Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

3. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM VE TASDİK SEMPOZYUMU Yeminli Mali Müşavirlerin İdari ve Mali Sorumluluğu ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YMM FİKRET.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "3. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM VE TASDİK SEMPOZYUMU Yeminli Mali Müşavirlerin İdari ve Mali Sorumluluğu ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YMM FİKRET."— Sunum transkripti:

1 3. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM VE TASDİK SEMPOZYUMU Yeminli Mali Müşavirlerin İdari ve Mali Sorumluluğu ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YMM FİKRET BAŞ ODA SAYMANI

2 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN SORUMLULUKLARI - Tasdikten Doğan Sorumluluk, - Sosyal Sorumluluk, - İşletme sahip ve yöneticilerine karşı sorumluluk, - Meslektaşlara karşı sorumluluk, - Hukuki ve Cezai Sorumluluk, - Haksız Rekabetle ve Etik Kurallarla ilgili sorumluluk, - ……………… - ∞ Sorumluluk,

3 Sorumluluk İle İlgili Düzenlemeler - 3568 Sayılı Kanun 12. Madde -Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, -Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği, - 18 No’lu Genel Tebliğ, -Vergi Usul K. Mükerrer 227. Md. ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YMM FİKRET BAŞ ODA SAYMANI

4 Tasdik ve Tasdikten Doğan Sorumluluk 3568 sayılı KANUN 12. Madde/4 Yeminli malî müşavirler yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumludurlar. Yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar. ……. ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YMM FİKRET BAŞ ODA SAYMANI

5 Tasdik ve Tasdikten Doğan Sorumluluk Tasdike İlişkin Usul ve Esaslara Hakkında Yönetmelik Madde 20­ Bu Yönetmelik kapsamına giren tasdik işlemlerinden imza ve mühür kullanmak suretiyle tasdik yapan dolayısıyla tasdik raporu düzenleyen yeminli mali müşavirler, tasdik kapsamı ile sınırlı olmak üzere tasdikin doğruluğundan sorumludurlar. Tasdik konusu ile ilgili olarak Bakanlıkça tebliğlerle belirlenen hususların; tasdik kapsamı içinde mutlaka araştırılması ve incelenmesi zorunludur. Yeminli mali müşavirler inceledikleri ve sonucunda tasdik raporu düzenledikleri konu ve belgelerin gerçeği yansıtmaması ve doğru olmaması halinde, ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan Vergi Usul Kanunu ve 3568 sayılı Kanun hükümleri uyarınca mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. Bu sorumluluğun yerine getirilmesinde Borçlar Kanunu’nun “Tam Teselsül” hükümleri uygulanır. ……….. ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YMM FİKRET BAŞ ODA SAYMANI

6 Tasdik ve Tasdikten Doğan Sorumluluk Tasdike İlişkin Usul ve Esaslara Hakkında Yönetmelik TASDİK Madde 4- Tasdik, gerçek veya tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin yeminli mali müşavirlerce denetleme ilke ve standartlarına göre uygunluk yönünden incelenmesi, bu inceleme sonuçlarına dayanılarak tasdik kapsamına giren konuların ve belgelerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığının imza ve mühür kullanmak suretiyle tespiti ve rapora bağlanmasıdır. Tasdike esas alınan denetleme ilke ve standartları ile muhasebe ilke ve standartları, mevzuat hükümleri ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri göz önüne alınarak, Bakanlıkça hazırlanan tebliğlerle belirlenir. ANKANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YMM FİKRET BAŞ ODA SAYMANI

7 Tasdik ve Tasdikten Doğan Sorumluluk Tasdike İlişkin Usul ve Esaslara Hakkında Yönetmelik KANIT TOPLAMA Madde 14- Yeminli mali müşavirler tasdik çalışmasının yürütülmesi sırasında tasdik konusu ve kapsamı ile ilgili yeterli miktarda güvenilir kanıtları toplamak zorundadırlar. Kanıt miktarının yeterli olup olmadığının belirlenmesinde, kanıtın nitelik ve nicelik açısından önemi; hatalı veya hileli olma riski, güvenirliği gibi hususlar göz önünde bulundurulur. ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YMM FİKRET BAŞ ODA SAYMANI

8 Genel Mesleki Standartlar Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik GENEL MESLEKİ STANDARTLAR ÇERÇEVESİNDE SORUMLULUK Madde 8- a) Sosyal Sorumluluk: Meslek mensupları; mesleği ifa ederken toplum ve Devlete karşı sorumluluk taşırlar. b) İşletme sahip ve yöneticilerine karşı sorumluluk: Meslek mensupları, işletme sahip ve yöneticilerine, isabetli karar alabilmeleri için doğru ve güvenilir bilgiler sağlarlar. c) Meslektaşlara karşı sorumluluk: Meslek mensupları, ilgili yönetmelikler çerçevesinde ve mesleki eğitimde birbirlerine her türlü bilgiyi vermek ve aktarmak sorumluluğunu taşırlar. Mesleğin gelişmesi ve sağlam temellere oturtulması için aralarında gerekli dayanışmayı kurarlar. ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YMM FİKRET BAŞ ODA SAYMANI

9 Tasdik ve Tasdikten Doğan Sorumluluk Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik SORUMLULUK Madde 41- Yeminli mali müşavirler, ilgili Kanunlar, yönetmelikler ve tebliğlere göre yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumludurlar. Yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar. Yeminli mali müşavirler yaptıkları tasdikin kapsamını raporda açıkça belirtirler. ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YMM FİKRET BAŞ ODA SAYMANI

10 Tasdik ve Tasdikten Doğan Sorumluluk 18 Nolu Genel Tebliğ  Mükellefin sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmasından,  Belgelerin mevzuata uygun ve doğru olarak yasal defterlere kaydedilmesi ve mali tablolara aktarılmasından,  Mükellefin vergi yükümlülüğünün doğru hesaplanmasından,  Aktif ve pasif kıymetlerin değerlemelerinin yapılmasından,  Kaydi envanter ve randıman tespitlerinin yapılmasından YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER SORUMLUDUR. ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YMM FİKRET BAŞ ODA SAYMANI

11 Tasdik ve Tasdikten Doğan Sorumluluk V.U.K. Mükerrer 227. Madde ……. tasdik raporunu düzenleyen meslek mensupları, düzenledikleri tasdik raporlarında yer alan bilgilerin defter kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından dolayı ortaya çıkan vergi ziyaına bağlı olarak salınacak vergi, ceza, gecikme faizlerinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar. ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YMM FİKRET BAŞ ODA SAYMANI

12 Tasdik ve Tasdikten Doğan Sorumluluk Sorumluluğun Doğması Tasdik İşleminin Doğru Olmaması ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YMM FİKRET BAŞ ODA SAYMANI

13 Tasdik ve Tasdikten Doğan Sorumluluk Sorumluluğun Sınırı Tasdikin Kapsamı ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YMM FİKRET BAŞ ODA SAYMANI

14 Tasdik ve Tasdikten Doğan Sorumluluk Sorumluluğun Kapsamı Ziyaa Uğratılan Vergi ve Kesilecek Cezalardan Mükellefle Birlikte Müştereken ve Müteselsilen Sorumluluk ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YMM FİKRET BAŞ ODA SAYMANI

15 Tasdik ve Tasdikten Doğan Sorumluluk SORUMLULU Ğ UN BA Ş LAMA ZAMANI ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YMM FİKRET BAŞ ODA SAYMANI

16 Tasdik ve Tasdikten Doğan Sorumluluk 6552 SAYILI KANUNUN Sorumlulu ğ a Getirdi ğ i Yenilikler ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YMM FİKRET BAŞ ODA SAYMANI

17 Tasdik ve Tasdikten Doğan Sorumluluk 3568 sayılı Kanunun 12. maddesine (6552 sayılı Kanunun 107. maddesiyle eklenen fıkra) Yeminli mali müşavirlerin tasdikten doğan mali sorumlulukları ile disiplin sorumlulukları ayrı ayrı müstakil bir rapor ile tespit edilir. Bu kapsamda yeminli mali müşavir hakkında sorumluluk raporu yazılabilmesi için yeminli mali müşavirin yazılı savunması istenir. Savunma isteme yazısının tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde savunma yapılmaması durumunda ilgili yeminli mali müşavir savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YMM FİKRET BAŞ ODA SAYMANI

18 ÖNERİLER ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YMM FİKRET BAŞ ODA SAYMANI

19 ÖNERİLER ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YMM FİKRET BAŞ ODA SAYMANI

20 ÖNERİLER ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YMM FİKRET BAŞ ODA SAYMANI

21 ÖNERİLER ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YMM FİKRET BAŞ ODA SAYMANI

22 ÖNERİLER ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YMM FİKRET BAŞ ODA SAYMANI

23 ÖNERİLER ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YMM FİKRET BAŞ ODA SAYMANI

24 ÖNERİLER ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YMM FİKRET BAŞ ODA SAYMANI

25 ÖNERİLER ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YMM FİKRET BAŞ ODA SAYMANI

26


"3. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM VE TASDİK SEMPOZYUMU Yeminli Mali Müşavirlerin İdari ve Mali Sorumluluğu ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YMM FİKRET." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları