Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM MEVZUATI VE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNLARINDA AYRILMA İŞLEMLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM MEVZUATI VE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNLARINDA AYRILMA İŞLEMLERİ."— Sunum transkripti:

1 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM MEVZUATI VE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNLARINDA AYRILMA İŞLEMLERİ

2 KAMU PERSONELİNİN GÖREVİNDEN AYRILMA İŞLEMLER 1.Görevden çekilmiş sayma 2.İlişiğinin kesilmesi 3.Nakil işlemleri 4.Emeklilik İşlemleri

3 657 ve 2547 sayılı Kanuna göre görevden çekilmiş sayılma Madde 94: Devlet memuru bağlı bulunduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunur. *Sebepsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazeretleri olmaksızın görevini terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devem etmesi halinde yazılı müracaat şartı aranmaksızın çekilme isteğinde bulunmuş sayılır. Çekilen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Olağanüstü mazeretlerle çekilenler, üstlerine haber vermek şartıyla bir ay kaydına tabi değildirler.

4 MEMURLUĞUN SONA ERMESİ Madde 98:Devlet memurlarının a) Bu kanun hükümlerine göre memurluktan çıkarılma; b) Memurluğa alınma şartlarından her hangi birin taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlarından her hangi birini kaybetmesi; c) Memurluktan çekilmesi; d) İstek, yaş haddi, malulluk ve sicil sebeplerinden biri ile emekli olması; d) Ölüm; hallerinde memurluğu sona erer.

5 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı İSTİFA OLURU Adı SoyadıKadrosunun Bulunduğu Birim Sicil NoGörev Yaptığı Birim Ayrılış TarihiAyrılış Nedeni Kadro Unvanı Görev Unvanı Gerekçe Olurlarınıza arz ederim.

6 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı İSTİFA OLURU Adı Soyadı Gürcan YANIK Kadrosunun Bulunduğu Birim Elektrik-Elektronik Fak. Sicil No 15106 Görev Yaptığı Birim Elektrik-Elektronik Fak. Ayrılış Tarihi 04/04/2016 tarihi itibarıyla Ayrılış Nedeni İstifa Kadro Unvanı Araştırma Görevlisi Görev Unvanı Araştırma Görevlisi Gerekçe Elektrik-Elektronik Fakültesi Dekanlığının 25/03/2016 tarih ve E.1603250088 sayılı yazısı ile ekinde alının Arş.Gör.Gürcan YANIK’ın 17/03/2016 tarihli dilekçesi üzerine 04/04/2016 tarihi itibariyle adı geçenin istifasını Olurlarınıza arz ederim.

7 MEZUN OLMAS NEDENİYLE İLİŞİĞİN KESİLMESİ a-) Lisansüstü Öğrenim Görenlerden Öğretim Yardımcısı Kadrolarına Atanacakların Hak ve Yükümlülükleri ile Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Giriş Sınavları Hakkında Yönetmeliğin 10.maddesi uyarınca kadrosuyla ilişikleri kesilir

8 MEZUN OLAMAMASI NEDENİYLE İLİŞİĞİN KESİLMESİ b-) Azami öğrenim süresi dolan bir öğretim elemanın görev süresi 2547 sayılı Kanunun 6111 sayılı Kanunla değişik 44.maddesi uyarınca kadrosuyla ilişiği kesilir.

9 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı İLİŞİK KESME OLURU Adı Soyadı Nurhan NEBİOĞLU Kadrosunun Bulunduğu Birim Sanat ve Tasarım Fak. Sicil No 22717 Görev Yaptığı Birim Sanat ve Tasarım Fak. Ayrılış Tarihi 28/02/2014 mesai bitimi Ayrılış Nedeni Azami öğrenim süresinin dolması nedeniyle Kadro Unvanı Araştırma Görevlisi Görev Unvanı Araştırma Görevlisi GerekçeSanat ve Tasarım Fak.Dek.06/03/2014 trh.ve 1403060515 sayılı yazısı. 2547 sayılı Kanunun 6111 sayılı Kanunla değişik 44.maddesi uyarınca Arş.Gör.Nurhan NEBİOĞLU’nun 28/02/2014 mesai bitimi itibariyle kadrosu ile ilişiğinin kesilmesini;

10 5434 SAYILI EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE BELİRLENEN EMEKLİLİK HALLERİ İsteğe bağlı emeklilik Yaş haddinden emeklilik Malulen emeklilik Re’sen emeklilik

11 EMEKLİLİK Belirli bir süre çalıştıktan sonra yasalar gereği çalışanların çalışma hayatının sona ermesi ve emeklilik aylığına bağlanma sürecidir.

12 08.09.1999 tarihine kadar T.C. Emekli Sandığı iştirakçilerinden kadın ise 20, erkek ise 25 fiili hizmet yılını dolduranlar istedikleri tarihte yaş kaydı aranmaksızın emekliliğe hak kazanabilmekte iken 5434 sayılı Kanunda bir kısım değişiklikleri getiren 4447 sayılı Kanunla; Kanunun yürürlüğe girdiği 08.09.1999 tarihinden sonra memuriyete başlayan kadınların 58, erkeklerin 60 yaşını ve 25 fiili hizmet sürelerini doldurdukları takdirde bu haktan yararlanabilecekleri öngörülüyor.

13 08/09/1999 önce göreve başlamış olanlar için 5434 sayılı Kanunun Geçici 205 ve 206 ncı maddeleri kademeli geçiş sürecine yönelik hükümler getirilmiştir 16/6/2006 Sayı : 26200 Resmi Gazetede yayımlanın Emeklilik işlemleri 01/10/2008 tarihinden önce atananlar 5434 sayılı Kanununa göre, sonra atananlar ise 5510 sayılı kanuna göre işlem yapılır.

14 Bununla birlikte 4447 sayılı Kanunla 5434 sayılı Kanuna eklenen Geçici 205 inci maddenin bir bölümü ile Geçici 206 ncı maddenin Anayasa Mahkemesi kararı ile iptal edilmesi ve söz konusu mahkeme kararının 23.05.2002 tarihinde yürürlüğe girmesi nedeniyle 01.06.2002 tarih ve 24772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve yayımı tarihinde yürürlüğe giren 23.05.2002 tarih ve 4759 sayılı Kanun ile 5434 sayılı Kanunun Geçici 205 inci maddesi yeniden düzenlenmiş ve bu düzenleme sonucunda emeklilikte kademeli geçiş süreci başlamıştır.

15 1.İsteğe Bağlı Emeklilik 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununun 39 uncu maddesi uyarınca yaş ve hizmet yılını tamamlamış olan iştirakçiler istekleri halinde emekli olabilirler.

16 2- Yaş Haddinden Emeklilik 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunun 40 ıncı maddesi üzerine vazifeleriyle ilişiklerinin kesilmesini gereken yaş haddi 65 yaşını doldurdukları tarihtir. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda görev yapan öğretim üyelerinin yaş haddi 67 yaşını doldurdukları tarihtir.

17 3. Malulen Emeklilik 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunun 44 uncu maddesine göre ne sebep ve suretle olursa olsun vücutlarında hasıl olan arızalar veya düçar oldukları tedavisi imkansız hastalıklar yüzünden vazifelerini yapamayacak duruma giren iştirakçilere (Malul)denir ve haklarında bu kanunun malulüğe ait hükümleri uygulanır.

18 4.Re’sen Emeklilik Re'sen, yapılan işlem, kurumların yasalarla belirlenmiş belli hallerde tek taraflı olarak yaptıkları göreve son verme işlemidir. Re'sen emekliye sevk edilenlerin tahsis işlemleri, kurumlarınca 5434 sayılı Kanunun ek 26 ncı maddedeki usule göre 39 uncu maddenin ilgili fıkrasına istinaden alınacak emekliye sevk onayının ilgililere tebliğ edilerek görevleri ile ilişiklerinin kesilip, düzenlenen emeklilik belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumu Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığına intikal ettirilmesi suretiyle tekemmül eder.


"2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM MEVZUATI VE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNLARINDA AYRILMA İŞLEMLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları