Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HARCIRAHKANUNU Hazırlayan: Seyfullah ÖZKAN Müfettiş ÖZKAN Müfettiş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HARCIRAHKANUNU Hazırlayan: Seyfullah ÖZKAN Müfettiş ÖZKAN Müfettiş."— Sunum transkripti:

1 HARCIRAHKANUNU Hazırlayan: Seyfullah ÖZKAN Müfettiş ÖZKAN Müfettiş

2 HARCIRAH NEDİR? Harcırah, asıl görevli bulundukları yerden başka yerlerde geçici olarak görevlendirilenlere asıl görevli oldukları yerde yapmak zorunda olmadıkları giderlere, Asıl görevli bulundukları yerlerden başka yerlerde bulunan görevlere naklen atanan memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine taşınmalarından dolayı yapacakları ek masraflara, Karşılık yapılan ödemeler şeklinde ifade edilebilmektedir.

3 KANUNUN KAPSAMI Genel bütçeli daireler, katma ve özel bütçeli idareler (Köy bütçeleri hariç) ve bunlara bağlı sabit ve döner sermayeli müesseseler; b) Özel kanunlarla kurulmuş banka ve teşekküller; (Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı, Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ve Türk Havayolları Anonim Ortaklığı hariç); c) Yukarıdaki (a) ve (b) fıkralarında yazılı daire, idare, banka, teşekkül ve müesseselerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları teşekkül ve müesseseler; tarafından ödenecek harcırah bu kanun hükümlerine tabidir. Bu Kanun kapsamındaki kamu idarelerine ilişkin olarak, 6245 sayılı Harcırah Kanununa tâbi olunmadığına dair istisna veya muafiyet getiren hükümleri, yürürlülükten kaldırılmıştır (5018,mad 81/c)

4 5018 Sayılı Kanun Kapsamındaki İdareler Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri Sosyal Güvenlik Kurumları Mahalli İdareler Genel Bütçe Özel Bütçe Düzenleyici Denetleyici Kurumlar Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri Üniversiteler Özel Bütçeli Diğer İdareler Belediyeler İl Özel İdareleri Birlikler (Belediye ve Özel İdarece Kurulan/üye olunan)

5 Harcırah Bu Kanuna göre ödenmesi gereken Bu Kanuna göre ödenmesi gereken - Yol masrafı, - Yol masrafı, - Gündelik(Yevmiye), - Gündelik(Yevmiye), - Aile masrafı, - Aile masrafı, - Yer değiştirme masrafından - Yer değiştirme masrafından birini, birkaçını veya tamamını ifade eder. birini, birkaçını veya tamamını ifade eder.

6 Memur Memur kavramı personel kanunları hükümlerine göre aylık alan kimseleri ifade eder. Yardımcı hizmetler sınıfına tabi personel memur kavramına dahil değildir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu gibi kanunlar personel kanunlarına örnek olarak verilebilir.

7 Hizmetli Hizmetli kavramı; - Personel kanunlarına göre yardımcı hizmetler sınıfına dahil personeli, - Kurumlarda yalnız ödenek mukabili çalışanları (TBMM Üyeleri, İl Genel Meclisi Üyeleri, İl Daimi Meclisi Üyeleri, Belediye Başkanları) - Kurumlarda çalıştırılan tarım ve orman işçilerini ve İş kanunlarına göre işçi sayılan kimseleri İfade eder.

8 Aile fertleri Aile fertleri memur ve hizmetlinin; - Harcırah verilmesini gerektiren olay sırasında evlilik bağıyla bağlı olduğu eşi ile - Bakmakla yükümlü olduğu usul ve füruu ile erkek ve kız kardeşlerini İfade eder.

9 Bagaj Memur ve hizmetlinin mensup olduğu kuruma veya şahsına ait olup, resmi görev için kullanılabilecek eşya ile yolcunun bu seyahati için ihtiyacı bulunan şahsi eşyasından mutat surette taşınması mümkün olanları ifade eder. Maddeden de görüldüğü üzere resmi bagaj ve şahsi bagaj olmak üzere iki tür bagaj bulunmaktadır.

10 Memuriyet mahalli Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller, Bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü yerler, Kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler.

11 Büyükşehirlerde memuriyet mahalli İl mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla: 1- Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler, 2- Belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller, 3- Kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler, Olarak belirlenmiştir.

12 Yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile bu yerlerin devamı niteliğinde olan yerlerin belirlenmesinde; Yerleşim özellikleri bakımından konut, işyeri, meydan, okul, kamu binaları gibi resmi ve özel bütün yapıların topluca bulunduğu ve insanların yerleşmek amacıyla bir arada yaşadığı aralarında boşluk bulunmayan yerler ile bu bütünlüğün kesintisiz olarak devam ettiği yerlerin dikkate alınması, Ayrıca bu yerlerin dışında kalmakla birlikte kurumlarınca sağlanan servis araçları veya bu mahiyetteki taşıt araçları ile ulaşım sağlanan (her gün gidiş dönüş olmak üzere) yerlerin de memuriyet mahalli olarak belirlenmesi gerekmektedir.

13 Maliye Bakanlığı(Bümko) Tarafından Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına verilen 25/12/2014 tarihli Görüş Gerek büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde gerekse diğer illerde ulaşımın düzenli olarak kurumlarınca sağlanan servis araçları veya bu mahiyetteki taşıt araçları ile her gün gidiş ve dönüş olmak üzere ulaşım sağlanan yerlere geçici görevle gönderilenlere geçici görev yolluğu ödenmeyecek, Ulaşımı düzenli olarak sağlanmayıp, arızi olarak kurumlara ait taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerlere geçici görevle gönderilenlere ise yol giderinin ödenmeyip yalnızca 39 ncu maddesi göz önünde bulundurularak gündelik ödenecektir.

14 Başka yer Memuriyet mahalli dışında kalan yerler

15 Harcırah verilecek kimseler 1. Bu Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı kurumlarda fahri olarak çalışanlara; 2. Memur veya hizmetli olmamakla beraber kurumlarca geçici bir vazife ile görevlendirilenlere; 3. Kadrosuzluk dolayısıyla açıkta kalan memurlara ve bunların aile fertlerine; 4. Hizmetlilerden cezaen olmamak üzere vazifelerine son verilenlere ve bunların aile fertlerine; 5. Memur veya hizmetlinin vefatında aile fertlerine, çocuklara refakat ettirilecek memur ve hizmetlilere;

16 6. Hükümlü, tutuklu veya gözetim altında bulundurulanların sevkinde ya da refakatle görevlendirilen erbaş ve erlere; 7. Milli ve resmi spor temasları dolayısıyla seyahat edecek sporcu ve idarecilere; 8. Birlik halinde yabancı memleketlere gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve bunların Türkiye'de bırakacakları aile fertlerine; 9. Aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerdeki askeri şahısların aile fertlerine; 10. Bu Kanunda belirtilen özel hallerde askeri öğrenciler ile erbaş ve erlere; Harcırah verilir.

17 Harcırahın unsurları Harcırah; Yol masrafı, Yevmiye, Aile masrafı, Yer değiştirme masrafını ihtiva eder. İlgili, bu kanun hükümlerine göre bunlardan birine, birkaçına veya tamamına müstahak olabilir.

18 Harcırah hesabında esas tutulacak yol Harcırah, bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yol ve taşıt araçları üzerinden verilir. Gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan bu yolda hem muayyen, hem gayrimuayyen tarifeli taşıt işletilmekte ise harcırah hesabında muayyen tarifeli taşıt esas alınır. Bu yol ve taşıt, yolculukta geçen süreye göre memur veya hizmetli ile ailesi için ödenmesi gereken gündelik ve taşıt ücretleri toplamı dikkate alınarak memur veya hizmetlinin mensup bulunduğu dairece tespit olunur. (Fiilen uygulama alanı yoktur) Birinci fıkraya göre takip edilmesi gereken yolun dışında bir yoldan veya kullanılması gereken taşıt aracından başka bir araçla yolculuk yapılmasının işin gereğine göre zorunlu olması halinde, bu yol ve taşıt aracına ilişkin masrafların kabulü merkezde ita amiri veya bu durumda olan amirlerin, taşrada memur veya hizmetlinin mensup olduğu kurumun ita amiri durumunda olan kimsenin veya mahallin en büyük askeri ve mülki amirinin önceden verilmiş yazılı bir emri bulunmasına bağlıdır.

19 Gidip gelmeye en uygun yol; kolayca gidilip gelinebilen yoldur. En uygun taşıt aracı; kolayca ve aktarmasız olarak yolculuk yapılabilen araçtır. Kullanılması mutat olan yol ve taşıt aracı; alışılmış, çoğunluğun tercih ettiği ve kullanılması adet halini almış yol ve taşıt aracıdır. Muayyen tarifeli taşıt araçları; resmi daireler tarafından işletilen tren ve vapurdur. Gayri muayyen tarifeli taşıt araçları ise; özel kişi ve kuruluşlarca mutat olarak işletilen otomobil ve otobüstür.

20 Harcırah hesabında esas tutulacak aylıklar Harcırahın verilmesinde memurun fiilen almakta olduğu aylık derecesi esas alınır. Hizmetlilerin harcırahı, aldıkları aylık ücret veya ödeneklerine; gündelik ile çalışanların harcırahı da gündeliklerinin 30 katına en yakın memur aylık tutarı üzerinden hesaplanır. Şu kadar ki (Ödenek mukabili çalışanlar hariç) bunların harcırahları hiçbir suretle 4 üncü derecedeki memurlara verilen miktarı geçemez. Terfi suretiyle atananların harcırahı, terfi ettikleri aylık derecesi üzerinden ödenir. Örneğin kendisine 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesi uygulanarak 1 inci dereceye atanan ve kazanılmış hak aylık derecesi 3 olan bir memura fiilen aylık almakta olduğu 1 inci derece üzerinden harcırah ödenecektir. Örneğin kendisine 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesi uygulanarak 1 inci dereceye atanan ve kazanılmış hak aylık derecesi 3 olan bir memura fiilen aylık almakta olduğu 1 inci derece üzerinden harcırah ödenecektir.

21 Memur veya hizmetli olmayanların harcırahı Memur veya hizmetli olmadıkları halde bu Kanuna tabi kurumlarca geçici bir görev ile görevlendirilenlere verilecek yol masrafı ve gündelik, bunların bilgi seviyeleri ve faaliyet sahaları ile mahalli şartlar dikkate alınarak 4 üncü dereceye kadar olan memurlardan herhangi birine verilen yol masrafı ve gündeliğe kıyasen ilgili kurumca takdir olunur. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde; «Memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek yolluk ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir» ( 2016 Yılı Bütçesi 6 ıncı md.) Sözleşmeli olarak çalıştırılıp da sözleşmelerinde verilecek harcırah belirtilmiş olan kimseler hakkında bu madde hükmü uygulanmaz

22 Sürekli görev harcırahının başlangıç noktası Sürekli görev yolluğu; Naklen veya yer değiştirme suretiyle başka bir yere atananlara, bu tayinleri sırasında geçici olarak başka bir mahalde bulunsalar dahi, eski memuriyetleri mahallinden Geçici görev ile veya vekâleten bir yerde bulundukları esnada asli vazife mahalli değişenlere eski memuriyetleri mahallinden İtibaren ödenecektir.

23 Örnek 1; Eskişehir’de yıllık iznini geçirirken Ankara’dan İstanbul’a tayin edildiğini öğrenen ve kendisine atama emri tebliğ edilen kişiye Ankara-İstanbul arası için sürekli görev yolluğu ödenecektir. Örnek 2; İlgili memur Bolu’da geçici görevli iken Ankara’dan İstanbul’a tayin edildiğini öğrenmiştir. Bu durumda kendisine Bolu- Ankara arası geçici görev yolluğu, Ankara- İstanbul arası sürekli görev yolluğu ödenecektir.

24 Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafının birlikte verilmesini icap ettiren haller Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı aşağıdaki hallerde verilir: Yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanan memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar. Kadro dolayısıyla açıkta kalan veya vekalet emrine alınan memurlara açık aylıklarının Türkiye dahilinde ödeneceği yere kadar; Asilin gelişine kadar geçici olarak gönderilmiş olmayıp da vekalet namı altında asaleten gönderilen ve vekalet müddeti belli olmayan kumandan ve memurlara vazife mahallerine kadar.

25 Vekalet adı altında asaleten gönderme: 1. Vekaleten görevlendirme, asilin dönüşüyle sınırlı olmamalıdır. Yani boş kadro için vekalet söz konusu olmalıdır. 2. Vekaleten atanan memur, vekalet namı altında asaleten atanmış olmalıdır. 3. Vekalet müddeti belli olmamalıdır. 4. Vekalet görevi memuriyet mahalli dışında başka bir yerde olmalıdır.

26 Geçici görev harcırahı (Yol masrafı ve yevmiye) Bir görevin yerine getirilmesi amacıyla geçici olarak yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere, Memuriyet merkezlerinin bulunduğu yer dışındaki bir göreve vekâleten gönderilenlere, Fiilen oturduğu mahalden başka bir yere açıktan vekaleten gönderilenlere (yalnız gidiş ve dönüşleri için), Yeni ve eski memuriyetlerine ilişkin bir meseleden dolayı bu kanuna tabi kurumlarca açılan bir dava sebebiyle sanık veya davalı olarak (İşten el çektirilmiş olsun veya olmasın) başka bir yere gönderilenlerden lehinde netice hasıl olanlara,

27 Geçici görev yolluğu kapsamında ödenecek unsurlar : 1. Yol masrafı 2. Gündelik 3. Zorunlu Masraflar - Hamal ücreti - Bagaj ücreti - İkametgah veya görev mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası ücreti: Maddede taşıt aracının cinsi belirtilmediğinden dolayı taşıt aracı mutat olabileceği gibi mutat olmayan da olabilir. 4. Konaklama ücreti: Her defasında on günü geçmemek ve belge üzerindeki bedeli aşmamak üzere gündeliklerinin 1,5 katı tutarında konaklama ücreti ödenir.

28 Geçici görev gündeliğinin verileceği azami süre Geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görev mahalline varış tarihinden itibaren bu Kanuna göre verilen gündelikler: a. Yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla verilemez. İlk 90 gün için tam, takip eden 90 gün için 2/3 oranında ödenir. b. Yurtdışında ilk 180 gün tam ve müteakip günler için 2/3 oranında ödenir. Geçici görevlendirmelerde meydana gelecek ara vermeler bu müddetleri veya gündelik miktarını artırmaya neden olamaz. Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen istisnalar saklıdır.

29 180 günlük sınırlama geçici görev mahalline varış tarihinden itibaren geçecek olan takvim gün sayısı ile değil, bu Kanuna göre verilen gündelik sayısı ile ilgilidir. Başka bir deyişle 180 günlük sürenin hesabında geçici görev mahallinde geçen ve gündeliğe hak kazanılan günlerin sayısının esas alınması gerekmektedir. Geçici süreyle ayrılmalar 180 günlük süreyi yeniden başlatmayacaktır. Örneğin aynı yerde aynı iş için görevlendirilen bir memur, bayram tatilinde asli görev mahalline dönmüşse, geçici görev mahalline döndüğünde süre yeniden başlamayacak, geçici görev mahallinde ayrılıştan evvel geçen müddetle, dönüşten sonra geçecek müddetler birleştirilerek hesaplanacaktır. Sınırlama geçici görev mahalline varış tarihinden itibaren hesaplanacağından dolayı geçici görev mahalline gidiş ve dönüş için yolda geçen süreler 180 günlük sürenin hesabında dikkate alınmayacaktır.

30 Maddede sözü edilen dönem, görev mahalline varış tarihinden itibaren hesaplanacak 365 günü ifade eder. Geçici görev mahallinde bir yıldan fazla kalınması durumunda ikinci yılın başından itibaren gündeliğin verilmesine yeniden başlanacaktır. Sınırlama aynı yerde, aynı iş ve aynı şahıs için söz konusu olduğundan bir yıllık süre içinde; - Aynı kişi, aynı yerde başka işler için gönderilmişse, 180 günlük süre her bir iş için ayrı ayrı dikkate alınacaktır. - Aynı kişi başka yerlere gönderilmişse, 180 günlük süre görev yerleri için ayrı ayrı hesaplanacaktır. Tedavi amacıyla başka yere gönderilenler ile bunlara refakat edenlere ödenecek harcırah 180 günlük sınırlamaya tabi değildir. SGKK

31 Memuriyet mahalli dışına gönderilenlerin gündeliği Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik verilmez. Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir. Sabah gidilen ve saat 13.00’ten önce dönülen bir geçici görevlendirmede gündelik ödenmeyecek, yolculukta taşıt kullanılmışsa sadece yol masrafı verilecektir. Maddede geçen geceyi geçirmekten kasıt orada yatılması veya gecelenmesidir. Saat 8.30 da gidilen ve ertesi gün 9 da dönülen bir seyahatte iki tam gün gündelik verilecektir. Başka deyişle bu madde 24 saatten kısa devam eden geçici görevlendirmeler için uygulanacaktır.

32 Geçici görevin yürütüldüğü yerde hastalananlara verilecek yevmiye Geçici görevin yürütüldüğü yerde hastalanmaları sebebiyle vazife ifa edemeyen memur ve hizmetlilere, bu sebeple vazife göremedikleri günlerin en çok yedi günü için yevmiye verilebilir. Hastanede yatırılmak suretiyle tedavi masraflarının kurumlarınca ödenmesi halinde bu günler için yevmiye verilmez.

33 Ehliyet tespiti, imtihan, hava değişimi ve tedavi için başka yere gönderilenler Memurlar, yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel ve kurumlarda yalnız ödenek mukabili çalışanlardan memuriyet mahalli dışına; a) Görevlerine ait mesleki ve sıhhi yeterliklerinin tespiti veya kurumlarınca görülecek lüzum üzerine imtihan için gönderilenlere, gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve gündelik ile bu amaçla gönderildikleri yerde geçen sürenin en çok yedi günü için gündelik ödenir. b) Hava değişimi maksadıyla gönderilenlere gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ile yalnız yolda geçen süre için gündelik ödenir.

34 Yurt içinde yol masrafı: Yurt içinde yol masrafı, muayyen tarifeli nakil araçlarla ile seyahatte, bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin birinci sütununda yazılı makam ve sıfatlar ile görevli aylık veya ücret tutarlarına göre aynı cetvelin ikinci sütununda yazılı mevkiin tarife üzerinden bilet parası ve muayyen tarifeli olmayan nakil araçlarıyla seyahat halinde ise 3 numaralı sütunda gösterilen nakil vasıtalarına göre ihtiyar olunan gerçek masraftan oluşur

35 Yurtiçinde yol masrafı (I) Sayılı Cetvel I inci SütunII nci SütunIII üncü Sütun Görev unvanları veya aylık dereceleriMuayyen tarifeli taşıt ile seyahat (Vapur-Tren) (Ekspres ve kuşet ücretleri dahil) Gayrimuayyen tarifeli taşıtlarla seyahat 1. Yurtdışı seyahatlerde, uçaklarda birinci sınıf üzerinden seyahat giderleri ödenenler. Yataklı vagon farkı dahil olduğu halde birinci mevki bilet ücreti Yapılan hakiki yol masrafı. 2. Aylık dereceleri 1 olan memur ve hizmetliler ile 33 üncü maddenin (b) bendine dahil olanlar. Yataklı vagon farkı dahil olduğu halde birinci mevki bilet ücreti Mutat ve ekonomik olan taşıtlara ait yol masrafı ve icap ve zaruret halinde kullanılacak diğer taşıtlara göre hakiki yol masrafı. 3. Yukarıda yazılı olanların dışında kalan aylık dereceleri 2-4 olan memur ve hizmetliler. Birinci mevki bilet ücreti.Mutat ve ekonomik olan taşıtlara ait hakiki yol masrafı. 4. Aylık dereceleri 5 ve daha aşağı derece olan memur ve hizmetliler. İkinci mevki bilet ücreti.Mutat ve ekonomik olan taşıtlara ait hakiki yol masrafı.

36 AÇIKLAMA: 1. 1. Cetvelin 1, 2 ve 3 üncü sıralarında gösterilenler uçakla seyahat edebilirler. Diğerlerinin uçakla seyahati zorunlu hallere münhasır olmak ve dairelerince lüzum gösterilmesi veya tasvip olunması ile mümkündür. 2. 2. Muayyen tarifeli olmayan taşıtlarla seyahatte, “Mutat ve ekonomik olan taşıt” dan maksat, iki mahal arasında mutat olarak otomobil, otobüs gibi taşıtlar işlemekte ise bunlardan ucuz olanıdır. 3. 3. Yukarıdaki cetvele göre müstehak bulundukları mevki ücretinden fazla bir şey ödenmemek şartıyla, daha pahalı mevki ile seyahat edilebilir. 4. 4. Muayyen tarifeli taşıtlarda yemeksiz bilet ücreti; yemeksiz biletin temini mümkün olmadığı hallerde ise yemekli bilet ücreti ödenir. 5. 5. Özel otomobilleriyle seyahat edenlere, müstehak oldukları taşıt ücreti ile bu taşıta göre geçecek günler için verilmesi gereken gündelikten fazla ödeme yapılmaz.

37 Memuriyet mahalleri içinde yol masrafı Memuriyet mahalli içinde taşıt ile gidilmesi gereken bir yere görev ile gönderilenlerin (48 nci madde kapsamına girenler hariç – memuriyet mahallinde seyyar olarak görev yapanlar) yol masrafı mutat olan taşıt aracına göre yapılacak gerçek masraf üzerinden verilir. Acele ve zorunlu hallerde, daire amirinin onayı ile, mutat taşıt dışındaki araçlarla gidilmesi halinde bu taşıt için yapılan masraf yol masrafı olarak ödenir.

38 Yurtdışında yol masrafı Yurtdışında sürekli ve geçici görev yolculuklarında, ekspres ve yataklı vagon ücreti dahil olmak üzere, tren, vapur veya uçak bilet bedeli yol masrafı olarak ödenir. Ayrıca, buna istasyon, liman veya terminal ile ikamet yeri arasındaki taşıt ve hamal ücreti ilave olunur. Yurtdışında özel otomobilleriyle seyahat edenler hakkında da, bu Kanuna bağlı (1) Sayılı Cetvelin 5 sayılı açıklama esasları uygulanır. Yurtiçi yolculuklarda, sadece geçici görevle başka yere gönderilenlere ödenebilen istasyon, liman veya terminal ile ikamet yeri arasındaki taşıt ve hamal ücretleri, yurtdışı yolculuklarda sürekli görevle gönderilenlere de verilmektedir.

39 Yurtdışı yol masrafı başlangıç noktası Verilecek yol masrafı yolculuk yapılacak taşıtların Türkiye’deki aktarmasız hareket yerinden ve memuriyet merkezi bu yer ile sınır arasında bulunanlar için taşıtın güzergahında memuriyet merkezine en yakın durak yerinden itibaren hesap olunur. Memuriyet merkezinden aktarmasız hareket yerine veya en yakın durak yerine kadar olan yolculuklar hakkında bu Kanunun yurtiçi yolculuklarına ait hükümleri uygulanır. Yurtdışından yurtiçine dönüşte aynı esaslara uyulur.

40 Örnek 1: Ankara’da görev yapan bir memur Bulgaristan’a geçici olarak görevlendirilmiştir. Bu seyahatte treni kullanacak olup tren İstanbul’dan hareket etmektedir. Bu durumda İstanbul trenin Türkiyede’ki aktarmasız hareket yeridir. Dolayısıyla bu kişiye Ankara-İstanbul arası yurtiçi görev yolluğu, İstanbul-Bulgaristan arası için ise yurtdışı geçici görev yolluğu ödenecektir. Örnek 2: Memuriyet merkezi Kırklareli olup, aktarmasız hareket noktası İstanbul olan trenle Almanya’ya gidecek olan bir memur için yol masrafının başlangıç noktası, memuriyet merkezine en yakın durak olan Edirne’dir.

41 Yurtiçinde verilecek gündeliklerin miktarı 1- Memur ve Hizmetliler İçin: Bu Kanun gereğince verilecek yurtiçi gündeliklerinin miktarı her yıl bütçe kanunlarının (H) cetvelinde tespit edilmektedir. 2015 Yılı a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1) 43,00 b) Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 40,00 c) Ek göstergesi 3000 (dahil) - 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 37,50 d) Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 33,00 e) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 32,00

42 2- Memur ve hizmetli olmayanlar için. 2- Memur ve hizmetli olmayanlar için 2015 Yılı Belediye Bütçesi 6 ıncı md. Unvan Gündelik Miktarı (TL) Meclis Üyesi33,00 Sözleşmeli Personel33,00 İşçi33,00 Diğer33,00 Görevlendirilenler32,00

43 Yatacak yer için ödenecek ücret Bu Kanun hükümlerine göre gündelik ödenenlerden yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı (on günlük sınırlandırma Anayasa Mahkemesinin 15.12.2015 tarihli kararı ile iptal edilmiştir) olmak üzere gündeliklerinin 1,5 katı kadar olan kısmı ayrıca ödenir.

44 Denetim elemanlarının gündelikleri (1) Türkiye düzeyinde teftiş, denetim ve inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 1,3 katı, (2) Bölge düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 1,1 katı, (3) İl düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 0,9 katı, Gündelik olarak ödenir. Bu şekilde gündelik ödenenlerden, yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir.

45 Yurtdışında verilecek gündeliklerin miktarı Bu Kanun gereğince verilecek yurtdışı gündeliklerinin miktarı, gidilecek ülkeye, memur ve hizmetlilerin aylık veya ücret tutarları ile görevin mahiyetine göre, mali yıl itibariyle ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tayin olunur. Geçici görev ile yabancı ülkelere gönderilenlere, özel anlaşmaları gereğince yabancı devlet, uluslararası kuruluş veya resmi diğer kuruluşlar tarafından ödeme yapıldığı takdirde bu ödemeler gündeliklerinden indirilir.

46 Kararı Kararı Yurt Dışı Gündeliklere Dair Bakanlar Kurulu Kararı Kararı Bu Karar hükümlerine göre yurtdışına gönderilenlere, Türkiye’den her çıkışlarında, seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü için ödenecek gündelikler, ekli cetveldeki miktarların %50 artırılması suretiyle hesaplanır. Bunlardan, aynı süre ile sınırlı olmak kaydıyla yurtdışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere faturada gösterilen günlük yatak ücretinin yukarıdaki şekilde hesaplanan gündeliklerinin %40’ını aşması halinde aşan kısmın %70’i ayrıca ödenir. Ancak, yatacak yer temini için ödenecek ilave miktar, hesaplanan gündeliklerinin; a) I-III no’lu sütunlarda gösterilenler için %100’ünden, b) IV-VIII no’lu sütunlarda gösterilenler için %70’inden, fazla olamaz.

47 Yurtiçi ve yurtdışında kurslara katılanlara verilecek gündelik Mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlere, bu Kanuna göre geçici görev gündeliği verilir. Bu maksatla yabancı memleketlere gönderilenlere özel anlaşmaları gereğince, yabancı devlet, uluslararası kuruluş veya resmi diğer kuruluşlar tarafından ödeme yapıldığı takdirde bu ödemeler gündeliklerinden indirilir. Yurtiçinden veya yurtdışından sağlanan burslara dayanılarak veya aylıkları transfer edilmek suretiyle staj ve öğrenim amacıyla yurtdışına gönderilenlere bu madde hükmü uygulanmaz. Bunlara ilgili kanun hükümlerine göre müstehak oldukları ödeme yapılır.

48 Yurt içi ve dışında seyahat günlerinin hesabı Seyahat günlerine ait yevmiyeler, seyahat edilen vasıtanın hareket saatinden gidilecek yere varış saatine kadar geçen her 24 saat için hesap olunur. Bu süreden az devam eden seyahatler bir gün itibar olunur. Seyahat müddetinin her 24 saati aşan kesri tam gün sayılır. Daimi bir vazife ile yabancı memleketlere gönderilecek veya yurda celp olunacak memur ve hizmetlilerin 6 ncı madde esasları dahilinde takip edecekleri yol itibariyle vazife mahallerine kaç günde gidip gelecekleri Dışişleri ve Maliye Vekaletlerince müştereken hazırlanacak bir cetvelle tespit olunur.

49 Aile Masrafının Miktarı Aile masrafı, aile fertlerinden her biri için memur veya hizmetlilerin bu Kanuna göre müstehak oldukları taşıt ücreti ile gündeliklerinden oluşur.

50 Yurtiçinde yer değiştirme masrafı Yurtiçinde yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin; a) Kendisi için yurtiçi gündeliğinin yirmi katı, b) Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz), c) Her kilometre veya denizmili başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde beşi, olarak hesaplanır. Bu maddeye göre harcıraha müstehak memur veya hizmetlinin eski görev mahallinden yeni görev mahalline atanan memur veya hizmetli eşine (c) bendi uyarınca hesaplanacak miktarın yarısı ödenir.

51 Yurtdışı yer değiştirme masrafı Yurtdışı yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin; a) Kendisi için yurtdışı gündeliğinin yirmi katı, b) Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtdışı gündeliğinin sekiz katı (Bu miktar yurtdışı gündeliğinin otuziki katını aşamaz), c) Her kilometre veya denizmili başına yalnız kendisi için yurtdışı gündeliğinin binde yedisi, olarak hesaplanır. Yabancı ülkelerden dönüşlerde, yer değiştirme masrafının yukarıdaki (c) bendine göre verilecek kısmı, aynı şehirde ikamet eden her ikisi de memur veya hizmetli olan eşlerden yalnız birisi için hesaplanıp ödenir.

52 Hesaba esas tutulacak kilometre veya deniz mili Yer değiştirme masrafının hesabında dikkate alınacak kilometre veya deniz mili, a. Yurtiçinde, iki mahal arasında mutat olan, gidip gelmeye elverişli en kısa kara ve deniz yolu, b. Yurtdışında, ülkeler ve bölgelerine göre, Dışişleri ve Ulaştırma Bakanlıklarının görüşü alındıktan sonra Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek mesafeler, Esas tutularak bulunur

53 Memuriyet mahalli dahilinde seyyar olarak vazife gören memur ve hizmetliler Memuriyet mahalli dahilinde seyyar olarak vazife gören tahsildar, yoklama memuru, mutemet, veznedar, satın alma memuru, tebliğ memuru, posta veya evrak dağıtıcısı, takip memuru, mübaşir gibi memur ve hizmetlilere gündelik ve yol masrafı verilmez. Bu gibilere, bu Kanun kapsamına giren kurumlar tarafından işletilen taşıtlarda seyahat için kurumlarca fotoğraflı birer kart verilir. Bu kartların kimlere, hangi taşıtlar için ve hangi şartlarla verileceği İçişleri, Maliye ve Ulaştırma Bakanlıklarınca müştereken tespit olunur.

54 Asli görevleri gereği memuriyet mahalli dışında seyyar olarak vazife gören memur ve hizmetliler Asli görevleri gereği memuriyet mahalli dışında ve belirli bir görev bölgesi (Merkez veya il kuruluşuna dahil birimlerde il sınırı, bölge şeklinde çalışan birimlerde bölge sınırı) içinde fiilen gezici olarak görev yapan memur ve hizmetlilere gündelik ve (Aşağıda unvanları sayılanlar hariç) yol masrafı ödenmez.

55 Bunlardan, Maliye Bakanlığınca görev unvanları ile iş ve çalışma özellikleri uygun görülenlere; bu Bakanlıkça vize edilen cetvellere dayanılarak fiilen gezici görev yaptıkları günler için almakta oldukları aylık/kadro derecelerine göre müstehak oldukları yurtiçi gündeliklerinin üçte biri günlük tazminat olarak verilir. Takip memuru, gezici sağlık memuru, ebe, orman muhafaza memuru, koruyucu, koruma memuru, posta dağıtıcısı, hat bakıcısı, tahsildar, gezici başöğretmen ve görev niteliklerinin bunlara benzerliği Maliye Bakanlığınca onaylanacak diğer memur ve hizmetlilerin yol masrafları mutat taşıt araçlarına fiilen ödedikleri miktarlar üzerinden karşılanır.

56 Fiilen arazi üzerinde çalışanların harcırahı Aşağıdaki bentlerde gösterilen memur ve hizmetlilere asıl görevlerinin bulunduğu il (Bölge kuruluşuna dahil bulunanlarda bölge) sınırları içinde her türlü arazi üzerinde fiilen çalıştıkları günler için harcırah gündeliği yerine kadro derece ve görevlerinin özelliklerine göre, bütçe kanunlarında belirlenecek miktarlarda gündelik tazminat olarak ödenir. Asıl görevlerinin bulunduğu il veya bölge dışında görevlendirilmeleri halinde ise bu tazminat yerine genel hükümlere göre gündelik ödenir.

57 1. Harita almak veya harita almakla ilgili işleri görmek üzere araziye çıkan Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü personeli ile, 1738 sayılı Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Kanununun 3 üncü maddesinde yazılı seyir ve hidrografi işlerini denizler, göller, diğer su yolları ve arazide yapmakla görevlendirilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi personeli. 2. Ağaçlandırma, amenajman ve orman sınırlama işlerinde çalışan personel.

58 3. Arazi üzerinde kadastro ve tapulama işlerinde çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeli ile tapulama hakimleri. 4. Toprak komisyonları başkan ve üyeleri ile bunlarla çalışması zorunlu olan diğer personel. 5. Maden arama işlerinde çalışan mühendis, jeolog, jeofizikçiler ve bunlarla beraber çalışması zorunlu bulunan diğer personel. Orman sınırlama komisyonları ile kadastro ve tapulama komisyonlarının memur olmayan üyelerine ve bilirkişilere bu Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre gündelik verilir.

59 Harcırah Ödemelerinde Kişinin Beyanı Esastır Harcırah ödenmesi ve avansların mahsubu işlemlerinde aksi sabit oluncaya kadar memurun beyanına itibar olunur.

60 Harcırahın ödenme biçimi   Harcırah, memur ve hizmetlinin gidişinde ve ailenin nakli sırasında peşin olarak verilir.   Harcırahın tam miktarının önceden tayin ve tespitinin mümkün olmadığı hallerde yetecek miktarda para avans olarak verilir.   Harcırahını kati olarak veya avans suretiyle alanlardan kişisel sebepler yüzünden daimi veya geçici görev yerlerine 15 gün içinde hareket etmeyenler (...) aldıkları parayı derhal iade etmeye mecburdurlar.

61 Harcırahın mahsubu   Sürekli görevle bir yere gönderilenler gidecekleri mahalle varış tarihinden itibaren bir ay içinde,   Geçici görevle gönderilenler de memuriyetleri mahalline dönüş tarihlerinden itibaren bir ay içinde, Harcırah beyannamelerini kanıtlayıcı belgeleri ile birlikte dairesi amirine verirler.   Memurun kendisinden evvel veya sonra hareket eden ailesi için avans verildiği takdirde bu bir aylık süre:   Ailenin önce gitmesi halinde memur veya hizmetlinin yeni görev mahalline varış tarihinden,   Sonra gitmesi halinde de bunların memur veya hizmetli yanına ulaştıkları tarihinden itibaren hesap olunur.

62 Gerçeğe aykırı beyanname verenler Bu kanuna göre tahakkuk edecek hakedişin miktarını artıracak şekilde -maddi hatalar hariç- gerçeğe aykırı beyanname verenler hakkında:   Mensup oldukları kurumların disiplin kurumları gibi yetkili heyet ve makamlarının kararı ile ve işlenen suçun mahiyetine göre rütbe veya sınıf tenzili veya ihraç cezalarından her hangi biri tatbik olunur,   Aldıkları fazla harcırah, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanununa göre tahsil edilir.   Suçlu hakkında idarece verilen kararlar cezai takibata engel olmayıp, bu gibiler hakkında ayrıca kamu davası açılarak takip edilir.

63 Harcırahın Ödeneceği Bütçe Harcırah hizmetin gerçekleştiği kurum bütçesinden ödenir.

64 Haciz Yapılamaz Bu kanuna göre ödenecek istihkaklar borç için haczedilemez.

65 ÖRNEKveÇÖZÜMLER

66 A) Farklı İlçeler Arasında Görevlendirme Yapılması: Örnek 1- Tekirdağ Süleymanpaşa İlçe merkezinde görev yapan ve burada ikamet eden bir memura; diğer ilçelerde görevlendirilmesi halinde bu ilçelerin Süleymanpaşa İlçesi ile bir bütünlük arz etmemeleri ve bu yerin devamı niteliğinde olmamaları nedeniyle harcırah ödenecektir. Örnek 2- Tekirdağ Süleymanpaşa İlçe merkezinde görev yapan ancak, ikametgahı Çorlu İlçe merkezinde olan bir memura; Çorlu ilçe merkezinde görevlendirilmesi halinde harcırah verilmeyecek, ancak, Yenice Mahallesinde görevlendirilmesi halinde buranın gerek Süleymanpaşa gerekse Çorlu İlçeleriyle bütünlük arz etmediği ve de buraların devamı niteliğinde olmadığı için harcırah ödemesi yapılacaktır.

67 Örnek 3- Çerkezköy İlçesinde görev yapan ancak ikametgahı Süleymanpaşa İlçe merkezinde olan bir memura; Süleymanpaşa İlçe merkezinde ve buranın devamı niteliğinde olan Barbaros ve Kumbağ Mahallelerinde görevlendirilmesi halinde yevmiye ödenmeyecek, ayrıca, Kapaklı İlçe merkezinin de Çerkezköy İlçe merkezinin devamı niteliğinde olması nedeniyle buraya yapılan görevlendirme için de yevmiye verilmeyecek, bunun dışındaki yerlere yapılacak görevlendirmeler için harcırah ödemesi yapılacaktır. Örnek 4- Saray İlçesinde görev yapan ve ikametgahı da Büyükyoncalı Mahallesinde olan memura; Kapaklı ve diğer ilçelerde görevlendirilmesi halinde harcırah ödenecektir. de

68 B) Aynı İlçe İçerisinde Görevlendirme Yapılması: Örnek 1- Süleymanpaşa İlçe merkezinde görev yapan ve burada ikamet eden bir memura; aynı ilçenin Banarlı Mahallesinde görevlendirilmesi halinde harcırah verilecek, Barbaros ve Kumbağ Mahallelerinde görevlendirilmesi halinde ise, buraların Süleymanpaşa İlçesinin devamı niteliğinde olması ve Süleymanpaşa İlçe merkeziyle bir bütünlük arz etmesi nedeniyle yevmiye verilmeyecek, yalnızca taşıt ücreti ödenecektir.

69 Örnek 2- Şarköy İlçe merkezinde görev yapan ve ikametgahı da Mürefte mahallesinde olan memura; ikametgahının olduğu Mürefte Mahallesinde görevlendirilmesi halinde harcırah ödenmeyecek, Hoşköy Mahallesinde görevlendirilmesi halinde harcırah ödenecektir. Örnek 3- Marmaraereğlisi İlçesinde görev yapan ve ilçe merkezinde ikamet eden bir memura; aynı ilçenin Yeniçiflik veya Sultanköy Mahallelerinde görevlendirilmesi halinde harcırah ödenecektir.

70 GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU Örnek 1: Örnek 1: Tekirdağ Süleymanpaşa İtfaiye Amirliğinde görevli 4 üncü dereceli bir memur Saray İlçesine geçici olarak görevlendirilmiştir. 01.03.2015 tarihinde Tekirdağ’dan hareket eden memur Saray’daki görevini tamamladıktan sonra 20.03.2009 tarihinde Tekirdağ’a geri dönmüştür. Görev süresi boyunca günlüğü 45 TL den bir otelde kalmıştır.

71 Veriler: Görev süresi: Yol dahil 20 gün Tekirdağ-Saray otobüs bileti: 20 TL Saray Tekirdağ otobüs bileti: 20 TL İkametgah - terminal arası taksi ücreti: 15 TL Saray terminal- görev mahalli arası taksi ücreti: 10 TL Görev yeri- Saray terminal arası taksi ücreti: 10 TL Tekirdağ terminal – ikametgah arası taksi ücreti: 15 TL Bagaj ücreti: 10 TL Kadro derecesi 1-4 olanların gündeliği 33.- TL Kişiye Ödenecek Tutar: Yol Masrafı: 20+20+15+10+10+15= 90 Zorunlu gider: 10 Gündelik 20*33=660 Konaklama 45*10= 450 Toplam: 1.210 TL

72 Örnek 2: Örnek 2: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde görevli 4 üncü derece bir memur Ankara’ya geçici olarak görevlendirilmiştir. 01.10.2015 tarihinde Tekirdağ’dan hareket eden memur Ankara’da görevini tamamladıktan sonra 20.10.2015 tarihinde Tekirdağ’a geri dönmüştür. Görev süresi boyunca günlüğü 60.-TL den bir otelde kalmıştır.

73 Veriler: Görev süresi: Yol dahil 20 gün Tekirdağ - Ankara otobüs bileti: 50 TL Ankara – Tekirdağ otobüs bileti: 50.-TL İkametgah - terminal arası taksi ücreti: 15 TL Ankara terminal- görev mahalli arası taksi ücreti: 20 TL Görev yeri- Ankara terminal arası taksi ücreti: 20 TL Tekirdağ terminal – ikametgah arası taksi ücreti: 15 TL Bagaj ücreti: 30 TL Kadro derecesi 1-4 olanların gündeliği 33.- TL Kişiye Ödenecek Tutar: Yol Masrafı: 50+50+15+20+20+15= 170 Zorunlu gider: 30 Gündelik 20*33=660 Konaklama (33*1,5)*10= 495 Toplam: 1.355 TL

74 SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU Örnek 1: Örnek 1: 5 inci derecenin 3 üncü kademesinde bulunan Saray Belediyesindeki bir memur naklen Süleymanpaşa Belediyesine atanmıştır. Bu memurun çalışmayan eşi, 2 çocuğu ve kayıvalidesi ile birlikte 20.10.2015 tarihinde Süleymanpaşa’ya taşınmıştır. Söz konusu kişiye ve aile fertlerine ödenmesi gereken sürekli görev yolluğunu hesaplayalım.

75 Veriler 5 inci Derece Gündelik : 32.-TL Saray- Süleymanpaşa arası 90 KM Saray-Süleymanpaşa Otobüs 25.-TL İkamet-Saray terminal Taksi 10.-TL Saray – Süleymanpaşa kamyon ücreti 1.000.-TL Süleymanpaşa Terminal-İkamet Taksi 15.TL

76 Çözüm 1)Yol Masrafı 50. TL (Otobüs+Taksi ücretleri) 2) Yevmiye 1 gün x 32.- TL 3) Aile Masrafı 3 kişi x 25 TL. =75.-TL (otobüs ücreti) 3 kişi x 32=96.-TL ( yevmiye) 4) Yer Değiştirme Masrafı a) 20x32 TL =640.-TL (memur için) b) 3 kişix10*32.-TL=960 TL (eş ve çocuklar için) c) 90x32*%5=144.-TL TOPLAM= 1.997.-TL

77 Örnek 2 : 3 üncü derecenin 2 inci kademesinde bulunan Hayrabolu İlçe Tarım Müdürlüğünde çalışan Ziraat Mühendisi Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına naklen atanmıştır. Hayrabolu Lisesinde öğretmen olarak görev yapan ve 5 inci dereceden maaş alan eşinin ataması da Tekirdağ Anadolu Lisesine yapılmıştır. Mühendis eşi, 1 çocuğu ve kayıvalidesi ile birlikte 20.09.2015 tarihinde Tekirdağ’a taşınmıştır. Söz konusu kişiye ve aile fertlerine ödenmesi gereken sürekli görev yolluğunu hesaplayalım.

78 VERİLER 4 üncü derece gündelik 33.-TL 5 inci derece gündelik 32.- TL Hayrabolu-Tekirdağ 50 KM Hayrabolu-Tekirdağ otobüs 15 TL İkamet-Hayrabolu terminal taksi 10 TL Hayrabolu-Tekirdağ kamyon ücreti 500 TL Tekirdağ terminal-İkametgah taksi 15 TL

79 ÇÖZÜM ZİRAAT MÜHENDİSİ İÇİN 1)YOL MASRAFI 40 TL 2) YEVMİYE 1 gün x 33.- TL 3) AİLE MASRAFI 1 kişi x 15 TL. =15 TL 1 kişi x 33=33 TL 4) YER DEĞİŞTİRME MASRAFI a) 20x33 TL =660 TL b) 1 kişix10*33 TL=330 TL c) 50x33*%5=82,5 TL TOPLAM= 1.193,5 TL ÖĞRETMEN EŞİ İÇİN 1)YOL MASRAFI 40 TL 2) YEVMİYE 32 TL 3) AİLE MASRAFI (Annesi için) 1x15=15.- TL 1x32=32.- TL 4) YER DEĞİŞTİRME MASRAFI a) 20x32=640 TL b) 1x32x10=320 TL c) 50x32x%5/2=40.- TL TOPLAM= 1.119.- TL

80 Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu 1’inci derece kadrolu Fen İşleri Dairesi Başkanı 12.10.2015 tarihinde itibaren yol dahil olmak üzere 10 gün süreyle İspanya’nın başkenti Madrid’de “Altyapı çalışmaları” ile ilgili bir toplantıya katılmak üzere görevlendirilmiştir Aktarmasız hareket merkezi İstanbul’dur. Madrid’de günlük 75 Euro yatak ücreti ödemiştir

81 Veriler Uçak bileti (gidiş-dönüş): 2.000.-TL. Yurtdışı gündelik: 95 Euro Otel ücreti: 75 Euro Toplam süre: 10 gün Tekirdağ – İstanbul (gidiş dönüş, otobüs + taksi ücreti toplamı) : 150.TL

82 Çözüm Yol masrafı: - Uçak bileti: 2.000 TL. - Tekirdağ-İstanbul (gidiş+dönüş): 150.-TL Gündelik - 10 gün için (% 50 artırımlı): 95 Euro x 1,5 x 10 gün = 1.425.- Euro (konaklama bedelinin hesabında bu tutar esas alınır) Konaklama ücreti (10 gün ile sınırlı olmak üzere ödenecektir.): - 10 gün x 75 Euro = 750 Euro - Zamlı gündelik tutarının % 40’ı = 1425 Euro x 0,4 = 570 Euro - 10 günlük konaklama bedeli zamlı gündeliğin yüzde % 40’ını aştığı için aşan kısmın yüzde % 70’i konaklama bedeli olarak ödenecektir. 750 Euro – 570 Euro = 180 Euro x 0,7 = 126 Euro İlgiliye ödenecek toplam harcırah = 2.150.-TL + 1.425.- Euro + 126.- Euro

83 Eğer kişinin ödediği günlük yatak ücreti 75 euro değil de 55 euro olsaydı bunun 10 günlük tutarı (10x55=550) 10 günlük zamlı gündeliğin %40’nı (570 euro) aşmayacağı için kişiye konaklama bedeli ödenmeyecekti. Örneğimizdeki memurun, aylık kadro derecesi 1 olduğu için, yurt dışı gündeliklere ilişkin Bakanlar Kurulu Kararına göre, ekli cetvelin VI. Sütununda yer almaktadır. Bu nedenle, ödenebilecek maksimum yatak ücreti gündeliğinin % 70’ini aşamayacaktır.


"HARCIRAHKANUNU Hazırlayan: Seyfullah ÖZKAN Müfettiş ÖZKAN Müfettiş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları