Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (TCK 257. MADDE).

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (TCK 257. MADDE)."— Sunum transkripti:

1 GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (TCK 257. MADDE)

2 Görevi Kötüye Kullanma Suçu TCK 257. Madde
« Madde 257- (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.» (3) (Mülga: 2/7/ /105 md.)

3 . Görevi Kötüye Kullanma Suçu TCK 257. Madde
Görevi kötüye kullanma suçu, yasada ayrıca suç sayılan haller dışında kalan ve kamu görevlisinin görevinin gereklerine aykırı hareket ederek kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan eylemlerle ortaya çıkar. 6352 sayılı yasa ile TCK’nın 257/3. maddesi kaldırılarak, bu eylem “rüşvet” suçu kapsamına alındığından “kişilere veya kendisine haksız bir kazanç sağlama“ fiili artık görevi kötüye kullanma suçu kapsamında değildir.

4 Görevi Kötüye Kullanma Suçu TCK 257. Madde
Görevi kötüye kullanma suçunun oluşabilmesi için, gerçekleştirilen fiilin, kamu görevlisinin görevi alanına giren bir hususla ilgili olması gerekir. Ayrıca, kamu görevinin gereklerine aykırı davranışın; - kişilerin mağduriyetine sebebiyet vermesi, - kamunun ekonomik bakımdan zararına neden olması, - Kişilere haksız bir çıkar sağlamış olması gerekir. 6352 sayılı yasa ile yapılan değişiklikten sonra görevi kötüye kullanma suçu iki şekilde işlenebilir. a) 257/1: icrai davranışla görevi kötüye kullanma suçu. b) 257/2: ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçu.

5 Görevi Kötüye Kullanma Suçu TCK 257/1. Madde
A) İcrai Davranışlarla Görevi Kötüye Kullanma Suçu 1. Fail Bu suçun faili, TCK'nın 6/1-c maddesinde tanımlanan "kamu görevlisi" dir. 2. Mağdur ve Zarar Gören Suçun mağduru ise, işlenen fiile bağlı olarak haksızlığa uğramış olan kişidir.

6 Görevi Kötüye Kullanma Suçu TCK 257/1. Madde
3. Suçun (Maddi) Konusu Görevi kötüye kullanma suçunun konusu maddede sayılan neticelerin türüne göre değişir. a) Kişilerin mağduriyetine yol açan bir fiil varsa, konu bir kişinin mağduriyetine veya zararına yol açan ve suçun üzerinde işlendiği mal varlığı, ekonomik veya manevi bir hak ya da benzeri hukuki sonuç doğuran başka bir hak olabilir. b) Fiilin kişilerin kazanç sağlamasına yol açması durumunda konu, sağlanan mal varlığı ya da ekonomik bir hak veya ekonomik bir hakka yol açan başka bir statü hakkı vb. bir şeydir.

7 Görevi Kötüye Kullanma Suçu TCK 257/1. Madde
4. Görev Gereğine Aykırı Davranış * Hareketin İcrai Nitelikte Olması * Bir Görevin Bulunması Koşulu * Görevin Gereğine Aykırı Olarak Yapılması a) Görev gereğine aykırı davranış sayılacak haller şöyle sıralanabilir: 1.Herhangi bir şekilde kanuni yetkinin aşılması, 2.Kanunun koyduğu usul ve şekle uyulmaması, 3.Takdir yetkisinin maksada aykırı kullanılması, 4.Yargı kararlarına uyulmaması, 5.Görevin gerektirdiği ön koşullara uyulmaması, 6.Görevle ilgili emirlere uyulmaması veya emrin keyfı biçimde yerine getirilmesi, 7.Görevin yapılmaması veya geciktirilmesi. b. Görev Kapsamının Yasalarla Belirlenmesi

8 Görevi Kötüye Kullanma Suçu TCK 257/1. Madde
Netice ve Mağduriyet, Haksız Kazanç, Kamu Zararı Yeni yasadaki düzenlemede, kamu görevlisi ancak yasada suç olarak tanımlanan haller dışında görev gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, a-Kişilerin mağduriyetine, b-Kamunun zararına, c-Kişilerin haksız kazanç sağlanmasına, yol açması halinde eylemi görevde yetkiyi kötüye kullanma ya da görevi savsama sucunu oluşturacaktır.

9 Görevi Kötüye Kullanma Suçu TCK 257/1. Madde
6. İlliyet (Nedensellik) Bağı Görevi kötüye kullanma suçunda illiyet bağı; maddede belirtilen kanuni neticenin, failin görevinin gereklerine aykırılık oluşturan davranışlarına bağlı olarak ortaya çıkmasını ifade eder. 7. Manevi Unsur 5237 sayılı Kanunun 257. maddesindeki suç kasten işlenebilir, suçun taksirle işlenmesi mümkün değildir.

10 Görevi Kötüye Kullanma Suçu TCK 257/2. Madde
B) İhmali Davranışlarla Görevi Kötüye Kullanma Suçu (257/2) 5237 sayılı Kanunun 257/2. maddesinde tanımlanan suç da görevi kötüye kullanma suçudur. 257/2. maddedeki suç, görevin gereğini yapmakta ihmal ya da gecikme göstererek işlenebilir. 1-Görevli Bulunma Koşulu Kamu görevlisi failin ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçundan söz edilebilmesi için ortada failin bir görevi bulunmalıdır. 2- Görev Gereğine Aykırılık Öğesi

11 3-Görev Gereğine İhmali Davranışla Aykırılık
Görevi Kötüye Kullanma Suçu TCK 257/2. Madde 3-Görev Gereğine İhmali Davranışla Aykırılık a) Görev Gereğini Yapmakta İhmal Görevin gereklerini yapmakta ihmal eylemi, görevin yapılmaması biçimindeki ihmali hareket ile tamamlanmakta, suç ise kanunda sayılan neticelerin doğması ile oluşmaktadır. b) Görevin Gereklerini Yapmakta Gecikme Gösterme Görev gereğini yapmakta gecikme; kamu görevlisi yapmak zorunda olduğu görevi zamanında yapmayıp, gereken süresinden sonra, geciktirerek yapmasıdır, suçun bu suretle işlenmesinde gecikmeli de olsa görev yapılmaktadır. Fakat, suçu oluşturan neticedeki "yapma" fiili değil, yapmada "gecikme"dir. 4-Manevi Unsur TCK'nın 257/2. maddesindeki fiil de doğrudan ve genel kasıtla işlenebilir. Taksirle işlenmesi mümkün değildir.

12 Görevi Kötüye Kullanma Suçu TCK 257 Madde
SUÇUN UNSURLARI Fail: Kamu görevlisidir. Kamu görevlisi olmayan kişi suça iştirak edebilir ise de fail olamaz (m.40/2). Bu suç özgü suçlardan olduğundan kamu görevlisi olmayan 3. Kişiler bu suça TCK’nın 40/2. maddesi uyarınca ancak azmettiren veya yardım eden sıfatı ile iştirak edebilirler. Fail ve Suça İştirak: Özgü suçlarda ancak özel faillik niteliğini taşıyan kişi fail olabilir (TCK m.40/2). Bu nedenle kamu görevlisi olmayan kişiler suçun faili olamazlar. Suçu oluşturan eylemin birden fazla görevli tarafından yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda suç doğrudan doğruya bu kişilerce işlenmiştir (TCK m. 37/1).

13 İÇTİMA, TESELSÜL VE TEŞEBBÜS KOVUŞTURMA, GÖREV VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ
Görevi Kötüye Kullanma Suçu TCK 257 Madde İÇTİMA, TESELSÜL VE TEŞEBBÜS İçtima, teselsül ve teşebbüs ile ilgili olarak rüşvet, irtikap suçları ile ilgili açıklamalar geçerlidir. KOVUŞTURMA, GÖREV VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ 1. Soruşturma ve Kovuşturma Görevi kötüye kullanma suçu, görev nedeniyle işlenen suçlardan olduğundan, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine tabidir. 2-Görevli Mahkeme 257/1-2. fıkradaki suçlar, Sulh Ceza Mahkemesinin görev alanına girmektedir.

14 Görevi Kötüye Kullanma Suçu TCK 257 Madde
DAVA ZAMANAŞIMI 5237 Sayılı TCK nın 66.maddesinin e bendi gereğince suçun olağan zamanaşımı süresi 8 yıldır.


"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (TCK 257. MADDE)." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları