Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1/8 Bakanlığımızın AB ile İlgili Çalışmaları Emrah SOLAK AB İle İlişkiler Şube Müdürlüğü 12/05/2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1/8 Bakanlığımızın AB ile İlgili Çalışmaları Emrah SOLAK AB İle İlişkiler Şube Müdürlüğü 12/05/2015."— Sunum transkripti:

1 1/8 Bakanlığımızın AB ile İlgili Çalışmaları Emrah SOLAK AB İle İlişkiler Şube Müdürlüğü 12/05/2015

2 2/8  Müzakereler  Mali Yardımlar  Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) I. Dönem  Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) II. Dönem  Jean Monnet  Diğer Çalışma Alanları

3 3/8 31 Temmuz 1959’da Avrupa Ekonomik Topluluğu’na (AET) katılmak için ilk başvurusunu yapan Türkiye ile AET arasında bir ortaklık anlaşması olan ve sonucunda Gümrük Birliğinin tesis edileceği Ankara Anlaşması 12 Eylül 1963 tarihinde imzalandı. Anlaşmanın nihai amacı; Hazırlık Dönemi, Geçiş Dönemi ve Son Dönem olmak üzere üç dönem sonunda Türkiye ile AET arasında GB’nin tesis edilmesidir.

4 4/8 Türkiye’ye 1999 Helsinki Zirvesinde önkoşulsuz olarak adaylık statüsü verilmiş; böylece Türkiye’nin de diğer aday ülkelere tanınan olanaklardan faydalanmasının ve Katılım Ortaklığı Belgesi gibi üyelik sürecindeki reformları destekleyecek katılım öncesi stratejileri oluşturmasının yolu açılmıştır.

5 5/8 Böylece Türkiye; 8 Mart 2001 tarihinde kendisine sunulan ilk Katılım Ortaklığı Belgesini (KOB) onayladı. İlk KOB’a karşılık hazırlanan Ulusal Program (UP) ise 19 Mart 2001 tarihinde onayladı. KOB, 1993 tarihli ünlü Kopenhag Kriterleri’nin her aday ülkenin özel koşullarına göre uyarlanmış ve çok daha detaylı bir açılımıdır ama özünü Kopenhag Kriterleri’nden alarak aday devletlerin üyelik hazırlıklarına yardımda kullanılacak bir dizi politika aracının temelini oluşturur. AB katılım süreci boyunca Türkiye tarafından 2001, 2003, 2006 ve 2008 yıllarında olmak üzere toplam 4 adet KOB hazırlanmıştır.

6 6/8 Ulusal Program, aday ülkelerce kendilerine sunulan KOB sonrası Avrupa Komisyonuna cevaben hazırlanan bir belge olup, aday ülkenin AB üyeliğinin gereklerini yerine getirebilmek üzere üstleneceği mevzuat uyumu ve yapısal değişim yükümlülüklerini ne şekilde ve ne kadar sürede karşılayacağını ortaya koyar. Türkiye tarafından 2001, 2003 ve 2008 yıllarında olmak üzere toplam 3 adet UP hazırlanmıştır. 2006 yılı KOB’a karşılık ise UP yerine «Türkiye uyum sürecine kendi öncelikleri ile devam edecek» denilerek 2007-2013 dönemini kapsayan Müktesebat Uyum Programı hazırlanmıştır. Bu belge UP’den farklı olarak sadece uyum takvimini içerir. KOB ve UP, aday ülkelerin üyelik müzakerelerinde önemli belgeler arasında yer almaktadır.

7 7/8 16-17 Aralık 2004 Brüksel Zirvesi’nde; 3 Ekim 2005 tarihinde Türkiye ile üyelik müzakerelerine başlanacağı kararı verilmiştir. Türkiye ile üyelik müzakereleri, 3 Ekim 2005 tarihinde toplanan Hükümetlerarası Konferans ile başlamıştır.

8 8/8 Aday ülkenin ilgili fasıldaki Müzakere Pozisyon Belgesi’sine karşılık olarak Avrupa Komisyonu tarafından bir diğer önemli belge olan «AB Ortak Tutum Belgesi» hazırlanır. Komisyonca hazırlanan AB Ortak Tutum Belgesi, nihai olarak AB Bakanlar Konseyince onaylanmasının ardından aday ülkeye iletilir. İlgili fasıl için belirlenen «kapanış kriterleri» bu belgede yer alır. İlgili faslın kapanış kriterinin yerine getirildiğinin Komisyonca tespiti ve Konseyde oy birliği ile onaylanmasının ardından fasıl geçici olarak kapatılır.

9 9/8 Blokajlı olmayan fasılların açılması, blokajlı fasıllarda ise siyasi blokaj kalktığında süratle faslı açabilecek duruma gelinebilmesi için çalışmalar Avrupa Birliği Bakanlığı koordinasyonunda ilgili tüm kurum ve kuruluşlarca hızla devam ettirilmektedir. 2008 yılı UP’nin güncelliğini yitirmiş olması nedeniyle, Avrupa Birliği Bakanlığı koordinasyonunda 2 aşamadan oluşan ve Bakanlar Kurulunca onaylanıp takip edilecek olan AB’ye Uyum İçin Ulusal Eylem Planı hazırlanmıştır. Belgenin birinci aşaması: 2014-2015 Haziran, İkinci aşaması: 2015 Haziran-2019 dönemlerini kapsamakta olup, uyum çerçevesinde çıkarılacak birincil ve ikincil mevzuatın takvimlendirmesinin yanı sıra kurumsal tedbirleri de kapsamaktadır.

10 10/8 1 Temmuz 2013 tarihinde son olarak Hırvatistan’ın da AB üyesi olmasının ardından, üye devlet sayısı 28’e yükselmiştir. Üye Devletler: Almanya, Fransa, Belçika, İtalya, Hollanda, Lüksemburg, İngiltere, İrlanda, Danimarka, Yunanistan, İspanya, Portekiz, Avusturya, Finlandiya, İsveç, Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Slovenya, Letonya, Litvanya, Estonya, Malta, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan. Aday Devletler: Türkiye, İzlanda, Makedonya, Sırbistan, Arnavutluk, Karadağ. Potansiyel Aday Devletler: Bosna ve Hersek, Kosova.

11 11/8 Tanıtıcı Tarama: 3-11 Nisan 2006 Ayrıntılı Tarama: 29 Mayıs-3 Haziran 2006 Çevre Faslı altında;  Yatay mevzuat (ÇED, SÇD, vb)  Su kalitesi,  Doğa koruma,  Atık yönetimi,  Hava kalitesi,  Endüstriyel kirlilik kontrolü,  Kimyasallar,  Gürültü  İlkim olmak üzere toplam 9 alt sektör bulunmaktadır.

12 12/8 Portekiz Dönem Başkanlığının 3 Ekim 2007 tarihli mektubu ile tarafımıza iletilen Tarama Sonu Raporunda 2 adet açılış kriteri yer almaktaydı: 1.Ulusal, bölgesel ve yerel seviyede gerekli idari kapasitenin oluşturulması ve gereken finansal kaynaklar için planlar da dahil olmak üzere, bu fasıldaki müktesebatın iyi koordine edilmiş şekilde kademeli olarak uyumlaştırılmasına, uygulanmasına ve uygulamanın etkili hale getirilmesine yönelik, aşamaların ve zaman çizelgelerinin de gösterildiği, kapsamlı bir strateji sunulması 2.Türkiye’nin, AT-Türkiye Ortaklık Konseyi’nin kararlarına uygun olarak, ilgili çevre müktesebatının uygulanmasına dair yükümlülüklerini yerine getirmesi

13 13/8 2009 yılı Eylül ayı içerisinde açılış kriterlerinin yerine getirilmesine ilişkin çalışmalar tamamlanmış, açılış kriterlerinin yerine getirildiğine ilişkin Avrupa Komisyonunca hazırlanan Açılış Kriterleri Değerlendirme Raporu, Konsey tarafından onaylanmıştır. 12 Kasım 2009 tarihinde İsveç Dönem Başkanlığının ülkemizi çevre faslı kapsamında müzakere pozisyon belgesini hazırlamaya davet eden mektubu ulaşmıştır. 13 Kasım 2009 tarihinde Çevre Faslı Müzakere Pozisyon Belgesi resmi olarak Avrupa Komisyonuna sunulmuştur. Çevre Faslı, İsveç Dönem Başkanlığında 21 Aralık 2009 tarihinde Brüksel’de müzakerelere açılmıştır.

14 14/8 AB tarafınca 15 Aralık 2009 tarihinde açıklanan Ortak Tutum Belgesinde Çevre Faslı için 6 adet kapanış kriteri mevcuttur: 1.Türkiye’nin Türkiye-AB Ortaklık Anlaşması Ek Protokolü’nden kaynaklanan yükümlüklerini yerine getirmesi, 2.Türkiye’nin AB’nin yatay ve çerçeve çevre müktesebatının aktarımına yönelik mevzuatı sınıraşan hususları da içerecek şekilde kabul etmesi, 3.Türkiye’nin AB’nin su kalitesi alanındaki müktesebatının aktarımına yönelik mevzuatı özellikle Çerçeve Su Koruma Kanunu’nu kabul etmesi, Nehir Havzası Koruma Eylem Planlarını oluşturması, ayrıca uygulama mevzuatını da kabul ederek sektöre ilişkin yasal uyumlaştırmada kayda değer bir ilerleme sağlaması,

15 15/8 1.Türkiye’nin endüstriyel kirlilik ve risk yönetimi alanındaki AB müktesebatının aktarımına yönelik mevzuatı kabul etmesi, 2.Türkiye’nin faslın geriye kalan sektörlerinde, doğa koruma ve atık yönetimini de içerecek şekilde, Strateji Belgesi doğrultusunda müktesebata uyumu sürdürmesi ve katılım tarihinde AB yükümlüklerinin uygulama ve yaptırımının sağlanması yönünde tamamen hazır olduğunu göstermesi, 3.Türkiye’nin Strateji Belgesi doğrultusunda her düzeyde denetim hizmetlerini de içerecek şekilde idari kapasiteyi geliştirmeye devam etmesi, koordinasyonu geliştirmeye devam etmesi, bu fasıldaki tüm sektörlerdeki müktesebatın uygulama ve yaptırımını sağlayacak şekilde uygun idari yapıların katılım tarihinden yeterli bir süre önce hazır olduğunu göstermesi.

16 16/8 4 Temmuz 2011 tarihinde Bakanlığımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kurulmasının ardından çevre faslı altındaki alt sektörlerden su kalitesi ve doğa koruma Bakanlığımızca koordine edilmeye başlanmıştır. Mevcut durumda su kalitesi altındaki AB müktesebatına  %85, doğa koruma altındaki AB müktesebatına ise  %80 düzeyinde uyum sağlanmış durumdadır. Bakanlığımız koordinasyonundaki bu alt sektörlerde kapanış kriterlerinin ve Müzakere Pozisyon Belgesi taahhütlerinin sağlanmasına ilişkin çalışmaların yanı sıra uyum ve uygulama çalışmaları hızla devam etmektedir.

17 17/8  Jean Monnet Burs Programı Nedir?  Desteklenen Çalışma Alanları  Kimler Başvurabilir?  Başvuru Kriterleri  Başvuru Belgeleri-Kamu  Ne zaman ve Nasıl Başvuru Yapılır?  Merak Edilenler

18 18/8 AB tarafından finanse edilir. 1990 yılından beri yürütülmektedir. AB üyesi ülkelerde en az 3, en fazla 12 aylık dönemde yüksek lisans eğitimi alma veya araştırma programlarına katılma imkanı sunmaktadır. Başvuru için yaş kriteri bulunmaz. Her yıl bursiyer sayısı değişmekle beraber, toplam kontenjanın %60’ı kamuya, %30’u özel sektöre ve %10’u üniversite son sınıf öğrencileri ile akademik personele tahsis edilir. Desteklenen çalışma alanlarında tüm AB resmi dillerinden başvuru yapılabilir.

19 19/8  Malların Serbest Dolaşımı  İşçilerin Serbest Dolaşımı  İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi  Sermayenin Serbest Dolaşımı  Kamu Alımları  Şirketler Hukuku  Fikri Mülkiyet Hukuku  Rekabet Politikası  Mali Hizmetler  Bilgi Toplumu ve Medya  Tarım ve Kırsal Kalkınma  Gıda Güvenliği, Hayvan ve Bitki Sağlığı  Balıkçılık  Taşımacılık Politikası  Enerji  Vergilendirme  Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve Parasal Politika  İstatistik  Sosyal Politika ve İstihdam  İşletmeler ve Sanayi Politikası  Trans-Avrupa Şebekeleri  Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu  Yargı ve Temel Haklar  Adalet, Özgürlük ve Güvenlik  Bilim ve Araştırma  Eğitim ve Kültür  Çevre  Tüketicinin ve Sağlığın Korunması  Ortak Ticaret Politikası (Gümrük Birliği ve/veya Dış İlişkiler)  Mali Kontrol  Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası

20 20/8 Kamu sektörü çalışanları (Kamu tüzel kişiliğini haiz meslek kuruluşları, odalar ve yerel yönetimler - belediyeler, il özel idareleri- kalkınma ajansları vb. kuruluşlarda çalışanlar dahil) Üniversite son sınıf ve lisansüstü öğrencileri (yüksek lisans ve doktora öğrencileri) Üniversitelerin akademik ve idari personeli Özel sektör ve sivil toplum kuruluşu çalışanları

21 21/8 Daha önce Jean Monnet Bursunu kullanmış olanlar Herhangi bir AB üyesi ülke veya AB kurumları tarafından finanse edilen başka bir burs programı (Chevening, DAAD, Eiffel, SIDA, vb.) kapsamında yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar (Erasmus Değişim Programı ile Avrupa’ya gidenler hariç) Burs başvurusunda bulunacakları dönemde yurtdışında çalışan, yurtdışında lisans veya lisansüstü (yüksek lisans/doktora) programına devam edenler

22 22/8 AB üye ülke veya Katılım Öncesi Mali Yardım Aracından faydalanan ülke vatandaşı olanlar Başvuru esnasında Türkiye’deki herhangi bir kamu kurum ve kuruluşu, özel sektör kuruluşu/STK veya üniversitede profesyonel anlamda (SGK) çalışanlar ile üniversitelerde öğrenci statüsünde ilişiği bulunanlar En az 4 yıllık lisans derecesine sahip olmak, Lisans düzeyinde, Dil Eğitimi Öğretmenliği, Mütercim Tercümanlık ile Dil Bilimi ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olanlar, AB müktesebatı ile ilgili konularda lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrenimlerini tamamlamışlarsa veya AB müktesebatı ile ilgili konularda en az 36 ay iş deneyimine sahiplerse burs başvurusunda bulunabilirler. Aksi takdirde, burs başvuruları uygun başvuru kabul edilmemektedir. Lisans süresince 4.00 üzerinden en az 2.50, 100 üzerinden en az 65 not ortalamasına sahip olmak, Not ortalaması belirtilen puanların altında kalanlar; AB müktesebatı ile ilgili konularda lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrenimlerini tamamlamışlarsa veya AB müktesebatı ile ilgili konularda en az 36 ay iş deneyimine sahiplerse burs başvurusunda bulunabilirler. Erkek adaylar için; askerlik görevini tamamlamış veya tecil ettirmiş olmak, Yurtdışında öğrenimini sürdürmeye engel olacak herhangi bir sağlık sorununa sahip olmamak,

23 23/8 İNGİLİZCEALMANCAİSPANYOLCAİTALYANCA TOEFL 550 (yazılı) veya 213 (bilgisayarda) veya 79 (internet), IELTS (Akademik) 9.0 üzerinden en az 6.5 Goethe Zertifikat en az C1 TestDaF en az 4 Sprachdiplom Zweite Stüfe (DSD II) Abitur International Baccalaureat en az 4 DELE en az B2 (Intermedio) CELI en az B2 (Universita per Stranieri of Perugia) CILS en az B2 (Universita per Stranieri of Siena) Int IT &IT en az B2 (Universita degli Studi di Roma Tre) PLIDA en az B2 (Dante Alighieri) FRANSIZCA DELF B2/ Eylül 2005’den sonra alınan DALF en az C1 / Eylül 2005’den önce alınan Genel DALF/ TCF, TCF Quebec, TCF RI, TCF DAP (2 yıl geçerli)-en az 400 / TEF en az 541 (1 yıl geçerli) / CLES Level 2 veya 3 / Alliance Française DL, DSLCF veya DHEF / DCL Level 4 veya 5 / DFP en az B2 / TIF en az 785 / Diplome Universitaire DEF, DAEF, DSEF, DUEF&CPLF en az B2 / Baccalaureat (Türkiye’de bulunan aşağıda isimleri geçen kurumların mezunları için) - İstanbul : Lycées Pierre Loti, Notre Dame de Sion, Saint Michel, Saint Benoît, Saint Joseph, Sainte Pulchérie, Galatasaray Lisesi / Ankara : Lycées Charles de Gaulle, Tevfik Fikret/ İzmir : Lycées Tevfik Fikret, Saint Joseph 80 ve üzeri puan aldıkları KPDS/YDS belgeleri de başvuru esnasında şartlı olarak kabul edilecektir. KPDS /YDS belgeleri ile başvuru yapan adayların başvuru yapacakları dilde yukarıda belirtilen dil yeterlik belgelerinden birini başvuru rehberinde belirtilen tarihe kadar sunmaları gerekmektedir. Aksi takdirde, başvuları geçersiz kabul edilecektir.

24 24/8 Başvuru Formu (AB resmi dillerinden birinde elektronik olarak doldurulmuş,tarihli,imzalı) Nüfus cüzdanı/Pasaport fotokopisi, İki adet vesikalık fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş), Lisans Diploması/Mezuniyet Belgesi Öğrenci işlerinden alınmış resmi lisans not çizelgesi/transkript, Yabancı dil yeterlilik belgesinin orijinali, fotokopisi veya internet çıktısı, Merkezi Finans ve İhale Birimine hitaben yazılmış adayın halihazırda çalıştığı kurumun bilgisi dahilinde bursa başvuru yapıldığını gösterir resmi yazı, Lisans düzeyinde Dil Eğitimi Öğretmenliği, Mütercim Tercümanlık ile Dil Bilimi ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olanlar için; AB Müktesebatı ile ilgili konularda yüksek lisans/doktora diploması veya belli bir ücret karşılığında, belli bir sosyal güvenlik ağı kapsamında AB Müktesebatı ile ilgili konularda asgari 36 ay iş deneyimine sahip olduklarını belgeleyen hizmet belgesi/belgeleri, 4.00 üzerinden en az 2.50, 100 üzerinden en az 65 lisans not ortalamasına sahip olmayan adaylar için: AB Müktesebatı ile ilgili konularda yüksek lisans/doktora diploması veya belli bir ücret karşılığında, belli bir sosyal güvenlik ağı kapsamında AB Müktesebatı ile ilgili konularda asgari 36 ay iş deneyimine sahip olduklarını belgeleyen hizmet belgesi/belgeleri.

25 25/8 Kamu sektöründen başvuran adaylardan kurumunun bilgisi dahilinde bursa başvurduğunu belirtir belge talep edilmektedir. İstenen bu kurum yazısının belirli bir formatı yoktur. Adayın “çalıştığı birimden” veya “personel ve/veya idari” konularla ilgili birimden/amirden alacağı, “adayın Jean Monnet Bursuna kurumunun bilgisi dahilinde başvurduğunu” belirten “Merkezi Finans ve İhale Birimi”ne hitaben yazılmış resmi bir yazıdır. Yazıyı imzalayacak amirin bursiyerin ilgili AB üyesi ülkede akademik çalışma yapmasına olur verecek yetkiye sahip olmasında ve hiyerarşik bakımdan mümkün olabilecek en üst düzeyde olmasında fayda bulunmaktadır.

26 26/8 Başvurular Merkezi Finans ve İhale Birimine şahsen veya posta/kargo aracılığıyla yapılır. Vesikalık fotoğraf ve başvuru formu hariç tüm başvuru belgelerinin fotokopileri de kabul edilmektedir. Burs duyurusuna genellikle Kasım ayı içerisinde çıkılır. Belgeler ve koşullar yıldan yıla değişiklik gösterebileceğinden başvuru yapılmasından önce ilgili sayfanın (http://www.ab.gov.tr; http://ec.europa.eu/index_en.htm) mutlak surette incelenmesi önem taşımaktadır.

27 27/8 Jean Monnet Burs Programı Dışişleri Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili kurumların uygun görüşüyle her sene “dış burs” kapsamına alınmakta ve kamu personeli DMK 78-80. maddeler kapsamında “Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik” kapsamında ücretli olarak görevlendirilebilmektedir. Yazılı ve sözlü sınavlarda geçer not 100 üzerinden 60 olup, Başarılı olan adaylar, kotaların doldurulması esasına göre belirlenmektedir. Başvuru esnasında üniversiteden kabul mektubu sunulması gerekmemektedir. Ancak, burs başvurusu ile eş zamanlı olarak üniversite başvurularının yapılması önemle tavsiye edilmektedir.

28 28/8 Bursların kazanılan ilgili akademik yılda kullanılması esastır, ertelenmesi mümkün değildir. Bu kapsamda geri kalan süresi bursiyer tarafından karşılansa dahi 12 aydan daha uzun programlar uygun kabul edilmemektedir. Burs ödemeleri (Başlangıçta %90, kapanışta %10) Üniversitedeki programını herhangi bir sebepten dolayı başarıyla bitiremeyen bursiyerden bursunun bir kısmı veya tamamının iadesi istenebilir. Başvuru esnasında seçilen yabancı dil ve AB müktesebat başlığının sonradan değiştirilmesi mümkün değildir. Gidilecek programda Derslerin içeriklerinin seçilen AB müktesebat başlığı ile ilgili olması ve yazılacak tez konusunun da seçilen AB müktesebat başlığı ile ilgili olup AB-Türkiye odaklı/karşılaştırmalı olması gerekmektedir.

29 29/8 AB, üye devletlerin iç ekonomik ve sosyal gelişmelerine destek olmak gerekse ülkelerarası gelişmişlik düzeyini dengelemek amacıyla hibe ya da kredi şeklindeki çeşitli mali araçlar halinde önemli miktarlarda kaynak harcamaktadır. AB adaylığı resmi olarak kabul edilmiş olan ülkelere de birtakım araçlar marifetiyle hibe nitelikli yardımlar yapmaktadır. Söz konusu yardımlar, ülkelere AB üyeliği sürecinde AB müktesebatına uyum ve uygulama yönünde ülke tarafından alınması gereken siyasi, ekonomik, yasal ve idari tedbirler için mali kaynak sunmaktadır.

30 30/8 MEDA (Mediterranean Economic Development Area) Programı 1995 yılında yayınlanan Barselona Bildirgesi’yle kurulan Avrupa-Akdeniz Ortaklığı’nın uygulama aracı olan temel mali yardım mekanizmasıdır. 1996–1999 dönemine yönelik MEDA-I Programı kapsamında Türkiye’ye 376 milyon € hibe sağlanmıştır. Birlik üyesi olmayan Akdeniz ülkelerine Avrupa Yatırım Bankasından kredi sağlanması amacıyla oluşturulan EUROMED sistemi altında, Türkiye’ye 1997–1999 dönemi için 205 milyon € kredi sağlanmıştır. MEDA’nın 2002 yılı mali yardım programıyla başlayan ikinci dönemde adaylık statüsünün yansıması olarak Ülkemiz “Katılım Öncesi Mali Yardım” başlıklı bütçe kaleminden destek almaya başlamıştır.

31 31/8 1999 yılında aday ülke konumuna gelen Türkiye, 2001 sonu itibarıyla hibe nitelikli fonlardan tek bir çerçeve altında yararlanmaya başlamıştır. Buna göre, Türkiye'ye 2000-2006 döneminde adaylık sürecindeki yasal ve kurumsal düzenlemeleri yapabilmesi için projeler yoluyla 1,32 milyar € fon kullanmıştır. Bunun 156 milyon €’su altyapı projeleri dahil olmak üzere Çevre ve Orman Bakanlığınca kullanılmıştır.

32 32/8 AB aday ve potansiyel aday ülkeleri yararlanıcılardır. 2007-2013 yıllarını kapsayan IPA-I dönemi sona ermiş, 2014-2020 yıllarını kapsayacak olan IPA-II dönemi başlamıştır.

33 33/8 Katılım Öncesi Yardım Aracı Birinci Döneminde (IPA-I) (2007-2013) program 5 ayrı bileşen şeklinde yapılandırılmıştır: 1.Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma 2.Sınır Ötesi İşbirliği 3.Bölgesel Kalkınma 4.İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 5.Kırsal Kalkınma (IPARD) IPA’nın temel amacı aday ülkenin AB’ye üye olma yolundaki ihtiyaç ve önceliklerine hizmet eden projelerin desteklenmesidir.

34 34/8 1.«Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma» bileşeninden kamu kurum/kuruluşları faydalandırılmıştır. Müktesebat uyumu, kamu yönetimi reformu, adalet ve içişleri reformu, sivil toplumun gelişimi ve temel haklar, çevre politikası, eğitim ve sağlık sistemi reformu, yolsuzluğa karşı daha verimli ve etkili bir mücadele yürütülmesi ve mali kontrol gibi konular projeler yoluyla bu bileşen altında finanse edilmektedir. 2.«Sınır Ötesi İşbirliği» bileşeni altında Türkiye-Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği Programı ve Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı (ENPI) Karadeniz Havzası Programı’na katılım sağlamaktadır.

35 35/8 3.«Bölgesel Kalkınma» bileşeni «Çevre», «Ulaştırma» ve «Bölgesel Rekabet Edebilirlik» ana başlıklarından oluşmaktadır. Büyük yatırımlar içeren bu bileşen, aday ülke için üyelik sonrası yapısal fonlara hazırlık niteliğini taşır. Hazırlanan çok yıllı Operasyonel Programlar, stratejik belge ve projeler için yol haritası niteliğindedir. Çevre Operasyonel Programı ile çevrenin korunması, halkın çevre anlamında yaşam standardının iyileştirilmesi, atık su arıtma, kaliteli içme suyu sağlanması ve entegre katı atık tesislerinin kurulması amaçlanmaktadır.

36 36/8 4.«İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi» bileşeni Birlik uyum politikalarının uygulanması ve idaresine yönelik hazırlıklar, özellikle de Avrupa İstihdam Stratejisi çerçevesinde Avrupa Sosyal Fonu’na uyum hazırlıkları konularında destek vermektedir. «İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı» kişi başı milli geliri Türkiye ortalamasının %75’inin altında kalan bölgelerdeki istihdam kapasitesinin artırılması ve beşeri sermayenin güçlendirilmesini hedeflemektedir. Bu çerçevede İstihdam, Eğitim ve Sosyal İçerme öncelik alanları olarak belirlenmiştir.

37 37/8 5.«Kırsal Kalkınma (IPARD)» bileşeni kapsamında tarım, hayvancılık, gıda, balıkçılık ve alternatif tarım alanlarında faaliyet gösteren işletmelere, üretici bireylere, kooperatiflere ve üretici birliklerine hibe programları aracılığı ile finansman desteği sağlanmıştır.

38 38/8 IPA-I döneminde Türkiye’ye 4,8 milyar € kaynak aktarılmıştır. Bunun 24,425 milyon €’luk bölümü Bakanlığımız birimlerince yürütülen projelere aktarılmıştır.

39 39/8 Bileşenler 2007200820092010201120122013Toplam I – Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma 256,7256,1239,6217,8231,2227,5238,51.428,90 II – Sınır Ötesi İşbirliği2,12,833,15,12,12,220,40 III – Bölgesel Kalkınma167,5173,8182,7238,1293,4356,06366,881.411,56 IV – İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 50,252,955,663,477,683,191,1382,80 V – Kırsal Kalkınma20,75385,5131,3172,5187,38204,18650,38 Toplam497,2538,6566,4653,7779,8856,14902,864.794,70

40 40/8 Projenin AdıProgramlama YılıBütçesi Su Kalitesinin İzlenmesi Alanında Kapasite Geliştirme Projesi 2009 4.000.000 (eşleştirme: 2.000.000 €, teknik yardım: 1.000.000 €, mal alımı: 500.000 €) Türkiye’de Taşkın Direktifi’ne ilişkin Kapasite Geliştirme Projesi 2010 1.800.000 (tamamı eşleştirme) Nehir Havzası Koruma Eylem Planlarının Nehir Havzası Yönetim Planlarına Dönüştürülmesi Projesi 2011 7.840.000 (tamamı teknik yardım) Türkiye’de 3 Pilot Havzada Nehir Havza Yönetim Planları ve Su Verimliliği Açısından Ekonomik Analizler için Teknik Yardım Projesi 2013 4.500.000 (tamamı teknik yardım) Türkiye’deki İçmesuyu Kaynakları ve Arıtma Tesislerinin Değerlendirilmesi Projesi 2013 3.850.000 (tamamı teknik yardım)

41 41/8 AB tarafından IPA-I döneminden farklı bir yaklaşım belirlenerek, bir önceki dönemdeki bileşenler kaldırılmış yerine projelerin sektörel yaklaşımla geliştirilmesi benimsenmiştir. Çevre sektörünün lider kurumu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’dır. Programlama süreci tamamlanmak üzeredir. Kaynak aktarımında performans kriterinin esas alınmasına karar verilmiştir. Buna göre projeler 2017 yılında ara değerlendirmeye tabi tutulacak, faydalanıcı ülkelerin performansı yüksek değerlendirilenlerine, diğer ülkelerden fon aktarımı yapılabilecektir.

42 42/8 AB tarafından IPA-II dönemi için ülkemize çevre sektörü bağlamında 650 milyon € kaynak ayrılmış ve bunlar indikatif olarak yıllara göre tahsis edilmiştir. Bakanlığımız da IPA-II dönemi önceliklerinden olan «su kalitesi» alanındaki ve «doğa koruma» alanındaki projeleri ile bu fonlardan faydalanacaktır.

43 43/8

44 44/8 IPA-II Dönemi (2014-2020) Kapsamında Bakanlığımız Proje Önerileri Su Yönetimi Genel Müdürlüğü NoProje AdıTahmini Bütçe (€) 1 Su Kaynaklarının Sürdürülebilir, Dengeli ve Adil Kullanımı Amacıyla Havza Sektörel Su Tahsisi Planlarının Hazırlanması için Kapasite Geliştirme Projesi 3.200.000 2 Türkiye’de Seçilen Havzalarda İklim Değişikliği Adaptasyon Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi: Küçük Menderes, Sakarya ve Doğu Akdeniz2.500.000 3 Türkiye’de Su Kanunu, Politikası, Uygulama, Yönetim ve Sürdürülebilirlik Projesi3.000.000 4 Gediz Nehir Havzasında Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması Projesi2.000.000 5 Seçilen 17 Havza için Nehir Havza Yönetim Planlarının Hazırlanması Projesi30.000.000 6 Kuzey Ege Nehir Havzasında Taşkın Risk Planlarının Hazırlanması için Teknik Yardım Projesi3.500.000 7 Türkiye’de Hassas Alanlarda Su Kalitesinin İyileştirilmesi için Yatırımların Analizi5.000.000 8 2013/39/EU sayılı Direktif, 2008/105/EC sayılı Direktif ve Su Çerçeve Direktifi (2000/60/EC) Bakımından Tehlikeli Maddeler için Çevre Kalite Standartlarının Uygulanmasının Analizi Projesi 6.000.000 9 Türkiye’de Seçilen Havzalarda İklim Değişikliği Adaptasyon Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi: Çoruh, Susurluk ve Batı Akdeniz 2.500.000 10 Kuzey Ege Nehir Havzasında Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması Projesi 1.300.000 11 Doğu Akdeniz Nehir Havzasında Taşkın Risk Yönetim Planının Hazırlanması için Teknik Yardım Projesi 3.500.000 12 Türkiye’de Yeraltı Suyu Yönetimi Uygulamaları Projesi 5.000.000 13 Marmara Deniz Suyu Kalitesi Modellemesi ve Mevcut Durum Senaryoları Analizi - 14 Nehir Havzalarında Hayvancılık Kaynaklı Kirlenmenin Önlenmesi ve Kontrolü Projesi -

45 45/8 Avrupa Birliği’ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri (SEI) ve Genişletilmiş SEI (ESEI) Türkiye’nin AB katılım süreci ile ilgili kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesine odaklanan SEI’nin iki ana bileşeni vardır: 1) proje fişlerinin geliştirilmesini desteklemeye odaklanan “Proje Hazırlama Aracı”, 2) AB katılım sürecine ilişkin kapasite geliştirmeyi hedefleyen “Kurumsal Yapılanma Aracı”. 2011 yılında Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği Bakanlığı SEI’nin ikinci bileşeni kapsamında 3 milyon €’ya kadar projelere olanak tanımış ve böylece ESEI oluşturulmuştur.

46 46/8 AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı olarak gerek IPA, gerekse SEI projelerindeki rolümüz;  programlara ilişkin belgelerin (kavram belgesi, ülke strateji belgesi, sektör operasyonel programı) hazırlık aşamalarını «su kalitesi» ve «doğa koruma» alt sektörleri bağlamında koordine etmek,  Bakanlığımız birimlerince IPA, SEI ve ESEI programlarına sunulan projelerin hazırlık aşamalarında sektör lideri kurum ve gereken hallerde AB Bakanlığı ile koordinasyonu sağlamak,  Bakanlığımız birimlerince yürütülmekte olan projeleri Yönlendirme Komitelerine katılmak suretiyle izlenmektir.

47 47/8 İlerleme Raporları, AB Komisyonunca aday ülkenin üyelik gerekliliklerini üstlenebilme kapasitesinin değerlendirildiği raporlar olup, Türkiye için İlerleme Raporu hazırlanmasına 1998 Cardiff Zirvesi’nde karar verilmiştir. Müzakerelerin başlaması öncesindeki dönemde aday ülkenin Kopenhag Kriterlerine uyumunu değerlendiren bu raporlar, aday ülke ile katılım müzakerelerinin başlatılmasına ve katılım kararının verilmesinde başlıca kaynak olmaktadır.

48 48/8 2014 İlerleme Raporu: Su kalitesi konusunda, nehir havzası koruma eylem planlarının nehir havzası yönetim planlarına dönüştürülmesi çalışması devam etmektedir. Müktesebatın uyumlaştırılması sürecinin hızlandırılması maksadıyla Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik Şubat ayı içerisinde yürürlüğe girmiştir. Ulusal Havza Yönetim Stratejisi (2014-2020) kabul edilmiştir. Komşu ülkelerle su konularındaki sınır ötesi istişareler hâlen erken bir aşamada bulunmaktadır. Devam eden yatırımlar neticesinde atık su arıtma kapasitesi artmıştır.

49 49/8 Avrupa Entegre Uyum Strateji Belgesi (2007-2023) Belgenin güncellenmesi Aralık 2014 - TUBİTAK MAM.

50 50/8 Avrupa Birliği Bakanlığı Çeviri Eşgüdüm Başkanlığı tarafından yürütülen AB müktesebatı çevirisi çalışmaları, Çevre Faslının da içinde bulunduğu çeviri ve revizyon çalışmalarına katkı sağlamak ve süreci hızlandırmak amacıyla başlatılan terminoloji çalışmaları kapsamında 10 pilot fasılda yaklaşık 20.000 teknik terim derlenmiştir. Bakanlığımız da Su Kalitesi sektörü ile ilgili yaklaşık 700 adet terimi Türkçe karşılıklarını Su sektörü ile ilgili tüm birimlerin koordinasyonu ile hazırlayarak AB Bakanlığına iletilmiştir. Yine Türkçeye çevirisi henüz yapılmayan bazı AB Direktifleride, çevirsi yapılmak üzere AB Bakanlığına gönderilmiştir.

51 51/8 Çevre, ulaştırma ve enerji konularında. 2 yılda bir gerçekleşiyor. Brüksel ve Ankara’da. Sonuncusu 5-6 Mayıs 2015 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. Ek Sunumlar yapılabiliyor.

52 52/8 Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Temel Eğitim, Uzmanlık Eğitimi, Müzakere ve İletişim Teknikleri, Diğer Programlar Personel Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Ödev ve sınav Başarı belgesi

53 53/8


"1/8 Bakanlığımızın AB ile İlgili Çalışmaları Emrah SOLAK AB İle İlişkiler Şube Müdürlüğü 12/05/2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları