Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TELEKOMÜNİKASYON YOLUYA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ Av. Devrim KARAKÜLAH ADBİD Genel Sekreteri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TELEKOMÜNİKASYON YOLUYA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ Av. Devrim KARAKÜLAH ADBİD Genel Sekreteri"— Sunum transkripti:

1 TELEKOMÜNİKASYON YOLUYA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ Av. Devrim KARAKÜLAH ADBİD Genel Sekreteri www.devrimhukuk.com info@devrimhukuk.com

2 İLGİLİ MEVZUAT  AİHS madde 8  T.C. Anayasası madde 20 – 22  CMK madde 135 ve devamı  PVSK madde ek 7  JTGYK madde  2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat teşkilatı Kanunu  Adalet Bakanlığının 26434 sayılı yönetmeliği

3 TANIMLAR Telekomünikasyon : İşaret, sembol, ses ve görüntü ile elektrik sinyallerine dönüştürülebilen her türlü verinin; kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektro kimyasal, elektro mekanik ve diğer iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesi, gönderilmesi ve alınmasını ifade eder.

4 TANIMLAR İletişimin dinlenmesi ve kayda alınması : Telekomünikasyon yoluyla gerçekleştirilmekte olan konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması ile diğer her türlü iletişimin uygun teknik araçlarla dinlenmesi ve kayda alınmasına yönelik işlemleri ifade eder. İletişimin tespiti : İletişimin içeriğine müdahale etmeden, iletişim araçlarının diğer iletişim araçlarıyla kurduğu iletişime ilişkin arama, aranma, yer bilgisi ve kimlik bilgilerinin tespit edilmesine yönelik işlemleri ifade eder.

5 TANIMLAR Sinyal bilgisi : Bir şebekede haberleşmenin iletimi veya faturalama amacıyla işlenen her türlü veriyi ifade eder. Sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi : İletişimin içeriğine müdahale niteliğinde olmayıp yetkili makamdan alınan karar kapsamında sinyal bilgilerinin iletişim sistemleri üzerinde bıraktığı izlerin tespit edilerek, bunlardan anlamlandırılan sonuçlar çıkarmak üzere gerçekleştirilen değerlendirme işlemlerini ifade eder.

6 AİHS Madde 8 : Özel hayatın ve aile hayatının korunması 1. Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve haberleşmesine saygı gösterilmesi hakkına sahiptir. 2. Bu hakkın kullanılmasına bir kamu otoritesinin müdahalesi, ancak ulusal güvenlik, kamu emniyeti, ülkenin ekonomik refahı, dirlik ve düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için, demokratik bir toplumda, zorunlu olan ölçüde ve yasayla öngörülmüş olmak koşuluyla söz konusu olabilir.

7 AİHS’e Göre İletişime Müdahalenin Şartları  İletişimlere müdahalenin kanunlara uygun olması.  Müdahalenin meşru bir amacının bulunması.  Demokratik bir toplumda zorunlu olan ölçüde olması.

8 T.C. Anayasası Madde 22 Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır. Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, karar kendiliğinden kalkar.

9 İletişimin Denetlenmesi Koşulları CMK m.135 1. Maddi Koşullar  Suç Şüphesi  İkinci derecede uygulanabilirlik  Tedbirle ilgili olan kişiler 2. Biçimsel koşullar  Karar verme yetkisi  Kararın içeriği 3. Tedbirin Süresi ve Sona Ermesi

10 CMK m.135 Uygulama Koşulları 1.Maddi Koşullar Suç Şüphesi SuçŞüphe

11 CMK m.135 Uygulama Koşulları 1.Maddi Koşullar Suç (6) Bu madde "kapsamında dinleme, kayda alma ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine ilişkin hükümler" ancak aşağıda sayılan suçlarla ilgili olarak uygulanabilir: a) Türk Ceza Kanununda yer alan; 1. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80), 2. Kasten öldürme (madde 81, 82, 83), 3. İşkence (madde 94, 95), 4. Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, madde 102), 5. Çocukların cinsel istismarı (madde 103), 6. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188), 7. Parada sahtecilik (madde 197), 8. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (iki, yedi ve sekizinci fıkralar hariç, madde 220), 9. Fuhuş (madde 227, fıkra 3), 10. İhaleye fesat karıştırma (madde 235), 11. Rüşvet (madde 252), 12. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (madde 282), 13. Silahlı örgüt (madde 314) veya bu örgütlere silah sağlama (madde 315), 14. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337) suçları. b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları. c) Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarında tanımlanan zimmet suçu, d) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar. e) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü maddelerinde tanımlanan suçlar.

12 CMK m.135 Uygulama Koşulları 1.Maddi Koşullar Suç Şüphesi Suç işlendiğine ilişkin kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı (Tedbire başvurulması için suçun işlendiğine dair varlığı)

13 CMK m.135 Uygulama Koşulları 1.Maddi Koşullar  İkinci derecede uygulanabilirlik Başka suretle delil elde edilmesi imkanının bulunmaması hali: Soruşturma veya kovuşturma sırasında diğer tedbirlere başvurulmuş olsa bile sonuç alınamayacağı hususunda bir beklentinin varlığı veya başka yöntemlerden biri veya birkaçının uygulanmasına rağmen delil elde edilememesi ve delillere ancak bu Yönetmelikte düzenlenen tedbirlerle ulaşılabilecek olmasını,

14 CMK m.135 Uygulama Koşulları 1.Maddi Koşullar  Tedbirle ilgili olan kişiler  Şüpheli  Sanık

15 CMK m.135 Uygulama Koşulları 2. Biçimsel koşullar  Karar verme yetkisi  Hakim  Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde C. Savcısı

16 CMK m.135 Uygulama Koşulları 2. Biçimsel koşullar  Kararın içeriği  Tedbire başvurma nedenine ilişkin yeterli bilgi,  Yüklenen suçun türü,  Hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği ve adresi,  İletişim aracının türü,  Telefon numarası veya iletişim bağlantısını tespite imkan veren kodu,  Tedbirin türü,  Tedbirin kapsamı  Tedbirin süresi belirtilir.

17 CMK m.135 Uygulama Koşulları 3. Tedbirin Süresi ve Sona Ermesi  Süre : En çok 3 ay.  Sona Erme :  Şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesi  Hakimin onay vermemesi  Verilen sürenin dolması

18 TEŞEKKÜRLER


"TELEKOMÜNİKASYON YOLUYA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ Av. Devrim KARAKÜLAH ADBİD Genel Sekreteri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları