Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SEI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SEI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 SEI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Proje Şube Müdürlüğü SEI Support Actıvıtıes To Strengthen The European Integratıon Process Avrupa Birliğine Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri 2015

2 SUNUM PLANI SEI NEDİR (PPF ve UNIBE) SEI BAŞVURUSU
SEI BÜTÇELERİNE GÖRE SINIFLANDIRMA ( A-F) BAŞVURU VE UYGULAMA SÜRECİ

3 IPA FONLARININ DAĞITIMI İÇİN 5 AYRI ALAN
IPA BİLEŞENLERİ IPA I IPA II IPA III IPA IV IPA V Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Sınır Ötesi İşbirliği Kırsal Kalkınma Bölgesel Kalkınma İnsan Kaynakları IPA FONLARININ DAĞITIMI İÇİN 5 AYRI ALAN

4 Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Desteği
IPA I Dönemi ( ) Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Desteği MIPD Öncelikleri Kopenhag Siyasi Kriterlerini karşılamaya yönelik ilerleme Birlik Müktesebatının üstlenilmesi ve uygulanması AB- Türkiye Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Destek Faaliyetleri SEI IPA Döneminde katılım öncesi mali yardım Çok Yıllı Endikatif Programlama Belgesinde (MIPD)yer alan önceliklere dayanarak sağlanırdı. SEI desteği IPA I bileşeni MIPD’de Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Desteği altında yer alan Destek Faaliyetleri kapsamında değerlendirilmiştir.

5 YENİ IPA DÖNEMİNDE SEI Adalet, İçişleri ve Temel Haklar Sektörü
IPA II ( ) ÜLKE STRATEJİ BELGESİ ÖNCELİKLERİ- CSP Demokrasi ve İyi Yönetişim Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar Ulaştırma Enerji Çevre ve İklim Rekabet ve Girişimcilik Eğitim, İstihdam ve Sosyal Politikalar Tarım ve Kırsal Kalkınma Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliği Adalet, İçişleri ve Temel Haklar Sektörü İçişleri Alt Sektörü Göç Yönetimi Entegre Sınır Yönetimi Organize Suçla Mücadele Yeni IPA Döneminde 9 öncelikli sektör belirlenmiş olup Bakanlığımızın görev alanına giren projeler Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar Sektörünün İçişleri Alt Sektöründe programlanacaktır.

6 YENİ IPA DÖNEMİNDE SEI IPA II ( ) ÜLKE STRATEJİ BELGESİ ÖNCELİKLERİ- CSP Demokrasi ve İyi Yönetişim Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar Çevre ve İklim Ulaştırma Enerji Rekabet Edebilirlik ve Girişimcilik Eğitim, İstihdam ve Sosyal Politikalar Tarım ve Kırsal Kalkınma Düzenleyici Reform ve Müktesebat Uyum İmkanı (RRAAF) Türkiye’ye katılım öncesi mali yardım yeni IPA Döneminde asıl olarak sektör yaklaşımını temel alacak ve çok yıllık planlanacak olmakla birlikte, hedefli girişimler için Düzenleyici Reform ve Müktesebat Uyum İmkânı (RRAAF) çerçevesinde sınırlı yardımlar yapılacaktır. Türkiye’nin önceliklendirilmiş sektörler dışındaki düzenleyici reformları gerçekleştirmek için geliştirilen projeler RRAAF kapsamında finanse edilecektir.

7 HAZIRLIK SÜRECİ KURUMSAL YAPILANMA ARACI
SEI PPF PROJE HAZIRLAMA ARACI UNIBE HAZIRLIK SÜRECİ KURUMSAL YAPILANMA ARACI SEI, (Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri) mekanizması iki ana bileşenden oluşmaktadır. Yani SEI, proje hazırlama süreci için destek ya da kurumsal kapasite geliştirmek için destek sağlamaktadır.

8 SEI  Support Activities to NEDİR? Strengthen Integration Process
IPA kapsamında finanse edilen projelerin kalitelerinin artırılması ve Kamu kurum ve kuruluşlarının proje hazırlama ve uygulama kapasitelerinin geliştirilmesi AB müktesebatının üstlenilmesi çalışmalarının desteklenmesi ve bu çalışmalar kapsamında söz konusu kurum ve kuruluşların idari ve insan kaynakları kapasitelerinin güçlendirilmesi SEI mekanizmasından yararlanarak proje fişi, iş tanımı belgesi (TOR) gibi belgelerin hazırlanması, projelerin uygulama ve izlenme ve değerlendirme süreçleri için teknik destek talep edilebilir. SEI’nin UNIBE bileşeni ile de AB müktesebatına uyum alanında kurumların kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik destek alınabilir.

9 PPF Proje Hazırlama Aracı
Programlamanın desteklenmesi İhale sürecinin desteklenmesi İş Tanıtımı Belgeleri ve Teknik Şartname gibi ihale dokümanlarının hazırlanması IPA Projelerinin uygulanması ve izlenmesi Proje değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi PPF Bileşeni ile ilgili bakanlıkların, kamu kuruluşlarının ve kurumlarının katılım sürecine ilişkin projeleri geliştirme, tasarlama ve uygulama kapasitelerinin güçlendirilmesini amaçlamaktadır. Proje fişinin olgunlaştırılması sürecindeki etkinlik ve verimliliğin artmasıyla birlikte, PPF ile sağlanan desteğin, IPA I çerçevesinde programlanan AB fonlarının daha iyi kullanılmasına katkıda bulunması beklenir.

10 UNIBE Kurumsal Yapılanma Aracı
PPF dışında müktesebatla ilgili kısa dönemli teknik yardım projeleri İhtiyaç ve boşluk analizleri Eylem planı tasarımı Strateji geliştirme Müktesebatla ilgili konularda eğitim alma IPA’nın Türkiye’de uygulanması çerçevesinde görevlendirilen DIS kurumlarının ve operasyonel yapıların güçlendirilmesiyle ilgili faaliyetler UNIBE Bileşeni, Türkiye’deki kurumların katılım öncesi sürece ilişkin rollerini ve görevlerini yerine getirme kapasitelerinin güçlendirilmesi amaçlanır.

11 SEI EYLEMLERİ F A İş Tanımı B Teknik Yardım Proje Fişi C
<€ A İş Tanımı <€ Teknik Yardım >= Standart İş Tanımı B >=€ Proje Fişi C <€ Kısa Süreli Eşleştirme D SEI EYLEMLERİ Eşleştirme SEI 2010 uygulamasıyla birlikte, SEI kapsamındaki tüm sözleşmeler için Avro asgari eşik tesis edilmiştir. Daha küçük bütçeli sözleşmeler, ulusal olarak finanse edilecektir. >=€ Standart Eşleştirme Proje Fişi E Diğer Gerekçe Formu F

12 A TİPİ başvuruya tabi SEI eylemleri:
Avrodan daha düşük bütçe Nispeten küçük çaplı ve basit hedefli Spesifik İş Tanımı Belgesi (Specific Terms of Reference) *Doküman hazırlama, proje izleme ve uygulama, proje değerlendirme ye yönelik teknik yardım projeleri A Tipi Başvuruya tabi eylemler, Avrodan daha az bütçeye gerek duyan SEI eylemleridir. Nispeten küçük çaplı olan bu eylemlerin hedefleri, çoğu durumda basittir ve bu nedenle ayrıntılı İş Tanımı Belgesi gerektirmez. İş Tanımının tüm bölümleri online olarak doldurulur.

13 B TİPİ başvuruya tabi SEI eylemleri:
Avro ve daha fazla, ancak Avrodan düşük bütçe Orta-ölçekli teknik yardım projeleri Standart İş Tanımı Belgesi (Standart Terms of Reference) Birden fazla bileşen B Tipi Başvuru orta ölçekli, genellikle birden fazla bileşenli teknik destek projelerini ifade eder. Standart iş tanımı belgesi hazırlanır.

14 500,000 € < ESEI < 3 Milyon €
C TİPİ Genişletilmiş SEI (Enhanced SEI-ESEI) 500,000 € < ESEI < 3 Milyon € UNIBE BİLEŞENİ EŞLEŞTİRME TEKNİK YARDIM DOĞRUDAN HİBELER X MAL ALIMI X YAPIM İŞLERİ C Tipi Başvuru özellikle kapsamlı kurumsal yapılanma konusunda teknik destek projelerini ifade eder. 500,000 Avrodan büyük bütçeli projeler ESEI (Genişletilmiş SEI) projeleridir. SEI veya ESEI kapsamında asla mal alımı veya yapım işleri fonlanmaz. C Tipi başvuru için tam bir proje fişi (IPA) doldurulması gerekir. Tam Proje Fişi (Full Project Fiche)

15 Geliştirilmiş SEI (Enhanced SEI - ESEI) Nedir?
2011 yılı programlamasıyla birlikte yürürlüğe girmek üzere, IPA I. Bileşen için uygulamaya konulan sektörel yaklaşım çerçevesinde belirlenen 7 öncelikli sektör* dışında kalan, bir başka deyişle sektörel uyum stratejisi dahilinde sunulmayan projelerin bir paket altına toplanarak programlanması amacıyla oluşturulmuş bir imkandır. Bu uygulama ile, küçük bütçeli projelerin yoğun programlama sürecinden kurtarılarak mali işbirliği sürecinin daha hızlı ve etkin işleyişini temin etmek amaçlanmıştır. Süreç, Avrupa Birliği Bakanlığı’nın Mali İşbirliği Başkanlığı koordinasyonunda yürütülmektedir.

16 ESEI Tüm projeler açısından uygunluk ve kabul edilebilirlik kriteri olarak, Ülke Strateji Belgesi ile en son İlerleme Raporu, Ulusal Program, sektör stratejileri vb. dokümanlarla uyumluluk esas alınmaktadır. Ulusal Programlamadan farklı olarak ESEI kapsamında yer alacak projelerde N+3 kuralı geçerlidir. Projelerin sözleşmeye bağlanma son tarihi Finansman Anlaşmasının imzalanmasını izleyen 3. yılın sonudur. Bütçe sınırlı olduğu için nihai karar verilirken projenin görece önemi ile proje fişinin olgunluk derecesi göz önünde bulundurulmaktadır. Yeterli olgunlukta olmayan projeler bir sonraki yıla bırakılabilmektedir. Benzer şekilde yeterli derecede olgunlaşan proje fişlerinin mümkün olursa bir üst yıla alınması da öngörülmektedir.

17 D TİPİ başvuruya tabi SEI eylemleri
Avrodan daha düşük bütçe Kısa-süreli eşleştirme (twinning-light) projeleri Kısa-süreli Eşleştirme Proje Fişi (Twinning-light Project Fiche) Belirli bir konuda uzman açığını gidermek AB üyesi bir ülkeden kamu veya yarı-kamu statüsünde geçici süreli uzman temini Bu tipte SEI eylemi, başvuran kurumda belirli bir uzmanlık eksikliğini gidermek üzere, bir AB üye devletinden kamu idari personelinin geçici olarak görevlendirilmesini içerir. 250 bin Avrodan daha düşük bütçe

18 E TİPİ başvuruya tabi SEI eylemleri:
Avrodan daha büyük bütçe Eşleştirme (twinning) projeleri Standart Eşleştirme Proje Fişi (Standart Twinning Project Fiche) Belirli bir konuda uzman açığını gidermek AB üyesi bir ülkeden kamu veya yarı-kamu statüsünde geçici süreli uzman temini Eşleştirme Projesi Avrodan yüksek bütçeli ve 6 aydan uzun süreli eşleştirmeyi içeriyorsa Standart eşleştirme projesi fişi doldurulur.

19 F TİPİ başvuruya tabi SEI eylemleri:
Çalıştay, seminer, konferans, çalışma ziyareti Teknik yardım veya eşleştirme gerektirmeyen Gerekçe Formu (Justification Sheet) Genellikle küçük ölçekli F Tipi Başvuruya tabi eylemler, teknik yardım veya eşleştirme gerektirmeyen diğer tüm eylemlerdir. Bu tipte SEI başvuruları çoğunlukla, çalıştay, seminer, konferans veya tercüme hizmetlerine yöneliktir. Hem SEI hem de TAIEX seminerler ve çalıştaylara katılım olanağı sunduğu için, bireysel uzmanların bu gibi etkinliklere katılımının SEI 2010 itibariyle SEI kapsamından çıkarılmasına karar verilmiştir.

20 Online Başvuru Sistemi
SEI BAŞVURUSU 2012 Online Başvuru Sistemi SEI Başvurularının teslimi Proje Uygulama Başkanlığı SEI başvurusunun değerlendirilmesi ve yorumlanması İlgili Sektör Başkanlıkları, AB Delegasyonu (EUD) SEI başvurusunun kabulü Proje fişlerinin nihai onay AB Delegasyonu (EUD) 2012 yılının başından beri SEI başvuruları (ESEI hariç) online olarak doldurulup AB Bakanlığına iletilmektedir. AB Bakanlığında Proje uygulama başkanlığına gönderilen projeler uygun olarak değerlendirildikten sonra Siyasi İşler Başkanlığına ek bir inceleme için gönderilir. Buradan da onay alırsa başvuru MFİB’ye gönderilir.

21 SEI EYLEMİNİN AŞAMALARI

22 ESEI’nin Yürütülmesi ESEI Paketi için başvuruların alınması
Mali İşbirliği Başkanlığı ESEI başvurusunun değerlendirilmesi ve yorumlanması ilgili Sektör Başkanlıkları, EUD ESEI başvurusunun kabulü Projeye ilişkin MFIB ve EUD görüşlerinin alınması Görüşlerin kurumlarla paylaşılması Revize edilen proje fişlerinin onay için EUD’ye yollanması Onaylanan ESEI Paketinin Avrupa Komisyonu’na nihai onay için gönderilmesi EUD

23 ESEI’nin Yürütülmesi

24 İlginiz için teşekkürler


"SEI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları