Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. 2 KAPSAM  Genel Bütçeli İdareler,  Özel Bütçeli İdareler,  Mahalli İdareler (Köy bütçeleri hariç)  Bunlara bağlı döner sermayeli işletmeler. 

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. 2 KAPSAM  Genel Bütçeli İdareler,  Özel Bütçeli İdareler,  Mahalli İdareler (Köy bütçeleri hariç)  Bunlara bağlı döner sermayeli işletmeler. "— Sunum transkripti:

1 1

2 2 KAPSAM  Genel Bütçeli İdareler,  Özel Bütçeli İdareler,  Mahalli İdareler (Köy bütçeleri hariç)  Bunlara bağlı döner sermayeli işletmeler.  Özel kanunlarla kurulmuş banka ve teşekküller; (Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı, Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ve Türk Havayolları Anonim Ortaklığı hariç).  Yukarıda belirtilen daire, idare, banka, teşekkül ve müesseselerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları teşekkül ve müesseseler.  Sosyal Güvenlik Kurum ları

3 Cumhurbaşkanının yurt içi yurt dışındaki seyahatleri dolayısıyla yapmış oldukları tüm masrafları bu kanun hükümlerine tabi tutulmaksızın ödenir. 3 KAPSAM

4 TANIMLAR (1) Harcırah: Harcırah Kanuna göre ödenmesi gereken;  Yol masrafı  Gündelik  Aile masrafı  Yer değiştirme masrafından birini, birkaçını veya tamamını İfade eder. 4

5 Aile fertleri: Memur ve hizmetlinin, harcırah verilmesini gerektiren olay sırasında evlilik bağıyla bağlı olduğu eşi ile bakmakla yükümlü olduğu usul ve füruu ve erkek ve kız kardeşlerini;  Usul: Üst soy (anne, baba, büyükanne, büyükbabası ve daha yukarıdakilerle olan hısımlığı)  Füruu: Alt soy ( çocukları, torunları ve onların altındakilerle olan hısımlığı ifade etmektedir ) (Medeni Kanun Madde:17) Bagaj: Memur ve hizmetlinin mensup olduğu kuruma veya şahsına ait olup, resmi vazife için kullanılabilecek eşya ile yolcunun bu seyahati için ihtiyacı bulunan şahsi eşyasından mutat surette taşınması mümkün olanları; 5 TANIMLAR (2)

6 Memuriyet Mahalli: Memur ve hizmetlinin asil görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri; Başka yer: Memuriyet mahalli dışındaki yerleri; 6 TANIMLAR (3)

7 HARCIRAH ÇEŞİTLERİ  Sürekli Görev Yolluğu Yurtiçi sürekli görev yolluğu Yurtdışı sürekli görev yolluğu  Geçici Görev Yolluğu Yurtiçi geçici görev yolluğu Denetim elemanlarının yurtiçi geçici görev yolluğu Günübirlik görevlendirmeler Tedavi yolluğu (15/01/2010 Tarihinden itibaren SGK tarafından SUT’a göre ödeniyor.) Yurtdışı geçici görev yolluğu 7

8 HARCIRAH VERİLECEK KİMSELER (1) 6245 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı kurumlarda fahri olarak çalışanlara;  Memur veya hizmetli olmamakla beraber kurumlarca geçici bir vazife ile görevlendirilenlere;  Kadrosuzluk dolayısıyla açıkta kalan memurlara ve bunların aile fertlerine;  Hizmetlilerden cezaen olmamak üzere vazifelerine son verilenlere ve bunların aile fertlerine;  Memur veya hizmetlinin vefatında aile fertlerine, çocuklara refakat ettirilecek memur ve hizmetlilere; 8

9 HARCIRAH VERİLECEK KİMSELER (2)  Hükümlü, tutuklu veya gözetim altında bulundurulanların sevkinde ya da refakatle görevlendirilen erbaş ve erlere;  Milli ve resmi spor temasları dolayısıyla seyahat edecek sporcu ve idarecilere;  Birlik halinde yabancı memleketlere gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve bunların Türkiye'de bırakacakları aile fertlerine;  Aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerdeki askeri şahısların aile fertlerine;  Bu Kanunda belirtilen özel hallerde askeri öğrenciler ile erbaş ve erlere; Harcırah verilir. 9

10 HARCIRAH ALAMAYAN KİMSELER  İlk defa veya yeniden bir göreve atanan memur ve hizmetlilere,  Emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunan, haklarında toptan ödeme hükümleri uygulanan veya emekli iken Devlet hizmetine alındıktan sonra cezaen olmamak üzere vazifelerine son verilen memur veya hizmetlilere,  Cezaen olmamak üzere kurumlarınca vazifelerine son verilen hizmetlilere,  Terhis olunan yedek subaylara,  Memur ve hizmetlilerden vefat edenlere, emekliye ayrıldıktan veya açığa çıktıktan sonra vefat edenlerden harcırah almamış olanlara, Harcırah ödenmeyecektir. 10

11 HARCIRAH YERİNE TAZMİNAT ALACAK KİMSELER 4969 sayılı kanunun 2. maddesi ile 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesine eklenen (D) bendine göre;  Emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara,  Haklarında toptan ödeme hükümleri uygulananlara,  Emekli iken yeniden hizmetine alındıktan sonra cezaen olmamak üzere vazifelerine son verilenlere,  Terhis olunan yedek subaylara,  Bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaksızın 750 TL, (2010 yılı Bütçe Kanunu 28. Madde) tazminat ödenir.  11

12 HARCIRAHIN UNSURLARI  Yol masrafı,  Yevmiye,  Aile masrafı  Yer değiştirme masrafı İlgili, bu kanun hükümlerine göre bunlardan birine, birkaçına veya tamamına müstahak olabilir. 12

13 YOLMASRAFI Gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yol ve taşıt araçları üzerinden verilir. Gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan bu yolda hem muayyen, hem gayri muayyen tarifeli taşıt işletilmekte ise harcırah hesabından muayyen tarifeli taşıt esas alınır. 13

14 14 YOL MASRAFI

15 HARCIRAH HESABINDA ESAS TUTULACAK AYLIKLAR Harcırahın verilmesinde memurun fiilen almakta olduğu aylık (Kurumların 1-4 üncü derecelerdeki kadrolarında bulunanlardan kazanılmış hak aylık dereceleri daha düşük olanların işgal etmekte oldukları kadro) derecesi esas alınır. Hizmetlilerin harcırahı, aldıkları aylık ücret veya ödeneklerine; gündelik ile çalışanların harcırahı da gündeliklerinin 30 katına en yakın memur aylık tutarı üzerinden hesaplanır. Şu kadar ki (Ödenek mukabili çalışanlar hariç) bunların harcırahları hiçbir suretle 4 üncü derecedeki memurlara verilen miktarı geçemez. Terfi suretiyle atananların harcırahı, terfi ettikleri aylık derecesi üzerinden ödenir. 15

16 HARCIRAH HESABINDA ESAS TUTULACAK AYLIKLAR Memur veya hizmetli olmadıkları halde geçici bir görev ile görevlendirilenlere verilecek yol masrafı ve gündelik, bunların bilgi seviyeleri ve faaliyet sahaları ile mahalli şartlar dikkate alınarak 4 üncü dereceye kadar olan memurlardan herhangi birine verilen yol masrafı ve gündeliği kıyasen ilgili kurumca takdir olunur. Ancak, ilgili Bakanlığın teklifi ve Maliye Bakanlığının olumlu görüşü üzerine, bu gibi kimselerden icap edenlere 4 üncü dereceden daha yüksek memurlara ödenebilecek yol masrafı ve gündelik verilebilir. Sözleşmeli olarak çalıştırılıp da sözleşmelerinde verilecek harcırah belirtilmiş olan kimseler hakkında bu madde hükmü uygulanmaz. 16

17 YURTİÇİNDE VERİLECEK GÜNDELİKLERİN MİKTARI Bu Kanun gereğince verilecek yurtiçi gündeliklerinin miktarı her yıl bütçe kanunları ile tespit olunur. (H cetveli) 17

18 YURTİÇİNDE VERİLECEK GÜNDELİKLERİN MİKTARI (2) Memuriyet mahalli dışına;  Görevlerine ait mesleki ve sıhhi yeterliliklerinin tespit veya kurumlarınca görülecek lüzum üzerine imtihan için gönderilenlere, gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve gündelikleri ile bu amaçla gönderildikleri yerde geçen sürenin en çok yedi günü için gündelik ödenir.  Hava değişimi maksadıyla gönderilenlere gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ile yalnız yolda geçen süre için gündelik ödenir.  Geçici görev mahallinde hastalanmaları sebebiyle vazife ifa edemeyen memur ve hizmetlilere, bu sebeple vazife göremedikleri günlerin en çok yedi günü için yevmiye verilebilir. 18

19 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU İLE İLGİLİ LİMİTLER - 1 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU İLE İLGİLİ LİMİTLER Derece/Ek gösterge Gündelik Miktarı TL Notlar Resmi Gazete Tarih / Sayı a) Ek Göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadroda bulunanlar 33,00 2010 Bütçe Kanunu H Cetveli 31.12.2009/27449 M b) Ek Göstergesi 5800(dahil) -8000(hariç)olan kadroda bulunanlar 30,00 c) Ek Göstergesi 3000(dahil) -5800(hariç)olan kadroda bulunanlar 27,50 d) Aylık/Kadro derecesi 1-4 olanlar 25,00 e) Aylık/Kadro derecesi 5-15 olanlar 24,00 Ülke düzeyinde teftiş yapan denetim elemanları (a) fıkrasındaki miktarın 1,3 katı 42,9 Bölge düzeyinde teftiş yapan denetim elemanları (a) fıkrasındaki miktarın 1,1 katı 36,3 İl düzeyinde teftiş yapan denetim elemanları (a) fıkrasındaki miktarın 0,9 katı 29,7 3717 Sayılı Kanuna göre devlet davalarını takip edenlere verilecek tazminatın hesabında (b) fıkrasındaki tutar esas alınır. 30,00 19

20 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU İLE İLGİLİ LİMİTLER - 2 KKTC’NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK HARCIRAH Görev Unvanı/Kadro Derecesi Gündelik Miktarı TL Resmi Gazete Tarih / Sayı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 120,00 2009/15244 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 26.07.2009/27300 Başbakan, Genel Kurmay Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Orgeneral ve Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Cumhurbaşkanlığı ve T.B.M.B. Genel Sekreteri, Başbakanlık Müsteşarı 96,00 Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Bakanlık Müsteşarlar, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Avrupa Birliği Genel Sekreteri, Başbakanlığa bağlı Müsteşarlar, Korgeneral ve Koramiraller, Sahil Güvenlik Komutanı, Diyanet İşleri Başkanı, Başbakan Müşaviri, merkezce sürekli görevle bulunanlar dışındaki Büyükelçiler 8450 Memur ve Hizmetlilerden Aylık/Kadro derecesi 1 olanlar 72,00 Aylık/Kadro derecesi 2-4 olanlar 60,00 Aylık/Kadro derecesi 5-15 olanlar 48,00 20

21 21 YURTİÇİ/YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU BİLDİRİMİ

22 22

23 23 YURTİÇİ/YURTDIŞI SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU BİLDİRİMİ

24 Adı Soyadı Unvanı Aylık Kadro Derecesi ve Ek Göstergesi Dairesi GündeliğiBütçe yılı Nerden Nereye Gidildiği Adı Soyadı Akrabalık Derecesi GÜNDELİKLER TAŞIT VE ZORUNLU GİDERLER YER DEĞİŞTİRME GİDERİDövizin Toplam Tutar YevmiyeTutarı Çeşidi ve Mevkii ÜcretiSabit Unsur Değişken Unsur Cinsi Kuru TL/ Yabancı Para Mesafe KM/Mil Tutarı TL TL/ Yabancı Para GENEL TOPLAM …../…./2010 …./…./2010 Birim Yetkilisi (*) Bildirim Sahibi (imza) (*) Bu kısım bildirim sahibinin görevi yerine Adı Soyadı :……………………. getirilmesinden bilgisi olan amir tarafından imzalanacaktır. Unvanı :……………………. 24 Gün sayısı YURTİÇİ/YURTDIŞI SÜREKLİ GÖREV YOLLUK BİLDİRİMİ …………………..’dan……………..’a atanan ………………………….. ve / aile fertlerine ait sürekli görev yolluğu olarak tahakkuk eden ……………………… gösterir bildirimdir. M.Y.H.B.Y. Örnek No:27

25 GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU (YOL MASRAFI VE YEVMİYE) (1) Aşağıda gösterilen memur ve hizmetlilere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye verilir ve hamal bagaj ve ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları da ayrıca tediye olunur: 1.Birinci maddede yazılı kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadıyla muvakkaten yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere; 2.Yeni ve eski memuriyetlerine müteallik bir meseleden dolayı bu kanuna tabi kurumlarca açılan bir dava sebebiyle sanık veya davalı olarak (İşten el çektirilmiş olsun veya olmasın) başka bir yere gönderilenlerden lehine netice hasıl olanlara; 25

26 GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU (YOL MASRAFI VE YEVMİYE) (2) 3.Memuriyet merkezlerinin bulunduğu mahal dışındaki bir vazifeye vekaleten gönderilenlere; 4.Fiilen oturduğu mahalden gayrı bir yere açıktan vekaleten gönderilenlere, (yalnız gidiş ve dönüşleri için);  Seyahat günlerine ait yevmiyeler, seyahat edilen vasıtanın hareket saatinden gidilecek yere muvasalat saatine kadar gelen her 24 saat için hesap olunur. Bu süreden az devam eden seyahatler bir gün itibar olunur.  Seyahat müddetinin her 24 saati aşan kesri tam gün sayılır. 26

27 GEÇİCİ GÖREV GÜNDELİĞİNİN VERİLEBİLECEĞİ AZAMİ SÜRE Geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görev mahalline varış tarihinden itibaren bu Kanuna göre verilen gündelikler:  Yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla verilemez. İlk 90 gün için tam, takip eden 90 gün için 2/3 oranında ödenir.  Yurtdışında ilk 180 gün tam ve müteakip günler için 2/3 oranında ödenir. Geçici görevlendirmelerde meydana gelecek ara vermeler bu müddetleri veya gündelik miktarını artırmaya neden olamaz. 27

28 DENETİM ELEMANLARININ HARCIRAHI  Türkiye düzeyinde teftiş denetim ve inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 1,3 katı  Bölge düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 1,1 katı,  İl düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 0,9 katı,  Gündelik olarak ödenir. Bu şekilde gündelik ödenenlerden, yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak üzere, gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir. 28

29 YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREVDE KONAKLAMA Gündelik ödenenlerden yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere gündeliklerinin % 50 artırımlı oranının tamamı ödenir. (6245 S.K. 33 ncü mad. (b) ve (d) fıkrası 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (H) Cetveli Dip Not) İlk 10 gün sınırı denetim elemanlarının konaklama ücretlerinde uygulanmaz. 29

30 KONAKLAMA ÜCRETLERİ Harcırah Kanununun 33/b maddesinde sayılanlardan yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak üzere, 33(b)’ye göre hesaplanan gündeliklerinin % 50 artırımlı tu t a rının tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir. 4969 S. Kanunun Mad. 1/b 12/08/2003-25197 R.G. 2010 Bütçe Kanunu H cetveli Kanununun 33/b fıkrasına göre gündelik ödenenler hariç olmak üzere, Harcırah Kanununa göre gündeliklerinin / 50 artırımlı tutarının tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenecek, ancak bu miktar belge bedelini aşmayacak ve her görevlendirme için ilk on gün ile sınırlı olacaktır. Birden fazla yeni kapsayacak görevlendirmelerde yatacak yer temini için ödenecek, ücret görevlendirme süresinin ilk on günü ile sınırlı olacaktır. Harcırah Kanunu 38 Seri No’lu genel tebliği 07/01/2006 -26046 R.G. 2010 Bütçe Kanunu H cetveli Misafirhanelerden yararlanacak geçici görevli kamu personelinden alınacak konaklama bedeli, geçici görevlendirmenin ilk 10 gün için yurtiçi gündeliklerinin % 50 artırımlı tutarının tamamını, daha sonraki günler için ise artırımsız gündeliklerinin ½’sini, geçici görevli denetim elemanlarından alınacak konaklama bedeli ise yurtiçi gündeliklerinin % 50 artırımlı miktarının tamamını geçemez. 17/01/2010 – 27465 R.G. 01/02/2010 tarihinden geçerli

31 YURTDIŞI GÜNDELİKLERi (Bakanlar Kurulu Kararı 2009/15244)  Yurtdışına gönderilenlere, Türkiye'den her çıkışlarında, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü için ödenecek gündelikler, ekli cetveldeki miktarın %50 arttırılması suretiyle hesaplanır.  Bunlardan, aynı süre ile sınırlı olmak kaydıyla yurtdışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere faturada gösterilen günlük yatak ücretinin yukarıdaki şekilde hesaplanan gündeliklerinin %40'ını aşması halinde aşan kısmın %70'i ayrıca ödenir. Ancak, yatacak yer temini için ödenecek ilave miktar, artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerin; a)I-III nolu sütunlarda gösterilenler için %100'ünden, b)IV-VII nolu sütunda gösterilenler için %70'inden, fazla olamaz. 31

32 GÖREV UNVANI / KADRO DERECESİ T.B.M.M. Başkanı, Başbaka n Genelkurmay Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Orgeneral ve Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Cumhurbaşkanlığı ve T.B.M.M. Genel Sekreterleri, Başbakanlık Müsteşarı Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Bakanlık Müsteşarları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Avrupa Birliği Genel Sekreteri, Düzenleyici ve Denetleyici Kurul ve Kurum Başkanları, Başbakanlığa bağlı Müsteşarlar, Korgeneral ve Koramiraller, Diyanet İşleri Başkanı, Başbakan Başmüşaviri, merkezde sürekli görevle bulunanlar dışındaki büyükelçiler, Askeri Temsil Heyeti Başkanı, Devlet Personel Başkanı, Hükümeti Temsilen Kararname ile Görevlendirilen Heyet Başkanları Ek göstergesi 5300 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar Aylık/kadr o derecesi 1-4 olanlar Aylık/kadro derecesi 5- 15 olanlar Tedavi Amacıyla Gönderilen Erbaş ve Erler ÜLKELERIIIIIIIVVVIVII (PARA BİRİMLERİ)SÜTUN A.B.D. (A.B.D. Doları)2201821461171109346 Almanya (Euro)198164131105998341 Avustralya (Avustralya Doları)34228322718117114371 Avusturya (Euro)1991661321061008442 Belçika (Euro)194161128103978141 Danimarka (Danimarka Kronu)1,4911,238988791746627310 Finlandiya (Euro)17914811995907438 Fransa (Euro)192160127102968140 Hollanda (Euro)187156125100948039 İrlanda (Euro)18615512499947839

33 İlk on için % 50 artırımlı gündelik miktarının % 40’ını aşan konaklama ücretinin % 70’i ayrıca ödenir. Madde 5: Aşan konaklama bedeli için idare bütçesinden yapılacak harcama tutarının toplamı ilgili idare bütçesinin 03.0.3.01 ekonomik kodunda yer alan yurt dışı G.G.Y. kesintili başlangıç ödeneğinin % 30’unu aş a maz. İlgili kamu idarelerinin bu kapsamda kullanabilecekleri ödenek tutarları ile bu giderlerin ödenmesi ve izlenmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca düzenlenir. 33 YURTDIŞI GÜNDELİKLERi (Bakanlar Kurulu Kararı 2009/15244)(5. Mad.)

34 Görevlendirmenin İlk 10 günü için Konaklama ücretinin tamamının ödenebilmesi, bu hususun görevlendirme onayında belirtilmiş olmasına bağlıdır. Aksi takdirde ödenmesi mümkün değildir. Görevlendirme onayında mali hizmetler biriminin parafı alınacaktır. Mali hizmetler birimleri 5018 S.K’nun 58. maddesi uyarınca görevlendirme onaylarını ön mali kontrole tabi tutmak suretiyle ödenek limitlerinin aşılıp aşılmadığını kontrol edeceklerdir. 34 Yurtdışına Geçici Görevle Gönderilenlere Ödenecek Konaklama Giderlerine İlişkin Esaslar ve Usuller

35 MEMURİYET MAHALLİ DIŞINA GÖNDERİLENLERİN GÜNDELİĞİ Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik verilmez. Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir. 35

36 36 SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU HESABI  Gündelik  Yol Masrafı  Aile Masrafı  Yer Değiştirme Masrafı

37 YURTİÇİNDE YER DEĞİŞTİRME MASRAFI (1) Yurt içinde yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin;  Kendisi için yurtiçi gündeliğinin yirmi katı,  Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz.)  Her kilometre veya deniz mili başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde beşi, Olarak hesaplanır. 37

38 Aile fertlerinin memur veya hizmetli ile birlikte olmaksızın başka bir mahalle gitmeleri veya bu mahalden dönüşleri dolayısıyla harcırah verilmesi kabul edilen hallerde, aile fertlerine verilecek yer değiştirme masrafı, bunlardan birisinin memur veya hizmetli olarak nazarı itibara alınması suretiyle hesaplanır. Bu maddeye göre harcıraha müstehak memur veya hizmetlinin eski görev mahallinden yeni görev mahalline atanan memur veya hizmetli eşine (c) bendi uyarınca hesaplanacak miktarın yarısı ödenir. 38 YURTİÇİNDE YER DEĞİŞTİRME MASRAFI (2)

39 YURTŞINDA YER DEĞİŞTİRME MASRAFI Yurtdışı yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin;  Kendisi için yurtdışı gündeliğinin yirmi katı,  Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtdışı gündeliğinin sekiz katı (Bu miktar yurtdışı gündeliğinin otuz iki katını aşamaz),  Her kilometre veya deniz mili başına yalnız kendisi için yurtdışı gündeliğinin binde yedisi, Olarak hesaplanır. Yabancı ülkelerden dönüşlerde, yer değiştirme masrafının yukarıdaki (c) bendine göre verilecek kısmı, aynı şehirde ikamet eden her ikisi de memur veya hizmetli olan eşlerden yalnız birisi için hesaplanıp ödenir. 39

40 MEMURİYET MAHALLİNDE SEYYAR OLARAK VAZİFE GÖREN MEMUR VE HİZMETLİLER Memuriyet mahalli dahilinde seyyar olarak vazife gören tahsildar, yoklama memuru, mutemet, veznedar, satınalma memuru, tebliğ memuru, posta veya evrak dağıtıcısı, takip memuru, mübaşir gibi memur ve hizmetlilere gündelik ve yol masrafı verilmez. Bu gibilere, bu Kanun kapsamına giren kurumlar tarafından işletilen taşıtlarda seyahat için kurumlarca fotoğraflı birer kart verilir. Bu kartların kimlere, hangi taşıtlar için ve hangi şartlarla verileceği İçişleri, Maliye ve Ulaştırma bakanlıklarınca müştereken tespit olunur. 40

41 SEYYAR GÖREV TAZMİNATI Asli görevleri gereği memuriyet mahalli dışında ve belirli bir görev bölgesi (Merkez veya il kuruluşuna dahil birimlerde il sınırı, bölge şeklinde çalışan birimlerde bölge sınırı) içinde fiilen gezici olarak görev yapan memur ve hizmetlilere gündelik ve (Aşağıda unvanları sayılanlar hariç) yol masrafı ödenmez. Bunlardan, Maliye Bakanlığınca görev unvanları ile iş ve çalışma özellikleri uygun görülenlere; bu Bakanlıkça vize edilen cetvellerle dayanılarak fiilen gezici görev yaptıkları günler için almakta oldukları aylık/kadro derecelerine göre müstehak oldukları yurtiçi gündeliklerinin üçte biri günlük tazminat olarak verilir. Takip memuru, gezici sağlık memuru, ebe, orman muhafaza memuru, koruyucu, koruma memuru, posta dağıtıcısı, hat bakıcısı, tahsildar, gezici başöğretmen ve görev niteliklerinin bunlara benzerliği Maliye Bakanlığınca onaylanacak diğer memur ve hizmetlerin yol masrafları mutat taşıt araçlarına fiilen ödedikleri miktarlar üzerinden karışlanır. 41

42 HARCIRAHIN SURETİ TEDİYESİ (1)  Harcırah, memur ve hizmetlinin gidişinde ve ailenin nakli sırasında peşin olarak verilir.  Harcırahın tam miktarının önceden tayin ve tespitinin mümkün olmadığı hallerde yetecek miktarda para avans olarak verilir.  Harcırahını kesin olarak veya avans suretiyle alanlardan çeşitli sebepler yüzünden sürekli veya geçici görev yerlerine 15 gün içinde hareket etmeyenler aldıkları parayı derhal iadeye etmeye mecburdurlar. 42

43 Aile için harcırah ödenmesinde ilgililerin verecekleri beyan kağıtları esas tutulur. Bu beyan kağıdına harcırahın tahakkuk ettirilebilmesi için lüzumlu malumat gösterilir. 43 HARCIRAHIN SURETİ TEDİYESİ (2)

44 Sürekli görevle bir yere gönderilenler gidecekleri mahalle varış tarihinden ve geçici görevle gönderilenler de memuriyet mahalline dönüş tarihlerinden itibaren bir ay zarfında harcırah beyannamelerini, ekleri ile birlikte daire amirine verirler. Evrakın verilmesinin mümkün olmadığı hallerde bu imkansızlığın sebepleri harcamayı yapan tarafından bağlı olduğu daire amirine yazılı olarak bildirilir. İmkansızlık sebepleri dairesince yeterli görüldüğü ve harcamanın fazla bulunmadığı neticesine varıldığı takdirde avans bu hesaba göre mahsup olunur. 44 HARCIRAHIN SURETİ TEDİYESİ (3)

45 Alındıkları tarihten itibaren tahakkuk ettirilecek faizleri de dahil olmak üzere harcırahlarını avans olarak alıp da bu zimmetlerinin mahsubu için gerekli evrakı belirlenen süreler içinde teslim etmeyenlerin bu borçları bu evrakı verdikleri zaman harcırah istihkakları ayrıca tahakkuk ettirilip ödenmek üzere aylık ücret veya kabili haciz sair istihkaklarının yarısı bu borçları tamamen kapanıncaya kadar ve hüküm alınmaya hacet kalmaksızın re'sen istirdat olunmak suretiyle tahsil olunur. Harcırah ödemesi ve avansların mahsubunda aksi sabit oluncaya kadar memurun beyanına itibar olunur. 45 HARCIRAHIN SURETİ TEDİYESİ (4)

46 HİLAFİ HAKİKAT BEYANNAME Tahakkuk edecek, istihkakın miktarını artıracak şekilde -maddi hatalar hariç- hilafı hakikat beyanname verenler hakkında, mensup oldukları kurumların inzibat, memurin müdürler komisyonları gibi salahiyetli heyet ve makamlarının kararı ile ve işlenen suçun mahiyet ve şümulüne göre rütbe veya sınıf tenzili veya ihraç cezalarından her hangi bir tatbik olunur ve bu gibilerin bu suretle aldıkları fazla harcırah, Devlet özel idare ve belediyelerce Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre ve bu kanuna tabi diğer kurumlarca da umumi hükümlere tevfikan tahsil olunur. Suçlu hakkında idarece ittihaz olunan inzibati kararlar cezai takibata mani olmayıp bu gibilerin hakkında ayrıca hukuku amme davası ikame ve kanuni takibat icra olunur. 46

47 ÖRNEKLER 47

48 Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu  Örnek 1: Konya’da görevli 5. dereceli memur Bay X Ankara’da 210 gün geçici olarak görevli kalmıştır.  - Yol Gideri : 20,00 TL  - Gündelik : 24,00 TL  İkametgah –Terminal (Taksi Ücreti) = 10,00 TL  Konya – Ankara Yol Gideri = 20,00 TL  Konya – Ankara Gündelik = 24,00 TL  Terminal (Ank.) görev yeri (Taksi) = 15,00 TL  Görev Yerinde Gündelik 90 x 24,00 = 2.160,00 TL 90 x (24,00 x 2/3) = 1.440,00 TL  210 – 180 = 30 Gün için ödeme yapılamaz. (42. Madde)  Görev yeri (Ank.) – Terminal (Taksi) = 15,00 TL  Ankara – Konya = 20,00 TL  Ankara – Konya Gündelik = 24,00 TL  Terminal (Konya) – İkametgah = 10,00 TL  ÖDENECEK TOPLAM HARCIRAH = 3,738,00 TL 48

49 49 Adı SoyadıBay X UnvanıMemur Aylık Kadro Derecesi ve Ek Göstergesi 5 DairesiMuhasebe Müdürlüğü Gündeliği24Bütçe yılı2010 Yolculuk ve Oturma Tarihleri Nereden Nereye Yolculuk Edildiği veya Nereye Oturduğu Hareket Saatleri GÜNDELİKLERTAŞIT VE ZORUNLU GİDERLER Dövizin Toplam Tutar GidişDönüş Bir GünlüğüTutarı Çeşidi ve Mevkii Tutarı Cinsi Kuru TL/ Yabancı Para TL İkametgah - TerminalTaksi1010,00 Konya - Ankara124 Otobüs2044,00 Terminal (Ank) – Görev Yeri Taksi1515,00 Konaklama (Ank)90242.1602.160,00 Konaklama (Ank)90161.4401.440,00 Görev Yeri (Ank) – Terminal Taksi1515,00 Ankara - Konya124 Otobüs2044,00 Terminal (Konya) - İkametgah Taksi1010,00 GENEL TOPLAM3.738,00 …../…./2010 …./…./2010 Birim Yetkilisi (*) Bildirim Sahibi (imza) (*) Bu kısım bildirim sahibinin görevi yerine Adı Soyadı :……………………. getirilmesinden bilgisi olan amir tarafından imzalanacaktır. Unvanı :……………………. Gün sayısı YURTİÇİ/YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUK BİLDİRİMİ Yukarıda belirtilen tarih / saatler arasında Muhasebat Genel Müdürlüğünde geçici görev ile ilgili üçbinyediyüzotuzsekizTL harcamaya ait bildirimdir. M.Y.H.B.Y. Örnek No:27

50 Tedavi Yollukları  15/01/2010 tarihinden itibaren, sağlık kurum ve kuruluşları tarafından, yatarak veya ayakta tedavi amacıyla memuriyet mahalli dışına sevk edilen kamu personeli ile bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerine, gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve gündelikleri ile ayakta tedavi görmeleri halinde ayakta tedavi süresince gündelikleri görevli oldukları kamu idarelerince değil, SUT’un (Sağlık Uygulama Tebliğ) ilgili maddesinde belirtilen esaslar dahilinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenecektir. Aynı şekilde, tedavi amacıyla memuriyet mahalli dışına sevk edilenlerin refakatçileri için de 15/01/2010 tarihinden itibaren kamu personelinin kurumu tarafından yol masrafı ve gündelik ödenmeyecektir. 50

51 Sağlık Uygulama Tebliği (1)  Yol Gideri: Sevk formunda, sevk vasıtası belirtilmediği sürece, mutat taşıt ücreti ödenir. Mutat taşıt giderleri fatura/bilet tutarını aşmamak kaydıyla Ulaştırma Bakanlığı tarafından onaylanan fiyat tarifesi esas alınarak karşılanır. Mutat taşıt dışında yol giderinin ödenebilmesi için hastalığın ne olduğu, mutat taşıt aracı ile seyahat edememe gerekçeleri ve taşıt tipinin belirtildiği sağlık kurulu raporu düzenlenmesi ve kurumca kabul edilmesi gereklidir. 51

52 Gündelik :  İl dahilindeki sevklerde (ilçe – merkez arası) 50,  iller arası sevklerde ise 100 gösterge rakamının devlet memurları aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden,  7 yaşını doldurmamış çocuklar için ise tutarın yarısı üzerinden ödenir. 52 Sağlık Uygulama Tebliği (2)

53 Gündelik : Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin belediye / büyükşehir belediye mücavir alanı dışındaki sağlık hizmeti sunucusuna sevklerinde;  Sevk edildikleri sağlık hizmeti sunucusuna müracaat tarihi itibariyle ayakta tedavi gördüğü günler günler için gündelik ödenir. Ancak tedavi sonrasında istirahat raporu verilmiş ise müracaat tarihi ile tedavinin sona erdiği tarihler arasında istirahatlı süreler için gündelik ödenmez.  Yatarak tedavi edilmesi gerekli görülmesine rağmen, yatak bulunmaması nedeniyle sağlık hizmeti sunucusuna yatırılmaksızın geçen günler için bu durumun sağlık hizmeti sunucusuca belgelenmesi şartıyla beş günü geçmemek üzere gündelik ödenir. 53 Sağlık Uygulama Tebliği (3)

54 6245 Sayılı Kanuna göre Tedavi Yolluğu Örnek 2: Bolu’da 2 nci dereceli eşi çalışmayan bir memur hastalanıyor ve tedavi amacıyla refakatli olarak İstanbul’a sevk ediliyor. Memur 8 gün ayakta 10 günde yatakta tedavi görüyor, her iki durumda da refakatçi yanında bulunuyor. Yol gideri = 9,00 TL Gündelik = 25,00 TL Memurun Kendisi için İkametgah – Terminal (Taksi) = 6,00 TL Bolu – İstanbul = 9,00 TL Bolu – İstanbul Gündelik = 25,00 TL Terminal (İst.) – Hastane = 4,00 TL Tedavi gündeliği 25,00 x 8 = 200,00 TL (Sadece ayakta tedavi için) Hastane – Terminal (İst.) = 4,00 TL İstanbul – Bolu = 9,00 TL İstanbul – Bolu Gündelik = 25,00 TL Terminal – İkametgah (Taksi) = 6,00 TL TOPLAM = 288,00 TL

55 Refakatçi için Bolu – İstanbul = 9,00 TL Bolu – İstanbul Gündelik = 25,00 TL Tedavi gündeliği 25,00 x 8 = 200,00 TL İstanbul – Bolu = 9,00 TL İstanbul – Bolu Gündelik = 25,00 TL Toplam = 268,00 TL ÖDENECEK TOPLAM HARCIRAH = 288,00 + 268,00 = 556,00 TL

56 Örneğin Sağlık Uygulama Tebliğine Göre Alacağı Harcırah Memurun Kendisi için İkametgah – Terminal (Taksi) = 6,00 TL Bolu – İstanbul = 9,00 TL Bolu – İstanbul Gündelik = 5,74 TL (100*0,057383) Terminal (İst.) – Hastane = 4,00 TL Tedavi gündeliği 5,74 x 8 = 45,92 TL (Sadece ayakta tedavi için) Hastane – Terminal (İst.) = 4,00 TL İstanbul – Bolu = 9,00 TL İstanbul – Bolu Gündelik = 5,74 TL (100*0,057383) Terminal – İkametgah (Taksi) = 6,00 TL TOPLAM = 95,40 TL 56

57 Refakatçi için Bolu – İstanbul = 9,00 TL Bolu – İstanbul Gündelik = 5,74 TL (100*0,057383) Tedavi gündeliği 5,74 x 8 = 45,92 TL (Sadece ayakta tedavi için) İstanbul – Bolu = 9,00 TL İstanbul – Bolu Gündelik = 5,74 TL (100*0,057383) Toplam = 75,40 TL SUT’ A GÖRE ÖDENECEK TOPLAM HARCIRAH = 95,40 + 75,40 = 170,80 TL 57

58 Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu Örnek 1: Kadro derecesi 5 inci derecede bulunan ve 3 üncü dereceden aylık alan evli, eşi çalışmayan, iki çocuklu bir memur Ankara’dan İstanbul’a atanmıştır. - Yol Gideri = 25,00 TL - Gündelik 5 inci derece = 24,00 TL 3 üncü derece = 25,00 TL - Mesafe = 480 Km. - Yol süresi = 7 saat. Memurun kendisi için - Yol Gideri = 25,00 x 1 = 25,00 TL - Gündelik = 25,00 x 1 = 25,00 TL --------- 50,00 TL (A) 58

59 - Yer Değiştirme Gideri Sabit Unsur = 25,00 x 20 = 500,00 TL Değişken unsur = 25,00 x 0,05 x 480 = 600,00 TL ---------- 1.100,00 TL (B) Aile fertleri için - Yol Gideri = 25,00 x 3 = 75,00 TL - Gündelik = 25,00 x 3 = 75,00 TL -------- 150,00 TL (C) - Yer Değiştirme Gideri Sabit Unsur = 25,00 x 10 x 3 = 750,00 TL (D) ÖDENECEK TOPLAM HARCIRAH = A + B + C + D = 50,00 + 1.100,00 + 150,00 + 750,00 = 2.050,00 TL

60 60 Adı SoyadıBay X UnvanıMemur Aylık Kadro Derecesi ve Ek Göstergesi 3Dairesi Gündeliği25Bütçe yılı2010 Nerden Nereye Gidildiği Adı Soyadı Akrabalık Derecesi GÜNDELİKLER TAŞIT VE ZORUNLU GİDERLER YER DEĞİŞTİRME GİDERİDövizin Toplam Tutar YevmiyeTutarı Çeşidi ve Mevkii ÜcretiSabit Unsur Değişken Unsur Cinsi Kuru TL/ Yabancı Para Mesafe KM/Mil Tutarı TL TL/ Yabancı Para Ankara -İstanbulBay XKendisi125,00 Otobüs25,005004806001.150,00 Ankara -İstanbulBayan XEşi125,00 Otobüs25,00250300,00 Ankara -İstanbulÇocuk XÇocuğu125 Otobüs25,00250300,00 Ankara -İstanbulÇocuk XÇocuğu125 Otobüs25,00250300,00 GENEL TOPLAM 2.050,00 …../…./2010 …./…./2010 Birim Yetkilisi (*) Bildirim Sahibi (imza) (*) Bu kısım bildirim sahibinin görevi yerine Adı Soyadı :……………………. getirilmesinden bilgisi olan amir tarafından imzalanacaktır. Unvanı :……………………. Gün sayısı YURTİÇİ/YURTDIŞI SÜREKLİ GÖREV YOLLUK BİLDİRİMİ Ankara’dan İstanbul’a atanan Bay X ve / aile fertlerine ait sürekli görev yolluğu olarak tahakkuk eden ikibinellilirayı gösterir bildirimdir. M.Y.H.B.Y. Örnek No:27

61 Örnek 2: Memur olan eşler Bursa’dan Trabzon’a atanmıştır. Ancak bayan eş muhasebe yetkilisi olduğundan devir teslim işleri nedeniyle eşinin hareketinden 2 ay sonra yeni görev yerine gitmiştir. Çiftin ilköğretim ve ortaöğretimde okuyan 2 de çocuğu bulunmaktadır. - Erkek memurun derecesi = 2 - Bayan memurun derecesi = 4 - Yol Gideri = 40,00 TL - Gündelik 2-4 derece = 25,00 TL - Mesafe = 800 Km. - Yol süresi = 14 saat. Erkek memurun kendisi için - Yol Gideri = 40,00 x 1 = 40,00 TL - Gündelik = 25,00 x 1 = 25,00 TL --------- 65,00 TL (A) Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu

62 - Yer Değiştirme Gideri Sabit Unsur = 25,00 x 20 = 500,00 TL Değişken unsur = 25,00 x 0,05 x 800 = 1.000,00 TL ---------- 1.500,00 TL (B) Aile fertleri için (Çocuklar) - Yol Gideri = 40,00 x 2 = 80,00 TL - Gündelik = 25,00 x 2 = 50,00 TL -------- 130,00 TL (C) - Yer Değiştirme Gideri Sabit Unsur = 25,00 x 10 x 2 = 500,00 TL (D)

63 Bayan memurun kendisi için - Yol Gideri = 40,00 x 1 = 40,00 TL - Gündelik = 25,00 x 1 = 25,00 TL --------- 65,00 TL (E) - Yer Değiştirme Gideri Sabit Unsur = 25,00 x 20 = 500,00 TL Değişken unsur = (25,00 x 0,05 x 800) / 2 = 500,00 TL ---------- 1.000,00 TL (F) ÖDENECEK TOPLAM HARCIRAH = A + B + C + D + E + F = 65,00 + 1.500,00 + 130,00 + 500,00 + 65,00 + 1.000,00 = 3.260,00 TL

64 64 Adı SoyadıBay X UnvanıMemur Aylık Kadro Derecesi ve Ek Göstergesi 2Dairesi Gündeliği25Bütçe yılı Nerden Nereye GidildiğiAdı Soyadı Akrabalık Derecesi GÜNDELİKLER TAŞIT VE ZORUNLU GİDERLER YER DEĞİŞTİRME GİDERİDövizin Toplam Tutar YevmiyeTutarı Çeşidi ve Mevkii ÜcretiSabit Unsur Değişken Unsur Cinsi Kuru TL/ Yabancı Para Mesafe KM/Mil Tutarı TL TL/ Yabancı Para Ankara -İstanbulBay XKendisi125,00 Otobüs40,005008001,000,001.565,00 Ankara -İstanbulÇocuk XÇocuğu125,00 Otobüs40,00250315,00 Ankara -İstanbulÇocuk XÇocuğu125,002,005Otobüs40,00250315,00 GENEL TOPLAM 2.195,00 …../…./2010 …./…./2010 Birim Yetkilisi (*) Bildirim Sahibi (imza) (*) Bu kısım bildirim sahibinin görevi yerine Adı Soyadı :……………………. getirilmesinden bilgisi olan amir tarafından imzalanacaktır. Unvanı :……………………. Gün sayısı YURTİÇİ/YURTDIŞI SÜREKLİ GÖREV YOLLUK BİLDİRİMİ Bursa ’dan Tarabzon’a atanan Bay X ve / aile fertlerine ait sürekli görev yolluğu olarak tahakkuk eden ikibinyüzdoksanbeş lirayı gösterir bildirimdir. M.Y.H.B.Y. Örnek No:27

65 65 Adı SoyadıBayan X UnvanıMemur Aylık Kadro Derecesi ve Ek Göstergesi 4Dairesi Gündeliği25Bütçe yılı Nerden Nereye GidildiğiAdı Soyadı Akrabalık Derecesi GÜNDELİKLER TAŞIT VE ZORUNLU GİDERLER YER DEĞİŞTİRME GİDERİDövizin Toplam Tutar YevmiyeTutarı Çeşidi ve Mevkii ÜcretiSabit Unsur Değişken Unsur Cinsi Kuru TL/ Yabancı Para Mesafe KM/Mil Tutarı TL TL/ Yabancı Para Ankara -İstanbulBayan XKendisi125,00 Otobüs40,005008005001.065,00 GENEL TOPLAM 1.065,00 …../…./2010 …./…./2010 Birim Yetkilisi (*) Bildirim Sahibi (imza) (*) Bu kısım bildirim sahibinin görevi yerine Adı Soyadı :……………………. getirilmesinden bilgisi olan amir tarafından imzalanacaktır. Unvanı :……………………. Gün sayısı YURTİÇİ/YURTDIŞI SÜREKLİ GÖREV YOLLUK BİLDİRİMİ Bursa’dan Trabzon’’a atanan Bayan X’e ait sürekli görev yolluğu olarak tahakkuk eden binatmışbeş lirayı gösterir bildirimdir. M.Y.H.B.Y. Örnek No:27

66 Örnek 3: İzmir de görev yapan yüksekokul mezunu olan ve 5/2 den kazanılmış hak aylığı alan ve 17 yıl hizmeti bulunan bay ( x ),3 üncü derece kadrolu Van ilinde bir göreve atanmıştır. Bay ( x ) in 6/3 den aylık alan öğretmen eşinin ataması da eş durumu dikkate alınarak İzmir’ den Van ‘ a yapılmıştır.İlgilinin bakmakla yükümlü olduğu 3 çocuğu,eşinin de bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası vardır. Kadro derecesi 1 – 4 olanların yevmiyesi: 24,00 TL “ “ “ 5 – 15 “ “ “ : 25,00 TL Mesafe (İzmir – Van) : 1.785 Km. Yol gideri (Otobüs) : 40 TL Yukarıdaki bilgi ve verilere ve ilgili mevzuata göre Bay ( x) ve eşine kendileri ve aile efradı için ödenmesi gereken sürekli görev yolluğunu hesaplayınız? Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu

67 Erkek memurun kendisi için - Yol Gideri = 40,00 x 1 = 40,00 TL - Gündelik = 25,00 x 1 = 25,00 TL --------- 65,00 TL (A) Yer Değiştirme Gideri Sabit Unsur = 25,00 x 20 = 500,00 TL Değişken unsur = 25,00 x 0,05 x 1785= 2.231,25 TL ---------- 2.731,25 TL (B) Aile fertleri için (Çocuklar) - Yol Gideri = 40,00 x 3 = 120,00 TL - Gündelik = 25,00 x 3 = 75,00 TL -------- 195,00 TL (C) - Yer Değiştirme Gideri Sabit Unsur = 25,00 x 10 x 3 = 750,00 TL (D)

68 68 Adı SoyadıBay X UnvanıMemur Aylık Kadro Derecesi ve Ek Göstergesi 3Dairesi Gündeliği25Bütçe yılı2010 Nerden Nereye GidildiğiAdı Soyadı Akrabalık Derecesi GÜNDELİKLER TAŞIT VE ZORUNLU GİDERLER YER DEĞİŞTİRME GİDERİDövizin Toplam Tutar YevmiyeTutarı Çeşidi ve Mevkii ÜcretiSabit Unsur Değişken Unsur Cinsi Kuru TL/ Yabancı Para Mesafe KM/Mil Tutarı TL TL/ Yabancı Para Ankara -İstanbulBay XKendisi125,00 Otobüs40,005001.7852.231,252.796,25 Ankara -İstanbulÇocuk XÇocuğu125,00 Otobüs40,00250315,00 Ankara -İstanbulÇocuk XÇocuğu125,002,00Otobüs40,00250315,00 Ankara -İstanbulÇocuk XÇocuğu125,002,00Otobüs40,00250315,00 GENEL TOPLAM 3.741,25 …../…./2010 …./…./2010 Birim Yetkilisi (*) Bildirim Sahibi (imza) (*) Bu kısım bildirim sahibinin görevi yerine Adı Soyadı :……………………. getirilmesinden bilgisi olan amir tarafından imzalanacaktır. Unvanı :……………………. Gün sayısı YURTİÇİ/YURTDIŞI SÜREKLİ GÖREV YOLLUK BİLDİRİMİ İzmir’den Van’a atanan Bay X ve / aile fertlerine ait sürekli görev yolluğu olarak tahakkuk eden üçbinyediyozkırkbirlirayirmibeşkuruşu gösterir bildirimdir. M.Y.H.B.Y. Örnek No:27

69 Bayan memurun kendisi için - Yol Gideri = 40,00 x 1 = 40,00 TL - Gündelik = 24,00 x 1 = 24,00 TL --------- 64,00 TL (E) - Yer Değiştirme Gideri Sabit Unsur = 24,00 x 20 = 480,00 TL Değişken unsur = (24,00 x 0,05 x 1.785) / 2 = 1.071,00 TL ---------- 1. 551,00 TL (F) Bakmakla yükümlü olduğu anne, baba için - Yol Gideri = 40,00 x 2 = 80,00 TL - Gündelik = 24,00 x 2 = 48,00 TL -------- 128,00 TL (G) - Yer Değiştirme Gideri Sabit Unsur = 24,00 x 10 x 2 = 480,00 TL (H) ÖDENECEK TOPLAM HARCIRAH = A + B + C + D + E + F + G + H = 65,00 + 2.731,25 + 195,00 + 750,00 + 64,00 + 1.551,00 + 128,00 + 480,00 = 5.964,25 TL

70 70 Adı SoyadıBayan X UnvanıMemur Aylık Kadro Derecesi ve Ek Göstergesi 3Dairesi Gündeliği25Bütçe yılı2010 Nerden Nereye GidildiğiAdı Soyadı Akrabalık Derecesi GÜNDELİKLER TAŞIT VE ZORUNLU GİDERLER YER DEĞİŞTİRME GİDERİDövizin Toplam Tutar YevmiyeTutarı Çeşidi ve Mevkii ÜcretiSabit Unsur Değişken Unsur Cinsi Kuru TL/ Yabancı Para Mesafe KM/Mil Tutarı TL TL/ Yabancı Para Ankara -İstanbulBay XKendisi124,00 Otobüs40,004801.7851.071,001.615,00 Ankara -İstanbulAnne XAnnesi124,00 Otobüs40,00240304,00 Ankara -İstanbulBaba XBabası124,00 Otobüs40,00240304,00 GENEL TOPLAM 2.223,00 …../…./2010 …./…./2010 Birim Yetkilisi (*) Bildirim Sahibi (imza) (*) Bu kısım bildirim sahibinin görevi yerine Adı Soyadı :……………………. getirilmesinden bilgisi olan amir tarafından imzalanacaktır. Unvanı :……………………. Gün sayısı YURTİÇİ/YURTDIŞI SÜREKLİ GÖREV YOLLUK BİLDİRİMİ Bursa ’dan Tarabzon’a atanan Bay X ve / aile fertlerine ait sürekli görev yolluğu olarak tahakkuk eden ikibinikiyüzyirmiüç lirayı gösterir bildirimdir. M.Y.H.B.Y. Örnek No:27

71 Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Örnek : Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden 1 inci derecede bir memur yol hariç 15 gün süre ile Berlin’e (Almanya) gönderilmiştir. Bu memur 15 gün süre ile otelde kalmış ve konaklama ücreti olarak günlük 100 Euro ödemiştir. Ayrıca Alman Hükümeti kendisine 1.000 Euro ödemiştir. - Gündelik = 99 Euro - Mesafe = 3.000 Km. - Yol ücreti (Gidiş-Dönüş) = 800 Euro - İkametgah – Terminal (Havaş) (Taksi) = 13,00 TL - Terminal (Havaş) – Havaalanı (Otobüs) = 15,00 TL - Ankara – Berlin (Gündelik) = 99 x 1,5 = 148,5 Euro - Havaalanı (Berlin) – Görev Yeri = 10 Euro - Gündelik (Görev Yeri) İlk 9 gün = 99 x 9 x 1,5 = 1.336,5 Euro Son 5 gün = 99 x 5 = 495 Euro (Yol gündeliği artırımlı ilk 10 gün içinde olduğundan görev yeri gündeliği 9 gün hesaplanmıştır.)

72 Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar’ın 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasında, bu karar hükümlerine göre yurtdışına gönderilenlere, Türkiye’den her çıkışlarında seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü için ödenecek gündeliklerin ekli cetveldeki miktarların %50 artırılması suretiyle hesaplanacağı, 2 nci fıkrasında da aynı süre ile sınırlı olmak kaydıyla yurtdışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere, faturada gösterilen günlük yatak ücretinin %40‘ı aşması halinde aşan kısmın %70‘inin ödeneceği belirtildiğinden; 99 x 1,5 = 148,5 Euro 148,5 x 0,4 = 59,4 Euro 100 – 59,4 = 40,6 Euro (Gündeliğin % 40’ını aşan kısım) 40,6 x 0,7 = 28,42 Euro (Günlük fark) 28,42 x 10 = 284,2 Euro (Ayrıca ödenecek 10 günlük otel ücreti) (10 günden fazla ödeme yapılamaz.)

73 - Görev Yeri (Berlin) – Havaalanı = 10 Euro - Berlin – Ankara (Gündelik) = 99 Euro - Havaalanı – Terminal (Havaş)(Otobüs)= 15,00 TL - Terminal (Havaş) – İkametgah (Taksi) = 13,00 TL - Yol gideri = 800 Euro (A) - Gündelikler (1.336,5 + 495) = 1.831,50 Euro (B) - Yol gündeliği (148,5 + 99) = 247,50 Euro (C) - Taksi ücreti (Berlin) (10 + 10) = 20 Euro (D) - Türkiye Taksi (13,00 YTL + 13,00 YTL) = 26,00 TL (1) Havaş (15,00 YTL + 15,00 YTL) = 30,00 TL (2) - Konaklama ücreti = 284,2 Euro (E) - TOPLAM = A + B + C + D + E = 800 + 1. 831,50 + 247,50 + 20 + 284,20 = 3.183,2 Euro - Almanya’da yapılan ödeme = 1.000 Euro = 2.183,2 Euro ÖDENECEK TOPLAM HARCIRAH = 2.183,2 Euro + 56,00 TL = 4.530,15 + 56,00 = 4.586,15 TL

74  NOT: Pasaport bedelinin ödenmesi mümkün bulunmamakla birlikte havaalanı vergisi, pasaport vize ücreti, ayakbastı ücreti vb. ücretler yurtdışı görevlendirmenin ek giderleri içerisinde değerlendirildiğinden ödenmesi mümkün bulunmaktadır. 74

75 75 Adı SoyadıBay X UnvanıMemur Aylık Kadro Derecesi ve Ek Göstergesi 1 DairesiMuhasebe Müdürlüğü Gündeliği99Bütçe yılı2010 Yolculuk ve Oturma Tarihleri Nereden Nereye Yolculuk Edildiği veya Nereye Oturduğu Hareket Saatleri GÜNDELİKLERTAŞIT VE ZORUNLU GİDERLER Dövizin Toplam Tutar GidişDönüş Bir GünlüğüTutarı Çeşidi ve Mevkii Tutarı Cinsi Kuru TL/ Yabancı Para TL İkametgah-HavaşTaksi13TL13 Havaş - HavaalanıOtobüs15TL15 Ankara – Berlin199148,5Uçak400Euro2,0751.138,14 Havaalanı (Berlin – Görev Yeri) Taksi10Euro2,07520,75 Konaklama (Berlin)15991.831,5 (1.366,50+435,00) Euro2,0753.800,36 Konaklama (Berlin)1028,42284,20Euro2,075589,72 Görev Yeri – Havaalanı (Berlin) Taksi10Euro2,07520,75 Berlin - Ankara199 Uçak400Euro2,0751.035,43 Havaalanı - HavaşOtobüs15TL15 Havaş -ikametgahTaksi13TL13 GENEL TOPLAM (- 1000 Euro)6.661,15-2.075 4.586,15 …../…./2010 …./…./2010 Birim Yetkilisi (*) Bildirim Sahibi (imza) (*) Bu kısım bildirim sahibinin görevi yerine Adı Soyadı :……………………. getirilmesinden bilgisi olan amir tarafından imzalanacaktır. Unvanı :……………………. Gün sayısı YURTİÇİ/YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUK BİLDİRİMİ Yukarıda belirtilen tarih / saatler arasında Berlin deki geçici görev ile ilgili dörtbinbeyüzseksenaltılira onbeşkuruş harcamaya ait bildirimdir. M.Y.H.B.Y. Örnek No:27

76 Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Örnek : İçişleri Bakanlığında 5 inci derecede bir memur yol hariç 15 gün süre ile Londra’ya (İngiltere) gönderilmiştir. Bu memur 15 gün süre ile otelde kalmış ve konaklama ücreti olarak günlük 175 Euro ödemiştir. Ayrıca İngiliz Hükümeti kendisine 1.000 Sterlin ödemiştir. - Gündelik = 59 Sterlin - Mesafe = 3.000 Km. - Yol ücreti (Gidiş-Dönüş) = 800 Sterlin - İkametgah – Terminal (Havaş) (Taksi) = 13,00 TL - Terminal (Havaş) – Havaalanı (Otobüs) = 15,00 TL - Ankara – Londra (Gündelik) = 59 x 1,5 = 88,5 Sterlin - Havaalanı (Londra) – Görev Yeri = 10 Sterlin - Gündelik (Görev Yeri) İlk 9 gün = 59 x 9 x 1,5 = 795,5 Sterlin Son 5 gün = 59 x 5 = 295 Sterlin (Yol gündeliği artırımlı ilk 10 gün içinde olduğundan görev yeri gündeliği 9 gün hesaplanmıştır.)

77  Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar’ın 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasında, bu karar hükümlerine göre yurtdışına gönderilenlere, Türkiye’den her çıkışlarında seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü için ödenecek gündeliklerin ekli cetveldeki miktarların %50 artırılması suretiyle hesaplanacağı, 2 nci fıkrasında da aynı süre ile sınırlı olmak kaydıyla yurtdışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere, faturada gösterilen günlük yatak ücretinin %40‘ı aşması halinde aşan kısmın %70‘inin ödenir. Ancak yatacak yer temini için ödenecek günlük ilave miktar, artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerin bu karara ekli listenin IV-VII No’lu sütunlarında gösterilen kadrolarda bulunanlar için % 70’inden fazla olamaz.  59 x 1,5 = 88,5 Sterlin  88,5 x 0,4 = 35,4 Sterlin  175 – 35,4 = 139,6 Sterlin (Gündeliğin % 40’ını aşan kısım)  139,6 x 0,7 = 97,72 Euro (Günlük fark)  Günlük fark artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerinin % 70’inden fazla olamaz (Madde 4/2-b) Günlük fark (88,5) %70= 61,95  61,95 x 10 = 619,50 Euro (Ayrıca ödenecek 10 günlük otel ücreti) (10 günden fazla ödeme yapılamaz.)

78 - Görev Yeri (Londra) – Havaalanı = 10 Sterlin - Londra – Ankara (Gündelik) = 59 Sterlin - Havaalanı – Terminal (Havaş)(Otobüs)= 15,00 TL - Terminal (Havaş) – İkametgah (Taksi) = 13,00 TL - Yol gideri = 800 Sterlin (A) - Gündelikler (795,5 + 295) = 1. 090,50 Sterlin (B) - Yol gündeliği (88,5 + 59) = 147,50 Sterlin (C) - Taksi ücreti (Berlin) (10 + 10) = 20 Sterlin (D) - Türkiye Taksi (13,00 TL + 13,00 TL) = 26,00 TL (1) Havaş (15,00 TL + 15,00 TL) = 30,00 TL (2) - Konaklama ücreti = 619,5 Sterlin (E) - TOPLAM = A + B + C + D + E = 800 + 1.090,50 + 147,50 + 20 + 619,5 = 2.677,5 Sterlin - Almanya’da yapılan ödeme = 1.000 Sterlin = 2.183,2 Euro Kur 2,39 TL ÖDENECEK TOPLAM HARCIRAH = 2.183,2 Euro + 56,00 TL = 4.009,22 + 56,00 = 4.065,22 TL

79 Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu Örnek : Dışişleri Bakanlığında görevli 1 inci derece aylıklı, evli, eşi çalışmayan ve bir çocuklu büyükelçi sürekli görevle Londra’ya atanmıştır. - Gündelik = 91 Sterlin - Mesafe = 3.500 Km. - Seyahat süresi = 1 gün. - Yol gideri = 200 Sterlin Memurun kendisi için - Yol Gideri = 200 x 1 = 200 Sterlin - Gündelik = 91 x 1 = 91 Sterlin --------- 291 Sterlin (A) - Yer Değiştirme Gideri Sabit Unsur = 91 x 20 = 1.820 Sterlin Değişken unsur = (91 x 0,007 x 3500) = 2.229,5 Sterlin ---------- 4.049,5 Sterlin (B)

80 Aile fertleri için - Yol Gideri = 200 x 2 = 400 Sterlin - Gündelik = 91 x 2 = 182 Sterlin -------- 582 Sterlin (C) - Yer Değiştirme Gideri Sabit Unsur = 91 x 8 x 2 = 1.456 Sterlin (D) ÖDENECEK TOPLAM HARCIRAH = A + B + C + D = 291 + 4.049,5 + 582 + 1.456 = 6.378,5 Sterlin Döviz Kuru 2,38 TL = 6.378,5 * 2,38 = 15.180,83 TL

81 81 Adı SoyadıBay X UnvanıBüyükelçi Aylık Kadro Derecesi ve Ek Göstergesi 1Dairesi Gündeliği91Bütçe yılı2010 Nerden Nereye GidildiğiAdı Soyadı Akrabalık Derecesi GÜNDELİKLER TAŞIT VE ZORUNLU GİDERLER YER DEĞİŞTİRME GİDERİDövizin Toplam Tutar YevmiyeTutarı Çeşidi ve Mevkii ÜcretiSabit Unsur Değişken Unsur Cinsi Kuru TL/ Yabancı Para Mesafe KM/Mil Tutarı TL TL/ Yabancı Para Ankara -LondraBay XKendisi191 Uçak2001.8203.5002.229,5Sterlin2,3810.330.39 Ankara -LondraBayan XEşi191 Uçak200728Sterlin2,382.425,22 Ankara -LondraÇocuk XÇocuğu191 Uçak200728Sterlin2,382.425,22 GENEL TOPLAM 15.180,83 …../…./2010 …./…./2010 Birim Yetkilisi (*) Bildirim Sahibi (imza) (*) Bu kısım bildirim sahibinin görevi yerine Adı Soyadı :……………………. getirilmesinden bilgisi olan amir tarafından imzalanacaktır. Unvanı :……………………. Gün sayısı YURTİÇİ/YURTDIŞI SÜREKLİ GÖREV YOLLUK BİLDİRİMİ Bursa ’dan Tarabzon’a atanan Bay X ve / aile fertlerine ait sürekli görev yolluğu olarak tahakkuk eden ikibinikiyüzyirmiüç lirayı gösterir bildirimdir. M.Y.H.B.Y. Örnek No:27


"1. 2 KAPSAM  Genel Bütçeli İdareler,  Özel Bütçeli İdareler,  Mahalli İdareler (Köy bütçeleri hariç)  Bunlara bağlı döner sermayeli işletmeler. " indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları