Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU"— Sunum transkripti:

1 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU 10.02.1954

2 HARCIRAH NEDİR? “yol harcı”, “yol parası”, “yolda harcanmak üzere verilen”

3 HARCIRAH NEDİR? 6245/3.Md. Harcırah: "Bu Kanuna göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, birkaçını veya tamamını” ifade eder.

4 Anayasa Mahkemesinin 28. 9. 1988 tarihli ve E. 1988/12, K
Anayasa Mahkemesinin tarihli ve E.1988/12, K.1988/32 sayılı kararında: Yolluk ödemesi, kamu hizmetinin gerektirdiği durumlarda, bu hizmet için görevlendirilen kişilerin katlanacakları giderleri karşılamak üzere yapılan parasal bir idari işlemdir. Yolluk, geçici veya sürekli görevlendirmelerde görevliler tarafından yapılan masrafın karşılığıdır. Başka bir deyişle, statü hukukunun düzenlediği ve her zaman kullanılabilen öznel (kişiden kişiye değişebilen) ve kazanılmış bir hak olmayıp, gerektiğinde görevlendirilen kişilere, katlandıkları zorunlu giderlerin karşılığı olarak yapılan bir ödemedir. …. yolluk ödenmesini gerektiren hizmet yapılması hallerinde uygulanacak kuralları içeren bir gider yasası niteliğindedir.”

5 5018 SAYILI KMYKK KAPSAMI NEDİR ?

6 Kanun Kapsamındaki Kamu Kurum ve Kuruluşları
5018 SAYILI KANUN KAPSAMI 1-Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri -Genel Bütçe Kapsamındaki ( I Sayılı Cetvelde yer alan)kamu idareleri -Özel Bütçeli İdareler ( II Sayılı Cetvelde yer alan)kamu idareleri -Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar ( III Sayılı Cetvelde yer alan)kamu idareleri 2-Sosyal Güvenlik Kurumları ( IV Sayılı Cetvelde yer alan) kamu kurumları 3-Mahalli idare: Yetkileri belirli bir coğrafi alan ve hizmetlerle sınırlı olarak kamusal faaliyet gösteren; -Belediye, -İl Özel İdaresi -Bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareleri (Örnek; ASKİ, EGO, İETT gibi)

7 Sabit ve Döner Sermayeli Kuruluşlar harcırah uygulamaları yönünden 6245 sayılı Kanuna tabi bulunmaktadırlar. Özel Kanunlarla Kurulmuş Banka ve Teşekküller; Bu fıkra kapsamında Harcırah Kanununa tabi özel kanunla kurulmuş banka kalmamıştır. Kendi Özel Kanunlarında Bulunan Düzenlemelerle Kanun Kapsamında Olan Kamu Kurum ve Kuruluşları Merkezi Finans ve İhale Birimi Organize Sanayi Bölgeleri

8 Danıştay İdari İşler Kurulu’nun 18.04.2007 tarihli 2007/1 E. Kararı
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun aralarında 81’inci maddenin de bulunduğu yürürlükten kaldırılan hükümler, geçici maddeler ve yürürlük başlıklı dokuzuncu kısmının bu Kanun kapsamındaki kamu idarelerinin tümü için uygulanması gereken kurallar olduğu, bu bağlamda düzenleyici ve denetleyici kurumların 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na tabi olmadıklarına dair istisna ve muafiyet getiren hükümlerin, 5018 sayılı Kanunun 81’inci maddesinin (c) bendi hükmü karşısında yürürlükten kaldırılmış olduğu, harcırah uygulamaları yönünden Harcırah Kanunu’na tabi idareler arasındaki uygulama farklarını ortadan kaldırmayı amaçlayan 81’inci madde hükmünün, düzenleyici ve denetleyici kurumların mali ya da idari herhangi bir özerklikleriyle bağlantısının bulunmadığı, aksi takdirde bu kurumlarla ilgili maaş, ücret, harcırah gibi konularda yasal düzenleme ile de olsa herhangi bir sınırlama getirilmesinin söz konusu olamayacağı, bu nedenle düzenleyici ve denetleyici kurumların 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine tabi olması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır

9 Sayıştay Genel Kurulu Kararı, 09.03.2009 K. No: 5244/3
Sayıştay Genel Kurulu Kararı Konusu: Rekabet Kurumu ile Kamu İhale Kurumu personeline ödenecek harcırahın hesabında uygulanması gereken mevzuat hususunda 8. Dairenin tarihli ve 220 sayılı ilamı ile 2. Dairenin tarihli ve 400 sayılı ilamı arasında aykırılık bulunduğundan bahisle içtihadın birleştirilmesi istemi. «… Rekabet Kurumu ile Kamu İhale Kurumu personeline ödenecek harcırahın hesabında, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerinin uygulanması gerektiğine …»

10 Sayıştay 2. Daire Kararı, 04.02.2010 Tutanak No: 34423
5717 sayılı Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 11 inci maddesinin ile 6245 sayılı Harcırah Kanununa eklenen ek 2 nci maddenin birinci fıkrasında “Düzenleyici ve denetleyici kurumlarda harcırah ödemeleri bu Kanuna göre yapılır.’’

11 Ek Madde 2 – (Ek: 25/6/ /11 md.) Düzenleyici ve denetleyici kurumlarda harcırah ödemeleri bu Kanuna göre yapılır. Bu kurumların personelinden mevzuatı uyarınca inceleme, ön araştırma, denetim veya soruşturma göreviyle yetkili olanların, bu görevleri nedeniyle memuriyet mahalli dışına yurt içi geçici görevlendirmelerinde 33 üncü maddenin (b) fıkrası hükümleri uygulanır.

12 Bu kurumların başkan ve üyeleri ile personelinden memuriyet mahalli dışına yapılan yurt içi geçici görevlendirilmelerinde, konaklama gideri için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve 33 üncü maddenin (a) fıkrasına göre müstahak oldukları gündelik tutarının, ikinci fıkra kapsamındaki görevlendirmelerde beş katını, Diğerlerinde dört katını geçmemek üzere görevlendirme süresince konaklama gideri ödenir. İkinci fıkra kapsamındaki görevlerin yerine getirilmesi sırasında kurumlarınca görev mahalli içinde taşıt aracı sağlanamaması halinde kullanılan taşıtlara ilişkin ulaşım giderleri, ilgili kurumların görüşleri alınarak Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre ödenir.

13 MEMUR 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
Personel kanunları hükümlerine göre aylık alan kimseleri ifade eder. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu vb. Yardımcı hizmetler sınıfına tabi personel memur kavramına dahil değildir.

14 HİZMETLİ Hizmetli kavramı;
Personel kanunlarına göre yardımcı hizmetler sınıfına dahil personeli, Kurumlarda yalnız ödenek mukabili çalışanları (TBMM Üyeleri, İl Genel Meclisi Üyeleri, İl Daimi Meclisi Üyeleri, Belediye Başkanları) Kurumlarda çalıştırılan tarım ve orman işçilerini, İş kanunlarına göre işçi sayılan kimseleri ifade eder.

15 AİLE FERTLERİ (Md.3) Aile fertleri: Memur ve hizmetlinin; I. Harcırah verilmesini gerektiren olay sırasında evlilik bağıyla bağlı olduğu eşini, II. Bakmakla yükümlü olduğu alt ve üst soyunu, III. Bakmakla yükümlü olduğu erkek ve kız kardeşlerini, ifade eder.

16 HARCIRAHIN UNSURLARI Madde 5- Harcırahın Unsurları I. Gündelik II. Yol gideri III. Aile gideri IV. Yer değiştirme gideridir.

17 HARCIRAHIN UNSURLARI Kanun tanımında yer almayan ancak bu kanuna göre ödenen başka unsurlarda mevcuttur, bunların da ödemesi yine bu kanuna göre gerçekleştirilmektedir. Konaklama, taksi, bagaj giderleri gibi.

18 Hamal Ücreti (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle)
Bagaj Ücreti İkametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları da ödenmektedir. (hem yurtiçi hem de yurt dışını kapsar)

19 Harcırah Ödenmesini Gerektiren Durumlar
Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu

20 MADDE 14- yol masrafı ve yevmiye
Muvakkat vazife harcırahı (Yol masrafı ve yevmiye): Madde 14 – Aşağıda gösterilen memur ve hizmetlilere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye verilir ve hamal (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları da ayrıca tediye olunur:

21 MEMURİYET MAHALLİ (10.09.2014 TARİHİNDEN ÖNCE)
Memur ve hizmetlinin; Asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile, Bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler.

22 MEMURİYET MAHALLİ (10.09.2014-İTİBAREN)
İlk Bölüm Aynı Büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise, il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla, ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri;.

23 Harcırah hesabında esas tutulacak yol: (YOL MASRAFI Md.27,28,29)
Harcırah, bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yol ve taşıt araçları üzerinden verilir. Gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan bu yolda hem muayyen, hem gayrimuayyen tarifeli taşıt işletilmekte ise harcırah hesabında muayyen tarifeli taşıt esas alınır.

24 HARCIRAH HESABINDA ESAS TUTULACAK AYLIKLAR
Harcırahın verilmesinde memurun fiilen almakta olduğu aylık (Kurumların ncü derecelerdeki kadrolarında bulunanlardan kazanılmış hak aylık dereceleri daha düşük olanların işgal etmekte oldukları kadro) derecesi esas alınır. Hizmetlilerin harcırahı, aldıkları aylık ücret veya ödeneklerine; Gündelik ile çalışanların harcırahı da gündeliklerinin 30 katına en yakın memur aylık tutarı üzerinden hesaplanır. Şu kadar ki (Ödenek mukabili çalışanlar hariç) bunların harcırahları hiçbir suretle 4 üncü derecedeki memurlara verilen miktarı geçemez. Terfi suretiyle atananların harcırahı, terfi ettikleri aylık derecesi üzerinden ödenir.

25 MEMUR VEYA HİZMETLİ OLMAYANLARIN HARCIRAHI
Memur veya hizmetli olmadıkları halde bu Kanuna tabi kurumlarca geçici bir görev ile görevlendirilenlere verilecek yol masrafı ve gündelik, bunların bilgi seviyeleri ve faaliyet sahaları ile mahalli şartlar dikkate alınarak 4 üncü dereceye kadar olan memurlardan herhangi birine verilen yol masrafı ve gündeliğe kıyasen ilgili kurumca takdir olunur. Ancak, ilgili Bakanlığın teklifi ve Maliye Bakanlığının olumlu görüşü üzerine, bu gibi kimselerden icabedenlere 4 üncü dereceden daha yüksek memurlara ödenebilecek yol masrafı ve gündelik verilebilir. Sözleşmeli olarak çalıştırılıp da sözleşmelerinde verilecek harcırah belirtilmiş olan kimseler hakkında bu madde hükmü uygulanmaz.

26 Yurt içinde yol masrafı:
Madde 27 – Yurt içinde yol masrafı, muayyen tarifeli nakil vasıtaları ile seyahatte, bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin birinci sütununda yazılı makam ve sıfatlar ile vazifeli aylık veya ücret tutarlarına göre aynı cetvelin ikinci sütununda yazılı mevkiin tarife üzerinden bilet parası ve muayyen tarifeli olmayan nakil vasıtalarıyla seyahat halinde ise 3 numaralı sütunda gösterilen nakil vasıtalarına göre ihtiyar olunan hakiki masraftan terekküp eder. Ancak Reisicumhur, Büyük Millet Meclisi Reisi, Başvekil, vekiller ve Erkanı Harbiyei Umumiye Reisine vazife seyahatlerinde refakat eden kimseler, bu madde hükmiyle mukayyet olmaksızın bu zevat tarafından tayin olunacak mevkilerde seyahat  edebilirler.

27 YURTİÇİNDE YOL MASRAFI (I) SAYILI CETVEL
I inci Sütun II nci Sütun III üncü Sütun Görev unvanları veya aylık dereceleri Muayyen tarifeli taşıt ile seyahat (Vapur-Tren) (Ekspres ve kuşet ücretleri dahil) Gayrimuayyen tarifeli taşıtlarla seyahat 1. Yurtdışı seyahatlerde, uçaklarda birinci sınıf üzerinden seyahat giderleri ödenenler. Yataklı vagon farkı dahil olduğu halde birinci mevki bilet ücreti Yapılan hakiki yol masrafı. 2. Aylık dereceleri 1 olan memur ve hizmetliler ile 33 üncü maddenin (b) bendine dahil olanlar. Mutat ve ekonomik olan taşıtlara ait yol masrafı ve icap ve zaruret halinde kullanılacak diğer taşıtlara göre hakiki yol masrafı. 3. Yukarıda yazılı olanların dışında kalan aylık dereceleri 2-4 olan memur ve hizmetliler. Birinci mevki bilet ücreti. Mutat ve ekonomik olan taşıtlara ait hakiki yol masrafı. 4. Aylık dereceleri 5 ve daha aşağı derece olan memur ve hizmetliler. İkinci mevki bilet ücreti.

28 AÇIKLAMA: 1. Cetvelin 1, 2 ve 3 üncü sıralarında gösterilenler uçakla seyahat edebilirler. Diğerlerinin uçakla seyahati zorunlu hallere münhasır olmak ve dairelerince lüzum gösterilmesi veya tasvip olunması ile mümkündür. 2. Muayyen tarifeli olmayan taşıtlarla seyahatte, “Mutat ve ekonomik olan taşıt” dan maksat, iki mahal arasında mutat olarak otomobil, otobüs gibi taşıtlar işlemekte ise bunlardan ucuz olanıdır. 3. Yukarıdaki cetvele göre müstehak bulundukları mevki ücretinden fazla bir şey ödenmemek şartıyla, daha pahalı mevki ile seyahat edilebilir. 4. Muayyen tarifeli taşıtlarda yemeksiz bilet ücreti; yemeksiz biletin temini mümkün olmadığı hallerde ise yemekli bilet ücreti ödenir. (30) 5. Özel otomobilleriyle seyahat edenlere, müstehak oldukları taşıt ücreti ile bu taşıta göre geçecek günler için verilmesi gereken gündelikten fazla ödeme yapılmaz.

29 MEMURİYET MAHALLERİ İÇİNDE YOL MASRAFI
Memuriyet mahalli içinde taşıt ile gidilmesi gereken bir yere görev ile gönderilenlerin (48 nci madde kapsamına girenler hariç – memuriyet mahallinde seyyar olarak görev yapanlar) yol masrafı mutat olan taşıt aracına göre yapılacak gerçek masraf üzerinden verilir. Acele ve zorunlu hallerde, daire amirinin onayı ile, mutat taşıt dışındaki araçlarla gidilmesi halinde bu taşıt için yapılan masraf yol masrafı olarak ödenir.

30 YURTDIŞINDA YOL MASRAFI (29)
Yurtdışında sürekli ve geçici görev yolculuklarında, ekspres ve yataklı vagon ücreti dahil olmak üzere, tren, vapur veya uçak bilet bedeli yol masrafı olarak ödenir. Ayrıca, buna istasyon, liman veya terminal ile ikamet yeri arasındaki taşıt ve hamal ücreti ilave olunur. Yurtdışında özel otomobilleriyle seyahat edenler hakkında da, bu Kanuna bağlı (1) Sayılı Cetvelin 5 sayılı açıklama esasları uygulanır. Yurtiçi yolculuklarda, sadece geçici görevle başka yere gönderilenlere ödenebilen istasyon, liman veya terminal ile ikamet yeri arasındaki taşıt ve hamal ücretleri, yurtdışı yolculuklarda sürekli görevle gönderilenlere de verilmektedir.

31 YURTDIŞINDA YOL MASRAFI (29)
Bu maddeye göre verilecek yol masrafı yolculuk yapılacak taşıtların Türkiyedeki aktarmasız hareket yerinden ve memuriyet merkezi bu yer ile sınır arasında bulunanlar için taşıtın güzergahında memuriyet merkezine en yakın durak yerinden itibaren hesap olunur. Memuriyet merkezinden aktarmasız hareket yerine veya en yakın durak yerine kadar olan yolculuklar hakkında bu Kanunun yurtiçi yolculuklarına ait hükümleri uygulanır. Yurtdışından yurtiçine dönüşte aynı esaslara uyulur.

32 6245 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ MEVZUAT
BÜTÇE KANUNUNA EKLİ H CETVELİ YURTDIŞI GÜNDELİKLERİNE DAİR YILI BAKANLAR KURULU KARARI VE EKİ YURTDIŞI GÜNDELİKLERİNİN HESAPLANMASINDA ESAS ALINACAK CETVEL YURTDIŞINA GEÇİCİ GÖREVLE GÖNDERİLENLERE ÖDENECEK KONAKLAMA GİDERLERİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUM PERSONELİNE ÖDENECEK ULAŞIM GİDERLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİNE VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ (İlgili Kuruma göre) BÜTÇE KANUNU E CETVELİ 4969/1 MADDESİ İLE EMEKLİLİKTE ÖDENEN TAZMİNAT 375 KHK (Md-1-d), 631 KHK (Md-14-a) VE İLGİLİ YIL TOPLU SÖZLEŞMESİ

33 Harcırahın Unsurları:
-Gündelik: (Yurt içi için Bütçe Kanunu H cetveli, Yurt dışı için BKK ile belirlenir.) -Yol gideri. (Ulaşım araçlarına ödenecek ücreti ifade eder.) -Aile gideri. (Aile fertlerinin her biri için müstahak oldukları taşıt ücreti ile gündeliklerinden oluşur.) -Yer değiştirme gideri: (Md.45,46) Harcırahın Unsurları:

34 GÜNDELİK NASIL BELİRLENİR ?
YURT İÇİNDE; Bu Kanun gereğince verilecek yurtiçi gündeliklerinin miktarı her yıl bütçe kanunları ile tespit olunur. Bütçe Kanununa Ekli (H) cetveli ile belirlenmektedir. YURT DIŞINDA; Bu Kanun gereğince verilecek yurtdışı gündeliklerinin miktarı, gidilecek ülkeye, memur ve hizmetlilerin aylık veya ücret tutarları ile görevin mahiyetine göre, mali yıl itibariyle ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tayin olunur

35

36 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 si, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin %40’ı esas alınır.

37 Bu tazminattan yararlananlardan;
sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır. *6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı esas alınır. Bu tazminattan yararlananlardan; 1. Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir. 2. Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir. GÜNDELİK MİKTARI (TL) II. Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50) 50 nci maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bentlerinde yer alan personel: a) Kadro derecesi 1-4 olanlar 12,00 b) Kadro derecesi 5-15 olanlar 11,50

38 6245 Sayılı Harcırah Kanununa göre GÜNDELİK
Harcırah Kanununa tabi kurumlarca verilen bir görevin ifası maksadıyla memuriyet mahalli dışına gönderilenlere, yolda geçen ve görevin devam ettiği sürelerde yevmiye verilir. Harcırahın ödeme miktarında memurun fiilen almakta olduğu aylık derecesi esas alınır. Yolda geçen sürelerin her tam günü için 1 yevmiye, yolculuğun devam eden her 24 saat kesri için 1 yevmiye ödenir.

39 Geçici Görev Yolluğu Verilecek Kimseler (Md. 14)
Geçici görev yolluğunun kimlere ödeneceği 14 üncü maddede 5 bent halinde sayılmıştır. Maddeye göre; 1. Birinci maddede yazılı kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadiyle muvakkaten yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere; 2. Yeni ve eski memuriyetlerine mütaallik bir meseleden dolayı bu kanuna tabi kurumlarca açılan bir dava sebebiyle sanık veya davalı olarak (İşten el çektirilmiş olsun veya olmasın) başka bir yere gönderilenlerden lehinde netice hasıl olanlara; 3. Memuriyet merkezlerinin bulunduğu mahal dışındaki bir vazifeye vekaleten gönderilenlere; 4. Fiilen oturduğu mahalden gayrı bir yere açıktan vekaleten gönderilenlere (yalnız gidiş ve dönüşleri için); 5. (Değişik: 12/1/ /1 md.) Muvakkat kaza salahiyeti ile gönderilenlere

40 Geçici Görev Harcırahında ödenebilecek unsurlar:
Gündelik Yol gideri Hamal Bagaj Taşıt ücreti (Taksi) Konaklama: Harcırahın unsurları arasında kanunun 5. maddesinde sayılmıyor, ancak geçici görevlerde konaklama ayrıca ödeniyor.(Ayrıca 14. Maddeden değil, Müfettişlerde 33/b son fıkra, diğer memurlar da 33/d’ye göre ödeniyor.)

41 YURT İÇİ SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU
Yol Masrafı: Sadece Memur için hesaplanacak mutat taşıt ücreti Gündelik (Yevmiye): Sadece Memur için hesaplanacak yolda geçen sürelere ait yevmiye Seyahat günlerine ait gündelikler, seyahat edilen vasıtanın hareket saatinden gidilecek yere varış saatine kadar gelen her 24 saat için hesap olunur. Bu süreden az devam eden seyahatler bir gün itibar olunur. Seyahat müddetinin her 24 saati aşan kesri tam gün sayılır. (MD.43)

42 Ancak, yurtiçi ve yurtdışı yolculuğun 24 saatten fazla sürmesi halinde 24 saati aşan süre de bir gün sayılmak suretiyle 2 gündelik ödenmesini gerekmektedir. (Örneğin saat 17:00’da hareket edip ertesi gün saat 18:00’da görev yerine ulaşan kişiye yolculuk süresinin 24 saati aşması ( saat) nedeniyle 2 gündelik verilecektir.) Madde hükmü hem yurtiçi sürekli görev yolculuklarında hem de yurtiçi ve yurtdışı geçici görev yolculuklarında verilecek yola ilişkin gündelikler hakkında uygulanacaktır. Yurtdışı sürekli görev yolculuklarında ise bu madde, 54 üncü madde hükmü de dikkate alınarak uygulanabilecektir. (Dışişleri-Maliye belirliyor )

43 KONAKLAMA BEDELİ Buna göre, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre gündelik ödenen denetim elemanları hariç olmak üzere, bu Kanuna göre gündelik ödenenlerden yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir, ancak bu miktar, belge bedelini aşamaz… «ve her defasında on gün ile sınırlı…» cümlesi Anayasa Mahkemesi Kararıyla İptal Edilmiştir.( )

44 Bütçe kanununa ekli H Cetvelinin dipnotunda yer alan hüküm:
* 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı esas alınır.

45 2016 BÜTÇE KANUNU KONAKLAMA SINIRI
Görevlendirmenin İlk 10 Günü İçin Gündeliklerinin %50 Arttırımlı Miktarı Takip Eden 80 Gün İçin Gündeliklerinin %50 si Müteakip 90 Gün İçin Müstehak oldukları Gündeliklerin %40 ı

46 Örnek: Gündelik 30TL -180 gün
İlk 10 Gün x1.50 = 45 TL Takip Eden 80 Gün x0.50 = 15 TL Takip Eden 90 Gün x2/3x0.40 = 8 TL

47 ÜST KURULLARDA YURTİÇİ KONAKLAMA GİDERLERİ(Ek Madde 2 Gereği)
Bu kurumların başkan ve üyeleri ile personelinden memuriyet mahalli dışına yapılan yurt içi geçici görevlendirilmelerinde, konaklama gideri için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve 33 üncü maddenin (a) fıkrasına göre müstahak oldukları gündelik tutarının, ikinci fıkra kapsamındaki görevlendirmelerde beş katını, Diğerlerinde dört katını geçmemek üzere görevlendirme süresince konaklama gideri ödenir

48 Yurt dışında konaklama giderleri:
YURTDIŞI GÜNDELİKLERİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI Yurtdışına veya yurtdışında iken başka bir yere, sürekli veya geçici bir görevle ya da tedavi amacıyla gönderilenlerin, gidiş ve dönüşleri ile tedavi ve geçici görevlendirme sürelerinde verilecek gündeliklerin yabancı para cinsinden miktarları ekli cetvelde gösterilmiştir.

49 (2) Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurtdışı geçici görev yolculuk ve ikametlerde, her ülkedeki kalış süresi için o ülkeye ilişkin gündelik miktarı esas alınır. Madde 2- (1) Harcırah için avans verilecek ise, avansın Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden avans miktarının tahakkuk tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur. Avans ilgiliye Türk Lirası cinsinden ödenir. Avansın mahsup işlemlerinde ise ilgiliye ödenme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuru esas alınır.

50 (2) Harcırah için avans verilmemiş ise, yurtdışı gündeliklerinin Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden gündelik miktarının beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur. (3) Yabancı para cinsinden, müstahak olunan harcırah miktarının avans miktarından fazla olması halinde fazla olan kısım için, beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuru esas alınır.

51 Madde 3- (1) Geçici görev ile yabancı ülkelere gönderilenlere, özel anlaşmaları gereğince yabancı devlet, uluslararası kuruluş veya resmi diğer kuruluşlar tarafından ödeme yapıldığı takdirde bu ödemeler gündeliklerinden indirilir. (2) Kurumlar, hizmetin özellikleri, mevcut ödenek miktarı, yabancı devlet, uluslararası kuruluş, resmi veya özel diğer kurum ve kuruluşlar tarafından ödeme yapılması, görev yerinde ücretsiz veya düşük ücretli yatacak yer temin edilmesi, yemek ihtiyaçlarının kısmen veya tamamen karşılanması gibi hususları dikkate almak suretiyle, ekli cetvelde gösterilen miktarlardan daha aşağı miktarda gündelik ödeyebilirler. Ancak, bu şekilde ödenecek gündeliklerin ilgililerce kabul edildiğinin görev mahallinden ayrılmadan önce idarelerine yazılı olarak bildirilmesi gerekir.

52 Madde 4- (1) Bu Karar hükümlerine göre yurtdışına veya sürekli görevle yurtdışında iken başka ülkelere geçici görevle gönderilenlere, Türkiye’den veya sürekli görevle bulundukları ülkelerden her çıkışlarında, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü için ödenecek gündelikler, ekli cetveldeki miktarların % 50 artırılması suretiyle hesaplanır (2) Türkiye’den yurtdışına geçici görevle gönderilenlerden, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü ile sınırlı olmak kaydıyla, yurtdışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere, faturada gösterilen günlük yatak ücretinin birinci fıkrada belirtildiği şekilde artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerinin % 40’ına kadar olan miktar için bir ödeme yapılmaz. %40 ını aşması halinde ise aşan kısmın sadece % 70’i ayrıca ödenir.

53 Ancak, yatacak yer temini için ödenecek günlük ilave miktar, artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerin ekli cetvelin; a) I-III no’lu sütunlarda gösterilen unvanlarda bulunanlar için % 100’ünden, b) IV-VII no’lu sütunlarda gösterilen kadrolarda bulunanlar için % 70’inden, fazla olamaz. (3) Bu Kararın 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ekli cetvelde gösterilen miktarlardan daha aşağı miktarda gündelik belirlenmesi durumunda, yatacak yer ücretinin hesaplanmasında, ekli cetvelde gösterilen gündeliklerin artırımlı miktarları esas alınır. (4) Bu madde hükmü yurtdışı sürekli görev harcırahının hesabında dikkate alınmaz.

54 MADDE 5- (1) Merkezi Yönetim kapsamındaki kamu idarelerince ekli cetvelde yer alanların yurtdışına geçici görevlendirmelerinde; görevin önem ve özelliği ile görev yeri itibariyle oluşabilecek konaklama gideri ihtiyacı dikkate alınmak ve belgelendirilmek suretiyle görevlendirme süresince; a) Genel müdür ve daha üst makam yöneticileri ile ek göstergeleri genel müdür düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen görevde bulunan yöneticilerin, b) Ek göstergesi 8,000 ve daha yüksek olanlarla birlikte aynı yurtdışı toplantısına katılan ilgili kurum personelinin, c) Zorunlu ve istisnai hallere münhasır olmak üzere, ilgili Bakanın onayı alınmak şartıyla (a) ve (b) bendleri kapsamı dışında kalan diğer personelin, konaklama bedelinin ilgilinin gündeliklerinin yüzde kırkını aşan kısmının tamamı ödenebilir.

55 Ancak, bu madde kapsamında yıl içinde yapılan görevlendirmeler sonucunda, bu Kararın 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tutarları aşan konaklama bedeli için idare bütçesinden yapılacak yıllık harcama tutarının toplamı ilgili idare bütçesinin ekonomik kodunda yer alan yurt dışı geçici görev yolluğu kesintili başlangıç ödeneğinin, %30'unu aşamaz, ilgili kamu idarelerinin bu kapsamda kullanabilecekleri ödenek tutarları ile bu giderlerin ödenmesi ve izlenmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.

56 MEMURİYET MAHALLİ DIŞINA GÖNDERİLENLERİN GÜNDELİĞİ: (MD.39)
Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik verilmez. Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden; Buralarda ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, İkisini geçirenlere 2/3 oranında Geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir.

57 YURT İÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞUNDA AZAMİ SÜRE
Bir yıllık dönem içinde aynı yerde, aynı iş için ve aynı kişiye 180 günden fazla gündelik ödenemeyecek, ancak bu 180 günlük sürenin ilk 90 günü için tam gündelik ödenirken, izleyen 90 günü için de 2/3 oranında gündelik ödenebilecektir. 180 günün sonunda hiçbir şey ödenmeyecektir. Söz konusu 90 günlük sürenin hesabında yolda geçen süreler dahil olmadığından, süre varış tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlayacaktır

58 YURT DIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞUNDA
Yurtdışında, yurtiçi geçici görev ile ilgili düzenlemeden farklı bir esas belirlenmiştir. Maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde, yurtdışına geçici görevle gönderilenlere görev yerine varış tarihinden itibaren ilk 180 gün tam ve izleyen günler için 2/3 oranında gündelik verileceği hüküm altına alınmıştır. Yurtdışı geçici görevlendirmelerde yurtiçi geçici görevlendirmelerde olduğu gibi bir süre sınırı (bir yıllık dönem) konulmamıştır. Yani yurtdışında ilk 180 günden sonraki günlerde 2/3 gündelik ödenmeye devam edilecektir.

59 Yurtiçi ve yurtdışında yolculuk edilen süre, taşıtın hareket saatinden gidilecek yere varış saatine kadar geçen her 24 saat bir gün sayılmak suretiyle hesaplanmaktadır ve gündelik de bu süreye göre verilmektir. Böylece asli görev yerinden bir gün önceden hareket edip, gideceği yere ertesi gün varan, fakat yolculuğu 24 saat sürmeyen kişiye 2 gün üzerinden gündelik ödenmesinin önüne geçilmiş olmaktadır. (Örneğin saat 23:00’da hareket edip ertesi gün saat 6:00’da görev mahalline ulaşan kişiye yolculuğu iki günü kapsamasına karşın yolculuk süresi 7 saat sürdüğünden 2 değil 1 gündelik verilmesi gerekmektedir.)

60 Sürekli Görev Yolluğunda Aile Masrafı: (MD.44)
Memur ve hizmetlinin; -Harcırah verilmesini gerektiren olay sırasında evlilik bağıyla bağlı olduğu eşi, -Bakmakla yükümlü olduğu alt ve üst soyu -Bakmakla yükümlü olduğu erkek ve kız kardeşlerinin, Taşıt ücretleri ile yolda geçen süreler için hesaplanacak gündelikler toplamı Aile Masrafını oluşturur. Aile masrafının ödenmesinde herhangi bir sayı sınırlaması yoktur. Harcırah almaya müstehak tüm aile fertleri için aile masrafı hesaplanır ve ödenir.

61 YURT İÇİ SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU - YER DEĞİŞTİRME MASRAFI: (MD.45)
Yurtiçi yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin; Sabit Unsur; a. Kendisi için yurtiçi gündeliğinin yirmi katı, b. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz), Değişken Unsur; c. Her kilometre veya deniz mili başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde beşi, olarak hesaplanır. Bu maddeye göre harcıraha müstehak memur veya hizmetlinin eski görev mahallinden yeni görev mahalline atanan memur veya hizmetli eşine (c) bendi uyarınca hesaplanacak miktarın yarısı ödenir.

62 HARCIRAH ÖDEMESİNE YÖNELİK DİĞER DEĞİŞİK DURUMLAR
GEÇİCİ GÖREVDE HASTALANMA HALİNDE: (Madde19) Geçici görev mahallinde hastalanmaları sebebiyle vazife ifa edemeyen memur ve hizmetlilere, bu sebeple vazife göremedikleri günlerin en çok yedi günü için yevmiye verilebilir. Hastanede yatırılmak suretiyle tedavi masraflarının kurumlarınca ödenmesi halinde bu günler için yevmiye verilmez.

63 YURTİÇİ VE YURTDIŞINDA KURSLARA KATILANLARA VERİLECEK GÜNDELİK: (Madde 37)
Mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlere, bu Kanuna göre geçici görev gündeliği verilir. Bu maksatla yabancı memleketlere gönderilenlere özel anlaşmaları gereğince, yabancı devlet, uluslararası kuruluş veya resmi diğer kuruluşlar tarafından ödeme yapıldığı takdirde bu ödemeler gündeliklerinden indirilir. Yurtiçinden veya yurtdışından sağlanan burslara dayanılarak veya aylıkları transfer edilmek suretiyle staj ve öğrenim amacıyla yurtdışına gönderilenlere bu madde hükmü uygulanmaz. Bunlara ilgili kanun hükümlerine göre müstehak oldukları ödeme yapılır.

64 37 inci maddeye göre kurs gündeliğinin ödenebilmesi için memur ve hizmetlinin;
Kurs veya okullara gönderilmesi Bu göndermenin mesleki bilginin artırılması amacına yönelik olması, Açılan kurs veya okulun, memuriyet mahalli dışında bulunması, Göndermenin 37 nci maddenin son fıkrasında belirtilen türde olmaması (burs veya maaş transferi ile yurtdışı), gerekir. Bu şekilde mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlere, 37 nci madde gereğince geçici görev yolluğu ödenmesi gerekmektedir.

65 YURTDIŞI SÜREKLİ GÖREV-YER DEĞİŞTİRME MASRAFI (MAD. 46)
Yurtdışı yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin; a. Kendisi için yurtdışı gündeliğinin yirmi katı, b. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtdışı gündeliğinin sekiz katı (Bu miktar yurtdışı gündeliğinin otuziki katını aşamaz), Her kilometre veya denizmili başına yalnız kendisi için yurtdışı gündeliğinin binde yedisi, Olarak hesaplanır. (Mülga ikinci fıkra: 1/7/ /2 md.) (Ek: 16/6/ /5 md.) Yabancı ülkelerden dönüşlerde, yer değiştirme masrafının yukarıdaki (c) bendine göre verilecek kısmı, aynı şehirde ikamet eden her ikisi de memur veya hizmetli olan eşlerden yalnız birisi için hesaplanıp ödenir.

66 60. MADDE Harcırah Kanununun 59 uncu maddesinde, harcırah ödemelerinde aksi kanıtlanıncaya kadar memur ve hizmetlinin beyanının esas olacağı hüküm altına alınmıştır. Bu esas gereğince gerçek dışı beyanda bulunanların da ağır cezai müeyyidelere tabi olması da kaçınılmazdır. Maddi hatalar hariç olmak üzere harcırah ödemelerini artıracak biçimde ve kasten gerçek dışı bildirimde bulunanlar hakkında bir takım cezalar öngörülmüştür. İşlenen suçun özellik ve çeşidine göre rütbe veya sınıf indirimi veya memuriyetten çıkarma cezalarından birinin uygulanabileceği ve aldıkları fazla harcırahın da kendilerinden tahsil edileceği hüküm altına alınmıştır.

67 Madde genel olarak değerlendirildiğinde sözkonusu cezaların uygulanabilmesi için üç şartın bir arada bulunması gereklidir. Bunlar; memur veya hizmetlinin; harcırah beyannamesinde gerçeğe aykırı bir bildirimde bulunması, gerçeğe aykırı beyan sonucunda, tahakkuk edecek harcırahta artma olması ve harcırahta meydana gelen artmanın maddi bir hatadan kaynaklanmamasıdır.

68 Maddede kasıtlı olarak gerçekdışı bildirimde bulunmak suretiyle hak kazandıkları miktardan fazla harcırah alanlardan, bu miktarın geri alınmasıyla ilgili olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun ile genel hükümlerden bahsedilmiştir. Sözkonusu maddeye göre, Devlet, il özel idaresi ve belediyelerde harcırahtan doğan borçların takip ve tahsili 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yürütülecek ve bu borçlar için aynı Kanunun 51 inci maddesindeki gecikme zammına ilişkin hükümler uygulanacaktır.

69 1. Rütbe indirimi cezası 2. Sınıf indirimi cezası 3. Memuriyetten çıkarma cezası 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (E) bendinde düzenlenmiş olup, Devlet memurluğundan çıkarma, bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmak şeklinde tarif edilmiştir. Devlet memurluğundan çıkarma ile memurluk statüsü sona ermektedir. Gerçek dışı beyanda bulunan memura memuriyet­ten çıkarma cezası da verilebilmektedir.

70 ÖRNEK SAYIŞTAY KARARLARI
……Personelin katıldığı eğitim seminerlerine katılım bedeli olarak belediye bütçesinden semineri düzenleyen organizatör firmaya yapılan ödemeler ile bu seminerlere katılan personele yolda geçen günler için yevmiye ve yol gideri ödemelerinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. Ancak yolda geçen günler dışındaki ikamet yevmiyesi hizmet satın alma suretiyle belediye bütçesinden karşılandığından bu seminerlere katılım için görevlendirilen personele ikamet edilen günler için ayrıca yevmiye ödenmesi mükerrerliğe yol açacağından mevzuata uygun bulunmamaktadır. Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı:

71 ÖRNEK SAYIŞTAY KARARLARI (Madde 14 ile ilgili.)
ÖZET : Geçici görevle Ankaraya giden Belediye Başkanına 6245 sayılı Harcırah Kanununun 14’üncü maddesine göre geçici görev yolluğu ödenmesi gerekirken, Ankarada kaldığı otele ait fatura ile kuruyemiş ve tekel bayiine ait fatura bedellerinin ödenmesinin mevzuata aykırı olduğu. (Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı, , K.No:26530)

72 Sürekli görevle başka bir yere atanan memura, ev-istasyon arasında taksi ücreti ödenemez. Çünkü bu ödemeye cevaz 14. madde hükmü geçici görevle ilgilidir. (Sayıştay 4.Daire Kararı, , , K.No:23289) Senelik izinlerini memuriyet mahalleri dışında geçirmekte olanlardan, asli memuriyet mahallerine çağrılıp verilen görevi yaptıktan sonra geri kalan izinlerini ge­çirmek üzere tekrar izinlerini geçirmek üzere tekrar izinlerini kullanmakta oldukları mahallerde avdet edenlere, asli vazife mahalline geliş ve iznin kullanıldığı yere dönüş için yol masrafı ile yolda geçen günlere ait yevmiyelerinin verilmesi uygun olacağı. (SGKK, , K.No:2806/1)

73 Trabzon’a görevli olarak giden ilgili, ikamet ettiği Gebze’den Sabiha Gökçen Havaalanına taksi ile gitmiş dönüşte ise Atatürk Havalimanından Gebze’ye aynı şekilde taksi ile dönmüştür. Oysa ki, 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nda “ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları da ayrıca tediye olunur” hükmü sadece şehir içi ulaşım ile alakalıdır. Şehirler arası yolculukta “mutat ve ekonomik” olan taşıt araçları tercih edilecektir. Dolayısıyla, Gebze’de ikamet eden personele ikamet ettiği Gebze’den İstanbul Havalimanlarına ticari taksi ile gidiş-dönüş yapması neticesinde ortaya çıkan giderin ödenmesi mümkün görülmemektedir. (Sayıştay 4. Daire Kararı, , K.No:30874)

74 ……… …..Saymanlığı 1998 6245 sayılı Harcırah Kanununun 14’üncü maddesine göre geçici görev ile memuriyet mahalli dışına görevlendirilenlere ikametgah veya vazife mahalli ile otogar, istasyon veya iskele arasındaki taksi ücretinin ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Ancak, geçici görev sırasında harcanan taksi ve benzeri nakil vasıtası ücretlerinin ödenmesine cevaz verilmemiştir. Bu nedenle, geçici görev sırasında şehir içinde kullanılan taksi ücretlerinin ödenmesinin mümkün olmadığına. (Sayıştay 7. Daire Kararı, , K.No:8853

75 KONU: 6245 sayılı Harcırah Kanununun 14’üncü maddesi uyarınca; geçici görev ile memuriyet mahalli dışında görevlendirilenlere havaalanı ile ikametgah ve ikametgah ile havaalanı arasındaki taksi ücretinin ödenmesi gerekeceği hakkında. (Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı, , Tutanak No:30013) KONU: Bir vazifenin ifası maksadıyla geçici olarak başka bir yere gönderildiğine ilişkin görevlendirme yazısı olmadan geçici görev yolluğu ödenemeyeceği. (Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı, , Tutanak No:25324)

76 II KISIM - ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Yolluklar
MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETE TARİHİ: RESMİ GAZETE SAYISI: (YOLLUKLARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN TAMAMI*) II KISIM - ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Yolluklar Yurtiçi geçici görev yolluğu Madde 22 - Yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde duruma göre aşağıdaki belgeler aranır. a) Yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde; - Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı,                          - Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek : 27), -Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura , ödeme belgesine bağlanır.

77 Yurtiçi geçici görev yolluğu
b) Denetim elemanlarının yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde; - Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek: 27), - Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura , - Özel şahıslardan ev veya pansiyon kiralama halinde, ilk ödemede kira sözleşmesinin aslı, sonraki ödemelerde ise onaylı örneği; kira ödemesinin banka hesabına yatırılmak suretiyle yapılmış olması halinde ayrıca banka makbuzu, ödeme belgesine bağlanır.

78 Yurtiçi sürekli görev yolluğu
MADDE 23 – (1) Yurtiçi sürekli görev yolluklarının ödenmesinde; a) Atamalarda atama onayı, diğer hallerde harcama talimatı, b) Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek : 28), c) Resmi mesafe haritasında gösterilmeyen yerler için yetkili mercilerden alınacak onaylı mesafe cetveli ödeme belgesine eklenir. (2) Kamu görevlilerinden emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, haklarında toptan ödeme hükümleri uygulananlara, emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına mevzuatları gereğince verilen tazminatların ödenmesinde ise yetkili makamın onayı ödeme belgesine eklenir.

79 Yolluk karşılığı verilen tazminatlar
MADDE 24 – (1) Yolluk karşılığı verilen tazminatlar ile seyahat kartı bedellerinin ödenmesinde aşağıda belirtilen belgeler ödeme belgesine eklenir. a) Memuriyet mahalli dışında seyyar olarak görev yapanların tazminatlarının ödenmesinde; 1) Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek: 13), 2) Mali hizmetler birimince onaylı, seyyar görev dağılım listesi. b) Fiilen arazi üzerinde çalışanların tazminatlarının ödenmesinde; Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek: 13). c) Tahsildar, yoklama memuru, mutemet, veznedar, satınalma memuru, tebliğ memuru, posta ve evrak dağıtıcısı, takip memuru gibi unvanlarla memuriyet mahallinde gezici olarak görev yapan memur ve hizmetlilerden fiilen bu görevlerde çalışanlar ile sayılan unvanlara sahip olmamakla birlikte, fiilen bu hizmetleri gören personele verilecek seyahat kartı bedellerinin ödenmesinde; 1) İlgililerin adı, soyadı ve unvanları ile fiilen bu görevleri yaptıklarını gösteren onay, 2) Taşıt işleten kuruma ait fatura, 3) Mali hizmetler birimince onaylı, seyahat kartı verilecek personel listesi ödeme belgesine bağlanır. (2) Seyyar görev dağılım listesi ile seyahat kartı verilecek personel listesinin mali yılın ilk ödemesine ait ödeme belgesine bağlanması gerekir.

80 Yurtdışı geçici görev yolluğu
MADDE 25 – (1) Yurtdışı geçici görev yolluklarının ödenmesinde; a) Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı, b) Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek: 27), Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura, ödeme belgesine bağlanır. Yatacak yer temini için alınan faturanın dairesince onaylanmış tercümelerinin de ödeme belgesine bağlanması gerekir.

81 Yolluklara ilişkin diğer hükümler
MADDE 27 – (1) Yolluklarla ilgili giderlerin ödenmesinde; a) Takip edilmesi gereken yolun dışında bir yoldan veya kullanılması gereken taşıt aracından başka bir araçla yolculuk yapılmasının zorunlu olduğu hallerde, yetkili makamdan alınacak onayın veya raporun, b) Uçakla yapılan seyahatlerde yolcu biletinin; bilette kayıtlı gidiş- dönüşten birisinin kullanılmaması nedeniyle biletin iadesi gerektiği takdirde gerçekleşen seyahat ücretini gösteren belgenin; yabancı heyet ve temsilcilerin ülkelerine dönüşlerinde uçak biletlerinin kendilerine verilmesi halinde ise söz konusu giderlerin tutarı ile kurumca karşılandığını belirten ve ilgili birim yetkilisince imzalanan belgenin, c) Taksi ile yapılan seyahatlerde (belediye hudutları dahilindeki taksi ücretleri hariç) fatura veya perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişinin, ç) Geçici görev yolluklarının avans suretiyle ödenmesinde görevlendirme yazısı veya harcama talimatının; sürekli görev yolluklarının avans suretiyle ödenmesinde ise atama onayının, d) Görevine ait mesleki ve sıhhi yeterliliklerinin tespiti veya kurumlarınca görülecek lüzum üzerine sınav için gönderilenler ile yurtiçinde mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlerin söz konusu sınav veya kursa katıldığını gösteren belgenin,

82 e) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılıHarcırah Kanununda belirtilen nedenlerden dolayı yola devam edememe halinde, gecikilen günlere ait gündeliklerin ödenebilmesi için, bu durumu kanıtlayan mülki veya askeri mercilerden alınacak belgenin, f) Sürekli görevle başka bir yere atananların atamalarından vazgeçildiği takdirde, buna ilişkin onay ve ödenecek tazminat miktarını gösteren onaylı cetvel ile alınmış olan taşıt biletlerinin, g) Geçici görevle başka bir yere görevlendirilip, sonradan görevlendirilmelerinden vazgeçilenlerin alınmış olan bilet ücretlerinin ödenmesinde, buna ilişkin yazı ile taşıt biletlerinin, ğ) Yurtiçi veya yurtdışı tedavi yolluklarının ödenmesinde; bulunduğu yer dışındaki bir tedavi kurumuna sevk edildiğine veya yurtdışında tedavisinin gerekli olduğuna ilişkin belgenin (Sevk edildikleri yerlere bir kimse refakatinde gitmesinin gerekli olduğu hallerde ise bu durum ayrıca belge üzerinde gösterilir.) ödeme belgesine bağlanması gerekir. (2) Denetim, kurs, yarışma, gösteri veya benzeri işler nedeniyle toplu olarak yapılan seyahatlerde, geçici görev yolluğu bildirimleri yerine Toplu Seyahatler Yolluk Bildirimi (Örnek: 29) düzenlenir.

83 Emekli olanlara harcırah verilir mi?
2015 Katsayı : 0,079308 Gösterge Rakamı : Damga Vergisi Oranı : 0,00759 Emekli Yolluğu = Aylık Katsayı X Gösterge = 0, X =1.075,26 Damga Vergisi = 1.075,26 X 0,00759 =8,16 1075,26 - 8,16 = TL tazminat ödenecektir.

84 İLGİLİ MEVZUAT - 631 sayılı KHK- Md.14/A
" tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamı dışında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında ... c) Emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunan, haklarında toptan ödeme hükümleri uygulanan veya emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra vazifelerine son verilen personele, bu nedenlere bağlı olarak harcırah ödenmez; bunlara ilgili mevzuatında öngörülmesi kaydıyla damga vergisi hariç hiçbir vergiye tabi tutulmaksızın (12.105) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere tazminat ödenebilir."

85 İLGİLİ MEVZUAT- 375 KHK MD-1/D)
(A) bendi kapsamına giren personel ile tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelde yer alan personel ve kamu kurumlarında işçi olarak istihdam edilenlerden; emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, haklarında toptan ödeme hükümleri uygulananlara, emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilen veya hizmet sürelerinin bitiminde ayrılan sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erler ile terhis olan yedek subaylara ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tâbi tutulmaksızın (12.105) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarında tazminat ödenir. (2)(3)(4)(5)

86 Son… TEŞEKKÜRLER


"6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları