Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Finansal Analiz Semineri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Finansal Analiz Semineri"— Sunum transkripti:

1 Finansal Analiz Semineri
Prof. Dr. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi 17 – 19 Aralık 2013 Ankara

2 Günümüzde İşletme Çevresi ve Stratejik Üçgen
İşletme Çevresinin Özelikleri Hızlı teknolojik gelişmeler Çok çeşitli ürün ve hizmetler Yoğun rekabet Teknolojiyi takip etmezseniz. Son 5 yıllık teknoloji yatırımınız nedir? Kaç tür ürün üretiliyor. Ne kadar zamanda bir yeni ürün geliştirmek durumunda kalıyoruz Rakiplerin durumu nedir. Rekabet gücümüz nedir. Bununla ilgleniyormuyuz. Rakiplerimiz kim. Stratejik üçgen Stratejik Üçgen

3 Muhasebe ve Finansman Bilgisinin Artan Önemi
Karmaşık işletme çevresinde artan muhasebe ve finansman bilgisi ihtiyacı (bütçeler, performans raporları, standartlar, vb.) 2000’li yılların başında dünyada büyük yankı uyandıran muhasebe skandalları (Enron, World Com, vb), Yaratıcı Muhasebe, tüm dünyada yeni yasal düzenlemeler Ülkemizde Bankacılık, Borçlar, SPK, BDDK Mevzuatı, Rekabet, Tüketici, Yeni Türk Ticaret Kanunu, UFRS, Denetim, KGK…

4 Finansal Tabloların Hazırlanma Amacı
Finansal tablolar, bir işletmenin finansal durumu, performansı ve finansal durumundaki değişiklikler hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanırlar. Yeni yaklaşımda “finansal tablo” yerine “finansal raporlama” dan bahsedilmektedir.

5 Finansal Raporlamanın Temel Kuralları (Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri)
Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri (GAAP) bütün dünyada sivil muhasebe örgütleri tarafından oluşturulmuş ve muhasebe dünyası tarafından kabul görmüş, ülkeden ülkeye çok az farklılıklar gösteren muhasebe ilkeleridir. Bu ilkeler finansal tabloların temel dayanaklarıdır. Finansal rapor kullanıcılarının da belli ölçülerde bu ilkelerden haberdar olmaları beklenir. Muhasebe yaşayan bir sistemdir; bu nedenle muhasebe ilkeleri iş hayatında ortaya çıkan yeniliklere bağlı olarak değişebilirler.

6 Karar Vermeye Yardımcı
Muhasebe Bilgisini Kullananlar Karar Vericiler ve Özellikleri Fayda > Maliyet Önemlilik Kısıtlar Anlaşılabilirlik Karar Vermeye İlişkin Özellikler Karar Vermeye Yardımcı Birincil Özellikler İhtiyaca Uygun Güvenilir Tahmin Yapmaya Elverişli Teyid Etmeye Elverişli Hatasız ve Önyargısız Doğrulanabilir Birincil Özelliklerin İçeriği Gerçeğe Uygun Şekilde Temsil Zamanlama Karşılaştırılabilirlik ve Tutarlılık İkincil Özellikler

7 Hesap Kavramı Bir işletmenin gerçek ekonomik ve finansal durumunu gösterebilmek için işlemlerin saptanması ve izlenmesi hesaplar aracılığıyla olur. Hesaplar aracılığıyla aynı özelliği gösteren değer hareketlerine ilişkin bilgilerin aynı başlık altında toplanması sağlanır.

8 Çift Taraflı Kayıt Sistemi
Hesabın Adı Borç tarafı Alacak tarafı Varlık Hesapları Borç Hesapları Sermaye Hesapları Gelir, Kar Hesapları Gider, Zarar Hesapları Kar / Zarar Hesabı

9 Hesap Planı Hesapların sistematik bir şekilde sıralanmasıyla oluşturulan hesap listesidir. Türkiye’de 1995’ten beri Tekdüzen Hesap Planı kullanılmaktadır. Bu hesap planındaki hesaplardan bazıları aşağıdaki gibidir: 100 Kasa 101 Alınan Çekler 120 Alıcılar 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar 600 Yurt İçi Satışlar ..

10 Hesapların Kodlanması
100 Kasa 101 Alınan Çekler 120 Alıcılar Yurt içi Müşteriler Budan Yedek Parça San.Tic. Ltd. Şti Tom Otomotiv 300 Banka Kredileri YTL Kredileri Akbank YKB 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar 500 Sermaye

11 Hesapların Kodlanması
730. Genel Üretim Giderleri Kesim Gider Yeri Ücret Giderleri Dışarıdan Sağlanan Faydalar Elektrik Gideri Ulaşım Gideri Amortisman Gideri 760. Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri Akdeniz Bölgesi Ücret Giderleri Dışarıdan Sağlanan Faydalar Elektrik Gideri Ulaşım Gideri Amortisman Gideri Fonksiyon Gider Yeri Gider Türü Detay

12 Mizan Mizan, belirli tarihler itibariyle, hesapların borç ve alacak toplamları ile bakiyelerinin gösterildiği bir rapordur. Mizan dönem başından dönem sonuna kadar kadar (genel), herhangi bir ayın başından sonuna kadar (aylık) veya bir tarihten başka bir tarihe kadar (tarihler arası) girilmiş işlemleri içerecek şekilde hazırlanabilir.

13 Finansal Raporlamada Tanıma, Ölçme ve Değerleme
Tanıma : Belli bir kalemin finansal tabloya alınıp alınmayacağına karar verme. Ölçme: İlgili kalemin finansal tabloya hangi değerle alınacağını belirleme Değerleme: Önceden finansal tablolara alınmış kalemlerin dönem sonlarındaki değerlerinin belirlenmesi

14 Finansal Raporlamada Temel Varsayımlar
Tahakkuk Esası İşlemlerin ve diğer olayların etkileri, bunlarla ilgili nakit ve nakit benzerlerinin tahsilatlarının veya ödemelerin yapıldığı tarih itibarıyla değil, bunların ortaya çıktıkları tarihler esas alınarak finansal tablolara alınır. İşletmenin Sürekliliği Finansal tablolar, işletmenin tahmin edilebilir bir gelecekte faaliyetlerini sürdüreceği varsayımı ile hazırlanır. Böylelikle, işletmenin faaliyetlerini tasfiye etme veya önemli miktarda azaltma niyet ve ihtiyacında olmadığı varsayılır.

15 Tahakkuk Esası Olay 1: İşletme 23 Kasım 2012’de 100 TL.’ye mal satmıştır ve mal bedeli ile % 10 KDV’yi peşin tahsil etmiştir. Olay 2: İşletme 23 Kasım 2012’de 100 TL.’ye mal satmıştır. Mal bedelini ve % 10 KDV’sini 2 ay sonra tahsil edecektir. Olay 3: İşletme 23 Kasım 2012’de 100 TL’ye muhasebe eğitimi almış, bedeli nakden ödemiştir. Olay 4: İşletme ertesi gün alacağı muhasebe eğitimi için 23 Kasım 2012’de 100 TL. ödemiştir. Olay 5: İşletme 23 Kasım 2012’de 100 TL’ye muhasebe eğitimi almıştır. Eğitim bedelini 30 Kasım 2012’de ödeyecektir.

16 İşletme Analizleri Beklentilerin Değerlendirilmesi
Risklerin Değerlendirilmesi Karar Vericiler: Yatırımcılar Kredi Verenler Yöneticiler İşletme Birleşme, Satın alma Uzmanları Dış Denetçiler Kurul Üyeleri Düzenleyici Kurum ve Kuruluşlar Çalışanlar, Sendikalar Avukatlar

17 İşletme Analizleri İçin Bilgi Kaynakları
Rakamsal Finansal Tablolar Sektör İstatistikleri Ekonomik göstergeler Ticari raporlar Rakamsal Olmayan Yöneticilerin tartışma ve analizleri Yönetim kurulu başkanının ortaklara mektubu Finansal Basın Basın bildirileri Web siteleri

18 Muhasebe Analizi Finansal tabloların ekonomik gerçekleri yansıtıp yansıtmadıklarını değerlendirme ve gerekli ise düzeltmelerin yapılması sürecidir Karşılaştırılabilirlik problemleri — işletmeler ve /veya dönemler Yöneticilerin tahmin hataları Hata ve/veya usulsüzlükler Kazançların yönetimi İş süreçleriyle ilgili usulsüzlükler Muhasebe Riski

19 Finansal Analiz Finansal tablolar yardımıyla işletmenin finansal durumu ve performansının belirlenmesi Karlılık Analizleri Risk Analizleri Fon Kaynak ve Kullanımlarının Analizi Araçlar Oran Analizi Nakit Akış Analizleri

20 İşletme Faaliyetleri Zaman Dönem Başı Planlama Dönem Sonu Planlama
Finansman Yatırım Dönem Başı Planlama Esas Faaliyetler Yatırım Finansman Dönem Sonu Planlama

21 Finansman Faaliyetleri
Yatırım ve Finansman Faaliyetleri Finansman Faaliyetleri Sermaye Bulma Borç Bulma Yatırım Faaliyetleri Varlıkları edinme Varlıkları elden çıkarma Yatırım Finansman Yatırım = Finansman

22 Temel Finansal Tablolar
Bilanço: İşletmenin belirli bir tarihteki finansal durumunu gösteren tablodur. Gelir Tablosu: Belirli bir dönem için işletmenin faaliyet sonuçlarını (karlılık) gösteren tablodur. Özkaynak Değişim Tablosu: Belirli bir dönem içerisinde işletmenin özkaynak yapısında oluşan değişimi özetler. Nakit Akış Tablosu: Gelir tablosu ile aynı döneme ilişkin nakit giriş ve çıkışları ile bunların kaynaklarını işletmefaaliyetleri bazında özetleyen tablodur.

23 Finansal Tablolar ve İşletme Faaliyetleri
Planlama Finansman Kısa Vadeli: Banka Kredileri Ticari Borçlar Personele Borçlar Vergi Borcu Uzun Vadeli: Tahviller Sermaye Yedekler Yatırım Kısa Vadeli: Nakit Alacaklar Stoklar Menkul Kıymetler Uzun Vadeli: Bina, Ekipman, Tesis Patent İştirakler Esas Faaliyet Satışlar Satılan Mal Maliyeti Satış Giderleri Yönetim Giderleri Faiz Giderleri Vergi Net Kar Borçlar ve Özkaynak Gelir Tablosu Varlıklar Nakit Akışları Bilanço Bilanço Nakit Akış Tablosu Özsermaye Değiişim Tablosu

24 BİLANÇO Bilanço işletmenin belirli bir tarihteki finansal durumunu gösterir. Toplam Varlıklar = Toplam Kaynaklar Toplam Varlıklar = Toplam Yabancı Kaynaklar + Özkaynaklar Toplam Yatırımlar = Toplam Finansman = Alınan Borçlar + Ortakların Finansmanı

25 Ekonomik Olaylar ve Bilanço İlişkisi
1) 1 Ocak 2012’de XYZ İşletmesi, sermaye olarak Bay Ahmet’in getirdiği TL. nakit para ve Bayan Temizel’in getirdiği TL.’lik mal ile kurulmuştur. 2) 15 Ocak 2012’de TL.’lik banka kredisiyle ve TL.’lik nakit ödenerek bir bina satın alınmıştır. 3) 20 Ocak 2012’de TL.’lik mal ’ye nakit bedelle satılmıştır (KDV ihmal edilmiştir). 4) 25 Ocak 2012’de TL.’si borç, TL’ si nakit ödenmek suretiyle TL.’lik araba satın alınmıştır. 5) 28 Ocak 2012’de araba bir başkasına bedeli iki gün sonra alınmak kaydıyla TL.’ye satılmıştır (KDV ihmal edilmiştir). 6) 31 Ocak 2012’de banka kredisi geri ödenmiştir.

26 1. İşlem Bilanço XYZ A.Ş. Varlık 1 Ocak 2012 Kaynak Kasa 100.000
Mal Toplam Varlık Özkaynak Toplam Kaynak

27 2. İşlem Bilanço XYZ A.Ş. Varlık 15 Ocak 2012 Kaynak Kasa 50.000
Mal Bina Toplam Varlık Banka Kredisi Özkaynak Toplam Kaynak

28 3. İşlem Bilanço XYZ A.Ş. Varlık 20 Ocak 2012 Kaynak Kasa 75.000
Mal Bina Toplam Varlık Banka Kredisi Özkaynak Kar Toplam Kaynak

29 4. İşlem Bilanço XYZ A.Ş. Varlık 25 Ocak 2012 Kaynak Kasa 55.000
Mal Bina Taşıt Toplam Varlık Banka Kredisi Diğer Borç Özkaynak Kar Toplam Kaynak

30 5. İşlem Bilanço XYZ A.Ş. Varlık 28 Ocak 2012 Kaynak Kasa 55.000
Alacak Mal Bina Toplam Varlık Banka Kredisi Diğer Borç Özkaynak Kar Toplam Kaynak

31 6. İşlem Bilanço XYZ A.Ş. Varlık 31 Ocak 2012 Kaynak Kasa 5.000
Alacak Mal Bina Toplam Varlık Diğer Borç Özkaynak Kar Toplam Kaynak

32 Bilançonun Unsurları (Finansal Durumun Unsurları)
Varlık: Geçmişteki işlemler neticesinde işletmenin kontrol ettiği ve bundan gelecekte oluşacak ekonomik faydaların işletmeye ait olacağı beklenen değerlerdir. Borç (Yabancı Kaynak): Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve ifası işletmenin ekonomik fayda içeren değerlerinde bir çıkışa neden olacak mevcut yükümlülüklerdir. Özsermaye (Özkaynak): İşletmenin varlıklarından tüm borçlarını indirdikten sonra kalan bakiyedir.

33 Bilançonun Temel Bölümleri
1.Dönen Varlıklar Bir yıl içerisinde paraya dönüşmesi beklenen veya tüketilmesi beklenen varlıklardır. 3.Kısa Vad.Yab. Kaynaklar Bir yıl ve daha az vadeli borçlar 2.Duran Varlıklar Bir yıldan daha uzun sürede paraya dönüşmesi beklenen veya yıllar itibariyle kullanılması beklenen varlıklardır. 4.Uzun Vad. Yab. Kaynaklar Bir yıldan daha uzun vadeli borçlar 5.Özkaynaklar İşletme ortaklarının yaptıkları yatırım ve dağıtılmayıp işletme bırakılan karlar.

34 Finansal Tablo Analizi Bakımından Bilançodaki Önemli Ayrımlar
Ticari - Ticari Olmayan Ayrımı Ticari Alacaklar – Ticari Olmayan Alacaklar Ticari Borçlar– Ticari Olmayan Borçlar Normal – Normal Olmayan Ayrımı Sorunsuz Alacaklar – Şüpheli Alacaklar Sorunsuz Stoklar – Değeri Düşmüş Stoklar Önemli – Önemli Olmayan Ayrımı Ayrı bir bilanço kalemi olarak gösterilmeye değmeyecek, önemlilik ilkesine göre birarada toplu olarak “diğer” ibareli kalemler içerinde toplanan varlık veya borçlar.

35 Bilançonun Temel Varlık Kalemleri
Dönen Varlıklar Hazır Değerler (Kasa, banka, alacaklar) Menkul Kıymetler (Hisse senetleri, tahvil vb.) Ticari Alacaklar (Kredili ve senetli alacaklar, şüpheli alacaklar) Diğer Alacaklar (Ortaklardan, personelden ve diğer ilişkili taraflardan alacaklar) Stoklar (Hammadde, malzeme, yarımamul, mamul, ticari mal, diğer stoklar) Peşin Ödenmiş Giderler Gelir Tahakkukları Duran Varlıklar Uzun Vadeli Alacaklar Finansal Duran Varlıklar (İştirakler, bağlı ortaklıklar) Maddi Duran Varlıklar (Arazi, bina, makine, tesis, demirbaş, cihaz vb.) Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Patent, marka, şerefiye, vb.)

36 Bilançonun Temel Borç Kalemleri
Kısa Vadeli Borçlar Banka Kredileri Ticari Borçlar Diğer Borçlar Vergi Borçları Peşin Tahsil Edilmiş Gelirler Gider Tahakkukları Kıdem Tazminatları Karşılıkları Uzun Vadeli Borçlar

37 Bilançonun Temel Özkaynak Kalemleri
Sermaye Sermaye Yedekleri Kar Yedekleri Dönem Karı / Zararı

38 Seçilmiş Özellikli Bilanço Kalemleri
Reeskontlar (Alacak ve borç reeskontları) Karşılıklar (Menkul kıymet değer düşüklüğü, stok değer düşüklüğü, vb.) Provizyonlar (Maliyet gider karşılığı, kıdem tazminatı karşılığı, vb.) Yedekler (Yasal, statü, olağanüstü) Birikmiş amortismanlar (Maddi veya maddi maddi olmayan duran varlık amortismanları)

39 GELİR TABLOSU Gelir tablosu işletmenin belirli bir döneme ilişkin performansını gösteren tablodur. Gelir Tablosu’nda temel olarak aşağıdaki kalemler yer almaktadır: Gelirler Giderler Kazançlar Karlar Zararlar

40 Performans Kar, performans ölçüm kriteri olarak yatırımın getirisi ve
hisse başına kazanç ölçümleri için kullanılır. Gelir; varlıkların değerinin artması varlık girişi veya borçların azalması yoluyla Gider; varlık çıkışı, varlıkların tükenmesi borçların artması yoluyla Dönemsellik!!! Özsermayede artış Özsermayede azalış Özsermayede Net Değişim ?

41 Gelir Tablosundaki Önemli Ayrımlar
Esas Faaliyetler – Diğer Faaliyetler Ayrımı Önemli – Önemli Olmayan Ayrımı Olağan – Olağan Dışı Ayrımı

42 Gelir Tablosunun Temel Kalemleri
Satışlar (-) Satışların Maliyeti Brüt Satış Karı (-) Faaliyet Giderleri Faaliyet Karı (-) Faiz Giderleri Vergiden Önceki Kar (-) Vergi Net Kar

43 Giderlerin Ayrımlanması
Gelir tablosunda giderler Fonksiyon esasına göre (Üretim, AR-GE, Pazarlama, Genel Yönetim, Finansman) Kalemin doğasına göre (Amortisman, tükenme payı, satılan malın maliyeti vb.) ayrımlanabilir.

44 Nakit Akış Tablosu Gelir tablosu ile aynı döneme ilişkin olarak işletmenin nakit giriş ve çıkışlarını gösteren finansal tablodur. Net karın net nakit akışına eşit olması beklenmemelidir. Diğer bir ifadeyle dönem sonunda elde edilen kar, o dönem içinde para mevcudundaki net artışı ifade etmez. Tahakkuk esası !!!!

45 Nakit Akış Tablosu (Seçilmiş Bazı Kalemlerle)
1) İşletme Faaliyetlerinden Nakit Giriş ve Çıkışları; Satışlardan Elde Edilen nakit Satıcılara Yapılan Ödemeler (-) Faaliyet Giderleri için Yapılan Ödemeler (-) Faaliyet Dışı Giderler için Yapılan Ödemeler (-) Vergi Ödemeleri (-) 2) Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Giriş ve Çıkışları; İştirakte Bulunmak için Yapılan Ödemeler (-) Maddi Duran Varlık Alımı Nedeniyle Naklit Çıkışları (-) Maddi Duran Varlığın Satılmasından Nakit Girişleri 3) Finansman Faaliyetlerinden Nakit Giriş ve Çıkışları; Kısa / Uzun Vadeli Kredi Alımları Kredi Geri Ödemeleri (-) Nakit Sermaye Arttırımı Ortaklara Nakdi Kar Payı Dağıtımı (-) ( ) Dönemin Net Nakit Akışı

46 FİNANSAL ANALİZ YÖNTEMLERİ

47 Karşılaştırmalı Analiz (Yatay)
Yıl 1 Yıl 2 Yıl 3 İşletmelerin mali tablolarını dönemler bazında incelemeyi amaçlar. İki veya daha fazla dönemine ilişkin mali tablolarının karşılaştırmalı olarak düzenlenmesi ve bu tabloların zaman içinde göstermiş olduğu değişikliklerin incelenmesi ve değerlendirilmesidir. Geçmiş ve bugün saptanır, gelecek öngörülür.

48 Karşılaştırmalı Analiz (Yatay)
Dönem Sonu – Dönem Başı Dönem Başı Değişim Yüzdesi = Beklenen yararın sağlanabilmesi için; Karşılaştırmaya esas dönemlerin aynı uzunlukta olması, Aynı muhasebe kuram ve ilkelerine göre düzenlenmiş olması, Rakamların enflasyondan arındırılmış olması gerekmektedir.

49 Eğilim Yüzdeleri (Trend Analizi)
Bir işletmenin bir kaç yıllık finansal durumu incelenmek istendiğinde bu yönteme başvurulur. İncelenecek yıllardan biri baz yıl olarak kabul edilir, o yıla ait tutarlar 100 kabul edilerek, diğer yılların baz yılına göre % değişimleri hesaplanarak, yorumlanır. Seçilen “baz yıl” her yönden normal bir yıl olmalıdır.

50 Yüzde Yöntemi ile Analiz (Dikey Analiz)
İşletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını, rakip işletmelerle veya sektör sonuçlarıyla karşılaştırmak amacıyla yapılır. Finansal tabloların ana kalemi baz bir değere (100) eşitlenmekte, diğer kalemler buna göre ayarlanmaktadır. Baz değerler genelde bilançodaki kalemler için “varlık toplamı” ve “kaynak toplamı”, gelir tablosunda ise “net satışlar” olarak belirlenir.

51 Oran Analizleri (Rasyo Analizleri)
Bilanço ve gelir tablosunda yeralan, birbiriyle anlamlı ilişkiye sahip kalemlerin birbirine oranlarının hesaplanması ile firmanın durumu incelenir. Oran analizinden beklenen yararın sağlanması için hesaplanan oranlar aşağıdaki ölçütler ile karşılaştırarak yorumlanmalıdır; Firmanın geçmiş dönem oranları, Belirlenmiş standartlar, Sektör ortalamaları.

52 Likidite Oranları İşletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme gücünü anlamaya yardımcı olan göstergelerdir. Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Asit Test Oranı = (Dönen Varlıklar - Stoklar) / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Nakit Oranı = Hazır Değerler / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

53 Likidite Oranlarının Tamamlayıcısı, Net İşletme Sermayesi
Net İşletme Sermayesi = Dönen Varlıklar - Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Net işletme sermayesi, dönen varlıkların kısa vadeli borçlarla finanse edilmeyen kısmını ifade eder. Finansmanda denge kuralı !!! Düşük Net İşletme Sermayesi Kaynakların etkin kullanıldığını gösterir ancak risklidir (likidite sıkıntısı vardır). Yüksek Net İşletme Sermayesi Risksizdir, ancak kaynakların etkin kullanılmadığını gösterir.

54 Likidite Endeksi İşletmenin stok devir hızı (stokların alacaklara dönüşmesi) 50 gün ve alacakların devir hızı (alacakların nakte dönüşmesi) 40 gün olarak hesaplanmıştır. İşletmenin likidite endeksi aşağıdaki gibi hesaplanabilir: Kasa 30,000 YTL — — Alacaklar 40,000 x 40 gün ,600,000 Stoklar 30,000 x 90 gün ,700,000 Toplam 100,000 YTL (a) ,300,000 YTL. (b) Likidite endeksi yıllar itibariyle karşlılaştırmalı olarak hesaplanmalı ve yorumlanmalıdır. Likidite endeksinde düşüş likiditede olumlu değişimi, yükseliş ise dönemden döneme likiditede olumsuz değişimi ifade etmektedir.

55 Nakit Akış Oranı Esas İşletme Faaliyetlerinden Net Nakit Akışı / Kısa Vadeli Yab. Kaynaklar Likidite açısından sağlıklı işletmelerde nakit akış oranının % 40’tan büyük olması ideal ölçü olarak kabul edilmektedir.

56 Faaliyet Oranları İşletmenin faaliyetlerinde kullanılan varlıkların etkili kullanılıp kullanılmadığı, başka bir deyişle işletmenin verimi ölçülür. İşletme yönetimi ve ortakları için önemli bir orandır. Faaliyet Oranları: Alacak Devir Hızı Alacakların Ortalama Tahsil Süresi Stok Devir Hızı Stok Tutma Süresi Borç Devir Hızı Ticari Borç Ortalama Ödeme Süresi Nakit Döngüsü

57 Alacak Devir Hızı ve Alacakların Ort. Tahsil Süresi
Alacak Devir Hızı = Net Satışlar / Ortalama Ticari Alacaklar İşletmenin ticari alacaklarının ilgili dönemde ortalama kaç kez tahsil edildiğini gösterir. Yüksek olması firmanın lehinedir. Alacakların Ortalama Tahsil Süresi= 360 / Alacakların Devir Hızı İşletmenin ticari işlemlerinden doğan alacaklarını kaç günde tahsil ettiğini gösterir. Bir diğer ifadeyle döneme ilişkin ortalama vadenin hesaplanmasıdır. Alacak devir hızı yükseldikçe ortalama tahsil süresi düşer.

58 Alacakların Yaşlandırılması
A Firması B Firması Vadesi Gelmemiş Alacaklar Vadesi 0-30 gün geçmiş 40.000 Vadesi gün geçmiş 70.000 - Vadesi 61 günden fazla geçmiş 20.000 Toplam Alacaklar Alacakların Ortalama Tahsil Süresi 43 gün

59 Stok Devir Hızı ve Stok Bulundurma Süresi
Stok Devir Hızı = Satılan Malın Maliyeti / Ortalama Stok Firmanın stoklarının incelenen dönemde kaç kez yenilendiğini gösterir. Yüksek olması firmanın lehinedir. Stok Bulundurma Süresi= 360 / Stok Devir Hızı İncelenen dönemde, işletmenin stoklarını ortalama ne kadar sürede sattığını gösterir. Gerçekçi analizler için her stok türü için ayrı ayrı hesaplanmalıdır !!!

60 Ticari Borç Devir Hızı ve Ticari Borç Ort. Ödeme Süresi
Ticari Borç Devir Hızı = Satılan Malın Maliyeti / Ortalama Ticari Borçlar İncelenen dönem içinde ticari borçların kaç kez çevrildiğini gösterir. Oranın düşük olması firmanın lehinedir. Ticari Borç Ortalama Ödeme Süresi = 360 / Borç Devir Hızı İncelenen dönemde, firmanın ticari borçlarının ortalama ödenme süresini gösterir.

61 Nakit Döngüsü Nakit Döngüsü = Alac.Ort.Tahsil Sür. + Stok Tutma Süresi Ticari Borç Ortalama Ödeme Süresi İşletmenin, faaliyetleriyle ne kadar sürede nakit yarattığını gösterir. Nakit döngüsünün uzaması, nakit yaratma süresinin uzadığını ifade eder. Bu durumda firmaya gerekli olan işletme sermayesi de artacaktır. Nakit döngüsünün kısalması ise, firmanın işletme sermayesinin ticari borçlarla finanse edildiğini gösterir.

62 Nakit Döngüsü Alacakların ortalama tahsil süresi = 70 gün
Stok elde bulundurma süresi = 85 gün Borçların ortalama ödeme süresi = 35 gün Nakit döngüsü = – 35 = 120 gün. Nakit devir hızı = Toplam Yıllık Harcama /Nakit Döngüsü = 360 / 120 gün = 3 kez Ortalama Nakit Dengesi = Toplam Yıllık Harcama / Nakit Devir Hızı = TL. / 3 = TL. Banka faizi % 10 ise işletmenin TL.’lik nakit dengesini sağlamasının maliyeti = TL. x % 10 = 400 TL. dir. Alacaklar 10 gün önce tahsil edilebilse, borçlar 10 gün geç ödenebilse, stok elde tutma süresi 10 gün azaltılabilse?

63 Finansal Yapı Oranları
Finansal yapı oranları işletmenin varlıklarının ölçülü ve sağlıklı bir şekilde finanse edilip edilmediğini incelemeye yararlar. Yabancı kaynaklar ile özkaynaklar arasındaki ilişkiyi gösterirler. Yabancı kaynakların iç dinamiklerinin de kendi içinde incelenmesini sağlarlar. Varlıklarla kaynakların vade uyumunu inceler

64 Finansal Yapı Oranları
Borç Oranı = Yabancı Kaynaklar / Özkaynaklar Kaldıraç Oranı = Yabancı Kaynaklar / Toplam kaynaklar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar / Toplam Kaynaklar Kısa Vadeli Banka Borçları / Toplam Kaynaklar Başka finansal yapı oranları olabilir mi?

65 Karlılık Oranları İşletmenin hem bir bütün olarak tüm faaliyetlerinde karlı bir şekilde çalışıp çalışmadığını, hem de bir temel faaliyetinin performansının ölçülmesinde kullanılan oranlardır. Brüt Kar Oranı = Brüt Satış Karı / Net Satışlar Faaliyet Karı Oranı = Faaliyet Karı / Net Satışlar Net Kar Oranı = Net Kar / Satışlar Varlıkların Karlılığı = Net Kar / Toplam Varlıklar Özkaynak Karlılığı = Net Kar / Özkaynaklar

66 Finansal Kaldıraç Borçsuz A.Ş. Borçlu A.Ş. Faiz ve Vergiden Önceki Kar
30,00 Faiz (0,00) (6,00) Vergiden Önceki Kar 24,00 Vergi (10,20) (8,2) Net Kar (a) 19,80 15,8 Yabancı Kaynak 50 Özkaynak (b) 150 100 Toplam Kaynak Özkaynak Karlılığı (a) / (b) 13,20% 15,80%

67 Faaliyet Kaldıracı Önceki Durum Satışların % 5 Arttığı Durum Satışlar
50.000 52.500 Sabit Giderler (20.000) Değişken Giderler (25.000) (26.250) Vergiden Önceki Kar 5.000 6.250 Vergi (750) (937,5) Net Kar (a) 4.250 5.312,5 Özkaynak (b) Özkaynak Karlılığı (a) / (b) 8,50% 10,63%


"Finansal Analiz Semineri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları