Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TİCARET HUKUKU DERSİ Ticaret Sicili.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TİCARET HUKUKU DERSİ Ticaret Sicili."— Sunum transkripti:

1 TİCARET HUKUKU DERSİ Ticaret Sicili

2 Ticaret Sicili ve Diğer Siciller
Türk hukukunda çok sayıda resmi sicili mevcuttur. Ticaret sicili resmi sicillerdendir.

3 İŞLEVİ Ticari işletme ile ilgili bazı konu veya durumların alenileşmesine ya da bazı hakların kazanılmasında işlev gören, belirli iş ve işlemlerin kaydedildiği resmi nitelikte ve herkese açık bir sicildir.

4 Ticaret Sicili Teşkilatı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası Ticaret sicili kayıtlarının elektronik ortamda tutulur.

5 Ticaret Sicilinin Aleniliği
Ticaret sicili alenidir, herkese açıktır. Herkes ticaret sicilinin içeriğini ve orada saklanan bütün senet ve belgeleri inceleyebileceği gibi bunların tasdikli suretlerini de isteyebilir. Bir hususun sicilde kayıtlı olup olmadığına dair tasdikname de istenebilir.

6 Ticaret Siciline Kaydı Gereken Hususlar
Hangi hususların ticaret siciline kayıt (tescil) edilmesi gerektiği genel bir hükümle toplu bir şekilde belirlenmemiştir. İşletme veya tacirle ilgili her vakanın sicile kaydına gerek ve ihtiyaç yoktur. Zorunlu olmayan bir husus, kaydedilse bile sicilin sağladığı imkanlardan yararlanamaz.

7 Ticaret Sicilinde İşlemler
Tescil Değişiklik Silme Geçici tescil

8 Sicilde İşlemlerin Yapılışı
Ticaret sicilinde tescil işlemi kural olarak ilgilinin istemi (talebi) üzerine yapılır. İstisnai olarak açıkça hüküm bulunması halinde sicil müdürünün re’sen ve ilgili makamın bildirmesi üzerine tescil de yapılabilir İlgili makam iflas idaresi, mahkeme vs.

9 TESCİL NASIL YAPILIR Tescil esas itibarıyla istem (talep) üzerine yapılır. Başvuranın yetkili olması Başvurunun yapıldığı sicilin yetkili sicil makamı olması Süresi 15 gündür.

10 Sicil Müdürünün İnceleme Görevi
Sicil müdürü, kendisine tescil başvurularını kanuna, gerçeğe ve kamu düzenine uygunluk bakımından incelemek zorundadır. Sicil müdürü inceleme üzerine tescil isteminin kabulü veya reddine ya da geçici tescile karar verir.

11 Sicil Müdürünün Kararına Karşı Yargı Yolu
Ticaret sicili müdürünün inceleme neticesinde vereceği kararlar nihai (kesin) değildir. 8 gün içinde yetkili sicilin bulunduğu yer ticaret mahkemesine başvuru Bu itiraz mahkemece evrak üzerinde incelenerek karara bağlanır. Gerekirse ilgili kişi dinlenir

12 Geçici Kayıt Halli bir mahkeme hükmüne bağlı bulunan veya sicil müdürü tarafından kesin olarak tescilinde tereddüt edilen hususlar ilgilinin istemi üzerine geçici olarak tescil edilir. Geçici tescil kural olarak üç ay geçerlidir. (Dava sonuçlanmamışsa bu süre daha da uzayabilir)

13 Ticaret Siciline Tescil ve İlanın Etkisi
Ticaret sicili iki türlü etkiye sahiptir. Bildirici ve kurucu etkiler Tescil sadece bir hakkın veya bir hukuki durumun doğmuş olduğunu bildirmek bir hakkın, belli bir hukuki durumun doğması için yapılır.

14 Olumlu etki Tescili veya hem tescili hem ilanı gereken bir husus tescil ve ilan edilmişse üçüncü şahıslar TTK md. 36, f. 1 gereğince kendilerine karşı hüküm ifade etmeye başlayan kayıtları bilmediklerini ileri süremezler Sicilin olumlu etkisi tescili ve ilanı zorunlu olan konular hakkındadır. İlgililer yasal olarak tescil ve ilana tabi olmayan bir olay veya işlemi tescil ve ilan ettirerek ticaret sicilinin olumlu tesirinden yararlanamazlar.

15 Olumsuz etki Tescili lazım geldiği halde tescil edilmemiş veya tescil edilip de ilanı gerekirken ilan edilmemiş olan bir husus ancak bunu bildikleri ispat edilmek şartıyla üçüncü şahıslara karşı ileri sürülebilir.

16 Sicilin Tutulmasından Doğan Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler
Devlet İlgili Ticaret Odası Müteselsil Sorumluluk


"TİCARET HUKUKU DERSİ Ticaret Sicili." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları