bazı tecrübeleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Vaktimiz de sınırlı olduğu için hızlı bir şekilde sunumumu yapıp varsa sorularınızı cevaplamaya çalışacağım

2 SUNUM PLANI BÖLÜM: HUKUK DAİRE BAŞKANLIĞI: KURUMSAL BİLGİLER 2. BÖLÜM:
İLETİŞİMİN DENETLENMESİ İŞLEMLERİ 3. BÖLÜM: UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR

3 1. Bölüm HUKUK DAİRE BAŞKANLIĞI: KURUMSAL BİLGİLER

4 HUKUK DAİRE BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ
Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik Madde 20 - Hukuk Daire Başkanlığının görevleri: Gelen taleplerin Yönetmeliğe ve ilgili mevzuata uygun olup olmadığını kontrol etmek; Yönetmeliğe ve ilgili mevzuata aykırılığın veya noksanlıkların tespiti halinde durumu Başkana bildirmek, Hukukî görüş bildirmek, İlgili mevzuatı derlemek, değerlendirmek, değişiklikleri takip ederek zamanında Başkanı ve ilgilileri bilgilendirmek, Başkanlığın faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışı gelişmeleri takip etmek, bunların Başkanlık hizmetlerine yansıtılması için önerilerde bulunmak.

5 ORGANİZASYON YAPISI Hukuk Daire Başkanı Hukuk Müşavirleri
Tespit İşlemleri Koordinatörlükleri Hukuk Kurumlar Koordinatörlüğü Hukuk Müşavirleri

6 EVRAK İŞLEMLERİ Başkanlıkta tüm evrak işlemleri, KÜBİK (http://kubik.tib.gov.tr) isimli Elektronik Belge Yönetim Sistemi aracılığıyla yürütülmektedir. Başkanlık içindeki evrak akışı, yine KÜBİK ortamında olmaktadır. Başkanlık dışına giden yazılar (HTS ve itiraz yazıları), PTT marifetiyle APS yöntemiyle gönderilmektedir.

7 GELEN EVRAK SAYILARI 2012 2013 2014 2015 TOPLAM OCAK 21.876 23.452
2012 2013 2014 2015 TOPLAM OCAK 21.876 23.452 26.278 22.304 93.910 SUBAT 19.235 19.975 20.836 23.202 83.248 MART 22.500 22.313 22.467 25.314 92.594 NISAN 18.794 20.969 23.511 22.694 85.968 MAYIS 21.625 20.122 20.666 22.270 84.683 HAZIRAN 18.967 18.570 21.571 21.663 80.771 TEMMUZ 15.368 23.704 21.523 19.883 80.478 AGUSTOS 15.024 15.017 17.749 17.565 65.355 EYLUL 16.266 19.935 23.085 17.689 76.975 EKIM 22.692 20.447 22.112 24.913 90.164 KASIM 24.371 30.539 28.113 13.606 96.629 ARALIK 22.528 26.479 25.597 74.604 GENEL TOPLAM

8 GELEN EVRAK

9 2. Bölüm İLETİŞİMİN DENETLENMESİ İŞLEMLERİ

10 HABERLEŞME HÜRRİYETİ Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Anayasa
Avrupa Parlamentosu Raporu Temel haklardan olduğu tartışmasız olan ve uluslararası ve ulusal birçok mevzuatta güvence altına alınmış bulunan : HABERLEŞME HÜRRİYETİ

11 AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ
Sözleşmenin «Özel Hayatın ve Aile Hayatının Korunması» başlıklı 8. maddesi; Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve haberleşmesine saygı gösterilmesi hakkına sahiptir. Sözleşmenin 8. maddesinde görüldüğü üzere …………………………………. İfadelerine yer verilmiştir.

12 AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ
Bu hakkın kullanılmasına bir kamu otoritesinin müdahalesi, ancak ulusal güvenlik, kamu emniyeti, ülkenin ekonomik refahı, dirlik ve düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için, demokratik bir toplumda, zorunlu olan ölçüde ve yasayla öngörülmüş olmak koşuluyla söz konusu olabilir. Ancak hemen 2. fıkra da bu hakkın sınırsız bir hak olmadığı önemli bazı sebeplerle kamu otoritesi tarafından bu hakka müdahale edilebileceği tahdidi olarak sayılmıştır.

13 ANAYASA MADDE 20: Özel Hayatın Gizliliği (Verilerin Korunması)
Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi gibi nedenlere bağlı olarak ancak hakim kararı ile müdahale edilebilir. Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Sözleşme ile benzer şekilde Anayasamızda da herkesin özel hayatın gizliliği hakkına sahip olduğu belirtilmiş, önemine binaen HABERLEŞME HAKKI ayrı bir maddede düzenlenmiştir.

14 ANAYASA MADDE 22: Haberleşme Hürriyeti
Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır. Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi gibi nedenlere bağlı olarak ancak hakim kararı ile müdahale edilebilir. İstisnalar dışında, haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz. Görüldüğü üzere herkesin haberleşme hakkına sahip olduğu belirtilmiş, ardından hakkın çerçevesi çizilmiştir. Buna göre, ……(madde metni)

15 AVRUPA PARLAMENTOSU RAPORU
Avrupa Parlamentosunun 2001/2098(I INI) sayılı raporu; "Bir devlet kural olarak, ülke içindeki yasal düzen ortamının devamlılığının ve ulusal güvenliğin sağlanması amacı ile dinleme faaliyetleri yürütebilir. Organize suçların ve terörizme yönelik faaliyetlerin eyleme dönüşmeden belirlenebilmesi amacıyla ulusal kanunlar, devlet birimlerini, kişi ve gruplar hakkında bilgi toplayabilmesi hususunda yetkili kılar. Konuya ilişkin veriler ise ülkenin istihbarat servisi tarafından toplanır ve analiz edilir." denilmek suretiyle temel hak ve hürriyetlere saygı prensibi çerçevesinde hazırlanan ulusal kanunlar ile telekomünikasyonun denetlenmesine cevaz verilmektedir. *BURAYI OKU Haberleşme hürriyetinin sınırı nasıl ve hangi usuller kullanılarak çizilecek? Bu sorun uzun süre tartışılmış ve her ülke haberleşme hürriyetine yönelik kamusal müdahaleyi farklı şekilde uygulamıştır. Avrupa Parlamentosu ekranda görünen çerçeve kararı ile üye ülkeleri iletişimin denetlenmesi konusunda yetkili kılmıştır.

16 İLETİŞİMİN DENETLENMESİ: TARİHİ SÜREÇ
1412 sayılı CMUK’un 91. maddesindeki postaya el koymaya ilişkin hükümler kıyas yoluyla uygulanmak suretiyle telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişim denetime tabi tutulmuştur. Ülkemizde ilk kez tarihinde kabul edilen 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunuyla örgütlü suçlar bakımından iletişimin dinlenmesi tedbirine ilişkin yasal düzenleme yapılmıştır. AİHS 8 inci maddesi ile Anayasa’nın 20/2 ve 22/2. maddeleri uyarınca; Adli amaçlı iletişimin denetlenmesi tedbiri 2005 yılında çıkarılan 5271 sayılı yeni CMK ile detaylı olarak düzenlenmiştir. Önleyici amaçlı iletişimin denetlenmesi tedbirine ilişkin ilk yasal düzenleme ise tarihli 5397 sayılı kanundur. Peki bizde süreç nasıl işledi? 5271 Sayılı CMK’dan önce iletişimin denetlenmesini düzenleyen yasal metinler olmadığı gibi istihbari dinleme konusunda da yasal boşluklar mevcuttu.

17 ÖNLEYİCİ AMAÇLI DİNLEME
İstihbari-Önleyici Dinleme tarihli Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair; 2559 sayılı Polis Vaz.Sel.K., 2803 sayılı Jand.Teşk.Görevleri Hk.K, 2937 sayılı Milli İst.Teşkilatı K’larında değişiklik yapan, 5397 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair KANUN. *BURAYI OKU SADECE Burada asıl konumuz olmayan istihbari ya da önleme dinlemesi dediğimiz dinleme tedbiri açısından, 5397 Sayılı Kanun marifetiyle kolluk kuvvetlerinin temel kanunlarına eklenen hükümlerle yasal zemin oluşturulmuştur. (5397 SAYILI KANUN İLE; 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun ek 7 nci maddesi, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun ek 5 inci maddesi ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun 6 ncı maddesinde değişiklik yapılmıştır. BU KANUN İLE KOLLUK GÜÇLERİNİN MEVZUATINA, ADLİ VE İDARİ DİNLEME YETKİSİ İLK KEZ GİRMİŞ, AYRICA TİB’İN KURULMASI DA YASAL DÜZEYDE SAĞLANMIŞTIR.)

18 TİB MEVZUATI Anayasa 20/2 ve 22/2 AİHS 8 5397 5651 5271 135-138. md
5651 açılımı *5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun 5651 5271 md 5809

19 İLETİŞİMİN DENETLENMESİ: MEVZUAT
5397 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Maddeler Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kaydı Alınmasına İle Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik (BAŞBAKANLIK YÖNETMELİĞİ) Ceza Muhakemesi Kanununda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (ADALET BAKANLIĞI YÖNETMELİĞİ) (Ancak; tarihinde Danıştay tarafından, Adalet Bakanlığının bu hususta yönetmelik çıkarma yetkisi olmadığından, tamamının yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.) BURAYI OKU SADECE İletişimin denetlenmesi ile ilgili ve 5271 sayılı yasaların yanı sıra , Başkanlığımızın kuruluş ve uygulama esasları ile iletişimin denetlenmesi tedbirlerinin uygulanma yöntemini içeren iki ana yönetmelik bulunmakla birlikte içeriğinde hukuka aykırılık olmadığı halde DANIŞTAY tarafından, kanunda Adalet Bakanlığının CMK 135. maddesine göre Yönetmelik çıkarma yetkisi düzenlenmediğinden bahisle yürütmesinin durdurulmasına karar verildiğinden Bakanlık Yönetmeliği uygulanamamaktadır.

20 İLETİŞİMİN DENETLENMESİ: TEDBİR TÜRLERİ
BİLİNEN ADI MEVZUAT KULLANIM AMACI İletişimin dinlenmesi ve kaydedilmesi Kanuni dinleme 5271 5397 Adli Önleyici İletişimin tespiti HTS Sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi Baz istasyonları CDR verileri Mobil cihazın yerinin tespiti Konum tespiti

21 KANUNİ DİNLEME KARARI UYGULAMA SÜRECİ Mahkeme-Savcılık TİB Operatörler
Hakim - Savcı Şekli İnceleme Kurum Temsilcileri Bu sayfada iletişimin denetlenmesi süreci görsel biçimde sunulmaktadır. Kolluk tarafından hazırlanan rapor ve dosya hakim veya Cumhuriyet Savcısına sunulmakta, adli makamlar tarafından yapılan değerlendirme sonucunda dinleme veya iletişimin tespiti kararı alındığı takdirde TİB’den talepte bulunulmaktadır. TİB’de yapılan ikinci bir inceleme sonucunda talebin hukuka uygunluğu sonucuna varılırsa seslerin veya iletişim kayıtlarının operatörlerden talep eden merciilere ulaştırılması sağlanmaktadır. **** Burada Dinleme konusunda bir hususu hatırlatmakta fayda var. Bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere Başkanlığımız bünyesinde kesinlikle dinleme faaliyeti yürütülmemektedir. EGM - MİT JGK Veri Aktarımı

22 DİNLEME KARARLARININ ŞEKLİ İNCELEMESİ
Adli veya önleyici talep ile yazılı emir hususunun belirtilmesi, Görevli ve yetkili Mahkeme kararı olmadan işlem yapılamaması, Katalog suç sınırlaması, Soruşturma veya Kovuşturma kapsamında olması, Hedef numara kontrolü Süre sınırlaması, Şüpheli ya da sanık sınırlaması, Şüpheli kimlik bilgilerinin belirtilmesi, Kararlarda görevli kişinin aidiyetinin belirtilmesi,

23 KARARLARA İTİRAZ Abone bilgisi şahıs ile UYUMLU DEĞİL ise;
“Mahkemenizce telekomünikasyon yoluyla iletişimin tespitinin yapılmasına, dinlenilmesi, görüşmelerin kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine ilişkin tesis edilen hükümde yer alan “… 67 07” no.lu hedefin …………. adına kayıtlı olduğu belirtilmiş olsa da işlem tarihimiz itibari ile ilgili hedefin başka bir abone adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.”

24 KARARLARA İTİRAZ Kararda SUÇ TÜRÜ BELİRTİLMEMİŞ ise;
“Mahkemenizce verilen kararda tedbirin uygulandığı suç türünün açıkça belirtilmediği ve bu şekilde kararın 5271 sayılı CMK’nın 135/4 ncü maddesine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmakla, kararınızın bu hususta (suç türünün belirtilmesi gerektiği) yeniden değerlendirilerek, CMK’nın 268 ve devamı maddeleri uyarınca düzeltilmesi,”

25 KARARLARA İTİRAZ Kararda KATALOG SUÇ DIŞINDA SUÇ TÜRÜ BELİRTİLMİŞ ise;
“Mahkemenizce verilen kararda tedbirin uygulandığı suç türünün CMK’nın 135/8 maddesinde sayılan suçlardan olmadığı bu haliyle yasaya aykırılık teşkil ettiği anlaşılmakla, kararınızın yeniden değerlendirilerek, CMK’nın 268 ve devamı maddeleri uyarınca düzeltilmesi,”

26 KARARLARA İTİRAZ Kararda T.C. KİMLİK NO VE KİMLİK BİLGİLERİ BELİRTİLMEMİŞ ise; Mahkemenizce telekomünikasyon yoluyla iletişimin tespitinin yapılmasına, dinlenilmesi, görüşmelerin kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine ilişkin tesis edilen hükümde; sadece şüphelilerin ismine yer verilmiş, TC KİMLİK NUMARASINA ve kimlik bilgilerine yer verilmemiştir.

27 KARARLARA İTİRAZ Kararda UZATMA SÜRESİ TALEP EDİLMİŞ ancak;
- TALEP ÖRGÜTLÜ SUÇ KAPSAMINDA DEĞİL ise, ve/veya - ÖRGÜTLÜ SUÇ KAPSAMINDA TALEP EDİLDİĞİ BELİRTİLMEMİŞ ise; Mahkemenizce verilen kararda hedef numaraların dinleme sürelerinin ikinci kez bir ay süre ile uzatılmasına dair karar verildiği ancak suçun örgüt faaliyeti çerçevesinde işlendiği ile ilgili herhangi bir husus belirtilmediğinden (Ancak, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak gerekli görülmesi halinde 2. Kez bir ay süre ile uzatılabileceği), 5271 sayılı CMK’nın 135/4 ncü maddesine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmakla, kararınızın bu hususta yeniden değerlendirilerek…

28 IMEI Kullanıcı Bilgisi
TESPİT İŞLEMLERİ TESPİT İŞLEMLERİ İletişimin Tespiti IMEI Kullanıcı Bilgisi IP Abone Bilgileri Abone Bilgileri Diğer

29 İLETİŞİMİN TESPİTİ (HTS)
A Kişisi B Kişisi Kimlik A Telefon No Makine No (IMEI) Aradığı/Mesaj Attığı No Adres Yer Bilgisi (Baz İstasyonu) Kimlik B Telefon No Makine No (IMEI) Arandığı/Mesaj Aldığı No Adres Yer Bilgisi (Baz İstasyonu) Arayan Aranan Zaman Süre Ad Soyad İMEİ (Numara) Baz İstasyonu 505361XXXX 537745XXXX :53:26 58 sn A Kişisi XXX XXX XXX 2654XXX Avea

30 TESPİT SÜRECİ Evrak Tasnif Tanımlama KimOto Sorgulama Paraf İmza Posta
TİB’de kesinlikle fiziki evrak üzerinden işlem yapılmamaktadır. Kuruma hergün gelen ortalama 1200 civarındaki evrak elektronik ortamda gayet nizami bir şekilde taranıp, tasnife tabii tutulmaktadır. Taranan evrak imzadan çıkıp postalanana kadar bilgisayar ekranları üzerinden işleme konulmaktadır. Tanımlayıcı dediğimiz iletişim uzmanları ilgi karara yönelik cevabi yazı ve eklerini hazırlayıp hukuki inceleme yapmakla görevli parafçılara evrakı göndermektedir. Paraftan geçen yazı son bir kontrol ile daire başkanı tarafından imzalanıp, APS ile talep eden makama gönderilmektedir.

31 GELEN HTS TALEPLERİNİN ŞEKLİ/HUKUKİ İNCELEMESİ
Görevli ve yetkili Mahkeme kararının varlığı, Gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamının değerlendirilmesi (2/12/2014’e kadar) Soruşturma veya kovuşturma kapsamında olması, Süre sınırlaması (2/12/2014’e kadar) Şüpheli, sanık, müşteki/katılan sınırlaması, Şüpheli, sanık veya müşteki sıfatlarının talep yazılarında belirtilmesi, Tespit talebi ile kullanıcı bilgisi taleplerinin ayırt edilmesi, Çalıntı telefonlara ilişkin bazı taleplerin BTK’ya iletilmesi

32 KULLANICI BİLGİLERİ Abonelik/IMEI kullanım/IP kullanım bilgisi;
Hattın kayıtlı olduğu kişinin abonelik bilgileri, Kişilerin üzerine kayıtlı hat bilgileri, GSM hattının kullandığı IMEI numara bilgisi, IMEI cihazı ile kullanılan GSM hat numaraları, IMEI kullanan hatların tarih ve saat esaslı kullanım bilgileri, GSM hattı ile IMEI cihaz kullanım eşleştirmesine ilişkin bilgiler, IP kullanıcı bilgileri Tüm mahkemeler (idare, hukuk ve ceza mahkemeleri), Cumhuriyet Başsavcılıkları, Kolluk birimlerinin IMEI kullanım bilgisi talepleri, süre sınırı aranmaksızın tarihinden sonrasına ilişkin olarak Başkanlığımız tarafından yerine getirilmektedir.

33 6526 Sayılı Yasanın Getirdiği Yenilikler:
Dinleme Kararlarına İlişkin Özetle… 6526 Öncesi 6526 Sonrası Hakim kararı (Sulh/Asliye/Ağır Ceza) Mahkeme kararı (Yetkili Ağır Ceza Mah.) 135/2 (Eskiden yok) Hat veya kullanıcıyı gösterir belge/rapor İlk defa 3 aylık tedbir süresi İlk defa 2 aylık tedbir süresi 3 aylık uzatma süresi 1 aylık uzatma süresi Örgütlü suçlarda her defasında bir aydan fazla olmamak üzere müteaddit defa Örgütlü suçlarda her defasında bir aydan fazla olmamak ve toplam üç ayı geçmemek üzere Eklenen katalog suçlar: Nitelikli hırsızlık (madde 142) Yağma (madde 148, 149), Fuhuş (madde 220 TAMAMI) Bend 8: Suç işlemek için örgüt kurma Mülga

34 6572 SAYILI YASANIN GETİRDİĞİ YENİLİKLER ( HTS BAKIMINDAN):
tarih ve 6572 sayılı Kanunun 42. Maddesi ile Ceza Muhakemesi Kanununun 135. Maddesinde yapılan değişiklikle iletişimin tespiti 1.fıkradan çıkarılarak 6.fıkrada müstakil olarak düzenlenmiştir. İLETİŞİMİN TESPİTİ; (6) (Ek: 2/12/ /42 md.) Şüpheli ve sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespiti, soruşturma aşamasında hâkim, kovuşturma aşamasında mahkeme kararına istinaden yapılır. Kararda, yüklenen suçun türü, hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, telefon numarası veya iletişim bağlantısını tespite imkân veren kodu ve tedbirin süresi belirtilir.

35 İLETİŞİMİN TESPİTİ ( HTS )
a- CMK 135/6 ‘’ Şüpheli ve sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespiti, soruşturma aşamasında hâkim, kovuşturma aşamasında mahkeme kararına istinaden yapılır‘’ b sayılı Yönetmelik, Madde 3/1-J: ‘’ İletişimin tespiti: İletişimin içeriğine müdahale etmeden iletişim araçlarının diğer iletişim araçlarıyla kurduğu iletişime ilişkin arama, aranma, yer bilgisi ve kimlik bilgilerinin tespit edilmesine yönelik işlemleri, … ifade eder ‘’ SONUÇ : HTS’ye ilişkin taleplerde CMK’nın 135/1 maddesindeki rejimden farklı olarak yetkili karar mercii soruşturma aşamasında Sulh Ceza Hakimi, kovuşturma aşamasında mahkemelerdir. Cumhuriyet Savcısının daha önceki düzenlemeden farklı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında dahi iletişimin tespiti talep etme yetkisi yoktur. Ayrıca bu tedbir için süre sınırı öngörülmemiştir. 25989 TİB YÖNETMELİĞİ İletişimin tespiti yönetmeliğin 3.maddesinde tanımlanmıştır. *b yi oku SONUÇ KISMINI OKU

36 3. Bölüm UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE BAZI YAZIŞMA ÖRNEKLERİ

37 TELEFONA TAKILAN TÜM SİM KARTLARIN HTS’SİNİN İSTENMESİ

38 İTİRAZIMIZ

39 GENEL BAZ GÖRÜŞME KAYITLARI TALEBİ

40 BAZ TALEBİNE KARŞI İTİRAZIMIZ

41 TANIK HAKKINDA İLETİŞİMİN TESPİTİ

42 TANIK HAKKINDA İLETİŞİMİN TESPİTİ KARARINA İTİRAZIMIZ

43 SADECE TELEFON NUMARASI VERİLEREK HTS TALEBİ
İLK SATIRLARI OKUYABİLİRSİN

44 SORUŞTURMA NO BELİRTİLMEMİŞ
İletişimin tespiti kararlarında mutlaka soruşturma no veya esas no belirtilmelidir.

45 ÇALINTI VEYA KAYBOLMUŞ TELEFONLARLA İLGİLİ TALEPLER
YARGITAY 6. Ceza Dairesinin tarih, 2007/2354 Esas ve 2008/1342 Karar sayılı içtihadı; "... Dosya kapsamına göre, iletişimin tespiti istenilen cep telefonunun 17/10/2006 tarihinde çalındığı, şikayetçinin bu tarihten sonra söz konusu telefon üzerinde her hangi bir egemenliğinin kalmadığı, bu nedenle çalındığı tarihten sonra anılan telefon ile yapılan iletişimin müştekiye ait olmayıp, meçhul şüpheli tarafından yapılan iletişim olduğu ve başka türlü delil elde etme imkanının da bulunmadığı cihetle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 5353 sayılı Kanun'la değişik 135/1. maddesinde yer alan “Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuşturmada, suçun işlendiğine ilişkin kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka surette delil elde edilmesi imkanının bulunmaması durumunda, hakim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının kararıyla şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişimi tespit edilebilir, dinlenebilir, kayda alınabilir ve sinyal bilgileri değerlendirilebilir” hükmü uyarınca iletişimin tespitinin esas itibarıyla HAKİM kararıyla yapılabileceği nazara alınarak, işin esası hakkında inceleme yapılarak bir karar verilmesi gerektiği gözetilmeden..." denilmek suretiyle müştekinin adına kayıtlı olmakla birlikte şüpheli tarafından kullanılan mobil telefonun iletişiminin tespitinin esas itibariyle HAKİM kararı ile yapılabileceği belirtilmiştir. Çalıntı veya kaybolmuş telefonlar sahibinin elinden çıktığı için bu telefon no larına veya imei no ya ilişkin istenecek iletişimin tespiti kararlarında müştekiye ait bir iletişimin tespitinden bahsedemeyiz, artık şüpheli veya üçüncü kişilerin iletişimi söz konusudur. İletişimin tespitinden maksat bir telefonun kime ait olduğu değil kimin kullandığıdır. **Slayttaki Yargıtay kararını oku

46 SADECE E İMZA İLE GELEN TALEPLER

47 İMZA EKSİKLİĞİ İTİRAZIMIZ
* İlk paragrafı okuyabilirsin

48 MOBİL TELEFONUN YERİ KARARLARINA İTİRAZ
Kararda MAĞDURUN MOBİL TELEFONUNUN YERİNİN TESPİTİ TALEP EDİLİYOR ise; Bu mevzuat hükümleri ile somut olay birlikte değerlendirildiğinde, mobil telefonun yerinin tespiti tedbirine şüpheli, sanık, mağdur veya üçüncü kişiler bakımından başvurulabilmekle birlikte tedbire amaç yönünden sadece şüpheli veya sanığın YAKALANABİLMESİ AMACIYLA başvurulabileceği somut olayda tedbire mağdurun bulunması amacıyla başvurulduğu, mevzuatta kayıp kişilerin bulunabilmesi için mobil telefonun yerinin tespitine ilişkin yasal düzenleme bulunmadığı halde bu amaçla bu tedbire karar verildiği anlaşılmış olup bu hususta kararınıza itiraz etme gereği hâsıl olmuştur.

49 Teşekkürler.


"Hukuk Daire Başkanlığı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları